IPTPP1/443-815/14-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik - Szpital .... jest spółką kapitałową powstałą w wyniku przekształcenia II Szpitala .... - Samodzielnego .... Przekształcenie odbyło się w trybie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. 2013 poz. 217 z późn. zm.). Spółka utworzona w wyniku przekształcenia jest bezpośrednim następcą prawnym Szpitala (sukcesja generalna). Zgodnie z art. 80 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, spółka kapitałowa z dniem przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Mamy zatem do czynienia z ciągłością bytu prawnego (jest to ta sama osoba prawna, tylko działająca w innej formie prawnej).

Zgodnie z art. 151 § 1 k. s. h. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Celem działania podatnika, zgodnie z Rozdziałem 2 § 1 Regulaminu Organizacyjnego Szpitala .... jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia oraz zdrowego stylu życia, uczestniczenie w prowadzeniu i realizacji programów profilaktycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, uczestniczenie w kształceniu osób przygotowujących się do zawodów medycznych lub wykonujących zawód medycznych oraz prowadzenie praktyk, specjalizacji, staży i szkoleń.

Podatnik - Szpital .... w dniu ....2014 roku został wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem ..... Szpital jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) prowadzącym działalność leczniczą, to znaczy działalność polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia, realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia (art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, Dz. U. 2013 poz. 217 z późn.zm.). W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej podatnik jest zatem także podmiotem leczniczym („Podmiotami leczniczymi są przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej”). Podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

W ramach naboru konkursowego na realizację zadań ze środków unijnych, jeszcze przed dokonanym przekształceniem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to jest dnia 30 marca 2012 r. podatnik, działający wówczas w formie prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informatyczne pt. „.....” na kwotę ok 1 mln zł.

II Szpital ... świadczył usługi medyczne służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, profilaktyce, świadczone przez lekarzy ginekologów i neonatologów oraz położne i pielęgniarki w oddziałach szpitalnych i w poradniach specjalistycznych. Takie same usługi świadczy Spółka Szpital .... ....., powstała w wyniku przekształcenia II Szpitala .... .....

Struktura sprzedaży w II Szpitalu .... w okresie 9 miesięcy 2014 r. przedstawiała się następująco:

  • Sprzedaż korzystająca ze zwolnienia - art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT - 8.764.264,13 zł.
  • Sprzedaż opodatkowana (stawką 23% - wynajem pomieszczeń) - 34.012,99 zł.

Struktura sprzedaży nie uległa i nie ulegnie zmianie po przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, podatnik nie planuje bowiem rozszerzenia sprzedaży opodatkowanej, lecz planuje nadal świadczyć głównie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Oznacza to, że sprzedaż zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług stanowiła i stanowić będzie 99,56% całej sprzedaży dokonywanej przez podatnika, natomiast sprzedaż opodatkowana podatkiem od towarów i usług stanowiła i stanowić będzie 0,44% całej sprzedaży dokonywanej przez podatnika. Po przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podatnik otrzymał informację o możliwości otrzymania w bieżącym roku środków unijnych w ramach dofinansowania projektu, o którym mowa powyżej.

Za środki pozyskane z projektu unijnego zostaną zakupione jednostki komputerowe, serwer system rejestracji i kodyfikacji pacjentów, wykonane zostanie osieciowanie elektryczne i informatyczne wszystkich stanowisk roboczych szpitala oraz zakup specjalistycznych programów medycznych i administracyjnych. W związku z zakupami w ramach wydatkowania środków wystawiane będą faktury VAT zakupowe dla Szpitala ..... Zakupione środki trwałe służyć będą w przeważającej mierze wykonywaniu przez podatnika usług zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ale nie tylko. Zakup jednostek komputerowych, osieciowanie stanowisk roboczych szpitala, zakup programów administracyjnych służyć będzie również realizacji usług opodatkowanych (wynajem pomieszczeń) - ewidencji, księgowości, korespondencji biznesowej etc.

Przed wystąpieniem o dofinansowanie podatnik wystąpił do tutejszego Urzędu z wnioskiem o udzielenie interpretacji podatkowej indywidualnej w takim samym stanie faktycznym z tą jedynie różnicą, że działał wówczas w formie prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Podatnik otrzymał wówczas interpretację indywidualną nr IPTPP4/443-193/12-5/OS z dnia 24 maja 2012 r. potwierdzającą jego stanowisko.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. W jakim zakresie podatnik będzie mógł dokonywać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupami, które zostaną poczynione za środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informatyczne pt. „.....”...
  2. Czy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego będzie w danym okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik będzie miał prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W ocenie podatnika, podatnik będzie uprawniony do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z każdej faktury VAT zakupowej dotyczącej zakupu jednostek komputerowych, oprogramowania administracyjnego, osieciowania wszystkich stanowisk komputerowych oraz wszelkich innych zakupów nie mających wyłącznie przeznaczenia medycznego, poczynionych ze środków które zostaną pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Województwa .... na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informatyczne pt. „....” w zakresie odpowiadającym 0,15% wartości podatku naliczonego w danej fakturze VAT zakupowej, co odpowiada proporcji sprzedaży opodatkowanej, dokonywanej przez podatnika, w stosunku do całości sprzedaży dokonywanej przez podatnika.

W ocenie podatnika, pomimo że nałożony na podatnika mocą art. 90 ust. 1 u.p.t.u obowiązek odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami dającymi prawo do odliczenia i czynnościami nie dającymi takiego prawa ma charakter bezwzględny, to jednak w sytuacji, w której wyodrębnienie to nie jest możliwe lub jest bardzo utrudnione, stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy o VAT podatnik może, co do zasady pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Ad. 2

W przypadku gdy kwota stanowiąca 0,15 % podatku naliczonego będzie w danym okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik będzie miał prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu spawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Szpital ......, jest spółką kapitałową powstałą w wyniku przekształcenia II Szpitala ..... - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Spółka utworzona w wyniku przekształcenia jest bezpośrednim następcą prawnym Szpitala.

Celem działania Szpitala jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia oraz zdrowego stylu życia, uczestniczenie w prowadzeniu i realizacji programów profilaktycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, uczestniczenie w kształceniu osób przygotowujących się do zawodów medycznych lub wykonujących zawód medycznych oraz prowadzenie praktyk, specjalizacji, staży i szkoleń.

W ramach naboru konkursowego na realizację zadań ze środków unijnych, Wnioskodawca działający wówczas w formie prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa ..... na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informatyczne pt. „.....” na kwotę ok 1 min zł.

II Szpital ... świadczył usługi medyczne służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, profilaktyce, świadczone przez lekarzy ginekologów i neonatologów oraz położne i pielęgniarki w oddziałach szpitalnych i w poradniach specjalistycznych. Takie same usługi świadczy Spółka Szpital ....., powstała w wyniku przekształcenia.

Struktura sprzedaży w II Szpitalu..... w okresie 9 miesięcy 2014 r. przedstawiała się następująco:

  • Sprzedaż korzystająca ze zwolnienia - art. 43 ust.1 ppkt.18 ustawy o VAT,
  • Sprzedaż opodatkowana (stawką 23% - wynajem pomieszczeń).

Struktura sprzedaży nie uległa i nie ulegnie zmianie po przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Wnioskodawca zamierza nadal świadczyć głównie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Oznacza to, że sprzedaż zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług stanowiła i stanowić będzie 99,56% całej sprzedaży dokonywanej przez podatnika, natomiast sprzedaż opodatkowana podatkiem od towarów i usług stanowiła i stanowić będzie 0,44% całej sprzedaży dokonywanej przez podatnika.

Za środki pozyskane z projektu unijnego zostaną zakupione jednostki komputerowe, serwer system rejestracji i kodyfikacji pacjentów, wykonane zostanie osieciowanie elektryczne i informatyczne wszystkich stanowisk roboczych szpitala oraz zakup specjalistycznych programów medycznych i administracyjnych. W związku z zakupami w ramach wydatkowania środków wystawiane będą faktury VAT zakupowe dla Szpitala ..... Zakupione środki trwałe służyć będą w przeważającej mierze wykonywaniu przez podatnika usług zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ale nie tylko. Zakup jednostek komputerowych, osieciowanie stanowisk roboczych szpitala, zakup programów administracyjnych służyć będzie również realizacji usług opodatkowanych (wynajem pomieszczeń) - ewidencji, księgowości, korespondencji biznesowe.

Jak wskazano powyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W omawianej sprawie, zakupione środki trwałe w ramach realizacji projektu, służyć będą w przeważającej mierze wykonywaniu przez podatnika usług zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz realizacji usług opodatkowanych.

W sytuacji gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia podatku VAT i nieuprawniające do tego odliczenia, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ustawy, który ma na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakim nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (art. 90 ust. 3 ustawy).

W myśl art. 90 ust. 4 ustawy proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalona proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

W świetle art. 90 ust. 5 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Zgodnie z art. 90 ust. 6 ustawy, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących:

  1. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;
  2. usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Przy czym w myśl obowiązującego od 1 stycznia 2014 r. art. 90 ust. 9a ustawy, przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.

W myśl art. 90 ust. 10 ustawy, w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

  1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
  2. nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Z uwagi na brzmienie cyt. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że obowiązkiem Wnioskodawcy w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Wnioskodawca ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedaż opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi oraz zwolnionych od podatku.

W odniesieniu do stosowanej metody wyodrębnienia podatku wskazać należy, że sposób wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, winien mieć charakter obiektywny, determinowany okolicznościami sprawy. Wybór metody wyodrębnienia kwot podatku naliczonego należy wyłącznie do obowiązków Wnioskodawcy, gdyż metoda takiego wyodrębnienia nie została określona w ustawie, ani w przepisach wykonawczych do ustawy. Ważne jest jedynie by przyjęta metoda stanowiła właściwe odzwierciedlenie odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi w stosunku do całości podatku naliczonego, który jest związany zarówno z czynnościami opodatkowanymi, jak i czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu. Jednakże należy podkreślić, iż wyłącznie Wnioskodawca znający specyfikę, organizację i podział pracy w swojej jednostce jest w stanie wyodrębnić część podatku naliczonego, związaną z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, a nie organ podatkowy w trybie interpretacji indywidualnej.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do proporcjonalnego rozliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy.

Jak wynika z ww. przepisów proporcję sprzedaży określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja, jest to tzw. proporcja wstępna.

Kwota podatku naliczonego do odliczenia, ustalona na podstawie proporcji wyliczonej przy zastosowaniu zasad określonych w art. 90 ust. 2-10 ustawy, nie jest jednak ostateczna.

Stosownie do treści art. 91 ust. 1 ustawy - po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Z przedstawionych przez Wnioskodawcę okoliczności sprawy wynika, iż udział rocznego obrotu Wnioskodawcy z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (sprzedaż opodatkowana), w całkowitym obrocie (sprzedaż opodatkowana i zwolniona) nie przekracza 2%.

W konsekwencji powyższego w sytuacji gdy Wnioskodawca nie skorzysta z przysługującego mu uprawnienia określonego przez ustawodawcę w art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy i nie uzna (jak to zrobił w omawianym przypadku), że proporcja określona wynosi 0%, to faktycznie oznacza to, że przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Wobec powyższego Wnioskodawca będzie miał prawo na podstawie art. 86 ust. 1 w związku z art. 90 ust. 2 ustawy, do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, na podstawie proporcji wstępnej. Natomiast po zakończeniu roku w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy wskazać, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupami w ramach realizacji projektu „....” tylko w takiej części, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Tym samym jeżeli wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad podatkiem należnym Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy – zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Wobec powyższego oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za prawidłowe.

Zaznaczyć należy również, że w niniejszej interpretacji nie dokonano oceny prawidłowości wyliczeń przedstawionych przez Wnioskodawcę, w tym podanych wielkości procentowych, bowiem to na Wnioskodawcy ciąży obowiązek ustalenia kwoty podatku przysługującego do odliczenia od tych zakupów, a ponadto rolą tut. organu jest wyłącznie interpretacja przepisów prawa podatkowego, a nie badanie poprawności dokonanych wyliczeń.

Jednocześnie zauważyć należy, że oceny czy przyjęty sposób wyliczenia podatku jest prawidłowy może dokonać jedynie organ podatkowy pierwszej instancji, który w toku prowadzonego postępowania posiada odpowiednie kompetencje i dysponuje stosownymi narzędziami – wskazanymi w rozdziale 11 Działu IV Ordynacji podatkowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, wynikające z opisu sprawy bądź własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.