Sprzedaż opodatkowana | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż opodatkowana. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Prawo do odzyskania podatku VAT w związku z planowanym przedsięwzięciem.

Fragment:

W kolejnych miesiącach 2016 r. sprzedaż ta wynosiła odpowiednio (zgodnie ze złożonymi deklaracjami VAT-7): styczeń: wartość sprzedaży netto – 2.053.920,00 zł, w tym sprzedaż opodatkowana – 17.090,00 zł; luty: wartość sprzedaży netto – 2.046.487,00 zł, w tym sprzedaż opodatkowana – 14.340,00 zł; marzec: wartość sprzedaży netto – 2.142.523,00 zł, w tym sprzedaż opodatkowana – 18.389,00 zł; kwiecień: wartość sprzedaży netto – 2.091.419,00 zł, w tym sprzedaż opodatkowana – 18.306,00 zł; maj: wartość sprzedaży netto – 2.189.800,00 zł, w tym sprzedaż opodatkowana – 13.770,00 zł; czerwiec: wartość sprzedaży netto – 2.045.189,00 zł, w tym sprzedaż opodatkowana – 7.719,00 zł; lipiec: wartość sprzedaży netto – 2.405.642,00 zł, w tym sprzedaż opodatkowana –9.348,00 zł; sierpień: wartość sprzedaży netto – 2.053.366,00 zł, w tym sprzedaż opodatkowana – 6.521,00 zł; wrzesień: wartość sprzedaży netto – 2.195.974,00 zł, w tym sprzedaż opodatkowana –7.525,00 zł; październik: wartość sprzedaży netto – 2.200.848,00 zł, w tym sprzedaż opodatkowana – 7.793,00 zł; listopad: wartość sprzedaży netto – 2.205.658,00 zł, w tym sprzedaż opodatkowana –7.560,00 zł; grudzień: wartość sprzedaży netto – 2.239.339,00 zł, w tym sprzedaż opodatkowana –11.500,00 zł. Razem: wartość sprzedaży netto – 25.870.165,00 zł, w tym sprzedaż opodatkowana – 139.861,00 zł, która stanowi 0,54% całkowitego obrotu za 2016 r.

2014
17
gru

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Sprzedaż opodatkowana (stawką 23% - wynajem pomieszczeń) - 34.012,99 zł. Struktura sprzedaży nie uległa i nie ulegnie zmianie po przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, podatnik nie planuje bowiem rozszerzenia sprzedaży opodatkowanej, lecz planuje nadal świadczyć głównie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Oznacza to, że sprzedaż zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług stanowiła i stanowić będzie 99,56% całej sprzedaży dokonywanej przez podatnika, natomiast sprzedaż opodatkowana podatkiem od towarów i usług stanowiła i stanowić będzie 0,44% całej sprzedaży dokonywanej przez podatnika. Po przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podatnik otrzymał informację o możliwości otrzymania w bieżącym roku środków unijnych w ramach dofinansowania projektu, o którym mowa powyżej. Za środki pozyskane z projektu unijnego zostaną zakupione jednostki komputerowe, serwer system rejestracji i kodyfikacji pacjentów, wykonane zostanie osieciowanie elektryczne i informatyczne wszystkich stanowisk roboczych szpitala oraz zakup specjalistycznych programów medycznych i administracyjnych.

2014
5
lut

Istota:

Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu mającego na celu zbudowanie zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala

Fragment:

W kolejnych miesiącach roku 2012 sprzedaż ta wynosiła odpowiednio (zgodnie ze złożonymi deklaracjami VAT-7): styczeń: wartość sprzedaży netto - (...), w tym sprzedaż opodatkowana (...), luty: wartość sprzedaży netto - (...) , w tym sprzedaż opodatkowana (...), marzec: wartość sprzedaży netto - (...), w tym sprzedaż opodatkowana (...), kwiecień: wartość sprzedaży netto - (...), w tym sprzedaż opodatkowana (...), maj : wartość sprzedaży netto - (...), w tym sprzedaż opodatkowana (...), czerwiec: wartość sprzedaży netto - (...), w tym sprzedaż opodatkowana (...), lipiec: wartość sprzedaży netto - (...), w tym sprzedaż opodatkowana (...), sierpień: wartość sprzedaży netto - (...), w tym sprzedaż opodatkowana (...), wrzesień: wartość sprzedaży netto - (...), w tym sprzedaż opodatkowana (...), październik: wartość sprzedaży netto - (...), w tym sprzedaż opodatkowana (...), listopad: wartość sprzedaży netto - (...), w tym sprzedaż opodatkowana (...), grudzień: wartość sprzedaży netto - (...), w tym sprzedaż opodatkowana (...), Razem wartość sprzedaży netto - (...), w tym sprzedaż opodatkowana - (...), która stanowi 0,8% całkowitego obrotu za 2012 rok. Kierownik jednostki składa oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT. W celu składania prawidłowych oświadczeń niezbędna jest indywidualna interpretacja, czy w odniesieniu do realizowanego przez beneficjenta projektu istnieje możliwość odzyskania podatku VAT.

2013
14
mar

Istota:

Czy w przypadku likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawca musi nadal być podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wynajmu?

Fragment:

W myśl art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Art. 113 ust. 4 ustawy stanowi, że podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym że w przypadku, o którym mowa w ust. 9, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5. Z art. 113 ust. 5 ustawy wynika, że jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę (...). W myśl art. 113 ust. 11 podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

2012
14
lis

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, dotyczącego ochrony terenów zielonych i poprawy bezpieczeństwa ekologiczno-sanitarnego, polegającego na zakupie samochodów specjalnych.

Fragment:

Urządzenia te będą służyć działalności mieszanej Spółdzielni (wywóz nieczystości i sprzątanie terenów zewnętrznych), związanej ze sprzedażą opodatkowaną, jak i zwolnioną. Spółdzielnia prowadzi jednocześnie sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, dającą prawo do odliczenia podatku naliczonego (tj. najem lokali użytkowych, czynności wykonywane na rzecz osób i członków spółdzielni, którym przysługują własnościowe prawa do lokali użytkowych i garaży, wywóz nieczystości, itp., z tytułu których pobierane są opłaty eksploatacyjne) oraz sprzedaż zwolnioną od tego podatku, która takiego prawa nie daje (tj. czynności wykonywane na rzecz osób i członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, itp., z tytułu których pobierane są opłaty eksploatacyjne). Zgodnie z art. 90 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

2012
27
paź

Istota:

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego?

Fragment:

Jak bowiem Gmina wskazała w przedstawionym stanie faktycznym, sprzedaż przedmiotowych działek jest uwarunkowana poniesieniem określonych wydatków, związanych w szczególności z wyceną działek, ogłoszeniami w prasie o zamiarze ich sprzedaży, projektowaniem, mającym na celu podział lub scalanie działek, projektowaniem, prowadzącym do ustalenia i okazania granic działek czy też sporządzaniem opinii, dotyczących faktycznego wykorzystania działek. W ocenie Gminy nie ulega wątpliwości, iż w analizowanym przypadku zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż bez poniesienia wskazanych powyżej wydatków sprzedaż działek byłaby zasadniczo niemożliwa lub bardzo utrudniona. Zdaniem Gminy jest bowiem oczywiste, iż aby sprzedać daną działkę, należy mieć stosowną wiedzę m.in. na temat przebiegu jej granic czy też jej obecnym, faktycznym wykorzystaniu. Zdecydowanym ułatwianiem realizacji analizowanych transakcji jest również umieszczenie w prasie stosownego ogłoszenia o zamiarze dokonania przedmiotowej sprzedaży. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż wobec braku przedmiotowej informacji, potencjalni nabywcy nie mieliby zasadniczo wiedzy na temat ich sprzedaży, w wyniku czego nie stanęliby oni do przetargu lub też ich liczba byłaby na tyle niewielka, że zaproponowana przez nich cena mogłaby być dla Gminy niesatysfakcjonująca. Zatem, w ocenie Gminy, mając na uwadze fakt, iż w analizowanym przypadku spełnione zostały przesłanki zdefiniowane w cytowanym powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego.

2012
27
paź

Istota:

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego?

Fragment:

Jak bowiem Gmina wskazała w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, sprzedaż przedmiotowych działek jest uwarunkowana poniesieniem określonych wydatków, związanych w szczególności z wyceną działek, ogłoszeniami w prasie o zamiarze ich sprzedaży, projektowaniem, mającym na celu podział lub scalanie działek, projektowaniem, prowadzącym do ustalenia i okazania granic działek czy też sporządzaniem opinii, dotyczących faktycznego wykorzystania działek. W ocenie Gminy nie ulega wątpliwości, iż w analizowanym przypadku zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż bez poniesienia wskazanych powyżej wydatków sprzedaż działek byłaby zasadniczo niemożliwa lub bardzo utrudniona. Zdaniem Gminy jest bowiem oczywiste, iż aby sprzedać daną działkę, należy mieć stosowną wiedzę m.in. na temat przebiegu jej granic czy też jej obecnym, faktycznym wykorzystaniu. Zdecydowanym ułatwianiem realizacji analizowanych transakcji jest również umieszczenie w prasie stosownego ogłoszenia o zamiarze dokonania przedmiotowej sprzedaży. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż wobec braku przedmiotowej informacji, potencjalni nabywcy nie mieliby zasadniczo wiedzy na temat ich sprzedaży, w wyniku czego nie stanęliby oni do przetargu lub też ich liczba byłaby na tyle niewielka, że zaproponowana przez nich cena mogłaby być dla Gminy niesatysfakcjonująca. Zatem, w ocenie Gminy, mając na uwadze fakt, iż w analizowanym przypadku spełnione zostały przesłanki zdefiniowane w cytowanym powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego.

2012
14
wrz

Istota:

Czy możliwe jest skorzystanie w całości z odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na obiekcie lodowiska (hala letnia)?

Fragment:

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających opodatkowaniu. W przypadkach gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia VAT i nieuprawniające do tego odliczenia, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ust. 1 ustawy, który stanowi, iż w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami w stosunku, do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli natomiast nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1 to zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

2012
1
wrz

Istota:

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, tj. w szczególności usług:a.wyceny działek,
b.ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży,
c.projektowych, związanych z podziałem lub scalaniem działek,
d.projektowych, związanych z ustaleniem i okazaniem granic działek,
e.sporządzania opinii dotyczących faktycznego wykorzystania działek?

Fragment:

Jak bowiem Gmina wskazała w przedstawionym stanie faktycznym, sprzedaż przedmiotowych działek jest uwarunkowana poniesieniem określonych wydatków, związanych w szczególności z wyceną działek, ogłoszeniami w prasie o zamiarze ich sprzedaży, projektowaniem, mającym na celu podział lub scalanie działek, projektowaniem, prowadzącym do ustalenia i okazania granic działek czy też sporządzaniem opinii, dotyczących faktycznego wykorzystania działek. W ocenie Gminy nie ulega wątpliwości, iż w analizowanym przypadku zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż bez poniesienia wskazanych powyżej wydatków sprzedaż działek byłaby zasadniczo niemożliwa lub bardzo utrudniona. Zdaniem Gminy jest bowiem oczywiste, iż aby sprzedać daną działkę, należy mieć stosowną wiedzę m.in. na temat przebiegu jej granic czy też jej obecnym, faktycznym wykorzystaniu. Zdecydowanym ułatwianiem realizacji analizowanych transakcji jest również umieszczenie w prasie stosownego ogłoszenia o zamiarze dokonania przedmiotowej sprzedaży. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż wobec braku przedmiotowej informacji, potencjalni nabywcy nie mieliby zasadniczo wiedzy na temat ich sprzedaży, w wyniku czego nie stanęliby oni do przetargu lub też ich liczba byłaby na tyle niewielka, że zaproponowana przez nich cena mogłaby być dla Gminy niesatysfakcjonująca. Zatem, w ocenie Gminy, mając na uwadze fakt, iż w analizowanym przypadku spełnione zostały przesłanki zdefiniowane w cytowanym powyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego.

2012
9
maj

Istota:

Obowiązek dokonania korekty podatku VAT naliczonego w przypadku zmiany profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

Fragment:

Stanowisko Wnioskodawcy: Obowiązek taki nie występuje ponieważ w dalszym ciągu wszystkie składniki będą służyły sprzedaży opodatkowanej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika zatem, iż dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością, przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Z uwagi na konstrukcję podatku od towarów i usług (opartą na zasadzie potrącalności w danej fazie obrotu), podatek ten jest z punktu widzenia jego podatników neutralny, gdyż pełnią oni jedynie rolę jego płatników, przerzucając jego ekonomiczny ciężar na kolejnych nabywców, czyli finalnie na konsumentów.