IPTPB2/4511-532/15-9/JR | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.
IPTPB2/4511-532/15-9/JRinterpretacja indywidualna
 1. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 listopada 2015 r. (data wpływu 26 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w wydzielonej części nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 10 listopada 2015 r., Nr IPTPP3/4512-345/15-3/JM IPTPB2/4511-532/15-3/JR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawcy o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 16 listopada 2015 r., natomiast w dniu 26 listopada 2015 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 23 listopada 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe:

Wnioskodawca wraz z żoną oraz Jej rodzicami, w 1994 r. nabył w różnych częściach na współwłasność nieruchomość położoną w B., o powierzchni 5 279 m2, oznaczoną nr ....

Następnie w 2004 r. teściowie Wnioskodawcy odrębnym aktem notarialnym (umowa zniesienia współwłasności) przekazali swoją część. Wnioskodawca wraz z żoną stali się wyłącznymi właścicielami tej nieruchomości na prawach małżeńskiej wspólności ustawowej. W 2005 r. Wnioskodawca wybudował budynek handlowo-usługowy, gdzie do chwili obecnej prowadzi swoją działalność gospodarczą, rozpoczętą w 1993 r. (tylko część tej działki jest zajęta pod działalność gospodarczą).

Żona Wnioskodawcy prowadzi swoją odrębną działalność gospodarczą niezwiązaną z wyżej wymienioną działką oraz budynkiem.

Podatek od nieruchomości do UMiG z powierzchni 3 027 m2 jest płacony od gruntu związanego z działalnością gospodarczą, a od reszty jako z pozostałych gruntów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Działka ta do dnia złożenia wniosku, nie była podzielona i w ewidencji gruntów widnieje pod jednym numerem o powierzchni 5 279 m2. Nie była również wprowadzona do ewidencji środków trwałych.

Wnioskodawca i Jego żona chcą dokonać podziału, wydzielając z niej odrębną działkę o powierzchni około 1 900 m2 i sprzedać spółce (cyt. „podatnik VAT”) na cele inwestycyjne.

Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazał, że działka mająca być odpłatnie zbyta, nie była nigdy wykorzystywana w prowadzonej działalności. Działka ta nie jest wpisana do ewidencji środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej. Została nabyta z zamiarem wybudowania domu mieszkalnego. Z czasem plany te uległy zmianie i na części gruntu został wybudowany budynek usługowo-handlowy.

W 1994 r. została nabyta działka na współwłasność w różnych częściach. Część Wnioskodawcy i Jego małżonki wynosiła 600/5279. W 2004 r. po zniesieniu współwłasności aktem notarialnym wyłącznymi właścicielami działki, na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej, stał się Wnioskodawca wraz z żoną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie doprecyzowane w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy sprzedając wydzieloną część opisanej nieruchomości do ceny sprzedaży należy doliczyć podatek VAT, czy nie... Jeżeli tak to w jaki sposób...
 2. Czy sprzedaż nieruchomości (gruntu) z działki nr ... stanowić będzie przychód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy...
 3. Czy w przypadku sprzedaży opisanej wyżej wydzielonej części nieruchomości należącej do Wnioskodawcy i Jego małżonki na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej, uzyskany przychód będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2 i nr 3. Natomiast w zakresie pytania oznaczonego nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), sprzedaż wydzielonego gruntu z nieruchomości nr ... nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

Odpłatne zbycie nie nastąpi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, a zbywana działka nie stanowi składnika majątku wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż nieruchomość nr ... nie jest ujęta w ewidencji środków trwałych, a jedynie na jej części znajduje się budynek usługowo handlowy, wykorzystywany w działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, że zasady ustalania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zostały określone w art. 14 tej ustawy. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących: środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wnioskodawca uważa, że według kryteriów zawartych w art. 14 ustawy o podatku od osób fizycznych wydzielona nieruchomość nie stanowi majątku wykorzystywanego w Jego działalności gospodarczej (nie jest ujęta w ewidencji środków trwałych i nie była wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej).

Wnioskodawca stwierdził, że nie nabył nieruchomości w celu odpłatnego zbycia. Nie wykonał żadnych inwestycji (uzbrojenia terenu, nakładów na reklamę) z zamiarem sprzedaży.

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, sprzedaż ta nie jest źródłem przychodu i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 – odpłatne zbycia, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Jak z powyższego wynika art. 10 ust 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, czy dany przychód jest źródłem przychodów, czy też takiego źródła nie stanowi. Przepis ten nie odnosi się do zwolnień, które są określone w innych artykułach.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że pod pojęciem „nabycia” należy rozumieć wszelkie prawem przewidziane formy przeniesienia tytułu własności z jednego podmiotu na drugi. W szczególności będą to czynności cywilnoprawne: odpłatne, np. umowa sprzedaży, czy umowa zamiany, a także nieodpłatne, np. umowa darowizny, czy dziedziczenie.

Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat.

Jednak stosownie do art. 10 ust. 3 ww. ustawy, przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Odrębnym źródłem przychodów jest, wskazana w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozarolnicza działalność gospodarcza.

W świetle art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1 500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

– wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 22a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Przy czym, w myśl art. 22c pkt 1 ww. ustawy, amortyzacji nie podlegają grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów - zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Z treści przytoczonych przepisów wynika, że przychodami z działalności gospodarczej są:

 • przychody z obrotu nieruchomościami (stanowiącymi towary handlowe lub wyroby gotowe w tej działalności),
 • przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku używanych aktualnie w działalności, jak i
 • przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane, w tym z powodu jej likwidacji. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że przepis art. 14 ust. 1 powołanej ustawy nie wymienia wszystkich przychodów z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy. Natomiast przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy wskazuje na niektóre rodzaje przychodów zaliczanych również do przychodów z działalności gospodarczej („Przychodem z działalności gospodarczej są również:”).

Jak wykazuje analiza przytoczonych powyżej uregulowań prawa podatkowego, rodzajowy katalog przychodów ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza nie jest ograniczony. Wymienione kategorie przychodów mają charakter przykładowy (katalog otwarty). Przy kwalifikacji przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości decydujące znaczenie ma przedmiotowe i funkcjonalne powiązanie danego rodzaju przychodu ze źródłem jego uzyskania.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wraz z żoną oraz Jej rodzicami, w 1994 r. nabył w różnych częściach na współwłasność nieruchomość, o powierzchni 5 279 m2. Następnie w 2004 r. teściowie Wnioskodawcy odrębnym aktem notarialnym (umowa zniesienia współwłasności) przekazali swoją część. Wnioskodawca wraz z żoną stali się wyłącznymi właścicielami tej nieruchomości na prawach małżeńskiej wspólności ustawowej. W 2005 r. Wnioskodawca wybudował budynek handlowo-usługowy, gdzie do chwili obecnej prowadzi swoją działalność gospodarczą, rozpoczętą w 1993 r., przy czym tylko część tej działki jest zajęta pod działalność gospodarczą.

Podatek od nieruchomości jest płacony od gruntu związanego z działalnością gospodarczą, o powierzchni 3 027 m2, a od reszty jako z pozostałych gruntów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Działka ta do dnia złożenia wniosku nie była podzielona i w ewidencji gruntów widnieje pod jednym numerem o powierzchni 5 279 m2, nie była również wprowadzona do ewidencji środków trwałych.

Wnioskodawca i Jego żona chcą dokonać podziału, wydzielając z niej odrębną działkę o powierzchni ok. 1 900 m2 i sprzedać spółce na cele inwestycyjne. Działka, mająca być odpłatnie zbyta, nie była nigdy wykorzystywana w prowadzonej działalności, nie jest też wpisana do ewidencji środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej. Została nabyta z zamiarem wybudowania domu mieszkalnego. Z czasem plany te uległy zmianie i na części gruntu został wybudowany budynek usługowo-handlowy.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku oraz jego uzupełnieniu opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że skoro wydzielona działka, o której mowa we wniosku:

 • nie została nabyta w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej i przeznaczona na cele tej działalności,
 • nie była i nie jest w istocie wykorzystywana w tej działalności, a w szczególności nie stanowiła środka trwałego, ani innych składników majątku (np. towarów handlowych) tej działalności,

to brak jest przesłanek, by uznać, że ww. nieruchomości, która zostanie wydzielona (przedmiot planowanego zbycia), ma (miała) związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę pozarolniczą działalnością gospodarczą, czy też, że sprzedaż tej wydzielonej nieruchomości nosić będzie znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej, co skutkowałoby koniecznością opodatkowania dochodu osiągniętego ze sprzedaży ww. nieruchomości w ramach tego źródła przychodów.

Zbycie tej wydzielonej nieruchomości nie będzie także stanowić zbycia środka trwałego, towaru handlowego, czy też składnika majątku funkcjonalnie powiązanego z działalnością gospodarczą.

Podkreślić również należy, że istotne znaczenie ma również zamiar Wnioskodawcy w chwili nabycia przedmiotowych nieruchomości. Jak wynika bowiem z treści wniosku nieruchomość te nie została nabyta z zamiarem jej wykorzystywania na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, lecz w celu wybudowania domu mieszkalnego.

Zatem przychód uzyskany z odpłatnego zbycia wskazanej we wniosku wydzielonej nieruchomości nie będzie stanowił przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości, które nie są związane z działalnością gospodarczą reguluje powołany powyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten formułuje generalną zasadę, że obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego powstaje w sytuacji sprzedaży nieruchomości (udziału w nieruchomości) dokonanej przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Na tle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, podkreślenia wymaga fakt, że dokonanie podziału działki na mniejsze nie będzie stanowiło ich nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd też czynność wydzielenia działki, jako czynność czysto techniczna, nie ma wpływu na określenie początku biegu terminu, o którym mowa w tym przepisie. Zatem, za datę nabycia wydzielonej działki, od której liczy się upływ 5-letniego terminu należy uznać odpowiednio datę nabycia poszczególnych udziałów tj. 1994 r. i 2004 r.

Tym samym pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 a)-c) cytowanej ustawy w przypadku Wnioskodawcy upłynął z końcem 1999 r. w odniesieniu do udziału nabytego w 1994 r. i z końcem 2009 r. w odniesieniu do udziału nabytego w 2004 r.

Reasumując stwierdzić należy, że jeżeli część działki, która ma zostać wydzielona nie była wykorzystywana w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej oraz nie była nabyta w celu dalszej odsprzedaży, to przychód uzyskany z tej sprzedaży nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej. Zatem, odpłatne zbycie udziału w wydzielonej nieruchomości, stanowiącej współwłasność Wnioskodawcy będzie miało miejsce po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (1994 r. i 2004 r.), a w konsekwencji nie będzie stanowiło dla Wnioskodawcy źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że przychód uzyskany z odpłatnego zbycia tego udziału nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jednocześnie zauważyć należy, że wydając niniejszą interpretację indywidualną, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów oparł się wyłącznie na opisie zdarzenia przyszłego, przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku oraz jego uzupełnieniu. W tym też kontekście i zakresie, dokonano oceny przedstawionego we wniosku stanowiska Wnioskodawcy. Pamiętać jednakże należy, że w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontrolnego prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy, organ ten może zbadać całokształt podejmowanych przez Wnioskodawcę działań oraz okoliczności planowanej sprzedaży wskazanej we wniosku nieruchomości, w tym w szczególności w zakresie pozwalającym stwierdzić, czy nie noszą one znamion pozarolniczej działalności gospodarczej.

Należy nadmienić, że zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn, zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy.

W związku z tym, zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy i nie ma zastosowania do małżonki Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

sprzedaż nieruchomości
ILPB1/4511-1-1181/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.