IPTPB3/4510-67/15-4/PM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy po stronie Wnioskodawcy istnieje zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytych aktami notarialnymi z dnia 28 grudnia 2001 r. oraz z dnia 10 sierpnia 1971 r., a sprzedanymi w dniu 12 grudnia 2014 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku dnia 20 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 20 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodu przeznaczonego na:

 • remont ogrodzenia wokół kościoła rzymsko-katolickiego – jest nieprawidłowe,
 • cele statutowe – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 6 marca 2015 r., nr IPTPB3/4510-67/15-2/PM (doręczonym w dniu 13 marca 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 20 marca 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 19 marca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia 28 grudnia 2001 r. na podstawie aktu notarialnego (Repertorium A numer XX) X, wójt Gminy X, oraz X, Członek Zarządu Gminy X, działając w imieniu i na rzecz Gminy X, dokonali zbycia nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Olszanka na rzecz Kółka Rolniczego w X reprezentowanego przez X, Prezesa Zarządu Kółka Rolniczego, oraz X, Skarbnika.

Przedmiotową nieruchomością są niezabudowane grunty orne w X o powierzchni 6 arów. Grunty orne zostały nabyte przez Kółko Rolnicze w X za kwotę 3 852 zł. Przedstawiciele Gminy X oświadczyli, że m.in. powyższa działka jest w całości niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – zabudowanej budynkami magazynowymi (nabytej aktem notarialnym z dnia 10 sierpnia 1971 r., Repertorium A nr XXX), stanowiącej własność strony nabywającej, grunt ten nie może być zbyty jako odrębna nieruchomość, a strony zawierają niniejszą umowę w drodze bezprzetargowej w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nabywający zobowiązali się do korzystania z nabytej nieruchomości w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i planem zagospodarowania przestrzennego.

Dnia 12 grudnia 2014 r. przedstawiciele X w X w osobie Prezesa Zarządu Kółka X w X (X) oraz Członka Zarządu Kółka (X) dokonali sprzedaży, w formie aktu notarialnego – Repertorium A nr XXX, nieruchomości nabytej aktem notarialnym z dnia 28 grudnia 2001 r. oraz przyległej do niej nieruchomości nabytej aktem notarialnym z dnia 10 sierpnia 1971 r. po 1/2 części X i X (małżeństwu) oraz X na łączną kwotę 130 tys. zł. Całość uzyskanej kwoty ze sprzedaży nieruchomości Kółko X zamierza przeznaczyć na cele statutowe Koła.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. nie prowadzi działalności gospodarczej,
 2. jest społeczno-zawodową organizacją działającą na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 312, z późn. zm.),
 3. Celami statutowymi są:
  • utrwalenie własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych,
  • równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi,
  • ochrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych rolników indywidualnych oraz ich rodzin,
  • rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności,
  • zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji, poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej.
 4. Cele na jakie Wnioskodawca zamierza przeznaczyć dochód ze sprzedaży nieruchomości:
  • zakup nieruchomości będącej własnością gminy, a której Wnioskodawca jest aktualnie użytkownikiem (nieruchomość o powierzchni ok 3 arów zabudowana budynkiem o powierzchni ok 150 mkw, działka nr 94 położona w X); w budynku tym, który Wnioskodawca ma zamiar wyremontować będą przechowywane – tak jak w chwili obecnej maszyny rolnicze będące własnością wsi, z których korzystają mieszkańcy,
  • remont świetlicy wiejskiej oraz doposażenie świetlicy,
  • wykonanie ogrodzenia wokół kościoła rzymsko-katolickiego w X,
  • remont maszyn rolniczych będących własnością wspólnoty wiejskiej X,
  • zakup dodatkowych maszyn mających służyć społeczności lokalnej,
 5. przychód ze sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca zaliczył do przychodów za 2014 r.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy po stronie Wnioskodawcy istnieje zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytych aktami notarialnymi z dnia 28 grudnia 2001 r. oraz z dnia 10 sierpnia 1971 r., a sprzedanymi w dniu 12 grudnia 2014 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217, z późn. zm.), a dokładnie z art. 3 tejże ustawy, społeczno-zawodowymi organizacjami rolników są m.in. kółka rolnicze.

Przychodami na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 21, poz. 86, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej (art. 14 ust. 1).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ww. ustawy wolne od podatku są: dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości.

Zgodnie z art. 17 ust. 39 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw – w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

W związku z powyższymi regulacjami, Wnioskodawca uważa, że przychód osiągnięty ze sprzedaży nieruchomości, tj. gruntów ornych wraz z przyległą do nich nieruchomością (zabudowaną budynkami magazynowymi) jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli w całości zostanie przeznaczona na cele statutowe.

Wnioskodawca jak zaznaczył w uzupełnieniu wniosku, nie prowadzi w ogóle działalności gospodarczej, a jedynie działalność statutową, na którą składają się działania wymienione w uzupełnionym stanie faktycznym. Wnioskodawca nie widzi żadnych przeciwskazań do tego, aby cała kwota ze sprzedaży ww. nieruchomości była opodatkowana, ponieważ wszystkie przesłanki (podmiotowe i przedmiotowe) wymienione w przytoczonych przepisach podatkowych Wnioskodawca spełnił.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodu przeznaczonego na:
 • remont ogrodzenia wokół kościoła rzymsko-katolickiego – jest nieprawidłowe,
 • cele statutowe – jest prawidłowe.

Kółka rolnicze działają w oparciu o ustawę z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217, z późn. zm.), na podstawie której posiadają osobowość prawną i podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy, rolnicy indywidualni i członkowie ich rodzin oraz inne osoby związane bezpośrednio charakterem swej pracy z rolnictwem mogą zrzeszać się dobrowolnie, na zasadach ustalonych w niniejszej ustawie, w społeczno-zawodowych organizacjach pełniących funkcje obrony interesów zawodowych rolników indywidualnych.

Z kolei ust. 2 ww. ustawy stanowi, że organizacje, o których mowa w ust. 1, reprezentując potrzeby oraz broniąc zawodowych i społecznych interesów rolników indywidualnych, działają na rzecz rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych oraz wzrostu ich produkcji, zapewnienia opłacalności produkcji rolniczej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji, troszczą się o wysoką rangę zawodu rolnika, a także o poprawę warunków życia i pracy ludności wiejskiej, uczestniczą w kształtowaniu i realizacji polityki Państwa na rzecz postępu gospodarczego, społecznego, socjalnego oraz kulturalnego i oświatowego wsi.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 tej ustawy).

Ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw – w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Literalne brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 39 powołanej ustawy wskazuje, że dochody podatników, o których mowa w tym przepisie, nie podlegają opodatkowaniu po spełnieniu łącznie następujących warunków: przeznaczenia dochodów na cele statutowe, czyli wyraźnie określone w statucie, a ponadto po stwierdzeniu drugiej przesłanki o charakterze negatywnym, tj. w sytuacji, gdy środki te nie zostały przeznaczone na działalność gospodarczą. Przez działalność statutową należy rozumieć te rodzaje działalności, które ujęte zostały w jej statucie i są działalnością statutową w rozumieniu ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

Ponadto, w myśl art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Powyższe zwolnienie przedmiotowe posiada jednak ograniczenia. Na mocy art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,
 2. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k,
 3. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Przez działalność statutową organizacji należy rozumieć te rodzaje działalności, które ujęte zostały w jej statucie. Określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne i ścisłe. Z podatkowego punktu widzenia chodzi bowiem o zwolnienie dochodu od podatku, a zatem zastosowanie instytucji będącej wyjątkiem od reguły, jaką jest opodatkowanie dochodów osób prawnych.

Należy bowiem mieć na uwadze, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), toteż stosowane muszą być w sposób ścisły. Również określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne. Z podatkowego punktu widzenia chodzi bowiem o zwolnienie dochodu od podatku, a zatem zastosowanie instytucji będącej wyjątkiem od reguły, jaką jest opodatkowanie dochodów osób prawnych.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w roku 2014 dokonał sprzedaży nieruchomości, z której dochód zamierza przeznaczyć na cele statutowe. Wnioskodawca wskazał, że celami statutowymi są: utrwalenie własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych, równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi, ochrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych rolników indywidualnych oraz ich rodzin, rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności, zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji, poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej. Dodatkowo Wnioskodawca poinformował, że dochód ten zamierza przeznaczyć na: zakup nieruchomości będącej własnością gminy, a której Wnioskodawca jest aktualnie użytkownikiem (nieruchomość o powierzchni ok 3 arów zabudowana budynkiem o powierzchni ok 150 mkw, działka nr 94 położona w X; w budynku tym, który Wnioskodawca ma zamiar wyremontować przechowywane – tak jak w chwili obecnej maszyny rolnicze będące własnością wsi, z których korzystają mieszkańcy, remont świetlicy wiejskiej oraz doposażenie świetlicy, wykonanie ogrodzenia wokół kościoła Rzymsko-katolickiego w X, remont maszyn rolniczych będących własnością wspólnoty wiejskiej X, zakup dodatkowych maszyn mających służyć społeczności lokalnej. Przychód ze sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca zaliczył do przychodów za 2014 r.

Odnosząc powyższy stan prawny do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, stwierdzić należy, że dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przez Wnioskodawcę, przeznaczony i wydatkowany – bez względu na termin – na działalność statutową Wnioskodawcy, z wyłączeniem działalności gospodarczej, będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 39 w związku z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast dochód ze sprzedaży nieruchomości przeznaczony na wykonanie ogrodzenia wokół kościoła rzymsko-katolickiego w Obórkach, w ocenie tutejszego Organu, nie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż nie został przeznaczony na cele statutowe. Zatem, dochód ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto nadmienia się, że wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w zakresie celów statutowych, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i Jego stanowiskiem.

W myśl powyższego, procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli opis stanu faktycznego przedstawionego we wniosku nie będzie zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie będzie chronić Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w X.