Sprzedaż odpadów poprodukcyjnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż odpadów poprodukcyjnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży odpadów powstałych w wyniku produkcji strefowej jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2010 r. (data wpływu do tut. BKIP 19 stycznia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych ze sprzedaży odpadów powstałych w wyniku produkcji strefowej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 stycznia 2010 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy nieodpłatne przekazanie odpadów poubojowych i poprodukcyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy powyższą czynność należy dokumentować tylko dokumentem handlowym zgodnym z rozporządzeniem 1774/2002 do ustawy o odpadach?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2008 r. (data wpływu 20 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 listopada 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania odpadów poubojowych i poprodukcyjnych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 października 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej (...)

2011
1
maj

Istota:

  1. Czy nadwyżka inwentaryzacyjna wyrobów strefowych powstała w wyniku błędnego przeliczenia produkcji przekazanej na magazyn wyrobów gotowych jest przychodem strefowym ?
  2. Czy sprzedaż odpadów poprodukcyjnych tj. złomu płytkowego wytwarzanego na terenie strefy jest przychodem strefowym ?

Fragment:

(...) komponentów. Wszelkie parametry odpowiadają wyrobowi pełnowartościowemu. Jest on tylko uszkodzony w procesie produkcyjnym. W ceramice produkcja bezbrakowa jest niemożliwa. Sprzedaż jest na te same cele co wyrób dobry i zagospodarowanie tych odpadów nie powoduje zanieczyszczenia środowiska. Pytania Spółki: Czy nadwyżka inwentaryzacyjna wyrobów strefowych powstała w wyniku błędnego przeliczenia produkcji przekazanej na magazyn wyrobów gotowych jest przychodem strefowym ? Czy sprzedaż odpadów poprodukcyjnych tj. złomu płytkowego wytwarzanego na terenie strefy jest przychodem strefowym ? Stanowisko Spółki: Ad. 1) Nadwyżki inwentaryzacyjne powstałe w magazynie wyrobów gotowych stanowią przychód strefowy. Ad. 2) Sprzedaż złomu płytkowego jest przychodem strefowym pomimo braku symbolu PKWiU 14.30 w posiadanym zezwoleniu. Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego oraz pytania Podatnika Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach (...)

2011
1
kwi

Istota:

1. Czy odpad, którego zdecydowaną zawartość stanowią butyleny, winien powstawać w składzie podatkowym i czy winien być objęty szczególnym nadzorem podatkowym w sytuacji, gdy nie jest on wprowadzany do obrotu, a podmiot posiadający zezwolenie na odbiór niebezpiecznych odpadów będzie gospodarował tym odpadem poprzez odzysk ? Czy konieczne jest w takiej sytuacji dokonanie stosownego zgłoszenia?2. Czy jeśli dany odpad nie musi powstawać w składzie podatkowym, to czy firma ma obowiązek spełnienia jakichś innych wymogów np. prowadzenia ewidencji?3. O ile wymieniony wyżej odpad podlega regulacjom akcyzowym, to czy zgodnie z §14 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (D.U. Nr 97, poz.966 ze zmianami), korzystałby ze zwolnienia z akcyzy?

Fragment:

(...) D E C Y Z J A Dyrektor Izby Celnej w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 14 lipca 2006 roku wniesionego od postanowienia nr 3520PA-911-2/06 z dnia 4 lipca 2006 roku wydanego przez Naczelnika Urzędu Celnego w Nowym Targu w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego - uchyla zaskarżone postanowienie w części dotyczącej odpowiedzi na pytanie 1 i 2 i uznaje stanowisko przedstawione przez podatnika we wniosku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego za prawidłowe - uchyla zaskarżone postanowienie w części dotyczącej odpowiedzi na pytanie 3 i uznaje stanowisko przedstawione przez podatnika we wniosku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Pismem (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy dochody ze sprzedaży odpadów produkcyjnych zalicza się do dochodów zwolnionych od podatku dochodowego, w związku z prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej?

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14B § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 06.09.2006r., znak US.PD/423-21/JG/06, w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochody ze sprzedaży odpadów produkcyjnych zalicza się do dochodów zwolnionych od podatku dochodowego, w związku z prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia. Zaskarżonym postanowieniem organ I instancji udzielił pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, odnośnie ustalenia, czy dochody ze sprzedaży odpadów produkcyjnych zalicza się do dochodów zwolnionych od podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z prowadzeniem przez "A." Sp. (...)