IPTPP2/4512-300/15-4/JSz | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości.
IPTPP2/4512-300/15-4/JSzinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. zbycie nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 sierpnia 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 sierpnia 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Firma „...” prowadzona było jednoosobowo na imię i nazwisko właściciela ... Podatnik dla celów prowadzonej działalności gospodarczej w 2005 r. nabył prawo wieczystego użytkowania gruntu działki 28/15 wraz ze zlokalizowanym na niej budynkiem, 1/2 części prawa wieczystego użytkowania wieczystego działki nr 28/16 wraz z budowlami na niej się znajdującymi i 421/10000 części prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki 28/4. Zakupu dokonał ze swoich funduszy osobistych bez prawa odliczenia podatku VAT (zakup na podstawie faktury VAT ze stawką ZW). Inne koszty związane z zakupem to 20.491,70 (koszty aktów notarialnych, prowizji, opłat).

W okresie IX 2005 - VI 2006 zostały poniesione nakłady w kwocie 387.142,54, od których podatek VAT został odliczony, a więc przekroczyły one 30% wartości nieruchomości, w 2009 r. poniesiono nakłady w wysokości 27.757 zł, od których również podatek VAT został odliczony. Wartość brutto budynku przyjęta do amortyzacji - 680.088,44 zł. Wartość prawa wieczystego użytkowania przyjęta do amortyzacji bilansowej 50.302,00 zł. W 2008 r. aktem notarialnym z dnia 10 grudnia prawo użytkowania wieczystego działki 28/15 zostało nabyte na własność przez ... za kwotę 187 270 brutto (w tym VAT 33 770 według obowiązującej stawki 22%) za wspólne fundusze objęte małżeńską wspólnością ustawową do wspólności ustawowej, na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez ...

W latach 2006-2010 nieruchomość była wykorzystywana dla celów działalności do sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej. W związku z art. 91 na koniec roku były sporządzone do urzędu skarbowego stosowne korekty. Od 2007 r. nieruchomość w części była również wynajmowana na rzecz Spółki ... Sp. z o.o.

W dniu 16.05.2014 r. zmarł Pan ..., mąż podatniczki, który prowadził tę działalność gospodarczą.

Podatniczka na podstawie umowy notarialnej o dział spadku stała się właścicielką nieruchomości przy ul. ... obejmującą zabudowaną działkę gruntu nr 28/15. Wnioskodawczyni zarejestrowała się w dniu 17.05.2014 r. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ... i wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w celu kontynuowania działalności po zmarłym mężu.

Wnioskodawczyni przed dniem 17.05.2014 r. nie prowadziła działalności gospodarczej, gdyż posiadała status osoby współpracującej. Nie przysługiwało jej więc prawo do odliczeń podatku VAT, jak również nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie obiektu.

W dniu 21.04.2015 r. na podstawie aktu notarialnego zawarła umowę sprzedaży ww. nieruchomości. Sprzedająca oświadczyła, że sprzedaż powyższej nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT w związku z art. 43 ust. 7a.

W piśmie z dnia 5 sierpnia 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, numer identyfikacji podatkowej ...

Na działce 28/15 znajduje się budynek biurowo-magazynowy wolnostojący niepodpiwniczony murowany wybudowany po 1949 r. Klasyfikacja statystyczna wg PKOB 1251. Budynek, o którym mowa we wniosku jest trwale związany z gruntem. Budynek został zakupiony według aktu notarialnego przez zmarłego męża Wnioskodawczyni i w wyniku spadkobrania Wnioskodawczyni kontynuuje w nim działalność gospodarczą. Wnioskodawczyni nie ponosiła wydatków na ulepszenie i wynajmowała część nieruchomości na podstawie umowy najmu z dnia 17.05.2014 do dnia sprzedaży tj. 21.04.2015 r.

W ocenie Wnioskodawczyni dostawa nie nastąpiła w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, gdyż mąż Wnioskodawczyni zakupił budynek już istniejący. Na budynek poczyniono nakłady przekraczające 30% wartości początkowej, lecz zostały one poniesione w latach 2005-2006 po nabyciu nieruchomości przez męża Wnioskodawczyni. Pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy nastąpiło w wyniku poczynionych ulepszeń dokonanych w latach 2005-2006, tak więc między pierwszym zasiedleniem w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy a dostawą nie upłynął okres krótszy niż 2 lata. W odpowiedzi na zadane w wezwaniu pytanie nr 7 o następującej treści: „Czy przedmiotowy budynek, znajdujący się na działce nr 28/15, bądź jego część był przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze... Jeżeli tak, to proszę wskazać dzień, miesiąc i rok oddania w najem/dzierżawę oraz na jaki okres została zawarta umowa.” Wnioskodawczyni wskazała, iż budynek na działce 28/15 był przedmiotem umowy najmu od 17.05.2014 r. na czas nieokreślony. Budynek był wykorzystywany przez Wnioskodawczynię na cele działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym powstanie obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu umowy sprzedaży własności nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawczyni, powyżej opisana transakcja podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Zwolnienie określone w tym artykule ma zastosowanie dla tej dostawy budynków/budowli lub ich części, która nie korzysta ze zwolnienia w art. 43 ust. 1 pkt 10. Przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy daje prawo do zwolnienia od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części pod warunkiem, że

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z tym, że w myśl art. 43 ust. 7a ustawy o VAT warunku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b) nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy z ustawy o podatku od towarów i usług, Podatniczce przysługuje prawo do zwolnienia od podatku VAT przy transakcji sprzedaży tej nieruchomości, ponieważ nie przysługiwało jej prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości oraz nie poniosła żadnych nakładów na ulepszenie tej nieruchomości. Nie wykorzystywała również nieruchomości w prowadzonej działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Towarami – w świetle art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać, że pierwsze zasiedlenie zachodzi w momencie sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku budynków, budowli lub ich części niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Stosownie do art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części, objętych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwolnieniem od podatku, po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, możliwość zrezygnowania z tego zwolnienia i opodatkowania dostawy na zasadach ogólnych.

Natomiast w świetle art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jednocześnie zauważyć należy, iż kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy - obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. – w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy należy wskazać, że analizując powołaną wcześniej definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika zatem, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a za taką należy uznać umowę sprzedaży, najmu czy dzierżawy, pod warunkiem, że jest to czynność objęta zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeśli na podstawie przepisów szczególnych korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy nie sposób zgodzić się z Wnioskodawcą, iż w przypadku przedmiotowej nieruchomości pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy nastąpiło w wyniku poczynionych ulepszeń dokonanych w latach 2005-2006.

Należy zauważyć, iż w stosunku do przedmiotowego budynku biurowo-magazynowego, będącego przedmiotem najmu, pierwsze zasiedlenie, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, po ulepszeniach budynku przekraczających 30% wartości początkowej, miało miejsce z chwilą oddania ww. budynku w najem na podstawie umowy z dnia 17.05.2014 r. Jednakże pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku dokonaną w dniu 21.04.2015 r. nie upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Zatem dostawa przedmiotowego budynku biurowo-magazynowego, będącego przedmiotem najmu, nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W związku z powyższym, należy rozważyć, czy w przedmiotowej sytuacji możliwe będzie zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Z okoliczności sprawy wynika, że w stosunku do przedmiotowego budynku Zainteresowanej nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz Wnioskodawczyni nie ponosiła wydatków na ulepszenie ww. budynku. Wobec powyższego, dostawa przedmiotowego budynku biurowo-magazynowego, znajdującego się na działce nr 28/15, korzysta ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Ponadto, z uwagi na fakt, iż dostawa przedmiotowego budynku jest zwolniona od podatku, to zbycie gruntu, na którym ww. budynek jest posadowiony, w myśl art. 29a ust. 8 ustawy również korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W konsekwencji, dostawa budynku biurowo-magazynowego wraz gruntem, na którym ww. budynek jest posadowiony korzysta ze zwolnienia od tego podatku w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy, a zatem Wnioskodawczyni nie ma obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu umowy sprzedaży własności nieruchomości.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni, z którego wynika, że, opisana transakcja podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, iż wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy, w którym wskazano, iż budynek na działce 28/15 był przedmiotem umowy najmu od 17.05.2014 r. na czas nieokreślony. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej przedstawionego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości. Natomiast w części dotyczącej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną . Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

opodatkowanie
IPTPP1/4512-193/15-3/RG | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
IPPB4/415-765/14-4/MS | Interpretacja indywidualna

zbycie nieruchomości
IPPP1/4512-484/15-2/MP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.