IPPP2/443-28/12-7/IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy Wnioskodawcy, po opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości oraz do zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.01.2012 r. (data wpływu 09.01.2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 08.03.2012r. w odpowiedzi na wezwanie z dnia 29.02.2012r. Nr IPPP2/443-28/12-2/IG do uzupełnienia wniosku otrzymanym przez pełnomocnika w dniu 05.03.2012r., oraz pismem z dnia 29.03.2012r. – data nadania (data wpływu 02.04.2012r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 20.03.2012r. nr IPPP2/443-28/12-4/IG do uzupełnienia wniosku otrzymanym przez pełnomocnika w dniu 23.03.2012r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku związanego z nabyciem nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09.01.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku związanego z nabyciem nieruchomości, uzupełniony pismem z dnia 08.03.2012r. w odpowiedzi na wezwanie z dnia 29.02.2012r. Nr IPPP2/443-28/12-2/IG do uzupełnienia wniosku otrzymanym przez pełnomocnika w dniu 05.03.2012r., oraz pismem z dnia 29.03.2012r. – data nadania (data wpływu 02.04.2012r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 20.03.2012r. nr IPPP2/443-28/12-4/IG do uzupełnienia wniosku otrzymanym przez pełnomocnika w dniu 23.03.2012r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna (dalej: „Wnioskodawca”) jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wynajmu powierzchni biurowej. Wnioskodawca zamierza nabyć od spółki T. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej: „Zbywca”) część nieruchomości zlokalizowanej w G., przy ul. A. Zbywca jest użytkownikiem wieczystym przedmiotowej nieruchomości położonej w G., obręb 19, przy ulicy A., składającej się z działek o numerach:

  • 52/16, 52/17, 52/18, 52/19 oraz 52/20, o łącznym obszarze 0,7657 ha i właścicielem znajdujących się na tym gruncie, stanowiących odrębny przedmiot własności budynków, dla których Sąd Rejonowy. prowadzi księgę wieczystą.

Wnioskodawca zamierza zakupić od Zbywcy prawo użytkowania wieczystego działki numer 52/18 o powierzchni 148 m2 oraz działki numer 52/20 o powierzchni 4.689 m2, o łącznej powierzchni 4.837 m2 (dalej łącznie: „Grunt”), wchodzących w skład wyżej opisanej nieruchomości, jak również prawo własności znajdującego się na Gruncie budynku biurowego ośmiokondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 6.011,70 m2 (zwany dalej: „Budynek A4”) oraz budynku biurowego siedmiokondygnacyjnego, o powierzchni użytkowej 5.186,50 m2 (zwany dalej: „Budynek A3”). Budynek A4 i Budynek A3 będą dalej łącznie zwane „Budynkami”, a Budynki i Grunt będą dalej łącznie zwane „Nieruchomością”.

Na Gruncie znajduje się część zbiornika retencyjno-rozsączającego. Pozostała część tego zbiornika zlokalizowana jest na działkach nr 52/17 i 52/19. Przed dokonaniem sprzedaży Nieruchomości, Zbywca przeprowadzi określoną procedurę podziału lub/i scalenia posiadanej nieruchomości w taki sposób, aby zbiornik retencyjno-rozsączający znajdował się w całości na działkach, które będą przedmiotem nabycia lub w całości zostaną na majątku Zbywcy. Działki powstałe w ten sposób wraz ze zbiornikiem retencyjno-rozsączającym dla potrzeb niniejszego wniosku wchodzić będą w skład wyżej określonego pojęcia „Nieruchomość”.

Powierzchnia Budynku A4 i Budynku A3 jest przedmiotem najmu na podstawie umów zawartych przez Zbywcę z najemcami. Pozwolenie na użytkowanie Budynku A3 zostało wydane 1 grudnia 2009 r., a pierwsi najemcy zasiedlili przedmiotowy Budynek A3 w dn. 15 grudnia 2009 r. Powierzchnia tego budynku była oddawana w najem sukcesywnie począwszy od wyżej wskazanej daty. Do chwili obecnej, zasiedlone zostało ok. 96% powierzchni Budynku A3. Budynek A4 został oddany do używania w tym samym terminie co Budynek A3. Do chwili obecnej, zasiedlone zostało ok. 91% Budynku A4. Powierzchnia Budynków wykorzystywana jest częściowo na potrzeby własne Zbywcy. Po oddaniu Budynków do używania Zbywca ponosił wydatki na dostosowanie wynajmowanych powierzchni do potrzeb najemców, wydatki te stanowiły ulepszenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Suma tych wydatków, w odniesieniu do każdego z Budynków nie przekroczyła jednak 30% wartości początkowej.

Przy budowie i dostosowywaniu Budynków Zbywca odliczał VAT, tzn. pomniejszał podatek należny o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług związanych z budową i dostosowaniem Budynków.

Łącznie z Nieruchomością, Wnioskodawca nabędzie od Zbywcy budowle znajdujące się na Nieruchomości, takie jak śmietniki, murek klinkierowy, pylony reklamowe, przyłącza, drogi, place, chodniki, ogrodzenie, zbiornik retencyjny, zbiornik rozsączający, jak również określone środki trwałe związane z Budynkami, tj. wyposażenie informatyczne znajdujące się w Budynkach (np. serwery wraz z oprogramowaniem) oraz betonowe donice znajdujące się przed Budynkami. Dla potrzeb niniejszego wniosku, wspomniane budowle oraz środki trwałe wchodzić będą w skład pojęcia „Budynki” wskazanego powyżej.

W ramach ceny za Nieruchomość, Zbywca przeniesie na Wnioskodawcę również posiadane przez niego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do dokumentacji projektowej w zakresie dotyczącym Budynków. Zbywca przekaże Wnioskodawcy również kompletne dokumenty dotyczące Nieruchomości oraz Budynków, w tym, między innymi, dokumentację prawną dotyczącą Nieruchomości oraz umów najmu powierzchni w Budynkach, decyzje związane z procesem budowlanym, dziennik budowy, projekty architektoniczno-budowlane, itd.

W rezultacie nabycia Nieruchomości, Wnioskodawca wstąpi w miejsce Zbywcy w istniejące stosunki najmu dotyczące powierzchni Budynków. W związku z tym, Zbywca przeniesie na Wnioskodawcę również prawa z gwarancji zabezpieczających umowy najmu, jak również kaucje wpłacone przez najemców.

W ramach transakcji zakupu Nieruchomości nie dojdzie do przejęcia przez Wnioskodawcę jakichkolwiek innych należności i zobowiązań Zbywcy, w tym bieżących należności i zobowiązań Zbywcy związanych z prowadzonym wynajmem, jak również zobowiązań związanych z finansowaniem nabycia Nieruchomości.

Wnioskodawca nie przejmie również żadnych pracowników Zbywcy. Jednocześnie, na Wnioskodawcę nie zostaną przeniesione środki pieniężne zgromadzone przez Zbywcę, tajemnice przedsiębiorstwa Zbywcy, ani też jakikolwiek know-how związany z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni, księgi rachunkowe Zbywcy i inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem Zbywcy.

Działalność gospodarcza Zbywcy w zakresie Nieruchomości nie została w żaden sposób wyodrębniona w przedsiębiorstwie Zbywcy dla celów organizacyjnych (np. w formie oddziału) lub finansowych. Wnioskodawca planuje, że po zakupie Nieruchomości konieczne będzie urządzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem Nieruchomości, poprzez zawarcie przez Wnioskodawcę odpowiednich umów na zarządzanie Nieruchomością, umów na dostawę mediów, itd.

Oprócz Nieruchomości, Zbywca posiada szereg innych nieruchomości zarówno gruntowych, jaki budynkowych, w których wynajmuje powierzchnię na rzecz najemców. Po zbyciu Nieruchomości Zbywca w dalszym ciągu będzie kontynuował działalność gospodarczą w wyżej wskazanym zakresie.

Zarówno Wnioskodawca, jak i Zbywca, są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT w Polsce. Po nabyciu Nieruchomości Wnioskodawca będzie prowadził działalność obejmującą wynajem powierzchni użytkowej w nabytym Budynku podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wnioskodawca zaznacza, iż Zbywca dnia 10 stycznia 2012r. wystąpi do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z analogicznym wnioskiem o interpretację indywidualną dotyczącą sposobu opodatkowania podatkiem VAT opisanej sprzedaży Nieruchomości. Biorąc pod uwagę art. 14b § 6 Ordynacji Podatkowej, Wnioskodawca zwraca się z prośbą o podjęcie działań umożliwiających uzyskanie przez Wnioskodawcę oraz przez Zbywcę jednolitego stanowiska organów upoważnionych do wydawania interpretacji.

W uzupełnieniu wniosku stwierdzono, że:

Zgodnie z własnym stanowiskiem Spółki przedstawionym w przedmiotowym wniosku w odniesieniu do pytania nr 1, zdaniem Spółki, sprzedaż Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w odniesieniu do tej części Budynków, co do której do dnia sprzedaży nie nastąpi pierwsze zasiedlenie lub nie upłyną 2 lata od pierwszego zasiedlenia, a w pozostałym zakresie będzie zwolniona z opodatkowania VAT, przy czym w tej części Zbywca będzie uprawniony do wyboru opodatkowania transakcji podatkiem VAT przy spełnieniu przez strony warunków przewidzianych w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, co do zasady, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Niemniej jednak, stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2) ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy, po opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości oraz do zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Wnioskodawcy, po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT i opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości oraz do zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.

Nieruchomość będąca przedmiotem planowanej transakcji będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Powierzchnia Budynków zakupionych przez Wnioskodawcę będzie bowiem wynajmowana na rzecz najemców. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zatem, jeżeli dane towary lub usługi są wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego przy ich zakupie w całości, o ile nie znajdą zastosowania inne ograniczenia.

Jak zostało wykazane powyżej, sprzedaż Nieruchomości traktowana będzie jako dostawa towarów podlegająca opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej przy założeniu, że spełnione zostaną warunki z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT. W konsekwencji, z tytułu przedmiotowej transakcji Wnioskodawca zapłaci podatek VAT. Mając na uwadze, iż zakupiona Nieruchomość będzie następnie wynajmowana przez Wnioskodawcę, należy stwierdzić, iż spełnione zostaną warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, a mianowicie Nieruchomość będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem, po dokonaniu transakcji nabycia Nieruchomości i otrzymaniu dokumentującej tą transakcję faktury VAT, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury VAT. Natomiast ewentualna nadwyżka podatku naliczonego nad należnym będzie podlegać zwrotowi na rachunek Wnioskodawcy w trybie przewidzianym w art. 87 ustawy o VAT.

Potwierdzeniem powyższej konkluzji jest, między innymi, stanowisko Ministra Finansów wyrażone w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z dnia 25 stycznia 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP3/443-1087/10-3/KT).

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie stanowiska przedstawionego w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi:

suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Natomiast art. 87 ust.1 stanowi, że w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2) ustawy o VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwalnia się od podatku: dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

Art. 43 ust. 10 i 11 ustawy stanowią, że podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

  1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
  2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

  1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
  2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
  3. adres budynku, budowli lub ich części.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza nabyć od spółki T. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej: „Zbywca”) część nieruchomości zlokalizowanej w G., przy ul. A. Zbywca jest użytkownikiem wieczystym przedmiotowej nieruchomości.

Wnioskodawca zamierza zakupić od Zbywcy prawo użytkowania wieczystego działki numer 52/18 o powierzchni 148 m2 oraz działki numer 52/20 o powierzchni 4.689 m2, o łącznej powierzchni 4.837 m2 (dalej łącznie: „Grunt”), wchodzących w skład wyżej opisanej nieruchomości, jak również prawo własności znajdującego się na Gruncie budynku biurowego ośmiokondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 6.011,70 m2 (zwany dalej: „Budynek A4”) oraz budynku biurowego siedmiokondygnacyjnego, o powierzchni użytkowej 5.186,50 m2 (zwany dalej: „Budynek A3”). Budynek A4 i Budynek A3 będą dalej łącznie zwane „Budynkami”, a Budynki i Grunt będą dalej łącznie zwane „Nieruchomością”.

Na Gruncie znajduje się część zbiornika retencyjno-rozsączającego. Pozostała część tego zbiornika zlokalizowana jest na działkach nr 52/17 i 52/19. Przed dokonaniem sprzedaży Nieruchomości, Zbywca przeprowadzi określoną procedurę podziału lub/i scalenia posiadanej nieruchomości w taki sposób, aby zbiornik retencyjno-rozsączający znajdował się w całości na działkach, które będą przedmiotem nabycia lub w całości zostaną na majątku Zbywcy. Działki powstałe w ten sposób wraz ze zbiornikiem retencyjno-rozsączającym dla potrzeb niniejszego wniosku wchodzić będą w skład wyżej określonego pojęcia „Nieruchomość”.

Powierzchnia Budynku A4 i Budynku A3 jest przedmiotem najmu na podstawie umów zawartych przez Zbywcę z najemcami. Pozwolenie na użytkowanie Budynku A3 zostało wydane 1 grudnia 2009 r., a pierwsi najemcy zasiedlili przedmiotowy Budynek A3 w dn. 15 grudnia 2009 r. Powierzchnia tego budynku była oddawana w najem sukcesywnie począwszy od wyżej wskazanej daty. Do chwili obecnej, zasiedlone zostało ok. 96% powierzchni Budynku A3. Budynek A4 został oddany do używania w tym samym terminie co Budynek A3. Do chwili obecnej, zasiedlone zostało ok. 91% Budynku A4. Powierzchnia Budynków wykorzystywana jest częściowo na potrzeby własne Zbywcy. Po oddaniu Budynków do używania Zbywca ponosił wydatki na dostosowanie wynajmowanych powierzchni do potrzeb najemców, wydatki te stanowiły ulepszenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Suma tych wydatków, w odniesieniu do każdego z Budynków nie przekroczyła jednak 30% wartości początkowej.

Przy budowie i dostosowywaniu Budynków Zbywca odliczał VAT, tzn. pomniejszał podatek należny o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług związanych z budową i dostosowaniem Budynków.

Łącznie z Nieruchomością, Wnioskodawca nabędzie od Zbywcy budowle znajdujące się na Nieruchomości, takie jak śmietniki, murek klinkierowy, pylony reklamowe, przyłącza, drogi, place, chodniki, ogrodzenie, zbiornik retencyjny, zbiornik rozsączający, jak również określone środki trwałe związane z Budynkami, tj. wyposażenie informatyczne znajdujące się w Budynkach (np. serwery wraz z oprogramowaniem) oraz betonowe donice znajdujące się przed Budynkami. Dla potrzeb niniejszego wniosku, wspomniane budowle oraz środki trwałe wchodzić będą w skład pojęcia „Budynki” wskazanego powyżej.

W ramach ceny za Nieruchomość, Zbywca przeniesie na Wnioskodawcę również posiadane przez niego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do dokumentacji projektowej w zakresie dotyczącym Budynków. Zbywca przekaże Wnioskodawcy również kompletne dokumenty dotyczące Nieruchomości oraz Budynków, w tym, między innymi, dokumentację prawną dotyczącą Nieruchomości oraz umów najmu powierzchni w Budynkach, decyzje związane z procesem budowlanym, dziennik budowy, projekty architektoniczno-budowlane, itd.

W rezultacie nabycia Nieruchomości, Wnioskodawca wstąpi w miejsce Zbywcy w istniejące stosunki najmu dotyczące powierzchni Budynków. W związku z tym, Zbywca przeniesie na Wnioskodawcę również prawa z gwarancji zabezpieczających umowy najmu, jak również kaucje wpłacone przez najemców.

W ramach transakcji zakupu Nieruchomości nie dojdzie do przejęcia przez Wnioskodawcę jakichkolwiek innych należności i zobowiązań Zbywcy, w tym bieżących należności i zobowiązań Zbywcy związanych z prowadzonym wynajmem, jak również zobowiązań związanych z finansowaniem nabycia Nieruchomości.

Wnioskodawca nie przejmie również żadnych pracowników Zbywcy. Jednocześnie, na Wnioskodawcę nie zostaną przeniesione środki pieniężne zgromadzone przez Zbywcę, tajemnice przedsiębiorstwa Zbywcy, ani też jakikolwiek know-how związany z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni, księgi rachunkowe Zbywcy i inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem Zbywcy.

Działalność gospodarcza Zbywcy w zakresie Nieruchomości nie została w żaden sposób wyodrębniona w przedsiębiorstwie Zbywcy dla celów organizacyjnych (np. w formie oddziału) lub finansowych. Wnioskodawca planuje, że po zakupie Nieruchomości konieczne będzie urządzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem Nieruchomości, poprzez zawarcie przez Wnioskodawcę odpowiednich umów na zarządzanie Nieruchomością, umów na dostawę mediów, itd.

Zarówno Wnioskodawca, jak i Zbywca, są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT w Polsce. Po nabyciu Nieruchomości Wnioskodawca będzie prowadził działalność obejmującą wynajem powierzchni użytkowej w nabytym Budynku podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. W uzupełnieniu wniosku stwierdzono, że:

Zdaniem Spółki, sprzedaż Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w odniesieniu do tej części Budynków, co do której do dnia sprzedaży nie nastąpi pierwsze zasiedlenie lub nie upłyną 2 lata od pierwszego zasiedlenia, a w pozostałym zakresie będzie zwolniona z opodatkowania VAT, przy czym w tej części Zbywca będzie uprawniony do wyboru opodatkowania transakcji podatkiem VAT przy spełnieniu przez strony warunków przewidzianych w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Nieruchomość będąca przedmiotem planowanej transakcji będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Powierzchnia Budynków zakupionych przez Wnioskodawcę będzie bowiem wynajmowana na rzecz najemców.

Biorąc pod uwagę opisane zdarzenie przyszłe i obowiązujące z tym zakresie przepisy należy podkreślić, że warunkiem odliczenia jest aby podatnik podatku od towarów i usług wykorzystywał zakupioną nieruchomość do wykonywania czynności opodatkowanych. W opisanej sytuacji warunki odliczenia będą spełnione. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nieruchomość będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych. Natomiast w przypadku gdy w okresie rozliczeniowym kwota podatku naliczonego będzie wyższa od kwoty podatku należnego, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z wniosku wynika, że sprzedaż Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w odniesieniu do tej części Budynków, co do której do dnia sprzedaży nie nastąpi pierwsze zasiedlenie lub nie upłyną 2 lata od pierwszego zasiedlenia, a w pozostałym zakresie będzie zwolniona z opodatkowania VAT, przy czym w tej części Zbywca będzie uprawniony do wyboru opodatkowania transakcji podatkiem VAT przy spełnieniu przez strony warunków przewidzianych w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT. W przypadku zatem wyboru opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku na zasadach wynikających z art. 86 ustawy, natomiast gdy w okresie rozliczeniowym kwota podatku naliczonego będzie wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik będzie miał prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy. W opisanej sytuacji w przypadku wyboru opcji opodatkowania sprzedaży części budynku, nie znajdzie zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja dotyczy prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości, oraz do zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym. W stosunku do sprzedaży nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy przez sprzedającego, zostało wydane oddzielne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.