IPPP2/4512-907/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

Zwolnienia z podatku VAT planowanej sprzedaży Nieruchomości i prawa do rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT oraz stawki podatku VAT dla sprzedaży Projektu wraz z dokumentacją.
IPPP2/4512-907/15-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. projekt
 3. sprzedaż nieruchomości
 4. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2015 r. (data wpływu 18 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT planowanej sprzedaży Nieruchomości i prawa do rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT oraz stawki podatku VAT dla sprzedaży Projektu wraz z dokumentacją - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT planowanej sprzedaży Nieruchomości i prawa do rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT oraz stawki podatku VAT dla sprzedaży Projektu wraz z dokumentacją.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Sp. z o.o. (dalej: Spółka, Wnioskodawca) będąca zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, planuje dokonać sprzedaży nieruchomości na rzecz podmiotu będącego również zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT (dalej: Nabywca). Nieruchomość ta składa się z prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz budynków znajdujących się na tym gruncie (dalej: Nieruchomość). Przedmiotowa Nieruchomość zostanie przez Spółkę nabyta w 2015 r. na skutek podziału przedsiębiorstwa poprzedniego właściciela Nieruchomości (dalej: Zbywca) poprzez wydzielenie do Spółki przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa), w skład którego wchodzić będzie m.in. omawiana Nieruchomość.

Spółka pragnie wskazać, iż zgodnie z informacjami otrzymanymi od Zbywcy, Nieruchomość została przez niego nabyta w 2011 r. w drodze transakcji aportu (przy czym samo wydanie Nieruchomości nastąpiło 1 stycznia 2012 r.), która to czynność na mocy obowiązujących regulacji podlegała zwolnieniu z VAT. Od momentu nabycia, Zbywca nie ponosił wydatków inwestycyjnych przekraczających 30% wartości początkowej związanych z omawianą Nieruchomością. Również Spółka nie będzie ponosić wydatków inwestycyjnych przekraczających 30% wartości początkowej związanych z omawianą Nieruchomością.

Budynki stanowiące składnik niniejszej Nieruchomości były wykorzystywane przez Zbywcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w części na własne potrzeby oraz w części były one przedmiotem umów najmu zawartych pomiędzy Zbywcą a podmiotami trzecimi.

Przed dokonaniem sprzedaży Nieruchomości, umowy najmu zostaną rozwiązane.

Poza sprzedażą samej Nieruchomości, Spółka zamierza dokonać zbycia autorskich praw majątkowych do projektu budowlanego zespołu wielofunkcyjnego (dalej: Projekt) oraz dokumentacji Projektu, w tym przenieść pozwolenia i decyzje związane z przedmiotowym Projektem na rzecz Nabywcy. Wspomniany Projekt dotyczy przyszłej budowy zespołu wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gruncie, który będzie przedmiotem sprzedaży (wraz z położonymi na nim obecnie budynkami).

Spółka pragnie również wskazać, iż autorskie prawa majątkowe do omawianego Projektu, jakie będą jej przysługiwać oraz wspomnianą dokumentację, nabędzie ona wskutek wspomnianego podziału przedsiębiorstwa Zbywcy.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, po dokonaniu transakcji sprzedaży, budynki znajdujące się na gruncie będą przedmiotem rozbiórki, a w ich miejsce mają powstać nowe naniesienia (zawarte w Projekcie). Wnioskodawca pragnie jednak wskazać, iż wszelkie czynności inwestycyjne w tym zakresie oraz decyzje co do działań inwestycyjnych będą dokonywane już przez Nabywcę.

Dodatkowo, Wnioskodawca pragnie wskazać, iż transakcja będąca przedmiotem powyższego opisu zdarzenia przyszłego była przedmiotem interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 15 lipca 2015 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o numerze IPPP3/4512-550/15-2/WH, w której stanowisko Spółki uznane zostało za prawidłowe. Niemniej jednak ze względu na zaistniałą zmianę w zakresie Nabywcy przedmiotowej Nieruchomości, stanowiącej zmianę zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem interpretacji, Wnioskodawca ponownie zwraca się do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w omawianym zakresie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z VAT...
 2. Czy w stosunku do planowanej transakcji sprzedaży Nieruchomości, Wnioskodawca będzie uprawniony do rezygnacji ze zwolnienia z VAT i tym samym opodatkowania VAT dokonywanej dostawy z zastosowaniem 23% stawki VAT...
 3. Czy sprzedaż Projektu wraz z dokumentacją będzie podlegała opodatkowaniu VAT z zastosowaniem 23% stawki VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1

Objęcie transakcji regulacjami ustawy o VAT

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Z kolei art. 7 ust. 1 tej ustawy stanowi, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W konsekwencji, w związku z faktem, że sprzedaż Nieruchomości stanowi dostawę towaru jest to czynność podlegająca opodatkowaniu na mocy przepisów ustawy o VAT.

Zwolnienie z VAT

Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków/budowli lub ich części z wyjątkiem, gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku/budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z kolei na mocy art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, pod pojęciem pierwszego zasiedlenia rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich , części po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W związku z powyższym, mając na uwadze, że w roku 2011 przedmiotowa Nieruchomość została wniesiona aportem do przedsiębiorstwa Zbywcy, która to czynność korzystała ze zwolnienia z VAT, a od tego czasu nie były i nie będą dokonywane inwestycje, które przekraczałyby 30% wartości początkowej Nieruchomości, w ocenie Spółki, planowana sprzedaż nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia (ani też w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia).

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki, sprzedaż Nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Podstawa opodatkowania

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntów. Powyższe oznacza, iż w sytuacji, gdy przedmiotem transakcji sprzedaży są nieruchomości gruntowe z posadowionymi na nich budowlami/budynkami trwale związanymi z gruntem, co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki VAT, jaką opodatkowane są budynki na nim posadowione.

Stosownie natomiast do ust. 9 tej regulacji, powyższego przepisu nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego m.in. z równoczesną dostawą budynków trwale z gruntem związanych. Niemniej jednak mając na uwadze, że Spółka dokonuje sprzedaży wieczystego użytkowania a nie oddania w wieczyste użytkowanie gruntu, w jej ocenie wyłącznie to nie znajdzie zastosowania.

Konsekwentnie, sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami znajdującymi się na tym gruncie będzie opodatkowana stawką właściwą dla tych budynków. Tym samym jak wskazano powyżej, zdaniem Wnioskodawcy dostawa przedmiotowej Nieruchomości podlegać będzie zwolnieniu z VAT.

Ad. 2

Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia z podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca są:

 1. zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Mając na uwadze, że jak wskazano powyżej, przedmiotowa transakcja zwolniona jest z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT oraz jak wynika to z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, zarówno Spółka jak i nabywca są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT to w przypadku wyboru opcji opodatkowania (pod warunkiem złożenia przed momentem dokonania transakcji odpowiedniego oświadczenia o wyborze opodatkowania) transakcja będzie podlegała opodatkowaniu z zastosowaniem 23% stawki VAT.

Wnioskodawca pragnie wskazać, iż podobne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej wydanej w imieniu Ministra Finansów przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 4 grudnia 2014 r. o numerze: IBPP1/443-830/14/BM, w której organ wskazał, że: „Z uwagi na fakt, iż zarówno Wnioskodawca (zbywca budynku handlowo-usługowego) jak i nabywca - są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT, a planowana transakcja spełnia warunki dla uznania jej za czynność zwolnioną od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy, to Wnioskodawca będzie uprawniony na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy do rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania tej dostawy podatkiem VAT na zasadach ogólnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 co do złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 15 października 2014 r. o numerze: IPPP3/443-721/14-2/IG w której organ wskazał, że: pomimo tego, że dostawa Budynku, Budowli lub ich części spełnia przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca stworzył podatnikowi możliwość opodatkowania dokonywanej transakcji. Warunkiem jest aby obie strony transakcji były zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni oraz aby przed dniem dokonania dostawy budynku, budowli lub ich części złożyły właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy obiektów zamiast zastosowanie wobec tej dostawy zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.”

Ad. 3

Jak już wskazano powyżej, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei art. 7 ust. 1 tej ustawy stanowi, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosowanie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy sprzedaż Projektu wraz z dokumentacją stanowi czynność podlegającą ustawie o VAT.

Jak stanowi natomiast art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z pewnymi zastrzeżeniami. Z kolei stosownie do 146a ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa m.in. w cytowanym powyżej art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 23%.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Spółki sprzedaż Projektu wraz z dokumentacją będzie opodatkowana standardową stawką VAT wynoszącą obecnie 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.