IPTPP1/443-568/14-6/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 października 2014r. (data wpływu 27 października 2014r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości 3 - działki nr ... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości 1- działki nr ...,
 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości 2 - działki nr ...,
 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości 3 - działki nr ...

Wniosek uzupełniono w dniu 27 października 2014 r. w zakresie doprecyzowania opisanego zdarzenia przyszłego, przeformułowania pytań, przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego oraz o uiszczenie dodatkowej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w ... prowadzi postępowania egzekucyjne należności świadczeń pieniężnych przeciwko Firmie Usługowo-Handlowej .., NIP ..., REGON ..... (w dalszej części posługiwanie się skrótem „....”). Spółka zajmuje się wykonywaniem pozostałych instalacji budowlanych (PKD nr ......).

Na podstawie aktu notarialnego (w załączeniu) z dnia 30 grudnia 2003 r. działki nr .... i nr ... zostały nabyte przez Pana WK i Pana JB (ówczesnego wspólnika Pana K) Firmę Usługowo-Handlową z funduszy pochodzących z prowadzenia F.U.H. „, dla których VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w .... z/s w ... prowadzi księgi wieczyste o nr ....i ..., natomiast na podstawie aktu notarialnego (w załączeniu) z dnia 16 marca 2006 r. działka nr .... została nabyta przez Pana WK jako osobę fizyczną ze środków pochodzących z jego majątku osobistego, dla której VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w ...z/s w ... prowadzi księgę wieczysta o nr KW ....

Spółka nie dokonał wówczas zapłaty podatku od towarów i usług, zapłacił podatek od umowy sprzedaży w stawce 2%. Spółka nie zakończyła działalności, jednak fizycznie jej nie prowadzi.

Łączna powierzchnia nieruchomości jaką tworzy kompleks działek nr ..., ... ... stanowiący jedną całość gospodarczą wynosi 0,2092 ha, w tym:

 • działka nr ..., posiadająca KW o nr ... o pow. 0,0928 ha; nieruchomość zabudowana budynkami magazynowym i biurowo-socjalnym, z czego powierzchnia biurowo-socjalna zajmuje 0,0032 ha, magazynowa 0,0132 ha i place składowe 0,0300 ha, natomiast powierzchnia przeznaczona do obsługi związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą nie generująca dochodów z tytułu ewentualnego najmu wynosi 0,0464 ha;
 • działka nr ..., posiadająca KW o nr ... o pow. 0,0440 ha; nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste, zabudowana budowlami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności (ogrodzenie, utwardzenie terenu),
 • działka nr .., posiadająca KW o nr ... o pow. 0,0724 ha; nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste, niezabudowana.

Kompleks działek nr ..., ..., ... stanowiący jedną całość gospodarczą zajmuje łączną powierzchnię 0,2092 ha, z czego powierzchnia biurowa zajmuje 0,0032 ha, magazynowa 0,0132 ha oraz place składowe 0,1350 ha. Powierzchnia przeznaczona do obsługi związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą nie generująca dochodów z tytułu ewentualnego najmu wynosi 0,0578 ha.

Biorąc pod uwagę różny stan własności oraz parametry użytkowania wieczystego dla każdej z działek, przyjmując przy tym, iż tworząc jedną gospodarczą całość, działki nr .... oraz nr ... jako jeden kompleks tworzony z działką nr ... będą posiadały bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej. Nie jest znane kto dokona zakupu nieruchomości od ww. Sp. J. (tzn. czy będzie to czynny podatnik podatku od towarów i usług). Natomiast ... jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

SPJ.:

 1. prowadzi działalność od 2000r. (w załączeniu KRS) i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług;
 2. działka nr .... została nabyta przez Pana WK jako osobę fizyczną ze środków pochodzących z jego majątku osobistego (dnia 16 marca 2006 r.- akt notarialny w załączeniu), natomiast działki nr ... i nr ...zostały nabyte przez Pana WK i Pana JB (ówczesnemu wspólnikowi Pana K) Firmę Usługowo-Handlową „z funduszy pochodzących z prowadzenia F.U.H. (dnia 30 grudnia 2003 r.- akt notarialny w załączeniu);
 3. nieruchomości zostały nabyte dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. nieruchomość o nr .... (działka nr ...) - zabudowana budynkami magazynowym i biurowo-socjalnym;
 5. nieruchomość o nr .... (działka nr .....) - nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste, zabudowana budowlami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności (ogrodzenie, utwardzenie terenu)
 6. nieruchomość o nr .... (działka nr ......) - nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste, niezabudowana;
 7. sprzedaż została zwolniona od podatku VAT, albowiem spełnia warunki określone w art. 7 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 4 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 roku, ponieważ minęło co najmniej 5 lat od końca roku, w którym zakończono budowę sprzedanej wiaty;
 8. został zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych w stawce 2%;
 9. nie zapłacono podatku od sprzedaży prawa własności wiaty na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych;
 10. nieruchomość była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej;
 11. nie dokonano uatrakcyjnienia nieruchomości przekraczających 30%;
 12. przyczyną sprzedaży nieruchomości są prowadzone postępowania egzekucyjne, zajęcie nieruchomości przez Komornika Sądowego celem wyznaczenia terminu licytacji i sprzedaży;
 13. termin licytacji nie został jeszcze wyznaczony;
 14. środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji zostaną przeznaczone na pokrycie zadłużenia w prowadzonych przeciw ww. Sp. J. postępowaniach egzekucyjnych.

Nieruchomość 1 - działka nr .. - nieruchomość położona na terenie kompleksu składowo -magazynowego, pomiędzy ul. ... a ul. ... w ..., zabudowana budynkiem biurowo-socjalnym oraz budynkiem magazynowym. Posiada kształt zbliżony do prostokąta o korzystnych proporcjach boków, teren równy, bez istotnych spadków, utwardzony na większości powierzchni kruszonką z asfaltobetonu.

Nieruchomość nie ma uregulowanego prawnie dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej (ul. ...) realizowany jest poprzez sąsiednią działkę nr ... której użytkownikiem wieczystym jest właściciel działki nr ....

Działka nr ... jest zabudowana budynkami: magazynowym i biurowo-socjalnym, a także budowlami (urządzenia infrastruktury technicznej): sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna oraz urządzeniami budowlanymi (utwardzenie kruszonką asfaltowo-betonową).

Przedmiotem sprzedaży będą:

 • budynek magazynowy - obiekt jest parterowym, niepodpiwniczonym budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej ok 132 m2. Posiada konstrukcję stalową, na fundamencie betonowym, ściany i dach wykonany z trapezowej blachy stalowej ocynkowej, mocowanej do słupów i belek konstrukcyjnych, wyposażony jest w drzwi oszklone wykonane z profili PCV oraz wrota wjazdowe konstrukcji stalowej, wyposażony jest w instalację elektryczną, posiada posadzkę betonową. Grunt od strony północnej budynku i zachodniej utwardzony jest wylewanymi płytami betonowymi o łącznej powierzchni ok. 65 m2;
 • budynek biurowo-socjalny- obiekt jest parterowym, niepodpiwniczonym budynkiem biurowo-socjalnym o powierzchni użytkowej ok. 32 m2. Posiada konstrukcję mieszaną, na fundamencie betonowym, ściany osłonowe zewnętrzne wykonane z płyt warstwowych ocieplonych, ścianki działkowe i okładziny wewnętrzne ścian z płyt gipsowo-kartonowych, sufity podwieszane, posadzki z płytek terakotowych, drzwi wewnętrzne płytowe, drzwi zewnętrzne i okna z profili PCV, dach jednospadowy kryty blachą trapezową, rynny i rury spustowe z PCV. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną jedno- i trójfazową, instalację wodociągowo-kanalizacyjną oraz instalację klimatyzacyjną. Przedmiotem sprzedaży jest również utwardzenie kruszonką asfaltowo-betonową. Program użytkowy: pom. biurowe, pomieszczenia socjalne, WC.

Działka nr ... została nabyta przez Pana WK i Pana JB (ówczesnego wspólnika Pana K) Firmę Usługowo-Handlową „z funduszy pochodzących z prowadzenia F.U.H. „(dnia 30 grudnia 2003 na podstawie aktu notarialnego) od osób fizycznych.

Nieruchomość 1 - działka nr ....- wszystkie jej elementy składowe (budynki), tj. budynek magazynowy oraz budynek biurowo-socjalny, a także budowle i urządzenia budowlane były wykorzystywane przez dłużnika do wykonywania czynności opodatkowanych.

Nieruchomość 1 nie była wykorzystywana na cele działalności zwolnionej od podatku. Wszystkie elementy składowe nieruchomości 1, tj. budynek magazynowy oraz budynek biurowo-socjalny, a także budowle i urządzenia budowlane nie były przedmiotem najmu, dzierżawy, itp.

Obiekty posadowione na działce nr .... wchodzące w skład nieruchomości 1 stanowią budynki, budowle lub ich część oraz urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409, z późn. zm.).

Przy nabyciu działki nr ... nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku. należnego o kwotę podatku naliczonego.

Utwardzenie terenu na działce nr ... w większości powierzchni kruszonką z asfaltobetonu jest trwale związane z gruntem.

Nieruchomość 1 graniczy:

 • od północy z niezabudowaną działką nr ...,
 • od południa z niezabudowaną działką nr ...,
 • od wschodu z niezabudowaną działką nr ..
 • od zachodu z niezabudowaną działką nr .....

Nieruchomość 1 od strony północnej i południowej posiada ogrodzenie z siatki stalowej rozpiętej na stalowych słupkach, które najprawdopodobniej stanowi ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej (brak jest danych co do stanu własności ogrodzenia). Od strony wschodniej i zachodniej brak ogrodzenia Nieruchomości 1.

W przypadku działki nr .... oraz zlokalizowanych na nich budynkach, budowlach lub ich częściach wchodzących w skład nieruchomości 1 nie miało miejsce pierwsze zasiedlenie.

Pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynków nie upłynął okres krótszy niż 2 lata. W stosunku do nieruchomości nie przysługiwało Spółce prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wydatki ponoszone na ulepszenie nieruchomości były niższe niż 30% wartości początkowej. Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej.

Przedmiotem sprzedaży nieruchomości 1 jest grunt wraz z zabudowaniem budynkiem biurowo-socjalnym oraz budynkiem magazynowym, utwardzony na większości powierzchni kruszonką z asfaltobetonu. Ogrodzenie od strony północnej i południowej nie jest przedmiotem sprzedaży, gdyż najprawdopodobniej stanowi ogrodzenie nieruchomości sąsiednich (brak jest danych co do stanu własności ogrodzenia). Od strony wschodniej i zachodniej brak ogrodzenia nieruchomości.

Wiata zgodnie z aktem notarialnym z dnia 30 grudnia 2003r. stanowiła zabudowę na działce nr ..... Wiata w późniejszym czasie została przebudowana na budynek magazynowy. Brak bliższych danych dotyczących daty dokonania zmian. Z posiadanych informacji wynika, że ulepszenie nie przekraczało 30% wartości początkowej. Brak dokumentów potwierdzających ten stan z uwagi na brak kontaktu z dłużnikiem, pomimo wielu wezwań dłużnika do przedstawienia oświadczenia o ww. stanie. Właścicielem wiaty (obecnie budynku magazynowego) jest właściciel działki nr .... Znajdujący się na działce budynek magazynowy jest trwale związany z gruntem.

Nieruchomość 2-działka nr ....- nieruchomość położona na terenie kompleksu składowo-magazynowego przy ul. .... w ....... Nieruchomość stanowi plac składowy, nie jest zabudowana obiektami kubaturowymi, posiada trapezoidalny kształt zbliżony do prostokąta o zadowalających proporcjach boków, teren równy, bez istotnych spadków, utwardzony kruszonką asfaltowo-betonową. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. ..... Od strony ul. .... nieruchomość posiada ogrodzenie z przęseł stalowych mocowanych do stalowych słupków osadzonych w betonowym cokole, wyposażone w przesuwną bramę wjazdową konstrukcji stalowej.

Działka nr ... to nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste. Stanowi plac składowy niezabudowany obiektami kubaturowymi, zabudowana budowlami w postaci utwardzonego terenu kruszonką asfaltowo-betonową oraz urządzeń infrastruktury technicznej, a także urządzenia budowlanego w postaci ogrodzenia od strony ul. .....

Działka nr ... została nabyta przez Pana WK i Pana JB (ówczesnego wspólnika Pana K.) Firmę Usługowo-Handlową „z funduszy pochodzących z prowadzenia F.U.H. i (dnia 30 grudnia 2003 na podstawie aktu notarialnego) od osób fizycznych.

Nieruchomość 2 - działka nr - wszystkie jej elementy składowe były wykorzystywane przez dłużnika do wykonywania czynności opodatkowanych.

Nieruchomość 2 nie była wykorzystywana na cele działalności zwolnionej od podatku. Nieruchomość 2 nie była przedmiotem najmu czy dzierżawy.

Obiekty posadowione na działce nr .....wchodzące w skład Nieruchomości 2 stanowią budynki, budowle lub ich część oraz urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409, z późn. zm.).

Przy nabyciu działki nr ....nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Utwardzenie terenu na działce nr ..... w większości powierzchni kruszonką z asfaltobetonu trwale związane z gruntem.

Nieruchomość 2 graniczy:

 • od północy z niezabudowaną działką nr ...,
 • od południa z niezabudowaną działką nr ..
 • od wschodu z ul. ....
 • od zachodu z działką nr .....zabudowaną budynkiem magazynowym i budynkiem biurowo-socjalnym.

Nieruchomość 2 od strony ul. ....posiada ogrodzenie z przęseł stalowych mocowanych do stalowych słupków osadzonych w betonowym cokole, wyposażone w przesuwną bramę wjazdową konstrukcji stalowej. Od strony północnej posiada ogrodzenie z siatki rozpiętej na słupkach, od strony południowej ogrodzenie z prefabrykowanych przęseł betonowych - te części ogrodzenia najprawdopodobniej stanowią ogrodzenie nieruchomości sąsiednich (brak jest danych co do stanu własności ogrodzenia). Od strony zachodniej brak ogrodzenia Nieruchomości 2.

W przypadku działki nr nie miało miejsce pierwsze zasiedlenie. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynków nie upłynął okres krótszy niż 2 lata. W stosunku do Nieruchomości 2 nie przysługiwało Spółce prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wydatki ponoszone na ulepszenie Nieruchomości 2 były niższe niż 30% wartości początkowej. Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej.

Przedmiotem sprzedaży Nieruchomości 2 jest plac składowy, niezabudowany obiektami kubaturowymi, utwardzony kruszonką asfaltowo-betonową wraz z ogrodzeniem od strony ul.... (od wschodu). Ogrodzenie od strony północnej i południowej nie jest przedmiotem sprzedaży, gdyż najprawdopodobniej stanowi ogrodzenie nieruchomości sąsiednich (brak jest danych co do stanu własności ogrodzenia). Od strony zachodniej brak ogrodzenia nieruchomości.

Właścicielem utwardzenia w postaci kruszonki asfaltowo-betonowej na działce nr .....jest właściciel działki. Ogrodzenie od strony ul. .....(od wschodu) wykonane z przęseł stalowych mocowanych na stalowych słupkach osadzonych w betonowym cokole, wyposażone w przesuwną bramę wjazdową konstrukcji stalowej stanowi własność właściciela działki nr ....Natomiast ogrodzenie od strony północnej z siatki rozpiętej na słupkach, od strony południowej wykonane z prefabrykowanych przęseł betonowych - najprawdopodobniej stanowi ogrodzenie nieruchomości sąsiednich (brak jest danych co do stanu własności ogrodzenia). Od strony zachodniej brak ogrodzenia.

Nieruchomość 3 - działka nr .... - nieruchomość położona na terenie kompleksu składowo-magazynowego pomiędzy ul. .... a ul. ... w .....

Nieruchomość stanowi plac składowy utwardzony kruszonką asfaltowo-betonową, nie jest zabudowana obiektami kubaturowymi, posiada nieregularny kształt o zadowalających proporcjach boków, teren równy, bez istotnych spadków.

Nieruchomość 3 nie ma uregulowanego prawnie dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej (ul. ....) realizowany jest aktualnie poprzez sąsiednie działki nr ... i ..... których użytkownikiem wieczystym oraz właścicielem jest użytkownik wieczysty działki nr ....

Działka nr .... to nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste, niezabudowana. Działka ... jest niezabudowana - oznaczona jako "Zurbanizowane tereny niezabudowane - Bp". Są to grunty niezabudowane, przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. Działka nr ... położona jest na terenach przeznaczonych pod przedsiębiorczość komercyjną.

Działka nr ... została nabyta przez Pana WK jako osobę fizyczną ze środków pochodzących z majątku osobistego (na podstawie aktu notarialnego z dnia 16 marca 2006r.) od osób fizycznych.

Nieruchomość 3 - działka nr...... - wszystkie jej elementy składowe były wykorzystywane przez dłużnika do wykonywania czynności opodatkowanych. Nieruchomość 3 nie była wykorzystywana na cele działalności zwolnionej od podatku. Nieruchomość 3 nie była przedmiotem najmu czy dzierżawy.

Obiekty posadowione na działce nr wchodzące w skład Nieruchomości 3 nie stanowią budynków, budowli lub ich części oraz urządzeń budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409, z późn. zm.).

Przy nabyciu działki nr nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Utwardzenie terenu na działce nr ......kruszonką z asfaltowo-betonową jest trwale związane z gruntem.

Nieruchomość 3 graniczy:

 • od północy z niezabudowaną działką nr .....
 • od południa z niezabudowaną działką nr ......
 • od wschodu z działką nr.... zabudowaną budynkami magazynowym i biurowo-socjalnym,
 • od zachodu z niezabudowanymi działkami nr .....

Nieruchomość 3 od strony północnej i południowej posiada ogrodzenie z siatki stalowej rozpiętej na stalowych słupkach ta część ogrodzenia najprawdopodobniej stanowi ogrodzenie nieruchomości sąsiednich (brak jest danych co do stanu własności ogrodzenia). Od strony wschodniej i zachodniej Nieruchomości 3 nie posiada ogrodzenia.

W przypadku działki nr.... nie miało miejsce pierwsze zasiedlenie. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynków nie upłynął okres krótszy niż 2 lata. W stosunku do Nieruchomości 3 nie przysługiwało Spółce prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wydatki ponoszone na ulepszenie Nieruchomości 3 były niższe niż 30% wartości początkowej. Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej. Działka nr była wykorzystywana w działalności gospodarczej Spółki.

Nie jest znana dokładna data oraz forma wniesienia do Spółki działki nr.... Dłużnik wezwany kilkakrotnie do uzupełnienia oświadczenia dotyczącego zajętych nieruchomości, nie stawił się w kancelarii, jak też nie dostarczył oświadczenia np.za pośrednictwem poczty. Brak możliwości nawiązania z dłużnikiem jakiegokolwiek kontaktu. Wszelkie informacje udzielane są na podstawie aktów notarialnych oraz sporządzonego przez biegłego operatu szacunkowego. Istnieje prawdopodobieństwo, że działka nr zakupiona na podstawie aktu notarialnego z dnia16 marca 2006r. została wniesiona po przekształceniu w 2007 roku Spółki Cywilnej, gdzie wspólnikami byli Pan WK i Pan JB w Spółkę Jawną, gdzie wspólnikami zostali Pan WK oraz jego żona EK, bowiem działka została zakupiona za środki pochodzące z jego majątku osobistego, a w akcie notarialnym z dnia 16 marca 2006r. dokonał on zapewnienia, że jest on żonaty i ze swoją żoną żadnej majątkowej umowy małżeńskiej nie zawierał.

Przedmiotem sprzedaży Nieruchomości 3 jest plac składowy, utwardzony kruszonką asfaltowo-betonową, niezabudowany obiektami kubaturowymi. Ogrodzenie od strony północnej i południowej nie jest przedmiotem sprzedaży, gdyż najprawdopodobniej stanowi ogrodzenie nieruchomości sąsiednich (brak jest danych co do stanu własności ogrodzenia). Od strony wschodniej i zachodniej Nieruchomość 3 nie posiada ogrodzenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

(w uzupełnieniu wniosku wskazane jako nr 3) Czy planowana transakcja sprzedaży nieruchomości 3 - działki nr .... będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), biorąc pod uwagę powołany powyżej stan, należy stwierdzić, iż działka nr .... jest niezabudowana, oznaczona jako „Zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp”. Są to grunty niezabudowane, przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. Działka nr ... położona jest na terenach przeznaczonych pod przedsiębiorczość komercyjną.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o VAT definiuje pojęcie dostawy towarów. W myśl tego przepisu przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Zakres opodatkowania podatkiem VAT wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy-opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy - czynności muszą być wykonywane przez podatnika.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., działalność gospodarcza, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 21 3, art. 122 i art. 129 ust 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, z zastrzeżeniem art. 146f.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów i świadczenia usług zostały określone m. in. w art. 43 ustawy o VAT.

I tak, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy - w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Należy zauważyć, że zwolnienia od podatku mają charakter wyjątkowy i powinny być traktowane jako odstępstwo od ogólnej zasady opodatkowania każdej odpłatnej dostawy. Zatem powinny one być stosowane ściśle.

Powyższe oznacza, że zwolnienie przysługuje względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane. Zatem ze zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym, itp. Definicja terenów budowlanych zawarta została w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług nakazuje zatem oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zwrócić należy w tym miejscu uwagę na ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), która - zgodnie z art. 1 ust. 1 - określa:

 • zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej,
 • zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy,
 • przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.

Natomiast art. 4 ust. 1 tej ustawy stanowi, że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (...) (art. 4 ust. 2 cyt. ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że o przeznaczeniu danego terenu decyduje plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Komornik w drodze licytacji zamierza zbyć całą niezabudowaną działkę nr .... Zgodnie z obowiązującym MPZP ww. działka jest przeznaczona pod zabudowę. Zwolnienie od podatku obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) wyłącznie w sytuacji, gdy nie są one przeznaczone pod zabudowę. Natomiast skoro w przedstawionej sytuacji zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obszar na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość stanowi teren przeznaczony pod zabudowę, to nieruchomość ta spełnia definicję terenu budowlanego, o którym mowa w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

Tym samym przy sprzedaży działki niezabudowanej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren przeznaczony pod zabudowę, przepis art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, nie znajdzie zastosowania.

Zatem sprzedaż działki niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę, na co wskazuje plan zagospodarowania przestrzennego, będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką podatku, o której mowa w art. 41 ust 1 w powiązaniu z art. 146a pkt 1 ustawy, tj. 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Z treści powyższego przepisu wynika, że komornik sądowy jest płatnikiem podatku od dostawy towaru dokonywanej w trybie egzekucji, w przypadku, gdy wykonuje czynności egzekucyjne. Przez czynność egzekucyjną należy rozumieć każde formalne, oparte na przepisach procesowych, działanie uprawnionego organu egzekucyjnego wywołujące skutek prawny dla prowadzonej egzekucji.

Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), zgodnie z którym, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Podatnikiem natomiast, stosownie do treści art. 7 § 1 ww. ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Przepis art. 30 § 1 ww. ustawy stanowi, że płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.

W świetle cyt. wyżej przepisów, płatnikami podatku od towarów i usług (czyli podmiotami zobowiązanymi do obliczania, poboru podatku od podatnika i wpłaty podatku na konto organu podatkowego) mogą być organy egzekucyjne oraz komornicy sądowi. Sytuacja taka ma miejsce, gdy w wykonaniu czynności egzekucyjnych organy te dokonują dostawy towarów należących do podatnika lub przez niego posiadanych z naruszeniem przepisów. Sformułowanie „płatnikami” oznacza, że organy te nie stają się z tytułu wykonania powyższych czynności podatnikami podatku od towarów i usług, lecz pełnią jedynie rolę płatnika w odniesieniu do podatku należnego z tytułu sprzedanych (zlicytowanych) towarów należących do podatnika, w stosunku do którego toczy się postępowanie egzekucyjne.

Zaznaczenia wymaga, że komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika - dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik. Natomiast w przypadku, gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia podatku.

Komornik sądowy pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy podatnikiem, a organem podatkowym, przekazując organowi środki pieniężne podatnika. Uzasadnione jest to charakterem odpłatnej dostawy następującej w ramach wykonywania czynności egzekucyjnych. Jeżeli bowiem dłużnik niesolidnie spłaca swoje zobowiązania i w celu wyegzekwowania należności wszczęto przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, to istnieją podstawy do uznania, że nie uiści również podatku należnego w związku z dostawą dokonaną w ramach egzekucji. Nie bez znaczenia jest także fakt, że podatnik, będący dłużnikiem, zazwyczaj nie otrzymuje kwot uzyskanych przez organ egzekucyjny ze sprzedaży towarów w wykonaniu czynności egzekucyjnych. Prawdopodobne jest zatem, że podatnik nie posiada innych środków finansowych umożliwiających uiszczenie należnego podatku. Ustanowienie organu egzekucyjnego płatnikiem zapewnia odprowadzenie należnego podatku przez organ przeprowadzający dostawę w ramach czynności egzekucyjnych.

Na podstawie art. 106c ustawy, faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika:

 1. organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 2. komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Zatem komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i do uwzględnienia w trakcie sprzedaży licytacyjnej towarów okoliczności decydujących o jej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Definicja terenów budowlanych zawarta została w art. 2 pkt 33 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Powyższe oznacza, iż generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonymi pod zabudowę - są zwolnione od podatku VAT.

Wskazać jednocześnie należy, iż powyższe zmiany do ustawy stanowią implementację art. 135 ust. 1 lit. k Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347 str. 1 ze zm.), zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają z VAT dostawy terenów niezabudowanych, inne niż dostawy terenów budowlanych, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. b Dyrektywy.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.), kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy.

Jak stanowi art. 4 ust. 1 ww. ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w myśl zapisów art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

O przeznaczeniu nieruchomości stanowią zatem akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy - jako akt indywidualny prawa administracyjnego.

W tym miejscu warto wyjaśnić, iż stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen – „teren budowlany oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę”.

Tym samym, również w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, za teren budowlany uznać można jedynie taki, który regulacjami prawa krajowego został przeznaczony pod zabudowę.

Wprowadzony do ustawy art. 2 pkt 33 w zgodny sposób odpowiada zatem treści ww. orzeczenia, gdyż cechę przeznaczenia pod zabudowę ustalić należy na podstawie określonych wprost w ustawie dokumentów prawa miejscowego.

Z powyższego wynika, że ustaw o podatku od towarów i usług nakazuje oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości. Bez znaczenia zatem pozostaje klasyfikacja według ewidencji gruntów i budynków lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Z opisu sprawy wynika, iż Komornik Sądowy prowadzi postępowania egzekucyjne należności świadczeń pieniężnych przeciwko Firmie Usługowo-Handlowej. Na podstawie aktu notarialnego działki nr ... i nr ... zostały nabyte przez Pana WK i Pana JB (ówczesnego wspólnika Pana K) Firmę Usługowo-Handlową „z funduszy pochodzących z prowadzenia F.U.H.

Spółka nie dokonał wówczas zapłaty podatku od towarów i usług, zapłacił podatek od umowy sprzedaży w stawce 2%. Spółka nie zakończyła działalności, jednak fizycznie jej nie prowadzi. Kompleks działek nr ..., ... ... stanowiący jedną całość gospodarczą zajmuje łączna powierzchnię 0,2092 ha, z czego powierzchnia biurowa zajmuje 0,0032 ha, magazynowa 0,0132 ha oraz place składowe 0,1350 ha. Powierzchnia przeznaczona do obsługi związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą nie generująca dochodów z tytułu ewentualnego najmu wynosi 0,0578 ha.

Nieruchomość 3 - działka nr ... - nieruchomość położona na terenie kompleksu składowo-magazynowego pomiędzy ul. ... a ul. ... w ...... Nieruchomość stanowi plac składowy utwardzony kruszonką asfaltowo-betonową, nie jest zabudowana obiektami kubaturowymi, posiada nieregularny kształt o zadowalających proporcjach boków, teren równy, bez istotnych spadków. Działka nr ... to nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste, niezabudowana. Działka nr ..... jest niezabudowana - oznaczona jako "Zurbanizowane tereny niezabudowane - Bp". Są to grunty niezabudowane, przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. Działka nr .... położona jest na terenach przeznaczonych pod przedsiębiorczość komercyjną. Nieruchomość 3 - działka nr ... - wszystkie jej elementy składowe były wykorzystywane przez dłużnika do wykonywania czynności opodatkowanych. Nieruchomość 3 nie była wykorzystywana na cele działalności zwolnionej od podatku. Nieruchomość 3 nie była przedmiotem najmu czy dzierżawy. Przy nabyciu działki nr ....... nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wobec powyższego, planowana dostawa nieruchomości niezabudowanej o nr ... nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Natomiast, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Kluczowym elementem dla zastosowania ww. przepisu jest ustalenie, czy przedmiotowa działka była wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, oraz czy z tytułu nabycia przedmiotowej działki Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak wskazał Wnioskodawca, działka oznaczona nr ... wykorzystywana była przez dłużnika do wykonywania czynności opodatkowanych. Nieruchomość 3 – działka nr ... nie była wykorzystywana na cele działalności zwolnionej od podatku. Przy nabyciu ww. działek Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż przedmiotowa działka nie była więc wykorzystywana przez Wnioskodawcę wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku VAT. Tym samym dostawa przedmiotowej działki nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Wobec powyższego transakcja sprzedaży działki nr ... nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, lecz będzie opodatkowana podatkiem VAT wg stawki podstawowej, tj. 23%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Tym samym niniejsza interpretacja została wydana przy założeniu, że działka nr ..... jest niezabudowana. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, tutejszy organ pragnie w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny przesłanych załączników.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości 3 - działki nr .... Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.