Sprzedaż praw | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż praw. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
lut

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z własnością znajdujących się na nim budynków

Fragment:

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z własnością znajdujących się na nim budynków na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy należało uznać za prawidłowe, natomiast w odniesieniu do zastosowania do ww. sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z własnością znajdujących się na nim budynków zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy za nieprawidłowe. Końcowo należy jednak zwrócić uwagę, że w związku z rozstrzygnięciem zawartym w orzeczeniu TSUE w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania obowiązujących norm prawa krajowego albo może bezpośrednio zastosować przepisy Dyrektywy z uwzględnieniem wykładni pojęcia pierwszego zasiedlenia przedstawionego w orzecznictwie sądowym, w tym w wyroku C-308/16. Również w przypadku zastosowania wykładni prounijnej w rozpatrywanej sprawie doszło do pierwszego zasiedlenia ww. budynków, bowiem budynki te były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do prowadzonej działalności gospodarczej i od tego momentu do planowanej sprzedaży upłynie okres dłuższy niż 2 lata. W związku z powyższym czynność sprzedaży ww. budynków korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

2015
25
lis

Istota:

Czy w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy VAT, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur (skorygowanej faktury zaliczkowej i faktury końcowej) otrzymanych od Sprzedawcy tytułem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości i Zabudowań?

Fragment:

Po zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości i Zabudowań, Sprzedawca wystawi Wnioskodawcy fakturę, w której będzie wykazana pozostała część ceny (dopłata ponad kwotę zaliczki), w tym podatek VAT według stawki 23%. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy VAT, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur (skorygowanej faktury zaliczkowej i faktury końcowej) otrzymanych od Sprzedawcy tytułem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości i Zabudowań... Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy VAT, będzie on miał prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur (skorygowanej faktury zaliczkowej i faktury końcowej) otrzymanych od Sprzedawcy tytułem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości i Zabudowań. Jak wynika z art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy VAT, przez dostawę towarów rozumie się również zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu. W przypadku, gdy grunt zabudowany jest budynkami lub budowlami trwale z nim związanymi, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

2015
20
maj

Istota:

Prawidłowość opodatkowania dostawy prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej

Fragment:

W jego ocenie obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostawy towaru (sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, tym samym dostawca ma prawa zwolnić z podatku od towarów i usług część zapłaty (zaliczkę) otrzymaną przed właściwą dostawą towaru (tj. sprzedażą prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości). W odniesieniu do opisanego zdarzenia przyszłego, zadanego pytania oraz stanowiska Wnioskodawcy, z uwagi na treść obowiązujących przepisów należy stwierdzić, że otrzymane zaliczki podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku w wysokości 23%. Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, że w dniu 7 października 2014r. Wnioskodawca, jako sprzedający, zawarł umowę sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego przedmiotowych działek. Oferta przetargowa określona w formie „ Specyfikacji istotnych warunków pisemnego przetargu nieograniczonego (ofertowego) ” zawierała zapisy, że oferent zobowiązany będzie do dokonania we własnym zakresie i na własny koszt niezbędnych uzgodnień związanych z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę. Nowonabywca nabył grunt z zamiarem budowy budynku biurowego trzykondygnacyjnego wraz z miejscami parkingowymi na samochody osobowe (złożył taką pisemną ofertę), a w dniu 18 czerwca 2014 r. w stosunku do przedmiotowych działek została wydana prawomocna decyzja o warunkach zabudowy (nr 189/14/W).

2012
2
sie

Istota:

Czy sprzedaż udział w lokalu użytkowym użyczonym dla osobowej spółki handlowej, spowoduje powstanie przychodów z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy planowana sprzedaż udziałów w ww. lokalu, nie wcześniej niż w roku 2013 spowoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat (art. 10 ust. 2 ustawy). Zgodnie zaś z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej, są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących: środkami trwałymi, składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500,00 zł, wartościami niematerialnymi i prawnymi ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określeniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio. Zatem dla uznania przychodu ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej - za przychód z tej działalności, istotne jest, aby zostały spełnione przesłanki określone w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. by nieruchomość stanowiła składnik majątku spółki, będący środkiem trwałym.

2012
12
cze

Istota:

Opodatkowania sprzedaży: - prawa własności budynku posadowionego na działce nr 380/29 oraz prawa użytkowania wieczystego tej działki,- praw własności obmurzy nieistniejących zbiorników paliwa posadowionych na działkach nr 380/19 i 380/21 oraz praw użytkowania wieczystego tych działek

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 21 września 2011r.): Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej numer 380/29 i sprzedaż prawa własności budynku na niej posadowionego, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek ewidencyjnych numer 380/19, 380/21 i sprzedaż prawa własności obmurzy na nich posadowionych powinna być opodatkowana podatkiem VAT... Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie przedstawione w piśmie z dnia 21 września 2011r.), w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej numer 380/29 i sprzedaży prawa własności budynku na niej posadowionego, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek ewidencyjnych numer 380/19, 380/21 i sprzedaży prawa własności obmurzy na nich posadowionych można skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2012
11
maj

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej

Fragment:

Natomiast sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 156 obręb 36 w K., w części, która zgodnie z obowiązującym miejscowym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako teren rolniczy i nie jest przeznaczona pod zabudowę, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności w sytuacji wydania decyzji o warunkach zabudowy działki nr 156 obręb 36 w K. w części oznaczonej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren rolniczy) lub zmiany stanu prawnego. Końcowo należy zauważyć, iż kwestie opodatkowania sprzedaży praw użytkowania wieczystego pozostałych działek niezabudowanych oraz sprzedaży nieruchomości budowlanych i praw użytkowania wieczystego działek na których te nieruchomości zostały posadowione, o których mowa we wniosku zostały objęte odrębnymi rozstrzygnięciami.

2012
3
maj

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.

Fragment:

Natomiast sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 165 obręb 36 w K., w części, która zgodnie z obowiązującym miejscowym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako teren rolniczy i nie jest przeznaczona pod zabudowę, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności w sytuacji wydania decyzji o warunkach zabudowy działki nr 165 obręb 36 w K. w części oznaczonej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren rolniczy) lub zmiany stanu prawnego. Końcowo należy zauważyć, iż kwestie opodatkowania sprzedaży praw użytkowania wieczystego pozostałych działek niezabudowanych oraz sprzedaży nieruchomości budowlanych i praw użytkowania wieczystego działek na których te nieruchomości zostały posadowione, o których mowa we wniosku zostały objęte odrębnymi rozstrzygnięciami.

2012
3
maj

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.

Fragment:

Natomiast sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 67 obręb 37 w K., w części, która zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako teren rolniczy i nie jest przeznaczona pod zabudowę, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010r. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności w sytuacji wydania decyzji o warunkach zabudowy działki nr 67 obręb 37 w K. w części oznaczonej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren rolniczy) lub zmiany stanu prawnego. Końcowo należy zauważyć, iż kwestie opodatkowania sprzedaży praw użytkowania wieczystego pozostałych działek niezabudowanych oraz sprzedaży nieruchomości budowlanych i praw użytkowania wieczystego działek na których te nieruchomości zostały posadowione, o których mowa we wniosku zostały objęte odrębnymi rozstrzygnięciami.

2012
3
maj

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w przypadku działek niezabudowanych wymienionych w zapytaniu właściwym jest opodatkowanie części ich powierzchni przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową, drogi i ciągi piesze stawką 23% (w 2011r.), a pozostała część ich powierzchni, czyli tereny rolnicze i zieleń izolacyjna powinna być zwolniona z VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie należy wskazać, że w niniejszej interpretacji udzielono odpowiedzi w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (działki) niezabudowanej oznaczonej nr 49 obręb 37 w K. Ponieważ we wniosku, który wpłynął do tut. organu 15 października 2010r. Wnioskodawca wskazał, że sprawa dotyczy zdarzenia przyszłego, co potwierdził w uzupełnieniu wniosku z dnia 18 stycznia 2011r. stwierdzając, że „ transakcja na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze zrealizowana, jest to nadal zdarzenie przyszłe ”, zatem w niniejszej interpretacji oceniono zdarzenie przyszłe przedstawione przez Wnioskodawcę w oparciu o przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu wydania interpretacji tj. z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011r.

2012
3
maj

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w przypadku działek niezabudowanych wymienionych w zapytaniu właściwym jest opodatkowanie części ich powierzchni przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową, drogi i ciągi piesze stawką 23% (w 2011r.), a pozostała część ich powierzchni, czyli tereny rolnicze i zieleń izolacyjna powinna być zwolniona z VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie należy wskazać, że w niniejszej interpretacji udzielono odpowiedzi w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (działki) niezabudowanej oznaczonej nr 50 obręb 37 w K. Ponieważ we wniosku, który wpłynął do tut. organu 15 października 2010r. Wnioskodawca wskazał, że sprawa dotyczy zdarzenia przyszłego, co potwierdził w uzupełnieniu wniosku z dnia 18 stycznia 2011r. stwierdzając, że „ transakcja na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze zrealizowana, jest to nadal zdarzenie przyszłe ”, zatem w niniejszej interpretacji oceniono zdarzenie przyszłe przedstawione przez Wnioskodawcę w oparciu o przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu wydania interpretacji tj. z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011r.