IPTPB2/4511-182/15-3/JR | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości (działek)
IPTPB2/4511-182/15-3/JRinterpretacja indywidualna
 1. sprzedaż działek
 2. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2015 r. (data wpływu 25 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości (działek) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni wraz z mężem zakupili w ramach wspólności ustawowej do majątku prywatnego: w 1996 r. nieruchomość rolną (działkę nr X/3) o powierzchni około 9 500 m2, położoną w Ł., z przeznaczeniem na siedlisko, co w końcu nie zostało zrealizowane oraz w 2003 r. działkę gruntu nr Y/5, położoną w miejscowości G., o powierzchni około 2 ha, stanowiącą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na potrzeby własne bądź na załażenie gospodarstwa rolnego lub lokatę środków. Wnioskodawczyni wskazała, że w chwili zakupu brak było konkretnych planów co do zakupionego gruntu (może domy dla synów). Wnioskodawczyni wraz z mężem mieszkali wówczas w pobliżu zakupionej działki, oprócz tych nieruchomości wraz z małżonkiem są właścicielami innych działek rolnych o łącznej powierzchni około 20 ha. Jak wskazała Wnioskodawczyni, działki te razem stanowią gospodarstwo rolne. Wnioskodawczyni ani Jej małżonek nie są rolnikami ryczałtowymi. Większość ww. terenów to grunty rolne lub zalesione. Wnioskodawczyni od 2004 r. otrzymuje podstawowe dopłaty rolne do gruntów stanowiących łąki (trwałe użytki zielone), w tym za działki będące przedmiotem wniosku. Działki nie były nikomu wynajmowane, nie prowadzono na nich żadnej działalności.

Działka nr X/3 w chwili zakupu była działką cyt. „R”. W 2008 r. bez inicjatywy Wnioskodawczyni, Gmina dokonała uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla tej dzielnicy miasta w skutek czego przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego zostało określone jako tereny uprzemysłowione z tym, że nadal na wypisie z rejestru gruntów figuruje R-rola.

Działka nr Y/5 w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, dokonanego bez inicjatywy Wnioskodawczyni, została zaliczona w 2008 r. do terenów budowlanych (nadal w rejestrze gruntów figuruje jako R-rola. Działka została podzielona na mniejsze działki o powierzchni około 0,25 ha, powstało w ten sposób 8 działek plus droga (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego).

Mąż Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych i opodatkowany jest podatkiem liniowym 19 % oraz jest czynnym podatnikiem VAT (przedmiotowe działki w żaden sposób nie są powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą). Zakres działalności (podstawowa działalność wg PKD 41.20.Z) to:

 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - począwszy od sierpnia 2009 r.;
 • sprzątanie obiektów - począwszy od sierpnia 2009 r.;
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek począwszy od maja 2011 r.

Wnioskodawczyni będąca z nim we wspólności ustawowej prowadzi samodzielnie działalność w zakresie usług budowlanych, opodatkowana jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, nie jest podatnikiem VAT i jednocześnie od sierpnia 2009 r. jest osobą współpracującą z mężem w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami jako licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami.

Wnioskodawczyni wraz z mężem w latach 2006-2007 dokonała sprzedaży z majątku prywatnego 4 działek powstałych po zniesieniu współwłasności działki nr Z/3 w Ł. (wcześniej sprzedano udziały dwojgu zainteresowanym, na których wniosek dokonano zniesienia współwłasności). W 2000 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem dokonali sprzedaży domu w zabudowie szeregowej zamieszkiwanego przez Nią i rodzinę ponad 10 lat. Wnioskodawczyni nie zamierza wykonywać czynności podobnych jak handlowiec, ani dokonywać uzbrojenia terenu, jego grodzenia itp. w stosunku do przedmiotowych działek. Ewentualny sposób ogłoszenia o sprzedaży, jak wskazała Wnioskodawczyni, będzie standardowy tak jak każdego kto chce sprzedać swoją własność prywatną.

Przedmiotowe działki nigdy nie były w żaden sposób związane z prowadzoną przez Wnioskodawczynię lub Jej męża działalnością gospodarczą, nie stanowiły środka trwałego ani towaru handlowego, są całkowicie odrębnym od działalności gospodarczej majątkiem Wnioskodawczyni i Jej męża, koszty ich utrzymania nie były kosztami działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni w zakresie posiadanego gospodarstwa rolnego jest płatnikiem podatku rolnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przypadku gdy Wnioskodawczyni sprzeda działkę nr X/3 lub działki powstałe z działki nr Y/5 będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od zbytych nieruchomości...
 2. Czy w przypadku jak wyżej Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do zapłaty podatku VAT od zbytych nieruchomości...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 1, natomiast w zakresie pytania oznaczonego nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie będzie konieczności zapłaty podatku dochodowego, ponieważ jest to zbycie w zakresie zarządzania majątkiem prywatnym, a zbycie takowe po upływie 5 lat od zakupu jest wolne od podatku dochodowego.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodu jest - z zastrzeżeniem ust. 2 odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie skutkuje powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, jeżeli sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej ustawy, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku odpłatnego zbycia (sprzedaży) nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma więc ustalenie zarówno daty, jak i formy nabycia nieruchomości, daty jej zbycia oraz tego, czy nie nastąpi ono w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlowa, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskiwane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4-9.

Zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż działek nie będzie następowała w wykonywaniu działalności gospodarczej, wobec czego jej skutki podatkowe należy ocenić w oparciu o kryteria wynikające z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak już wspomniano wyżej, powstanie przychodu podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości uzależnione jest między innymi od daty jej nabycia, które należy utożsamiać z chwilą przeniesienia własności w rozumieniu cywilnoprawnym. Należy przy tym zauważyć, zdaniem Wnioskodawczyni, że wydzielenie działek z gospodarstwa rolnego nie powoduje zmiany ich właściciela. Na skutek dokonania tej czynności nie następuje przeniesienie prawa własności działek, a więc nie dochodzi do ich nabycia. Zatem pięcioletni termin, wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Na powyższe nie ma wpływu podział nieruchomości, w wyniku którego nastąpi zmiana ich powierzchni oraz numerów ewidencyjnych. W powołanym przepisie mowa jest bowiem o dacie nabycia nieruchomości, a nie dacie podziału.

Reasumując, Wnioskodawczyni stwierdza, że sprzedaż działek wydzielonych z gospodarstwa rolnego, dokonana po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie - jeżeli nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej, nie stanowi źródła przychodów. Wobec tego dochód z tego tytułu nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że źródłem przychodu podatnika jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie.

Zatem, przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

 • odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz
 • zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w cytowanym wyżej przepisie art. 5a pkt 6 ustawy wymaga, aby był to jeden z wymienionych w lit. a)-c) rodzajów działalności oraz opiera się na następujących przesłankach:

 • zarobkowym celu działalności,
 • wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,
 • prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

Działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Działalność musi być tak prowadzona i ukierunkowana, aby była w stanie zyski faktycznie osiągnąć. Jednakże brak zysku z podjętych działań noszących znamiona działalności gospodarczej nie oznacza, że działalność taka nie była faktycznie prowadzona. Prowadzenie bowiem działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymagają również, aby czynności wykonywane były w sposób zorganizowany i ciągły, przy czym możliwe jest osiąganie dochodów z tego rodzaju działalności bez spełnienia niektórych formalnych elementów organizacji (np. rejestracji urzędowej), gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych. Za takim rozumieniem pojęcia „zorganizowany” przemawia również definicja słownikowa. Zgodnie z Nowym Słownikiem Poprawnej Polszczyzny Wydawnictwo Naukowe PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego Warszawa 2000, organizować to przygotowywać, zakładać jakieś przedsięwzięcie, bądź w znaczeniu drugim nadawać czemuś reguły, wprowadzać porządek (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 7 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Op18/08).

Co do kryterium ciągłości w wykonywaniu działalności gospodarczej, to jego wprowadzenie przez ustawodawcę miało na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym. Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania. Nie wyklucza on jednak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej tylko sezonowo lub do czasu osiągnięcia postawionego przez dany podmiot celu i to bez względu na okres, w którym cel ten miałby być realizowany. Do zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku.

Przez powtarzalność rozumie się cały szereg wielokrotnie powtarzanych czynności podejmowanych w konkretnym celu. Taki zespół wielokrotnie powtarzanych czynności, (nie zaś czynności sporadyczne, oderwane od siebie, nie powiązane ze sobą) w dziedzinie wytwórczej, usługowej lub handlowej podejmowanych w celach zarobkowych i na własny rachunek, można uznać za prowadzenie działalności gospodarczej.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni wraz z mężem zakupili w ramach wspólności ustawowej do majątku prywatnego: w 1996 r. nieruchomość rolną (działkę nr X/3) o powierzchni około 9 500 m2, z przeznaczeniem na siedlisko, co nie zostało zrealizowane oraz w 2003 r. działkę gruntu nr Y/5, o powierzchni około 2 ha, stanowiącą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na potrzeby własne bądź na załażenie gospodarstwa rolnego lub lokatę środków. W chwili zakupu brak było konkretnych planów co do zakupionego gruntu. Wnioskodawczyni wraz z mężem mieszkali wówczas w pobliżu zakupionej działki, oprócz tych nieruchomości wraz z małżonkiem są właścicielami innych działek rolnych o łącznej powierzchni około 20 ha. Działki te razem stanowią gospodarstwo rolne. Wnioskodawczyni ani Jej małżonek nie są rolnikami ryczałtowymi. Większość ww. terenów to grunty rolne lub zalesione. Wnioskodawczyni od 2004 r. otrzymuje podstawowe dopłaty rolne do gruntów stanowiących łąki (trwałe użytki zielone), w tym za działki będące przedmiotem wniosku. Działki nie były nikomu wynajmowane, nie prowadzono na nich żadnej działalności. Działka nr X/3 w chwili zakupu była działką cyt. „R”. W 2008 r. bez inicjatywy Wnioskodawczyni, Gmina dokonała uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla tej dzielnicy miasta w skutek czego przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego zostało określone jako tereny uprzemysłowione z tym, że nadal na wypisie z rejestru gruntów figuruje R-rola.

Działka nr Y/5 w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, dokonanego bez inicjatywy Wnioskodawczyni, została zaliczona w 2008 r. do terenów budowlanych (nadal w rejestrze gruntów figuruje jako R-rola. Działka została podzielona na mniejsze działki o powierzchni około 0,25 ha powstało w ten sposób 8 działek plus droga (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego).

Wnioskodawczyni wskazała, że przedmiotowe działki nigdy nie były w żaden sposób związane z prowadzoną przez Wnioskodawczynię lub Jej męża działalnością gospodarczą, nie stanowiły środka trwałego ani towaru handlowego, są całkowicie odrębnym od działalności gospodarczej majątkiem Wnioskodawczyni i Jej męża, koszty ich utrzymania nie były kosztami działalności gospodarczej.

Na tle przedstawionego opisu zdarzenia, podkreślenia wymaga fakt, że dokonanie podziału działki na mniejsze nie stanowiło ich nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd też czynność ta, jako czynność czysto techniczna, nie ma wpływu na określenie początku biegu terminu, o którym mowa w tym przepisie. Zatem, za datę nabycia działek nr X/3 i nr Y/5 (która została podzielona na mniejsze działki), od której liczy się upływ 5-letniego terminu należy uznać odpowiednio 1996 r. i 2003 r.

Tym samym pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 a)-c) cytowanej ustawy w przypadku Wnioskodawczyni upłynął z końcem 2001 r. w odniesieniu do nabycia w 1996 r. i z końcem 2008 r. w odniesieniu do nabycia w 2003 r.

Z treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, wprost wynika, że jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej to stanowi ono odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu. Przy czym przychód ten powstaje, jeżeli zbycie nieruchomości nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.

Stosowanie do art. 10 ust. 3 powyższej ustawy, przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Zatem sprzedaż, nawet wielokrotna, przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie są związane z działalnością gospodarczą oraz nie były nabyte w celu ich odsprzedaży, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując stwierdzić należy, że skoro odpłatne zbycie nieruchomości (działek), stanowiących współwłasność Wnioskodawczyni będzie miało miejsce po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (1996 r. i 2003 r.) i nie zostanie dokonane w ramach działalności gospodarczej, nie będzie stanowiło dla Wnioskodawczyni źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że przychód uzyskany z ich odpłatnego zbycia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różnić się od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, a zatem niniejsza interpretacja indywidualna skierowana jest wyłącznie do Wnioskodawczyni i skutki prawne wywołuje tylko w stosunku do Niej, nie wywołuje skutków prawnych dla małżonka Wnioskodawczyni, będącego współwłaścicielem wymienionych nieruchomości.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

sprzedaż działek
IBPP2/4512-128/15/AB | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
IPTPB2/4511-183/15-3/JR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.