IPPP3/443-1288/11-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zwolnienia z opodatkowania sprzedaży nieruchomości oraz obowiązku dokonania korekty

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21.09.2011 r. (data wpływu 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży nieruchomości oraz obowiązku dokonania korekty – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21.09.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży nieruchomości oraz obowiązku dokonania korekty.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 15 lipca 2003 roku na podstawie aktu notarialnego, firma Wnioskodawcy (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, podatnik VAT czynny), nabyła nieruchomość (budynek wraz z gruntem) od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. W okresie od lipca do kwietnia ponoszone były nakłady celem adaptacji i ulepszenia budynku, których wysokość przekroczyła 30% wartości nieruchomości. Firma odliczała VAT od poniesionych nakładów. W dniu 30 kwietnia 2004 roku zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie, nieruchomość została oddana do użytkowania i wprowadzona do ewidencji środków trwałych z pozycji środków trwałych w budowie. W wyniku zachodzących zmian gospodarczych jednostka podjęła decyzję o sprzedaży w/w nieruchomości w pierwszej połowie 2012 roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy w świetle obowiązujących przepisów Firma ma prawo zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług przy sprzedaży nieruchomości (budynku wraz z gruntem)...
  2. Czy przy zastosowaniu sprzedaży zwolnionej z VAT nie musi dokonywać korekty podatku odliczonego przy nabyciu (odliczonego do dnia oddania do użytkowania)...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż budynku wraz z gruntem powinna być zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10. Sprzedaż dokonana na podstawie aktu notarialnego powinna być potwierdzona fakturą VAT ze stawką VAT ZW i wykazana w deklaracji VAT 7 w miesiącu otrzymania płatności nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wydania, zgodnie z art. 19 ust 10. Korekta VAT naliczonego, której podatnicy dokonują zgodnie z art. 91 ust. 2 nie dotyczy w/w sytuacji i zgodnie z art. 163 ust. 2 nie dokonuje się korekty w stosunku do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych przed 1 maja 2004 roku. Reasumując jednostka uważa, iż dokonanie sprzedaży zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT w/w nieruchomości nie będzie zobowiązana do dokonania korekty podatku odliczonego związanego z nabyciem nieruchomości, podatku odliczonego do dnia przekazania do użytkowania tj.30.04.2004 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. art. 29 ust. 5 ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Art. 41 ust. 1 ustawy określa, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi jak i zwolnienia od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż w dniu 15 lipca 2003 roku na podstawie aktu notarialnego, firma Wnioskodawcy (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, podatnik VAT czynny), nabyła nieruchomość (budynek wraz z gruntem) od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. W okresie od lipca do kwietnia ponoszone były nakłady celem adaptacji i ulepszenia budynku, których wysokość przekroczyła 30 % wartości nieruchomości. Firma odliczała VAT od poniesionych nakładów. W dniu 30 kwietnia 2004 roku zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie, nieruchomość została oddana do użytkowania i wprowadzona do ewidencji środków trwałych z pozycji środków trwałych w budowie. W wyniku zachodzących zmian gospodarczych jednostka podjęła decyzję o sprzedaży w/w nieruchomości w pierwszej połowie 2012 roku.

Dla rozstrzygnięcia poruszonej we wniosku kwestii zastosowania zwolnienia dla sprzedaży opisanej nieruchomości, należy rozstrzygnąć zatem, czy w stosunku do tej nieruchomości doszło do pierwszego zasiedlenia.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z treści powyższego przepisu wynika, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt, bądź go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę lub najem, bowiem zarówno sprzedaż, dzierżawa, czy najem są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Z opisu zdarzenia przyszłego nie wynika by oddanie do użytkowania nieruchomości będącej przedmiotem interpretacji indywidualnej nastąpiło w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu. Wnioskodawca zakupił nieruchomość od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej z wniosku nie wynika również by nieruchomości była przedmiotem najmu dzierżawy lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu.

Mając na uwadze powyższe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, iż planowana dostawa nieruchomości, dokonana zostanie w ramach pierwszego zasiedlenia, w związku z czym nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W takim przypadku ustawa nakazuje rozważenie zastosowania przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a cyt. ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W przedmiotowej sytuacji, pierwsza z przesłanek niezbędnych do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a cyt. ustawy nie została spełniona. W okresie od lipca do kwietnia Wnioskodawca ponosił nakłady celem adaptacji i ulepszenia budynku, których wysokość przekroczyła 30 % wartości nieruchomości oraz odliczał VAT od poniesionych nakładów. Wnioskodawcy zamierzającemu dokonać dostawy nieruchomości w stosunku do przedmiotowego obiektu przysługiwało zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podsumowując dostawa przedmiotowej nieruchomości nie będzie wypełniała dyspozycji art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w związku z czym nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. przepisu. Wobec powyższego winna zostać opodatkowana podstawową stawką podatku VAT tj. 23%.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się do pytania 1. należało uznać za nieprawidłowe.

Tym samym odpowiedź na pytanie nr 2 staje się bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.