ITPB1/415-143/12/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy osiągnięty dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2012 r. (data wpływu 8 lutego 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 kwietnia 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, pismem z dnia 10 kwietnia 2012 r. Nr ITPB1/415-143/12-2/AD; ITPP2/443-162/12-2/MD wezwano Panią do ich usunięcia. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 19 kwietnia 2012 r.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zamierza Pani sprzedać nieruchomość gruntową będącą Jej i męża własnością (współwłasność łączna nieruchomości), która to nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod zabudowę. Nie jest Pani podatnikiem VAT, zaś mąż jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Rejestracja ta wynika tylko i wyłącznie z faktu prowadzonej przez męża działalności rolniczej opodatkowanej VAT. Nie prowadziła i nie prowadzi Pani działalności gospodarczej, w szczególności polegającej na handlu/obrocie nieruchomościami i nie dokonywała sprzedaży nieruchomości, a także nie zamierza w przyszłości dokonywać jakiejkolwiek dalszej sprzedaży nieruchomości. Nieruchomość mająca być przedmiotem sprzedaży jest nieruchomością wchodzącą w skład Pani majątku prywatnego. Nieruchomość ta została nabyta na podstawie umowy sprzedaży z dnia 19 grudnia 2003 r. W momencie nabycia nieruchomości gruntowej zamierzała Pani wykorzystywać nieruchomość wyłącznie w celach prywatnych. W szczególności, w momencie nabycia nieruchomości nie brała pod uwagę (nie miała takiego zamiaru), aby tę nieruchomość odsprzedać. Dopiero, gdy niezależnie od Pani został uchwalony nowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący omawianą nieruchomość, pojawił się kupiec - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zamierzająca wybudować elektrownię systemową o łącznej mocy do 2000 MW. Kupujący zaoferował Pani określoną cenę za przedmiotową nieruchomość.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku wskazała Pani, iż prowadzone wspólnie z mężem gospodarstwo rolne nie jest klasyfikowane jako działy specjalne produkcji rolnej. Jest to gospodarstwo rolne, w ramach którego prowadzona jest hodowla bydła oraz uprawa zboża. Omawiana nieruchomość nigdy nie była (nie jest) wykorzystywana w ramach działów specjalnych produkcji rolnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy osiągnięty przez Panią dochód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy sprzedaż omawianej nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie pierwsze dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. W pozostałym zakresie wniosek zostanie rozpatrzony odrębnym pismem.

Zdaniem Wnioskodawczyni, dochód osiągnięty przez Nią ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ sprzedaż nieruchomości nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie. Powyższy wniosek wynika z następujących przesłanek.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy podkreślić, że art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że opodatkowanie podatkiem dochodowym sprzedaży nieruchomości nastąpi tylko w momencie dokonania takiej sprzedaży przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Jednocześnie, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości nastąpi po upływie pięciu lat, sprzedaż taka nie będzie stanowiła źródła przychodu i nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Z dyspozycji art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika zatem, że w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym ma data nabycia nieruchomości mającej być przedmiotem sprzedaży. Zatem, uważa Pan, iż dochód z omawianej sprzedaży nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ planowane odpłatne zbycie, nieruchomości, nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej oraz zbycie nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie omawianej nieruchomości. Takie stanowisko podzielają również Dyrektorzy Izb Skarbowych, w imieniu Ministra Finansów, w indywidualnych interpretacjach podatkowych. Przykładowo:

  • indywidualna interpretacja podatkowa wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 czerwca 2011 r. znak IPPB4/415-248/11-2/JK, gdzie stwierdzono: „Reasumując, sprzedaż nieruchomości nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, ponieważ nastąpiła po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano nabycia. Tym samym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego”.,
  • indywidualna interpretacja podatkowa wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 maja 2010 r. znak IPPB1/415-295/10-4/R5, gdzie stwierdzono, iż „(...) jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu”.,
  • indywidualna interpretacja podatkowa wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 maja 2008 r. znak ITPB2/415-272/08/BK, gdzie stwierdzono, iż „(...) sprzedaż przedmiotowego gruntu wraz z budynkiem mieszkalnym nie będzie stanowiła źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od końca roku w którym nastąpiło nabycie przedmiotowej nieruchomości minął okres dłuższy niż 5 lat”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2012r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-d) tejże ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
  • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

W świetle powyższego sprzedaż nieruchomości nie dokonana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej stanowi, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródło przychodu podatkowego, jeśli ma ona miejsce przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie. Jeśli natomiast odpłatne zbycie następuje po upływie tego okresu nie powstaje przychód (nie ma miejsca opodatkowanie podatkiem dochodowym).

Na podstawie treści wniosku przyjęto, że nieruchomość nie jest i nie była wykorzystywana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, jej sprzedaż nie następuje w wykonywaniu działalności w tym zakresie jak również, iż nie była i nie jest wykorzystywana w ramach prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

Zatem, dla ustalenia skutków podatkowych ewentualnej sprzedaży nieruchomości istotne znaczenie ma data jej nabycia.

Z treści wniosku wynika, iż nabycie przez Pana nieruchomości miało miejsce w dniu 19 grudnia 2003 r., tym samym pięcioletni okres określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, upływa w niniejszym przypadku z końcem 2008 r.

Zatem, sprzedaż nieruchomości dokonana po dniu 31 grudnia 2008 r. nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie spowoduje obowiązku uiszczenia podatku dochodowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.