ITPB2/415-982/14/MN | Interpretacja indywidualna

Czy przedstawiona transakcja sprzedaży nieruchomości rolnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
ITPB2/415-982/14/MNinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. zapłata podatku
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni nabyła w 2001 r. nieruchomość rolną o obszarze 2,3565 ha, oznaczoną numerem geodezyjnym 1036/16, na którą składały się: grunty orne, pastwiska trwałe, lasy i grunty leśne oraz nieużytki. Nieruchomość ta podlegała opodatkowaniu podatkiem rolnym oraz leśnym.

W dniu 1 października 2014 r. Wnioskodawczyni zawarła przedwstępną umowę sprzedaży tej nieruchomości w formie aktu notarialnego. Do aktu notarialnego przedłożono zaświadczenie wydane z upoważnienia wójta gminy stwierdzające, że gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi oraz działka oznaczona nr 1036/16 nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, działka położona jest poza sferą obszaru objętego obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawczyni zobowiązała się sprzedać powyższą nieruchomość do końca marca 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przedstawiona transakcja sprzedaży nieruchomości rolnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy przedstawiona transakcja sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 1. W zakresie pytania nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Według Wnioskodawczyni transakcja sprzedaży nieruchomości rolnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Co do zasady przychody uzyskane przez rolników ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego są zwolnione z podatku dochodowego. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym będzie podlegać tylko sprzedaż nieruchomości, która zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, następuje przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie. Po tym terminie sprzedaż nie jest opodatkowana. Nieruchomość została zakupiona w 2001 r., a więc minęło już pięć lat od daty jej nabycia. Zdaniem Wnioskodawczyni, również zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy zwolnione z podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy jednak przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny. Sprzedana nieruchomość nie utraci charakteru rolnego i leśnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni nabyła w 2001 r. nieruchomość rolną o obszarze 2,3565 ha, oznaczoną numerem geodezyjnym 1036/16, na którą składały się: grunty orne, pastwiska trwałe, lasy i grunty leśne oraz nieużytki. Nieruchomość ta podlegała opodatkowaniu podatkiem rolnym oraz leśnym. W dniu 1 października 2014 r. Wnioskodawczyni zawarła przedwstępną umowę sprzedaży tej nieruchomości w formie aktu notarialnego. Zobowiązała się sprzedać powyższą nieruchomość do końca marca 2015 r.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawne oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, z którego wynika, że Wnioskodawczyni nabyła nieruchomość rolną w 2001 r., stwierdzić należy, że jej sprzedaż nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tytułu zbycia przedmiotowej nieruchomości, a zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 cytowanej ustawy, nie ma zastosowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.