Sprzedaż praw | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż praw | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż praw. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z własnością znajdujących się na nim budynków
Fragment:
Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z własnością znajdujących się na nim budynków na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy należało uznać za prawidłowe, natomiast w odniesieniu do zastosowania do ww. sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z własnością znajdujących się na nim budynków zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy za nieprawidłowe. Końcowo należy jednak zwrócić uwagę, że w związku z rozstrzygnięciem zawartym w orzeczeniu TSUE w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania obowiązujących norm prawa krajowego albo może bezpośrednio zastosować przepisy Dyrektywy z uwzględnieniem wykładni pojęcia pierwszego zasiedlenia przedstawionego w orzecznictwie sądowym, w tym w wyroku C-308/16. Również w przypadku zastosowania wykładni prounijnej w rozpatrywanej sprawie doszło do pierwszego zasiedlenia ww. budynków, bowiem budynki te były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do prowadzonej działalności gospodarczej i od tego momentu do planowanej sprzedaży upłynie okres dłuższy niż 2 lata. W związku z powyższym czynność sprzedaży ww. budynków korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
2018
15
lut

Istota:
Czy w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy VAT, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur (skorygowanej faktury zaliczkowej i faktury końcowej) otrzymanych od Sprzedawcy tytułem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości i Zabudowań?
Fragment:
Po zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości i Zabudowań, Sprzedawca wystawi Wnioskodawcy fakturę, w której będzie wykazana pozostała część ceny (dopłata ponad kwotę zaliczki), w tym podatek VAT według stawki 23%. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy VAT, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur (skorygowanej faktury zaliczkowej i faktury końcowej) otrzymanych od Sprzedawcy tytułem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości i Zabudowań... Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy VAT, będzie on miał prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur (skorygowanej faktury zaliczkowej i faktury końcowej) otrzymanych od Sprzedawcy tytułem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości i Zabudowań. Jak wynika z art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy VAT, przez dostawę towarów rozumie się również zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu. W przypadku, gdy grunt zabudowany jest budynkami lub budowlami trwale z nim związanymi, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.
2015
25
lis

Istota:
Prawidłowość opodatkowania dostawy prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej
Fragment:
W jego ocenie obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostawy towaru (sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, tym samym dostawca ma prawa zwolnić z podatku od towarów i usług część zapłaty (zaliczkę) otrzymaną przed właściwą dostawą towaru (tj. sprzedażą prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości). W odniesieniu do opisanego zdarzenia przyszłego, zadanego pytania oraz stanowiska Wnioskodawcy, z uwagi na treść obowiązujących przepisów należy stwierdzić, że otrzymane zaliczki podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku w wysokości 23%. Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, że w dniu 7 października 2014r. Wnioskodawca, jako sprzedający, zawarł umowę sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego przedmiotowych działek. Oferta przetargowa określona w formie „ Specyfikacji istotnych warunków pisemnego przetargu nieograniczonego (ofertowego) ” zawierała zapisy, że oferent zobowiązany będzie do dokonania we własnym zakresie i na własny koszt niezbędnych uzgodnień związanych z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę. Nowonabywca nabył grunt z zamiarem budowy budynku biurowego trzykondygnacyjnego wraz z miejscami parkingowymi na samochody osobowe (złożył taką pisemną ofertę), a w dniu 18 czerwca 2014 r. w stosunku do przedmiotowych działek została wydana prawomocna decyzja o warunkach zabudowy (nr 189/14/W).
2015
20
maj

Istota:
Czy sprzedaż udział w lokalu użytkowym użyczonym dla osobowej spółki handlowej, spowoduje powstanie przychodów z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy planowana sprzedaż udziałów w ww. lokalu, nie wcześniej niż w roku 2013 spowoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat (art. 10 ust. 2 ustawy). Zgodnie zaś z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej, są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących: środkami trwałymi, składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500,00 zł, wartościami niematerialnymi i prawnymi ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określeniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio. Zatem dla uznania przychodu ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej - za przychód z tej działalności, istotne jest, aby zostały spełnione przesłanki określone w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. by nieruchomość stanowiła składnik majątku spółki, będący środkiem trwałym.
2012
2
sie

Istota:
Opodatkowania sprzedaży: - prawa własności budynku posadowionego na działce nr 380/29 oraz prawa użytkowania wieczystego tej działki,- praw własności obmurzy nieistniejących zbiorników paliwa posadowionych na działkach nr 380/19 i 380/21 oraz praw użytkowania wieczystego tych działek
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 21 września 2011r.): Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej numer 380/29 i sprzedaż prawa własności budynku na niej posadowionego, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek ewidencyjnych numer 380/19, 380/21 i sprzedaż prawa własności obmurzy na nich posadowionych powinna być opodatkowana podatkiem VAT... Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie przedstawione w piśmie z dnia 21 września 2011r.), w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej numer 380/29 i sprzedaży prawa własności budynku na niej posadowionego, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek ewidencyjnych numer 380/19, 380/21 i sprzedaży prawa własności obmurzy na nich posadowionych można skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2012
12
cze

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej
Fragment:
Natomiast sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 156 obręb 36 w K., w części, która zgodnie z obowiązującym miejscowym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako teren rolniczy i nie jest przeznaczona pod zabudowę, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności w sytuacji wydania decyzji o warunkach zabudowy działki nr 156 obręb 36 w K. w części oznaczonej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren rolniczy) lub zmiany stanu prawnego. Końcowo należy zauważyć, iż kwestie opodatkowania sprzedaży praw użytkowania wieczystego pozostałych działek niezabudowanych oraz sprzedaży nieruchomości budowlanych i praw użytkowania wieczystego działek na których te nieruchomości zostały posadowione, o których mowa we wniosku zostały objęte odrębnymi rozstrzygnięciami.
2012
11
maj

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
Fragment:
Natomiast sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 165 obręb 36 w K., w części, która zgodnie z obowiązującym miejscowym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako teren rolniczy i nie jest przeznaczona pod zabudowę, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności w sytuacji wydania decyzji o warunkach zabudowy działki nr 165 obręb 36 w K. w części oznaczonej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren rolniczy) lub zmiany stanu prawnego. Końcowo należy zauważyć, iż kwestie opodatkowania sprzedaży praw użytkowania wieczystego pozostałych działek niezabudowanych oraz sprzedaży nieruchomości budowlanych i praw użytkowania wieczystego działek na których te nieruchomości zostały posadowione, o których mowa we wniosku zostały objęte odrębnymi rozstrzygnięciami.
2012
3
maj

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
Fragment:
Natomiast sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 67 obręb 37 w K., w części, która zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako teren rolniczy i nie jest przeznaczona pod zabudowę, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności w sytuacji wydania decyzji o warunkach zabudowy działki nr 67 obręb 37 w K. w części oznaczonej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren rolniczy) lub zmiany stanu prawnego. Końcowo należy zauważyć, iż kwestie opodatkowania sprzedaży praw użytkowania wieczystego pozostałych działek niezabudowanych oraz sprzedaży nieruchomości budowlanych i praw użytkowania wieczystego działek na których te nieruchomości zostały posadowione, o których mowa we wniosku zostały objęte odrębnymi rozstrzygnięciami.
2012
3
maj

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w przypadku działek niezabudowanych wymienionych w zapytaniu właściwym jest opodatkowanie części ich powierzchni przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową, drogi i ciągi piesze stawką 23% (w 2011r.), a pozostała część ich powierzchni, czyli tereny rolnicze i zieleń izolacyjna powinna być zwolniona z VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie należy wskazać, że w niniejszej interpretacji udzielono odpowiedzi w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (działki) niezabudowanej oznaczonej nr 49 obręb 37 w K. Ponieważ we wniosku, który wpłynął do tut. organu 15 października 2010r. Wnioskodawca wskazał, że sprawa dotyczy zdarzenia przyszłego, co potwierdził w uzupełnieniu wniosku z dnia 18 stycznia 2011r. stwierdzając, że „ transakcja na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze zrealizowana, jest to nadal zdarzenie przyszłe ”, zatem w niniejszej interpretacji oceniono zdarzenie przyszłe przedstawione przez Wnioskodawcę w oparciu o przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu wydania interpretacji tj. z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011r.
2012
3
maj

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w przypadku działek niezabudowanych wymienionych w zapytaniu właściwym jest opodatkowanie części ich powierzchni przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową, drogi i ciągi piesze stawką 23% (w 2011r.), a pozostała część ich powierzchni, czyli tereny rolnicze i zieleń izolacyjna powinna być zwolniona z VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie należy wskazać, że w niniejszej interpretacji udzielono odpowiedzi w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (działki) niezabudowanej oznaczonej nr 50 obręb 37 w K. Ponieważ we wniosku, który wpłynął do tut. organu 15 października 2010r. Wnioskodawca wskazał, że sprawa dotyczy zdarzenia przyszłego, co potwierdził w uzupełnieniu wniosku z dnia 18 stycznia 2011r. stwierdzając, że „ transakcja na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze zrealizowana, jest to nadal zdarzenie przyszłe ”, zatem w niniejszej interpretacji oceniono zdarzenie przyszłe przedstawione przez Wnioskodawcę w oparciu o przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu wydania interpretacji tj. z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011r.
2012
3
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.