Sprzedaż posiłków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż posiłków. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
25
maj

Istota:

Czy sprzedaż posiłków na zasadach opisanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku (zarówno w punkcie 1, jak i 2 stanu faktycznego) mieszczących się w grupowaniu PKWiU 10.85.1, stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, a nie świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1?

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2013 r. (data wpływu 10 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za dostawę towarów sprzedaży posiłków z dostawą do klienta i posiłków przeznaczonych do spożycia w lokalu lub poza nim – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 grudnia 2013 r. został złożony wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za dostawę towarów sprzedaży posiłków z dostawą do klienta i posiłków przeznaczonych do spożycia w lokalu lub poza nim. W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, dokonuje Pani sprzedaży posiłków typu „ fast food ” (pizza, zapiekanki, makarony, itp.) poprzez lokal zlokalizowany w G. Sprzedaż tę podzielić można na dwie kategorie: sprzedaż posiłków z dostawą do klienta; sprzedaż posiłków dokonywana w lokalu, z przeznaczeniem do konsumpcji co do zasady poza lokalem tzw. „ na odbiór własny ”, z możliwością spożycia na terenie tego lokalu (bez obsługi kelnerskiej). W ramach działalności opisanej w punkcie 1, klient składa zamówienie na wybrane posiłki z oferty Pani lokalu, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej. Następnie pracownicy, po przygotowaniu zamówionego posiłku, dostarczają go na adres wskazany przez klienta w złożonym zamówieniu w firmowym opakowaniu.

2013
8
lis

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży posiłków pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym szkoły oraz właściwa stawka podatku VAT

Fragment:

Z opisu zdarzenia przyszłego zawartego we wniosku wynika, iż przy sprzedaży posiłków pracownikom niepedagogicznym Szkoły Wnioskodawcę będzie posługiwał się symbolem PKWiU 56.29.20.0 – Usługi stołówkowe. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży posiłków pracownikom niepedagogicznym ze stawką 8 %, uznać należy za prawidłowe. Wskazać jednak należy, że prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy wynika z faktu, iż Wnioskodawca przy sprzedaży posiłków pracownikom niepedagogicznym Szkoły będzie posługiwał się symbolem PKWiU 56.29.20.0 – Usługi stołówkowe, a nie jak wskazał Wnioskodawca z zaliczenia usług stołówki do grupowania 55.51.10.-00.00, gdyż PKWiU obowiązująca dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czyli Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) w ogóle takiego grupowania nie zawiera. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2013
11
sie

Istota:

Czy sprzedaż posiłków uczniom oraz planowana sprzedaż nauczycielom (pracownikom pedagogicznym) i innym pracownikom (pracownikom niepedagogicznym) szkoły w obecnie obowiązującym stanie prawnym podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży posiłków uczniom szkoły uznać należy za prawidłowe. Odnosząc się do opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży posiłków na rzecz pracowników pedagogicznych szkoły należy stwierdzić, iż usługi te należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegającymi na ich żywieniu, mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne, przy czym, jak już wskazano powyżej, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez szkołę. W zakresie powyższych usług Wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie § 13 ust. 1 pkt 26 w związku z § 13 ust. 8 i 9 rozporządzenia. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży posiłków pracownikom pedagogicznym należy uznać za prawidłowe, jednak za podstawę zwolnienia tych usług należy przyjąć § 13 ust. 1 pkt 26 w związku z § 13 ust. 8 i 9 rozporządzenia, a nie – jak wskazał Wnioskodawca - art. 43 ust. 1 pkt 24 i 26.

2013
5
sty

Istota:

Czy sprzedaż posiłków uczniom i pracownikom pedagogicznym szkoły podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

Dostawa towarów (sprzedaż posiłków) jest ściśle związana z usługą podstawową (kształceniem i wychowaniem dzieci na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty). Zatem, zgodnie z celem, do jakiego jednostka jest powołana – sprzedaż posiłków jest niezbędna do wykonywania usługi podstawowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) usługi wykonywane przez Wnioskodawcę sklasyfikowane są w PKWiU 85.60.10.0 – Usługi wspomagające edukację – Działalność edukacyjna zespołów przedszkoli i szkół. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż posiłków uczniom i pracownikom pedagogicznym szkoły podlega opodatkowaniu podatkiem VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, funkcjonowanie stołówki służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są m.in. powołane. Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty przez stołówki na rzecz dzieci i uczniów, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług.

2012
29
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży posiłków przez stołówkę przedszkolną dla dzieci z przedszkola i uczniów szkoły oraz nauczycieli przedszkola i szkoły.

Fragment:

Przychody ze sprzedaży posiłków w stołówce w Publicznym Przedszkolu w poprzednim roku podatkowym 2011 wyniosły: od dzieci i nauczycieli przedszkola (rozdział 80104) 65.078,20 zł, od uczniów i nauczycieli szkoły (rozdział 80148) 103.196,92 zł. Ponadto Przedszkole posiada kasę fiskalną, na której ewidencjonuje przychody z tytułu sprzedaży posiłków. Przedszkole prowadzi stołówkę, która stanowi integralną część przedszkola. Prowadzona stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a jej prowadzenie jest ściśle związane z działalnością jednostki. Stołówka w Przedszkolu jest prowadzona na zasadach określonych w art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Wpłaty za sprzedaż posiłków odbywają się w następujący sposób: dzieci i nauczyciele przedszkola wpłacają na kwitariusz przychodowo-ewidencyjny opłat w formie gotówki. Następnie gotówka zostaje wpłacona na rachunek bankowy Publicznego Przedszkola uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w ... wnoszą opłaty w postaci gotówki. Wpłaty są przyjmowane na kwitariusz przychodowo-ewidencyjny opłat, a następnie wpłacane na rachunek bankowy Publicznego Przedszkola.

2012
26
sie

Istota:

Czy sprzedaż obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów i pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług (jeżeli tak to w jakiej wysokości), czy jest zwolniona od tego podatku?

Fragment:

Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej dokonywana jest wyłącznie na rzecz uczniów i pracowników szkoły, w celu osobistego spożycia. Stołówka nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos. W związku z dużą ilością rozbieżnych interpretacji w sprawie opodatkowania ww. posiłków podatkiem od towarów i usług, Szkoła zwraca się o indywidualną interpretację. W wielu interpretacjach sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej dla uczniów i pracowników mieści się w zakresie usług edukacyjnych. W otrzymanym indywidualnym piśmie z 2007 r. z Urzędu Statystycznego w Łodzi - ww. usługi mieściły się w grupowaniu PKWiU 80.10.12-00.10 „Usługi szkół podstawowych, w tym specjalnych”. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów i pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług (jeżeli tak to w jakiej wysokości), czy jest zwolniona od tego podatku... Szkoła za obiady sprzedawane uczniom i pracownikom (nauczycielom oraz administracji i obsłudze) nalicza podatek VAT w wysokości 8%. Za obiady sprzedawane uczniom, a sfinansowane przez MOPS Szkoła wystawia notę księgową i kwota ta jest zwolniona od podatku.

2011
15
gru

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla posiłków sprzedawanych pracownikom w stołówce?

Fragment:

Mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz powołane w tym zakresie regulacje prawne stwierdzić należy, iż sprzedaż posiłków na rzecz pracowników Szkoły nie może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie powołanego wyżej przepisu. Zatem w przypadku gdy sprzedaż posiłków dla pracowników mieści się w PKWiU w dziale 56 jako „usługi związane z wyżywieniem” - zastosowanie znajdzie stawka w wysokości 8% zgodnie z powołanym § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego do ustawy. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2011
14
gru

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla posiłków sprzedawanych pracownikom w stołówce?

Fragment:

(...) sprzedaży posiłków przez stołówkę szkolną dla pracowników pedagogicznych Zespołu Szkół - jest prawidłowe , w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży posiłków przez stołówkę szkolną dla pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 21 lutego 2011 r. wpłynął do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wniosek z dnia 17 lutego 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług usług stołówkowych świadczonych pracownikom Zespołu Szkół. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca (szkoła z internatem) jest jednostką budżetową, powołaną przez gminę w celu prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej. Jest podatnikiem podatku VAT. Świadczy usługi konsumpcyjne, polegające na sprzedaży posiłków uczniom Szkoły (za odpłatnością związaną z zakupami artykułów żywnościowych – wsad do kotła) i pracownikom (cena zwiera artykuły żywnościowe łącznie z kosztami wytworzenia posiłku). Stołówka szkolna nie jest ogólnie dostępna dla innych osób. Za świadczone usługi Szkoła wystawia faktury.

2011
1
paź

Istota:

Czy personel placówki kupujący posiłki w stołówce szkolnej nadal będzie zwolniony przedmiotowo od podatku od towarów i usług?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 9 marca 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz pracowników szkoły. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Zespół Szkół jest placówką oświatową podlegającą urzędowi miasta. Przy Zespole Szkół istnieje internat, w którym prowadzona jest stołówka niebędąca odrębnym podmiotem gospodarczym. Korzystają z niej wychowankowie internatu, uczniowie i pracownicy szkoły. Szkoła prowadzi sprzedaż posiłków na rzecz ww. wymienionych, obciążając m.in. pracowników placówki płatnością za posiłki, kwalifikując usługę stołówkową do grupowania PKWiU 80 „usługi w zakresie edukacji” i nie naliczając podatku od towarów i usług. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy personel placówki kupujący posiłki w stołówce szkolnej nadal będzie zwolniony przedmiotowo od podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż posiłków w stołówce na rzecz personelu szkoły nadal powinno korzystać ze zwolnienia przedmiotowego od podatku. Art. 43 ust. 1 ustawy niejednoznacznie określa przedmiotowe zagadnienie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy, w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

2011
1
wrz

Istota:

Czy usługi sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej prowadzonej przez pracowników szkoły, gdzie odbiorcami są:
- uczniowie i pracownicy szkoły, korzystają ze zwolnienia z VAT?
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej (jednostki budżetowe), korzystają ze zwolnienia z VAT?

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2010 r. (data wpływu 19 maja 2010 r.) uzupełnionym w dniach 26 lipca i 5 sierpnia 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. opodatkowania sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 maja 2010 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. opodatkowania sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Szkoła jako jednostka budżetowa samorządu terytorialnego, na podstawie art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz statutu szkoły m.in. prowadzi stołówkę szkolną. Stołówka prowadzona jest przez personel szkoły dla uczniów i pracowników szkoły. Stołówka dokonuje również sprzedaży obiadów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub Ośrodka Pomocy Społecznej, które to na podstawie wydawanych decyzji przyznają prawo do bezpłatnych obiadów dla uczniów szkoły. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy usługi sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej prowadzonej przez pracowników szkoły, gdzie odbiorcami są: uczniowie i pracownicy szkoły, korzystają ze zwolnienia z VAT... Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej (jednostki budżetowe), korzystają ze zwolnienia z VAT...