IPTPB2/4511-632/15-4/SŻ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej.
IPTPB2/4511-632/15-4/SŻinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek podatkowy
 2. podział majątku dorobkowego
 3. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2015 r. (data wpływu 14 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 grudnia 2015 r. (data wpływu 31 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 21 grudnia 2015 r., Nr IPTPB2/4511-632/15-2/SŻ, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawcy o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 28 grudnia 2015 r., natomiast w dniu 31 grudnia 2015 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 30 grudnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 6 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca dokonał sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w ...przy ul...., stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 864/37, o powierzchni 0,0681 ha, za kwotę odpowiadającą aktualnym warunkom rynkowym, tj. 75 000 zł. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego, Repertorium A numer 1730/2015.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, a dokonana sprzedaż nieruchomości gruntowej nie nastąpiła w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Podczas trwania związku małżeńskiego Wnioskodawca wraz z małżonką ...nabyli na prawach wspólności małżeńskiej ustawowej prawo własności przedmiotowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 864/37 o powierzchni 0,0681 ha, położonej w... przy ul. ...za kwotę 17 025 zł. Umowa sprzedaży została zawarta w dniu 5 grudnia 2003 r. w formie aktu notarialnego, Repertorium A numer 6784/2003.

W dniu 13 marca 2012 r. został orzeczony rozwód - zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach Wydział XVII Cywilny Rodzinny; sygn. Akt....

W dniu 22 marca 2013 r. została zawarta ugoda dokonująca podziału wspólnego majątku dorobkowego przed Sądem Rejonowym w ...IX Wydział Cywilny (sygn. akt IX Ns 29/13/11).

Zgodnie z ww. ugodą do wspólnego majątku dorobkowego podlegającego podziałowi zaliczały się:

 1. zabudowana nieruchomość gruntowa, położona w ..przy ul...., składająca się z działek ewidencyjnych o numerach 713/37 oraz 714/37, o łącznej powierzchni 0,1105 ha, dla której Sąd Rejonowy w ...prowadził księgę wieczystą nr..., o wartości 248 000 zł;
 2. nieruchomość gruntowa, położona w ...przy ul...., stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze 864/37 o powierzchni 0,0681 ha, dla której Sąd Rejonowy w ... prowadził księgę wieczystą nr..., o wartości 95 000 zł;
 3. samochód osobowy Toyota Corolla, wyprodukowany w 2002 r., o wartości 12 000 zł;
 4. samochód osobowy Fiat Punto, wyprodukowany w 2001 r., o wartości 8 000 zł;
 5. wierzytelność o zwrot środków pieniężnych w kwocie 40 000 zł zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym na nazwisko Wnioskodawcy, tj...., przez ...Bank...;
 6. przenośny garaż typu „blaszak” o wartości 2 000 zł.

W wyniku zawartej ugody i dokonanego podziału majątku Wnioskodawca otrzymał:

 1. nieruchomość gruntową położoną w ...przy ul...., o wartości 95 000 zł;
 2. samochód osobowy Fiat Punto o wartości 8 000 zł;
 3. przenośny garaż typu „blaszak” o wartości 2 000 zł;
 4. środki pieniężne w kwocie 40 000 zł.

Dodatkowo, była małżonka Wnioskodawcy zobowiązała się do zapłaty na rzecz Wnioskodawcy kwoty 40 000 zł tytułem dopłaty. Pierwsza rata płatna w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowień ugody, druga rata płatna do dnia 30 września 2013 r.

Zgodnie z powyższym - wartość rynkowa majątku wspólnego na dzień podziału wynosiła 405 000 zł, a to z kolei oznaczało, że 1/2 tegoż majątku wynosiła 202 500 zł.

Wartość otrzymanych składników majątkowych w wyniku podziału majątku wspólnego wynosiła 185 000 zł i mieściła się w udziale, jaki przysługiwał Wnioskodawcy w majątku wspólnym i poza ten udział nie wykraczała.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości gruntowej w dniu 6 sierpnia 2015 r. (działki ewidencyjnej o numerze 864/37 o powierzchni 0,0681 ha), położonej w ...przy ul...., wystąpi po stronie Wnioskodawcy dochód do opodatkowania z tytułu źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze stan faktyczny oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zbycie przez Niego nieruchomości gruntowej w dniu 6 sierpnia 2015 r. (działki ewidencyjnej o numerze 864/37 o powierzchni 0,0681 ha), położonej w ...przy ul. ...nastąpiło po upływie 5 lat kalendarzowych od daty zakupu ww. nieruchomości. W tym przypadku minęło już 12 lat, w związku z czym sprzedaż ww. nieruchomości nie podlega opodatkowaniu.

Wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę składników majątkowych w wyniku podziału majątku wspólnego wynosiła 185 000 zł i mieściła się w udziale, jaki przysługiwał Wnioskodawcy w majątku wspólnym i poza ten udział nie wykraczała.

Ponadto, swoje stanowisko Wnioskodawca opiera także na prawomocnym orzeczeniu WSA w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2004 r., sygn. I SA/Kr 2264/01, w którym stwierdzono, że „za datę nabycia nieruchomości w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (...) w przypadku sprzedaży nieruchomości, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego. Przyjęcie odmiennego poglądu, a mianowicie, uznanie że nabycie nieruchomości nastąpiło w dacie zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej prowadziłoby do błędnego ustalenia, że dla współwłaściciela - małżonka - termin określony w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (...) biegłby dwukrotnie - raz od daty nabycia udziału i drugi raz od daty zniesienia współwłasności. W świetle powyższego przyjąć należy, że nabyciem rzeczy i praw w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (...) nie jest zdarzenie prawne polegające na przyznaniu własności rzeczy w drodze zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej i objęcie przez jednego z małżonków rzeczy na wyłączną własność”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części oraz udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższej regulacji prawnej należy wyjaśnić, że w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części bądź udziału w nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu ma moment i sposób jej nabycia.

Wskazać należy, że stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583, z późn. zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Ustrój wspólności ustawowej, obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę, jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością – art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Ustawowy ustrój majątkowy między małżonkami może ulec zniesieniu lub ograniczeniu na skutek zawartej między nimi umowy – art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na skutek orzeczenia sądu – art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego albo z mocy prawa np. ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków – art. 53 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zarówno w wypadku umownego wyłączenia wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa, jak i w przypadku zniesienia tej wspólności przez sąd, a także w wyniku ustania małżeństwa, między małżonkami (byłymi małżonkami) ustaje wspólność ustawowa, a do majątku, który był nią objęty stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Natomiast w myśl art. 501 Kodeksu – w razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej.

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy.

Mając jednak na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego należy wyjaśnić, że nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas, jeśli:

 • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
 • wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Za datę nabycia nieruchomości, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego (do majątku wspólnego) pod warunkiem, że podział był ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszyły mu spłaty i dopłaty lub wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki temu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Jeżeli natomiast podział nie był ekwiwalentny i towarzyszyły mu spłaty i dopłaty lub wartość otrzymanej przez małżonka nieruchomości przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tego udziału w nieruchomości, który przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego małżeńskiego nawet wówczas, jeżeli nabycie to następuje nieodpłatnie (czyli bez spłat i dopłat).

Wszelkie przypadki, gdy udział majątkowy danej osoby ulega powiększeniu, traktowane być muszą w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością) – jak też stan jej majątku osobistego.

Ustalenia wartości majątku należy dokonać w oparciu o obiektywne kryteria, czyli zgodnie z wyliczeniem dokonanym na podstawie cen rynkowych obowiązujących na danym obszarze w dniu zawarcia umowy, na mocy której doszło do podziału majątku dorobkowego małżonków, a nie według subiektywnego przekonania małżonków. Jeżeli przedmiotem podziału majątku wspólnego małżonków jest więcej niż jeden składnik majątku wchodzący w skład majątku dorobkowego małżonków wówczas, aby ustalić czy podział był ekwiwalentny w naturze lub czy wartość otrzymanych przez byłego małżonka w wyniku podziału majątku rzeczy mieści się w udziale, jaki przysługiwał mu w majątku wspólnym należy w pierwszej kolejności zsumować wartość rynkową wszystkich składników majątku podlegających podziałowi i podzielić na pół oraz ustalić wartość rynkową składników majątku otrzymanych przez każdego z małżonków.

Z przedstawionego we wniosku i jego uzupełnieniu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wraz z małżonką, podczas trwania związku małżeńskiego, nabyli na prawach wspólności małżeńskiej ustawowej prawo własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 864/37, o powierzchni 0,0681 ha, położonej w... przy ul. ..., za kwotę 17 025 zł., na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 5 grudnia 2003 r. W dniu 13 marca 2012 r. wyrokiem Sądu został orzeczony rozwód. W dniu 22 marca 2013 r. przed Sądem została zawarta ugoda dokonująca podziału wspólnego majątku dorobkowego. W wyniku zawartej ugody i dokonanego podziału majątku Wnioskodawca otrzymał między innymi ww. nieruchomość gruntową położoną w ...przy ul..... Dodatkowo, była małżonka Wnioskodawcy zobowiązała się do zapłaty na rzecz Wnioskodawcy kwoty 40 000 zł tytułem dopłaty w dwóch ratach. Wartość rynkowa majątku wspólnego na dzień podziału wynosiła 405 000 zł, co oznaczało, że 1/2 tegoż majątku wynosiła 202 500 zł. Wartość otrzymanych składników majątkowych w wyniku podziału majątku wspólnego wynosiła 185 000 zł i mieściła się w udziale, jaki przysługiwał Wnioskodawcy w majątku wspólnym i poza ten udział nie wykraczała.

W dniu 6 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca dokonał sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w ...przy ul. ..., stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 864/37, za kwotę odpowiadającą aktualnym warunkom rynkowym, tj. 75 000 zł. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, a dokonana sprzedaż nieruchomości gruntowej nie nastąpiła w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Przyjmując za Wnioskodawcą, że wartość otrzymanego przez Niego majątku nie przekracza 1/2 wartości majątku będącego przedmiotem podziału przez małżonków, to za datę nabycia sprzedanej nieruchomości gruntowej w 2015 r., przyjąć należy 2003 r., czyli rok, w którym małżonkowie nabyli tę nieruchomość do majątku wspólnego. W konsekwencji przychód z tytułu zbycia ww. nieruchomości nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ odpłatne zbycie nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym miało miejsce nabycie.

W świetle powyższego, przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży ww. nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, że okres pięcioletni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, upłynął z dniem 31 grudnia 2008 r.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku stanem faktycznym (opisu zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

obowiązek podatkowy
ITPP1/4512-982/15/KM | Interpretacja indywidualna

podział majątku dorobkowego
IPPB4/4511-1356/15-4/MS | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
ITPP3/4512-601/15/APR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.