ITPB2/415-90/12/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy osiągnięty przez Wnioskodawcę dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2012 r. (data wpływu – 23 stycznia 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 kwietnia 2012 r. (data wpływu – 10 kwietnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

Wniosek uzupełniono w dniu 10 kwietnia 2012 r.

W przedmiotowym wniosku oraz w piśmie uzupełniającym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zamierza Pan sprzedać niezabudowaną nieruchomość gruntową będącą jego własnością, która w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod zabudowę. Jest Pan zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Rejestracja ta wynika tylko i wyłącznie z faktu prowadzonej przez Niego działalności rolniczej opodatkowanej VAT. Ponadto nie prowadził i nie prowadzi Pan działalności gospodarczej, polegającej w szczególności na handlu/obrocie nieruchomościami i nie dokonywał sprzedaży nieruchomości, a także nie zamierza w przyszłości dokonywać jakiejkolwiek dalszej sprzedaży nieruchomości. Nieruchomość mająca być przedmiotem sprzedaży jest nieruchomością wchodzącą w skład Pana majątku osobistego (prywatnego). Nieruchomość ta została nabyta na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego o przysądzeniu własności z dnia 19 października 2001 r. W momencie nabycia nieruchomości gruntowej zamierzał Pan wykorzystywać nieruchomość wyłącznie w celach prywatnych, a w szczególności nie brał pod uwagę (nie miał takiego zamiaru), aby ją odsprzedać, stąd też nie była oferowana do zbycia na rynku nieruchomości. Od chwili nabycia na opisanym gruncie uprawiał Pan buraki. Dopiero, gdy niezależnie od Pana został uchwalony nowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący przedmiotową nieruchomość, pojawił się kupiec – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zamierzający wybudować elektrownię systemową o łącznej mocy do 2000 MW („Kupujący”). Zainteresowanie Kupującego omawianą nieruchomością wynika z faktu, iż nieruchomość ta leży w rejonie, objętym planem zagospodarowania przestrzennego, na którym przewidziano budowę elektrowni. Stąd też Kupujący zgłosił się do Pana – z własnej inicjatywy – z chęcią dokonania zakupu przedmiotowej nieruchomości i zaoferował za nią określoną cenę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy osiągnięty przez Pana dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Pana, osiągnięty przez Niego dochód ze sprzedaży rozważanej nieruchomości nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ sprzedaż nieruchomości nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Powyższy wniosek wynika – w Pana opinii – z następujących przesłanek.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Biorąc powyższe pod uwagę, podkreśla Pan, że przytoczony przepis formułuje generalną zasadę, że opodatkowanie analizowanym podatkiem sprzedaży nieruchomości nastąpi tylko w momencie dokonania takiej sprzedaży przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Jednocześnie, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości nastąpi po upływie pięciu lat i nie będzie dokonywane w ramach działalności gospodarczej, sprzedaż taka nie będzie stanowiła źródła przychodu i nie będzie podlegała opodatkowaniu. Z dyspozycji art. 10 ust. 1 pkt 8 cytowanej ustawy wynika zatem, że w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie przy opodatkowaniu ma data nabycia nieruchomości mającej być przedmiotem sprzedaży.

Zatem, zdaniem Pana, dochód z omawianej sprzedaży nie będzie podlegał opodatkowaniu analizowanym podatkiem, ponieważ planowane odpłatne zbycie nieruchomości, nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej oraz zbycie nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie omawianej nieruchomości. Jak wskazuje Pan, takie stanowisko podzielają również Dyrektorzy Izb Skarbowych w indywidualnych interpretacjach podatkowych wydanych w imieniu Ministra Finansów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Pana stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
  • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw majątkowych wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego o przysądzeniu własności z dnia 19 października 2001 r. nabył Pan niezabudowaną nieruchomość gruntową, którą zamierza sprzedać. Ponadto jest Pan zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, co wynika tylko i wyłącznie z faktu prowadzonej przez Niego działalności rolniczej opodatkowanej VAT. Ponadto nie prowadził i nie prowadzi Pan działalności gospodarczej, polegającej w szczególności na handlu/obrocie nieruchomościami i nie dokonywał sprzedaży nieruchomości, a także nie zamierza w przyszłości dokonywać jakiejkolwiek dalszej sprzedaży nieruchomości. Nieruchomość mająca być przedmiotem sprzedaży jest nieruchomością wchodzącą w skład Pana majątku osobistego (prywatnego). W momencie nabycia nieruchomości gruntowej zamierzał Pan wykorzystywać nieruchomość wyłącznie w celach prywatnych, a w szczególności nie brał pod uwagę (nie miał takiego zamiaru), aby ją odsprzedać, stąd też nie była oferowana do zbycia na rynku nieruchomości. Na opisanym gruncie od chwili nabycia uprawiał Pan buraki. Dopiero, gdy niezależnie od Pana został uchwalony nowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący przedmiotową nieruchomość, pojawił się kupiec – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zamierzający wybudować elektrownię systemową o łącznej mocy do 2000 MW („Kupujący”). Zainteresowanie Kupującego opisaną we wniosku nieruchomością wynika z faktu, iż nieruchomość ta leży w rejonie, objętym planem zagospodarowania przestrzennego, na którym przewidziano budowę elektrowni. Stąd też Kupujący zgłosił się do Pana – z własnej inicjatywy – z chęcią dokonania zakupu przedmiotowej nieruchomości i zaoferował za nią określoną cenę.

Analizując przedstawione zdarzenie przyszłe w kontekście przesłanek wynikających z zacytowanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych wskazać należy, że planowane zbycie nieruchomości nastąpi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie.

Odnośnie natomiast warunku przeprowadzenia transakcji odpłatnego zbycia nieruchomości w sposób nie następujący w wykonaniu działalności gospodarczej odwołać należy się do definicji zawartej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowi on, że ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zatem pojęcie działalności gospodarczej charakteryzuje się między innymi prowadzeniem tej działalności w celach zarobkowych, prowadzeniem działalności na własny rachunek, jej zorganizowaniem i ciągłością – zawodowym charakterem, uczestnictwem w obrocie gospodarczym. Ponadto przy ocenie zakresu pojęcia działalności gospodarczej nie można abstrahować od zamiaru podmiotu podejmującego poszczególne czynności.

W świetle powyższego uznać należy, iż działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności, czy też jej rodziny.

Zatem sprzedaż, nawet wielokrotna, przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie są związane z działalnością gospodarczą oraz nie były nabyte w celu ich odsprzedaży, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, w oparciu o okoliczności przedstawione przez Pana, a w szczególności fakt, iż przedmiotowa nieruchomość nie została nabyta w celu dalszej odsprzedaży, a jedynie w celach prywatnych oraz nie była w żaden sposób wykorzystywana w działalności gospodarczej, której nie prowadził i nie prowadzi Pan (a w szczególności polegającej na handlu/obrocie nieruchomościami), stwierdzić należy, że zbycie niezabudowanego gruntu nie będzie stanowiło źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpi ono po upływie pięciu lat licząc od końca 2001 r., w którym nastąpiło jego nabycie, a zatem nie będzie skutkować obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego.

Niemniej jednak, mając na uwadze rolę postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych, która w rozpatrywanej kwestii przejawia się brakiem kompetencji do ustalania, czy planowana sprzedaż nieruchomości gruntowej wypełni znamiona prowadzenia działalności gospodarczej (w tym wypadku działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), wskazać należy, że w przypadku wszczęcia ewentualnego postępowania podatkowego (którego domenę stanowi poczynienie ww. ustaleń) to na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.