IPTPP1/4512-241/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości
IPTPP1/4512-241/15-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. podatnik
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. teren budowlany
 4. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (70 m od drogi) – jest prawidłowe,
 • opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w części przeznaczonej pod grunty orne – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (70 m od drogi),
 • opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w części przeznaczonej pod grunty orne.
We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe.

W dniu 21 stycznia 2014 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym, działając w sprawie o sygn. akt KM ...., na wniosek wierzyciela B. Sp. z o. o. dokonał zajęcia nieruchomości dłużnika – O. Sp. z o.o. Nieruchomości te zostały nabyte przez dłużnika w dniu 17 listopada 2008 r. Dla nieruchomości dłużnika Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr:

 • KW S... obejmujące działki nr 33/1, 33/2, 34/1, 34/2 o łącznej pow. 1,6357 ha oraz
 • KW S... obejmujące działki nr 32/4 i 32/6 o łącznej pow. 1,3453 ha.

Wszystkie ww. działki, tj. działka nr 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 32/4 i 32/6 stanowią nieruchomości niezabudowane (grunty orne). W wypisie z rejestru gruntów figurują one jako grunty orne.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 5 marca 2014 r. dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie ww. działek to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (70 metrów od drogi) oraz tereny rolne. Stąd też grunt stanowiący:

 • działkę nr 33/1 to grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (70 m od drogi), pozostała część rola,
 • działkę nr 33/2 to grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (70 m od drogi), pozostała część rola,
 • działkę nr 34/1 to grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (70 m od drogi), pozostała część rola,
 • działkę nr 34/2 to grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (70 m od drogi), pozostała część rola,
 • działkę nr 32/4 to grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (70 m od drogi), pozostała część rola,
 • działkę nr 32/6 to grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (70 m od drogi), pozostała część rola.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od dłużnika:

 1. Spółka O. nie prowadzi działalności - podjęła decyzję o jej zakończeniu, aktualnie działalność jest zawieszona.
 2. Jest czynnym podatnikiem VAT, niemniej działalność została zawieszona. Sprzedaż licytacyjna będzie powodowała odwieszenie działalności.
 3. Podatnik - O. nie odliczał podatku VAT od nieruchomości.
 4. Podatnik nie poniósł nakładów przewyższających 30% wartości początkowej nieruchomości, nie skorzystał z prawa do odliczenia podatku VAT od tych nakładów.
 5. Podatnik nie zlikwidował działalności - jest w trakcie likwidacji.
 6. Nieruchomości objęte KW S... oraz KW S... nie były przez dłużnika wykorzystywane na cele działalności gospodarczej.
 7. Dłużnikowi - Spółce O. nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości objętych KW S... oraz KW S...

Ponadto dłużna Spółka oświadczyła, że jej zdaniem nieruchomość spełnia przesłanki towarów używanych i korzysta ze stawki VAT zw.

W dniu 21 listopada 2014 r. zakończono opis i oszacowanie ww. nieruchomości dokonane przez biegłego sądowego w toku prowadzonej egzekucji. Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne w sprawie - sygn. akt KM ... zamierza wyznaczyć termin pierwszej licytacji ww. zajętych nieruchomości. Na okoliczność sprzedaży komornik, stosownie do treści art. 18 ustawy o VAT, wystawi fakturę VAT oraz jako płatnik winien pobrać i odprowadzić należny podatek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku licytacyjnej sprzedaży nieruchomości, stanowiących działki nr 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, dla których Sad Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW S... oraz działki nr 32/4, 32/6, dla których Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW S, które w planie zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod budowę mieszkaniową jednorodzinną (w odległości 70 m od drogi ) oraz tereny rolne, a które nie były przez dłużnika wykorzystywane na cele prowadzonej działalności gospodarczej, należy pobrać podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, opodatkowaniem podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT), w tym także nieruchomości rolnych.

Z uwagi na fakt, że dłużnik – O., pomimo decyzji o likwidacji działalności oraz jej faktyczne zawieszenie, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług licytacyjna sprzedaż nieruchomości stanowiących własność dłużnika, tj. działek nr 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, dla których Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW S... oraz działek nr 32/4, 32/6, dla których Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW S, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. A zatem Komornik sądowy dokonujący w ramach postępowania egzekucyjnego sprzedaży licytacyjnej nieruchomości dłużnika jest zobowiązany, jako płatnik, do pobrania i odprowadzenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu zdarzenia przyszłego jest
 • prawidłowe – w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (70 m od drogi),
 • nieprawidłowe– w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w części przeznaczonej pod grunty orne.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Z treści powyższego przepisu wynika, że komornik sądowy jest płatnikiem podatku od dostawy towaru dokonywanej w trybie egzekucji, w przypadku, gdy wykonuje czynności egzekucyjne. Przez czynność egzekucyjną należy rozumieć każde formalne, oparte na przepisach procesowych, działanie uprawnionego organu egzekucyjnego wywołujące skutek prawny dla prowadzonej egzekucji.

Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), zgodnie z którym, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Podatnikiem natomiast, stosownie do treści art. 7 § 1 ww. ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Przepis art. 30 § 1 ww. ustawy stanowi, że płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.

W świetle cyt. wyżej przepisów, płatnikami podatku od towarów i usług (czyli podmiotami zobowiązanymi do obliczania, poboru podatku od podatnika i wpłaty podatku na konto organu podatkowego) mogą być organy egzekucyjne oraz komornicy sądowi. Sytuacja taka ma miejsce, gdy w wykonaniu czynności egzekucyjnych organy te dokonują dostawy towarów należących do podatnika lub przez niego posiadanych z naruszeniem przepisów. Sformułowanie „płatnikami” oznacza, że organy te nie stają się z tytułu wykonania powyższych czynności podatnikami podatku od towarów i usług, lecz pełnią jedynie rolę płatnika w odniesieniu do podatku należnego z tytułu sprzedanych (zlicytowanych) towarów należących do podatnika, w stosunku do którego toczy się postępowanie egzekucyjne.

Zaznaczenia wymaga, że komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika - dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik. Natomiast w przypadku, gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia podatku.

Komornik sądowy pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy podatnikiem, a organem podatkowym, przekazując organowi środki pieniężne podatnika. Uzasadnione jest to charakterem odpłatnej dostawy następującej w ramach wykonywania czynności egzekucyjnych. Jeżeli bowiem dłużnik niesolidnie spłaca swoje zobowiązania i w celu wyegzekwowania należności wszczęto przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, to istnieją podstawy do uznania, że nie uiści również podatku należnego w związku z dostawą dokonaną w ramach egzekucji. Nie bez znaczenia jest także fakt, że podatnik, będący dłużnikiem, zazwyczaj nie otrzymuje kwot uzyskanych przez organ egzekucyjny ze sprzedaży towarów w wykonaniu czynności egzekucyjnych. Prawdopodobne jest zatem, że podatnik nie posiada innych środków finansowych umożliwiających uiszczenie należnego podatku. Ustanowienie organu egzekucyjnego płatnikiem zapewnia odprowadzenie należnego podatku przez organ przeprowadzający dostawę w ramach czynności egzekucyjnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle przedstawionych powyżej przepisów, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stwierdzić zatem należy, iż skoro nieruchomości zostały nabyte przez dłużnika będącego Spółką z o. o. w ramach działalności gospodarczej to nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, iż nieruchomości objęte KW S oraz KW S nie były przez dłużnika wykorzystywane na cele działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Definicja terenów budowlanych zawarta została w art. 2 pkt 33 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Powyższe oznacza, iż generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonymi pod zabudowę - są zwolnione od podatku VAT.

Wskazać jednocześnie należy, iż powyższe zmiany do ustawy stanowią implementację art. 135 ust. 1 lit. k Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347 str. 1 ze zm.), zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają z VAT dostawy terenów niezabudowanych, inne niż dostawy terenów budowlanych, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. b Dyrektywy.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.), kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy.

Jak stanowi art. 4 ust. 1 ww. ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w myśl zapisów art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

O przeznaczeniu nieruchomości stanowią zatem akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy - jako akt indywidualny prawa administracyjnego.

W tym miejscu warto wyjaśnić, iż stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen – „teren budowlany oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę”.

Tym samym, również w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, za teren budowlany uznać można jedynie taki, który regulacjami prawa krajowego został przeznaczony pod zabudowę.

Wprowadzony do ustawy art. 2 pkt 33 w zgodny sposób odpowiada zatem treści ww. orzeczenia, gdyż cechę przeznaczenia pod zabudowę ustalić należy na podstawie określonych wprost w ustawie dokumentów prawa miejscowego.

Z powyższego wynika, że ustaw o podatku od towarów i usług nakazuje oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości. Bez znaczenia zatem pozostaje klasyfikacja według ewidencji gruntów i budynków lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Z opisu sprawy wynika, iż w dniu 21 stycznia 2014 r. Komornik Sądowy na wniosek wierzyciela B. dokonał zajęcia nieruchomości dłużnika – O. Nieruchomości te zostały nabyte przez dłużnika w dniu 17 listopada 2008 r. Wszystkie ww. działki, tj. działka nr 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 32/4 i 32/6 stanowią nieruchomości niezabudowane (grunty orne). W wypisie z rejestru gruntów figurują one jako grunty orne.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 5 marca 2014 r. dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie ww. działek to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (70 metrów od drogi) oraz tereny rolne. Stąd też grunt stanowiący:

 • działkę nr 33/1 to grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (70 m od drogi), pozostała część rola,
 • działkę nr 33/2 to grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (70 m od drogi), pozostała część rola,
 • działkę nr 34/1 to grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (70 m od drogi), pozostała część rola,
 • działkę nr 34/2 to grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (70 m od drogi), pozostała część rola,
 • działkę nr 32/4 to grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (70 m od drogi), pozostała część rola,
 • działkę nr 32/6 to grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (70 m od drogi), pozostała część rola.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od dłużnika:

 1. Spółka O. nie prowadzi działalności - podjęła decyzję o jej zakończeniu, aktualnie działalność jest zawieszona.
 2. Jest czynnym podatnikiem VAT, niemniej działalność została zawieszona. Sprzedaż licytacyjna będzie powodowała odwieszenie działalności.
 3. Podatnik – O. nie odliczał podatku VAT od nieruchomości.
 4. Podatnik nie poniósł nakładów przewyższających 30% wartości początkowej nieruchomości, nie skorzystał z prawa do odliczenia podatku VAT od tych nakładów.
 5. Podatnik nie zlikwidował działalności - jest w trakcie likwidacji.
 6. Nieruchomości objęte KW S oraz KW S nie były przez dłużnika wykorzystywane na cele działalności gospodarczej.
 7. Dłużnikowi - Spółce O. nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości objętych KW S oraz KW S.

Ponadto dłużna Spółka oświadczyła, że jej zdaniem nieruchomość spełnia przesłanki towarów używanych i korzysta ze stawki VAT zw.

Wobec powyższego, planowana dostawa nieruchomości niezabudowanych o nr 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 32/4 i 32/6 jako grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (70 m od drogi) nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Natomiast, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Kluczowym elementem dla zastosowania ww. przepisu jest ustalenie, czy przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, oraz czy z tytułu nabycia przedmiotowej działki Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak wskazał Wnioskodawca przy nabyciu nieruchomości objętych KW S oraz KW S dłużnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, natomiast z okoliczności sprawy nie wynika aby ww. działki były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT.

Tym samym dostawa przedmiotowych działek w części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (70 m od drogi) nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Natomiast odnośnie pozostałych części nieruchomości nr 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 32/4 i 32/6 przeznaczonych wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na grunty orne, z uwagi na fakt, iż są to tereny nieprzeznaczone pod zabudowę ich sprzedaż będzie korzystała ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy.

Wobec powyższego transakcja sprzedaży działek nr 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 32/4 i 32/6 w części przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (70 m od drogi) nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, lecz będzie opodatkowana podatkiem VAT wg stawki podstawowej, tj. 23%. Natomiast pozostała część ww. działek przeznaczona na grunty orne spełnia przesłanki do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.