ITPB2/415-982/14/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy przedstawiona transakcja sprzedaży nieruchomości rolnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni nabyła w 2001 r. nieruchomość rolną o obszarze 2,3565 ha, oznaczoną numerem geodezyjnym 1036/16, na którą składały się: grunty orne, pastwiska trwałe, lasy i grunty leśne oraz nieużytki. Nieruchomość ta podlegała opodatkowaniu podatkiem rolnym oraz leśnym.

W dniu 1 października 2014 r. Wnioskodawczyni zawarła przedwstępną umowę sprzedaży tej nieruchomości w formie aktu notarialnego. Do aktu notarialnego przedłożono zaświadczenie wydane z upoważnienia wójta gminy stwierdzające, że gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi oraz działka oznaczona nr 1036/16 nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy, działka położona jest poza sferą obszaru objętego obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawczyni zobowiązała się sprzedać powyższą nieruchomość do końca marca 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy przedstawiona transakcja sprzedaży nieruchomości rolnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy przedstawiona transakcja sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 1. W zakresie pytania nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Według Wnioskodawczyni transakcja sprzedaży nieruchomości rolnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Co do zasady przychody uzyskane przez rolników ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego są zwolnione z podatku dochodowego. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym będzie podlegać tylko sprzedaż nieruchomości, która zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, następuje przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie. Po tym terminie sprzedaż nie jest opodatkowana. Nieruchomość została zakupiona w 2001 r., a więc minęło już pięć lat od daty jej nabycia. Zdaniem Wnioskodawczyni, również zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy zwolnione z podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy jednak przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny. Sprzedana nieruchomość nie utraci charakteru rolnego i leśnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
    - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni nabyła w 2001 r. nieruchomość rolną o obszarze 2,3565 ha, oznaczoną numerem geodezyjnym 1036/16, na którą składały się: grunty orne, pastwiska trwałe, lasy i grunty leśne oraz nieużytki. Nieruchomość ta podlegała opodatkowaniu podatkiem rolnym oraz leśnym. W dniu 1 października 2014 r. Wnioskodawczyni zawarła przedwstępną umowę sprzedaży tej nieruchomości w formie aktu notarialnego. Zobowiązała się sprzedać powyższą nieruchomość do końca marca 2015 r.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawne oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, z którego wynika, że Wnioskodawczyni nabyła nieruchomość rolną w 2001 r., stwierdzić należy, że jej sprzedaż nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tytułu zbycia przedmiotowej nieruchomości, a zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 cytowanej ustawy, nie ma zastosowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.