Sprzedaż o charakterze ciągłym | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż o charakterze ciągłym. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
13
kwi

Istota:

Uznanie dostaw (dokonywanych z regularną powtarzalnością czterech dostaw w miesiącu) za sprzedaż o charakterze ciągłym

Fragment:

Samo zawarcie więc pomiędzy kontrahentami umowy, z której wynika zobowiązanie do dokonywania stałych dostaw towarów nie przesądza o uznaniu danej sprzedaży za sprzedaż o charakterze ciągłym. Dokonanie sprzedaży (dostawy) na rzecz danego klienta, tego samego towaru kilka razy w ciągu miesiąca nie przesądza o tym, że jest to sprzedaż o charakterze ciągłym. Każda bowiem z tych dostaw może być wyodrębniona co do daty i ilości dostarczonego towaru. Także więc dokonywanie dostaw w ramach długofalowej umowy o współpracy na rzecz danego klienta na każdorazowe, sprecyzowane ilościowo zamówienie kontrahenta, nie oznacza by można było mówić o sprzedaży o charakterze ciągłym. Nie w tak rozumianej częstotliwości tkwi bowiem istota sprzedaży ciągłej, chodzi o trwałość dostawy czy sprzedaży nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, oraz o czynności które są stale w fazie wykonywania. Podkreślić należy, iż powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. I tak w wyroku z dnia 21 września 2010 r., sygn. akt I FSK 1473/09 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że nie można uznać, że usługa ma charakter ciągły, w ramach której to usługi można było wyodrębnić pojedyncze czynności o zindywidualizowanym prawnopodatkowym charakterze. Sąd ten wskazał także, iż „ (...) na usługę o charakterze ciągłym składać się będą czynności cząstkowe, niekoniecznie takie same, wykonywane periodycznie.

2013
13
kwi

Istota:

Uznanie dostaw (dokonywanych z regularną powtarzalnością ośmiu dostaw w miesiącu) za sprzedaż o charakterze ciągłym

Fragment:

Samo zawarcie więc pomiędzy kontrahentami umowy, z której wynika zobowiązanie do dokonywania stałych dostaw towarów nie przesądza o uznaniu danej sprzedaży za sprzedaż o charakterze ciągłym. Dokonanie sprzedaży (dostawy) na rzecz danego klienta, tego samego towaru kilka razy w ciągu miesiąca nie przesądza o tym, że jest to sprzedaż o charakterze ciągłym. Każda bowiem z tych dostaw może być wyodrębniona co do daty i ilości dostarczonego towaru. Także więc dokonywanie dostaw w ramach długofalowej umowy o współpracy na rzecz danego klienta na każdorazowe, sprecyzowane ilościowo zamówienie kontrahenta, nie oznacza by można było mówić o sprzedaży o charakterze ciągłym. Nie w tak rozumianej częstotliwości tkwi bowiem istota sprzedaży ciągłej, chodzi o trwałość dostawy czy sprzedaży nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, oraz o czynności które są stale w fazie wykonywania. Podkreślić należy, iż powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. I tak w wyroku z dnia 21 września 2010 r., sygn. akt I FSK 1473/09 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że nie można uznać, że usługa ma charakter ciągły, w ramach której to usługi można było wyodrębnić pojedyncze czynności o zindywidualizowanym prawnopodatkowym charakterze. Sąd ten wskazał także, iż „ (...) na usługę o charakterze ciągłym składać się będą czynności cząstkowe, niekoniecznie takie same, wykonywane periodycznie.

2013
13
kwi

Istota:

Uznanie dostaw (dokonywanych z regularną powtarzalnością dwunastu dostaw w miesiącu) za sprzedaż o charakterze ciągłym

Fragment:

Samo zawarcie więc pomiędzy kontrahentami umowy, z której wynika zobowiązanie do dokonywania stałych dostaw towarów nie przesądza o uznaniu danej sprzedaży za sprzedaż o charakterze ciągłym. Dokonanie sprzedaży (dostawy) na rzecz danego klienta, tego samego towaru kilka razy w ciągu miesiąca nie przesądza o tym, że jest to sprzedaż o charakterze ciągłym. Każda bowiem z tych dostaw może być wyodrębniona co do daty i ilości dostarczonego towaru. Także więc dokonywanie dostaw w ramach długofalowej umowy o współpracy na rzecz danego klienta na każdorazowe, sprecyzowane ilościowo zamówienie kontrahenta, nie oznacza by można było mówić o sprzedaży o charakterze ciągłym. Nie w tak rozumianej częstotliwości tkwi bowiem istota sprzedaży ciągłej, chodzi o trwałość dostawy czy sprzedaży nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, oraz o czynności które są stale w fazie wykonywania. Podkreślić należy, iż powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. I tak w wyroku z dnia 21 września 2010 r., sygn. akt I FSK 1473/09 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że nie można uznać, że usługa ma charakter ciągły, w ramach której to usługi można było wyodrębnić pojedyncze czynności o zindywidualizowanym prawnopodatkowym charakterze. Sąd ten wskazał także, iż „ (...) na usługę o charakterze ciągłym składać się będą czynności cząstkowe, niekoniecznie takie same, wykonywane periodycznie.

2012
5
wrz

Istota:

Skoro przedmiotowa sprzedaż nie może być uznana za sprzedaż o charakterze ciągłym, to w konsekwencji nie stwarza podstaw do zastosowania regulacji zawartej w § 5 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 9 ust. 2 rozporządzenia. Wnioskodawca ma obowiązek wystawić faktury dokumentujące dokonanie sprzedaży, na ogólnych zasadach określonych w § 9 ust. 1 powołanego rozporządzenia tj. nie później niż siódmego dnia od dnia wykonania każdorazowo dostawy paliwa.

Fragment:

Biorąc pod uwagę opisane zdarzenie, cytowane przepisy potwierdzone ugruntowanym orzecznictwem sądowym, należy stwierdzić, że sprzedaż paliw płynnych nie może być dokumentowana jedną lub dwiema fakturami wystawianymi w ciągu 7 dni od wskazanych planowanych okresów rozliczeniowych jako sprzedaż o charakterze ciągłym. Pomimo, iż ww. przepis § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia odwołuje się do pojęcia sprzedaży ciągłej, to jednak pojęcie to nie zostało zdefiniowane w przepisach o podatku od towarów i usług. Dlatego też, należy w tym zakresie odwołać się do wykładni językowej oraz przepisów prawa cywilnego. Wykładnia językowa pojęcia „sprzedaż o charakterze ciągłym” sprowadza się do ustalenia znaczenia przymiotnika „ciągły”. W Słowniku Języka Polskiego pod red. J. Szymczaka (PWN, Warszawa 1989) słowo to zdefiniowane zostało jako „dziejący się, odbywający nieustannie, trwający stale, nieustannie; bezustanny, ustawiczny, stale się powtarzający, stały” oraz „ciągnący się nieprzerwanie w przestrzeni, nie mający luk, odstępów”. Wynika z powyższego, że za sprzedaż o charakterze ciągłym należy uznać sprzedaż odbywającą się bezustannie, stale, bez przerwy, itd. Pojęcie ciągłości rozumiane zgodnie z zasadami prawa cywilnego, należy odnieść do pojęcia zobowiązania o charakterze ciągłym. Zobowiązanie ciągłe trwa przez cały okres obowiązywania umowy i nie może zostać wypełnione inaczej niż przez upływ czasu, na jaki umowa została zawarta (lub wypowiedzenie bądź rozwiązanie umowy).

2012
30
cze

Istota:

W zakresie braku możliwości dokumentowania sprzedaży jedną fakturą wystawioną za cały miesiąc.

Fragment:

Sprzedaż o charakterze ciągłym należy rozumieć w znaczeniu nadanym pojęciu „sprzedaż” w art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, a mianowicie jako odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Zatem wykładnia językowa pojęcia „sprzedaż o charakterze ciągłym” sprowadza się do ustalenia znaczenia przymiotnika „ciągły”. W Słowniku Języka Polskiego pod red. J. Szymczaka (PWN, Warszawa 1989) słowo to zdefiniowane zostało jako „dziejący się, odbywający nieustannie, trwający stale, nieustannie; bezustanny, ustawiczny, stale się powtarzający, stały” oraz „ciągnący się nieprzerwanie w przestrzeni, nie mający luk, odstępów”. Wynika z powyższego, że za sprzedaż o charakterze ciągłym należy uznać sprzedaż odbywającą się bezustannie, stale, bez przerwy, itd. Pojęcie ciągłości rozumiane zgodnie z zasadami prawa cywilnego, należy odnieść do pojęcia zobowiązania o charakterze ciągłym. Zobowiązanie ciągłe trwa przez cały okres obowiązywania umowy i nie może zostać wypełnione inaczej niż przez upływ czasu, na jaki umowa została zawarta (lub wypowiedzenie bądź rozwiązanie umowy).

2012
9
cze

Istota:

Dostawy (pobrania przez kontrahenta z magazynu) towarów, w ramach zawartej z kontrahentem umowy nie stanowią sprzedaży o charakterze ciągłym i Wnioskodawca winien dokumentować każdą dostawę towarów fakturą, wystawioną stosownie do § 9 ust. 1 powołanego rozporządzenia.

Fragment:

Tak więc dokonywanie dostaw w ramach umowy o współpracy na rzecz kontrahenta, które każdorazowo mogą być sprecyzowane pod względem ilości i rodzaju asortymentu, nie wskazuje by można było mówić o sprzedaży o charakterze ciągłym. Nie w tak rozumianej częstotliwości tkwi bowiem istota sprzedaży ciągłej, chodzi o trwałość dostawy czy sprzedaży nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, o czynności które są stale w fazie wykonywania. W związku z powyższym w zaistniałej sytuacji, występują więc odrębne dostawy, co przesądza o nieuznaniu danej sprzedaży za sprzedaż o charakterze ciągłym, a w konsekwencji dostawy te nie mogą być fakturowane na podstawie § 9 ust. 2 w związku z § 5 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia. Tym samym Wnioskodawca każdą dostawę winien dokumentować odrębną fakturą wystawioną nie później niż siódmego dnia od dnia wydania/pobrania przez kontrahenta towaru. Reasumując, w opisanym stanie faktycznym praktyka Wnioskodawcy polegająca na tym, iż na koniec każdego miesiąca, w terminie do siedmiu dni po jego zakończeniu, zbiorczo wystawia jedną fakturę dokumentującą wszystkie dostawy towarów na rzecz kontrahenta (wydania towarów), jakie miały miejsce w miesiącu poprzednim jest nieprawidłowa. Dostawy (pobrania przez kontrahenta z magazynu) towarów, w ramach zawartej z kontrahentem umowy nie stanowią sprzedaży o charakterze ciągłym i Wnioskodawca winien dokumentować każdą dostawę towarów fakturą, wystawioną stosownie do § 9 ust. 1 powołanego rozporządzenia.

2012
18
kwi

Istota:

W zakresie uznania dostaw biomasy za sprzedaż o charakterze ciągłym oraz dokumentowania tej sprzedaży w tygodniowym systemie rozliczeniowym

Fragment:

Fakt zawarcia pomiędzy kontrahentami umowy, z której wynika zobowiązanie do dokonywania stałych dostaw towarów, nie przesądza o uznaniu danej sprzedaży za sprzedaż o charakterze ciągłym. Jedną z istotnych cech sprzedaży ciągłej jest brak możliwości precyzyjnego wyodrębnienia etapów jej realizowania. W przedstawionej sytuacji Spółka, w ramach zawartej umowy, będzie dokonywała odrębnych czynności, mających samodzielny charakter, realizowanych na podstawie harmonogramu dostaw do kontrahenta. W momencie zrealizowania zamówienia kontrahent nabędzie prawo do rozporządzania nabytym towarem jak właściciel. Specyfika sprzedaży o charakterze ciągłym wskazuje na to, iż między stronami musi istnieć porozumienie (umowa), na podstawie którego dostawy dokonywane są w sposób stały, powtarzalny lecz nie da się wyodrębnić poszczególnych dostaw. Niemożność jednorazowego wykonania świadczenia o charakterze ciągłym wynikać powinna z rodzaju czynności (istoty świadczenia), a nie z okoliczności możliwych do spełnienia przez strony transakcji, np. na mocy jednej umowy zawartej na określony czas, zgodnie z którą dokonanych zostanie szereg świadczeń, które co do zasady mogą być wykonane jednorazowo. Dostawa towarów w przedmiotowej sprawie nie może być więc uznana za sprzedaż o charakterze ciągłym, a co za tym idzie nie stwarza podstaw do zastosowania regulacji zawartej w § 5 ust. 1 pkt 4 w powiązaniu z § 9 ust. 2 powołanego rozporządzenia.

2012
3
kwi

Istota:

Uznania wewnątrzwspólnotowych dostaw towaru dokonywanych przez Wnioskodawcę za usługi ciągłe i prawidłowości dokumentowania takich usług.

Fragment:

Sprzedaż o charakterze ciągłym należy rozumieć w znaczeniu nadanym pojęciu „sprzedaż” w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, a mianowicie jako odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Zatem wykładnia językowa pojęcia „sprzedaż o charakterze ciągłym” sprowadza się do ustalenia znaczenia przymiotnika „ciągły”. W powołanym również przez Wnioskodawcę Słowniku Języka Polskiego pod red. J. Szymczaka (PWN, Warszawa 1989) słowo to zdefiniowane zostało jako „dziejący się, odbywający nieustannie, trwający stale, nieustannie; bezustanny, ustawiczny, stale się powtarzający, stały” oraz „ciągnący się nieprzerwanie w przestrzeni, nie mający luk, odstępów”. Wynika z powyższego, że za sprzedaż o charakterze ciągłym należy uznać sprzedaż odbywającą się bezustannie, stale, bez przerwy, itd. Jednakże w odniesieniu do stanowiska Wnioskodawcy podkreślić należy, że czynnik czasu w świadczeniach ciągłych wynika z ich istoty, wyrażającej się w niemożności wyróżnienia powtarzających się odrębnych czynności, którym można przypisać określony moment czasu.

2012
28
mar

Istota:

Czy dostawy dokonywane przez spółkę, w ramach zawieranych z odbiorcami umów, można uznać za sprzedaż o charakterze ciągłym, na podstawie § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług. do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 nr 63, poz. 360), a w związku z tym, czy Spółka może potwierdzać dostawy dokonane w danym miesiącu jedną fakturą wystawioną ostatniego dnia miesiąca w którym dokonano dostaw?

Fragment:

Tak więc dokonywanie dostaw w ramach długofalowej umowy o współpracy na rzecz danego klienta na każdorazowe, sprecyzowane ilościowo zamówienie kontrahenta, nie wskazuje by można było mówić o sprzedaży o charakterze ciągłym. Nie w tak rozumianej częstotliwości tkwi bowiem istota sprzedaży ciągłej, chodzi o trwałość dostawy czy sprzedaży nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, o czynności które są stale w fazie wykonywania. W związku z powyższym w zaistniałej sytuacji, występują więc odrębne cykliczne dostawy co przesądza o nieuznaniu danej sprzedaży za sprzedaż o charakterze ciągłym, a w konsekwencji dostawy te nie mogą być fakturowane na podstawie § 9 ust. 2 w związku z § 5 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia. Tym samym Wnioskodawca każdą dostawę winien dokumentować odrębną fakturą wystawioną nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru. Reasumując, dostawy opakowań sztucznych dokonywane przez Wnioskodawcę, w ramach zawieranych z odbiorcami umów nie stanowią sprzedaży o charakterze ciągłym i Wnioskodawca winien dokumentować każdą dostawę towarów fakturą, która winna być wystawiona stosownie do § 9 ust. 1 powołanego rozporządzenia. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2012
28
mar

Istota:

Czy dostawy dokonywane przez spółkę, w ramach zawieranych z odbiorcami umów, można uznać za sprzedaż o charakterze ciągłym, na podstawie § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług. do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 nr 63, poz. 360), a w związku z tym, czy Spółka może potwierdzać dostawy dokonane w danym miesiącu jedną fakturą wystawioną ostatniego dnia miesiąca w którym dokonano dostaw?

Fragment:

Tak więc dokonywanie dostaw w ramach długofalowej umowy o współpracy na rzecz danego klienta na każdorazowe, sprecyzowane ilościowo zamówienie kontrahenta, nie wskazuje by można było mówić o sprzedaży o charakterze ciągłym. Nie w tak rozumianej częstotliwości tkwi bowiem istota sprzedaży ciągłej, chodzi o trwałość dostawy czy sprzedaży nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, o czynności które są stale w fazie wykonywania. W związku z powyższym w zaistniałej sytuacji, występują więc odrębne cykliczne dostawy co przesądza o nieuznaniu danej sprzedaży za sprzedaż o charakterze ciągłym, a w konsekwencji dostawy te nie mogą być fakturowane na podstawie § 9 ust. 2 w związku z § 5 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia. Tym samym Wnioskodawca każdą dostawę winien dokumentować odrębną fakturą wystawioną nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru. Reasumując, dostawy opakowań sztucznych dokonywane przez Wnioskodawcę, w ramach zawieranych z odbiorcami umów nie będą stanowić sprzedaży o charakterze ciągłym i Wnioskodawca winien dokumentować każdą dostawę towarów fakturą, która winna być wystawiona stosownie do § 9 ust. 1 powołanego rozporządzenia. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytań) Zainteresowanego.