IPPP1/443-1458/14-3/JL | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości lub udziału w nieruchomości.
IPPP1/443-1458/14-3/JLinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. pierwsze zasiedlenie
 3. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2014 r. (data wpływu 18 grudnia 2014 r.) uzupełnione pismem z dnia 17 grudnia 2014 r. (data wpływu 19 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości lub udziału w nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości lub udziału w nieruchomości .

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: „Wnioskodawca”, „A”) jest spółką komandytowo-akcyjną, prowadzącą działalność na polskim rynku nieruchomości. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Wnioskodawca jest współwłaścicielem zabudowanej nieruchomości stanowiącej kompleks biurowy „G.”, zlokalizowanej w rejonie ulicy P. w Ł., obejmującej prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 7/12 oraz prawo własności działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 10/4 oraz 11 (dalej: „Grunt”), wraz z prawem własności dwóch, przylegających do siebie budynków biurowych zlokalizowanych na tych działkach gruntu (dalej: „Budynek A”, „Budynek B”, łącznie: „Budynki”) wraz z podziemnym garażem oraz budowlami, urządzeniami, instalacjami, systemami i wyposażeniem. Dla celów niniejszego wniosku, powyższe elementy będą nazywane łącznie „Nieruchomością”.

Budynki zostały wzniesione przez S. Sp. z o.o. (dalej: „Deweloper”). Po ukończeniu budowy Budynku A oraz wydaniu pozwolenia na użytkowanie w październiku 2012 r., rozpoczęto wynajem powierzchni w tym budynku. Powierzchnie w Budynku A były wydawane najemcom począwszy od 2 listopada 2012 r. Natomiast wynajem powierzchni w Budynku B został rozpoczęty po zakończeniu budowy oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie tego budynku (w kwietniu 2013 r.) - tj. powierzchnie w Budynku B były wydawane najemcom począwszy od 15 maja 2013 r. Równocześnie część powierzchni w Budynkach oraz budowle mogły nigdy nie być samodzielnym przedmiotem najmu.

Udział Wnioskodawcy we współwłasności Nieruchomości (dalej: „Udział A”) wynosi 64%. Drugim współwłaścicielem Nieruchomości jest spółka AT. Sp. z o.o. S.K.A. (dalej: „AT”), której udział wynosi 36% (dalej: „Udział B”). Wnioskodawca nabył Udział A na mocy umowy sprzedaży z dnia 20 grudnia 2013 r. zawartej z Deweloperem zaś AT nabyła Udział B od Dewelopera na mocy umowy sprzedaży z dnia 8 kwietnia 2014 r. Nabycie Udziału A i Udziału B od Dewelopera było opodatkowane VAT według stawki podstawowej w wysokości 23%, a Wnioskodawcy oraz AT przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z nabyciem poszczególnych udziałów w Nieruchomości.

Po nabyciu Udziału A oraz Udziału B przez odpowiednio Wnioskodawcę i AT, podmioty te zawarły umowę o podział do korzystania (quoad usum), na mocy której Wnioskodawca otrzymał do korzystania i pobierania pożytków Budynek A wraz z częścią garażu, gruntem i przynależącymi budowlami, zaś AT otrzymała do korzystania i pobierania pożytków Budynek B wraz z częścią garażu, gruntem, i przynależącymi budowlami. Równocześnie, dokonano cesji praw wynikających z istniejących umów najmu dotyczących Budynku A i B (które przypadały Wnioskodawcy i AT odpowiednio do ich udziałów) w taki sposób, że w przypadku najemców zajmujących powierzchnię w Budynku A podmiotem wynajmującym jest wyłącznie Wnioskodawca, natomiast w przypadku najemców zajmujących powierzchnię w Budynku B podmiotem wynajmującym jest wyłącznie AT. Ponadto, umowy z nowymi najemcami zawierane są w odniesieniu do Budynku A wyłącznie przez Wnioskodawcę, zaś w odniesieniu do Budynku B wyłącznie przez AT.

Obecnie, trwa procedura sądowego zniesienia współwłasności Nieruchomości, w wyniku której A miała stać się wyłącznym właścicielem Budynku A wraz z częścią garażu, gruntem, i przynależącymi budowlami, natomiast AT miała stać się się wyłącznym właścicielem Budynku B wraz z częścią garażu, gruntem, i przynależącymi budowlami.

Jednakże w aktualnej sytuacji rynkowej, współwłaściciele zamierzają dokonać zbycia Nieruchomości w pierwszym kwartale 2015 roku na rzecz spółki C. Sp. z o.o. (dalej: „C.”, „Nabywca”), (dalej: „Transakcja”). Do momentu planowanej transakcji, procedura sądowego zniesienia współwłasności Nieruchomości może jeszcze nie zostać zakończona. W takim wypadku, C. - jako kupujący - oraz A i AT - jako sprzedawcy - zawrą umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, na podstawie której Wnioskodawca sprzeda na rzecz Nabywcy Udział A, a AT sprzeda Udział B.

Natomiast, jeżeli procedura sądowego zniesienia współwłasności Nieruchomości zakończy się przed Transakcją, to AT dokona dopłaty na rzecz A., wynikającej z różnicy wartości nieruchomości, które przypadną A. i AT po podziale, oraz aktualnie posiadanych udziałów w Nieruchomości. Zniesienie współwłasności będzie stanowiło dla A. dostawę towarów opodatkowaną VAT (tj. na A. będzie ciążył obowiązek podatkowy), częściowo obligatoryjnie a częściowo w związku z wyborem opcji opodatkowania VAT zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT. Konsekwentnie, Wnioskodawca naliczy podatek VAT należny z tytułu otrzymanej dopłaty, a AT będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy dokonaniu dostawy (skutki w VAT zostały potwierdzone w interpretacji indywidualnej z dnia 16 czerwca 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP1/443-562/14-2/AW oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 24 czerwca 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPP1/443-563/14-2/IGo). W takim wypadku, przedmiotem Transakcji będzie sprzedaż przez obu współwłaścicieli wyodrębnionych prawnie nieruchomości. Mianowicie, w ramach Transakcji A. sprzeda nieruchomość obejmującą prawo własności Budynku A wraz z odpowiadającymi mu częściami podziemnego garażu oraz budowlami, urządzeniami, instalacjami, systemami i wyposażeniem (dalej: „Nieruchomość A”), natomiast AT sprzeda nieruchomość obejmującą prawo własności Budynku B wraz z odpowiadającymi mu częściami podziemnego garażu oraz budowlami, urządzeniami, instalacjami, systemami i wyposażeniem (dalej: „Nieruchomość B”).

Nakłady dokonywane przez Wnioskodawcę oraz AT na ulepszenie Budynku A oraz Budynku B były mniejsze niż 30% wartości początkowej Nieruchomości i do daty Transakcji nie będą przekraczały 30% wartości początkowej Nieruchomości.

Możliwe jest, że po Transakcji dojdzie między Nabywcą oraz A. i AT a najemcami do rozliczenia czynszu i zaliczek na poczet opłat eksploatacyjnych, które w ciągu danego roku najemcy wpłacali sprzedającym, aby podzielić czynsz i opłaty eksploatacyjne przypadające na okres do dnia Transakcji i od dnia Transakcji.

W ramach Transakcji - niezależnie od tego, czy jej przedmiotem będzie Udział A czy też Nieruchomość A - zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 121, 827, dalej: „Kodeks cywilny”) - z mocy prawa, na Nabywcę zostaną przeniesione prawa i obowiązki wynikające z umów najmu z poszczególnymi najemcami powierzchni w Budynku A. Przewiduje się także, że Nabywca może przejąć także następujące elementy związane z Nieruchomością, w zakresie w jakim są one w posiadaniu Wnioskodawcy:

 • gwarancje budowlane i projektowe;
 • dokumentację prawną i techniczną;
 • prawa do znaków towarowych;
 • zabezpieczenia płatności wynikające ze zobowiązań z tytułu najmu (kaucje, gwarancje) złożone przez poszczególnych najemców;
 • prawa i obowiązki wynikające z umów z architektami dotyczących praw do projektów architektonicznych i innych projektów dotyczących budynku.

Wnioskodawca chciałby zaznaczyć, że analogiczne elementy zostaną nabyte przez Centren od AT w zakresie, w jakim są one w jej posiadaniu.

Z drugiej strony, planowanej Transakcji (niezależnie od tego czy jej przedmiotem będzie Udział A czy też Nieruchomość A) nie będzie towarzyszyło przeniesienie jakichkolwiek należności oraz zobowiązań A. (z wyjątkiem tych wynikających z zabezpieczeń złożonych przez najemców na podstawie umów najmu). Lista aktywów i zobowiązań A. niepodlegających przeniesieniu na rzecz Nabywcy obejmuje między innymi:

 • prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z zarządzaniem, administracją i bieżącą obsługą Nieruchomości (w zakresie przypadającym na Wnioskodawcę), w tym umowy z dostawcami mediów;
 • środki pieniężne (z wyjątkiem kaucji złożonych przez poszczególnych najemców);
 • zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek wewnątrzgrupowych;
 • prawa i obowiązki z tytułu umowy o zarządzanie Nieruchomością oraz związane z ubezpieczeniem Nieruchomości (w zakresie przypadającym na Wnioskodawcę);
 • księgi rachunkowe i inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem Wnioskodawcy;
 • prawa i obowiązki z umowy o świadczenie usług księgowych oraz usług z zakresu obsługi korporacyjnej;
 • prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczenie usług bankowych;
 • know-how związany z metodologią wyszukiwania i utrzymania portfolio najemców o zróżnicowanym profilu działalności.

A. nie zatrudnia żadnych pracowników, w związku z czym wszelkie czynności związane z zarządzaniem, administracją oraz funkcjonowaniem Nieruchomości (w zakresie dotyczącym Udziału A) są wykonywane na rzecz A. na podstawie umów zawartych z podmiotami trzecimi. Obecnie, A. nie prowadzi innej działalności gospodarczej poza wynajmem powierzchni w Budynku A. Dotychczas nie podjęto decyzji co do działalności A. po dokonaniu Transakcji, przy czym nie można wykluczyć likwidacji tej spółki w przyszłości.

Składniki materialne i niematerialne przenoszone w ramach planowanej transakcji nie są (i nie będą) wyodrębnione finansowo, organizacyjnie i funkcjonalnie w ramach przedsiębiorstwa A.. W szczególności, nie stanowią one oddziału, zakładu, oddzielnej jednostki organizacyjnej, działu A., oraz nie jest w stosunku do nich przygotowywany własny bilans.

W dniu planowanej transakcji, Nabywca będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Po nabyciu Udziału A/Nieruchomości A od A. (oraz Udziału B/Nieruchomości B od AT), Nabywca będzie prowadził działalność gospodarczą polegającą na wynajmie powierzchni w Nieruchomości, która podlega opodatkowaniu VAT. Niemniej jednak, Nabywca zamierza prowadzić powyższą działalność w oparciu o własne zasoby oraz na podstawie know-how nabytego w tym zakresie, względnie o zasoby zatrudnionych przez siebie podwykonawców. Dodatkowo, jak nadmieniono powyżej, umowy dotyczące bieżącego utrzymania Nieruchomości, których stroną jest Wnioskodawca, zasadniczo nie zostaną przeniesione na Nabywcę, a Nabywca będzie zobowiązany do zawarcia nowych umów z podwykonawcami prowadzącymi działalność polegającą na obsłudze nieruchomości (np. z dostawcami mediów). Zawarcie nowych umów będzie niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Nieruchomości.

Do momentu Transakcji, w stosunku do części powierzchni w Nieruchomości może upłynąć okres przynajmniej dwóch lat od momentu wydania tej części pierwszemu najemcy (lub od momentu sprzedaży udziałów w Nieruchomości przez Dewelopera). Natomiast, w stosunku do pozostałych części, do planowanej sprzedaży, nie upłynie okres przynajmniej dwóch lat od momentu wydania tej części pierwszemu najemcy (lub od momentu sprzedaży udziałów w Nieruchomości przez Dewelopera).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy - w przypadku gdy do daty Transakcji procedura sądowego zniesienia współwłasności nie zostanie zakończona sprzedaż Udziału A na rzecz Nabywcy będzie podlegała:
  1. w zakresie odpowiadającym powierzchniom w Nieruchomości, co do których okres pomiędzy wydaniem danej powierzchni pierwszemu najemcy (lub od momentu sprzedaży Udziału A przez Dewelopera) a datą Transakcji będzie dłuższy niż dwa lata - zwolnieniu z opodatkowania VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, przy czym stronom będzie przysługiwało prawo do wyboru opcji opodatkowania transakcji podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, oraz
  2. w zakresie odpowiadającym powierzchniom w Nieruchomości, w stosunku do których okres pomiędzy wydaniem danej powierzchni pierwszemu najemcy (lub sprzedażą Udziału A przez Dewelopera) a datą Transakcji będzie krótszy niż dwa lata - opodatkowaniu VAT, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1...
 2. Czy - w przypadku, gdy do daty Transakcji procedura sądowego zniesienia współwłasności zostanie zakończona - sprzedaż Nieruchomości A na rzecz Nabywcy będzie podlegała:
  1. w zakresie odpowiadającym powierzchniom w Nieruchomości A, co do których okres pomiędzy wydaniem danej powierzchni pierwszemu najemcy (lub od momentu sprzedaży Udziału A przez Dewelopera) a datą Transakcji będzie dłuższy niż dwa lata - zwolnieniu z opodatkowania VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o VAT, przy czym stronom będzie przysługiwało prawo do wyboru opcji opodatkowania transakcji podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT oraz
  2. w zakresie odpowiadającym powierzchniom w Nieruchomości A w stosunku do których okres pomiędzy wydaniem danej powierzchni pierwszemu najemcy (lub sprzedażą Udziału A przez Dewelopera) a datą Transakcji będzie krótszy niż dwa lata - opodatkowaniu VAT, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1...

Wnioskodawca chciałby zwrócić uwagę, że powyższe zdarzenia przyszłe są przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, złożonego przez Nabywcę (wniosek złożony przez C. Sp. z o.o.,), dotyczącego prawa Nabywcy do odliczenia należnego podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości.

Stanowisko Wnioskodawcy:

 1. W przypadku gdy do daty Transakcji procedura sądowego zniesienia współwłasności nie zostanie zakończona, sprzedaż Udziału A na rzecz Nabywcy będzie podlegała:
  1. w zakresie odpowiadającym powierzchniom w Nieruchomości, w stosunku do których okres pomiędzy wydaniem danej powierzchni pierwszemu najemcy (lub od momentu sprzedaży Udziału A przez Dewelopera) a datą Transakcji będzie dłuższy niż dwa lata - zwolnieniu z opodatkowania VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, przy czym stronom będzie przysługiwało prawo do wyboru opcji opodatkowania transakcji podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, oraz
  2. w zakresie odpowiadającym powierzchniom w Nieruchomości, w stosunku do których okres pomiędzy wydaniem danej powierzchni pierwszemu najemcy (lub sprzedażą Udziału A przez Dewelopera) a datą Transakcji będzie krótszy niż dwa lata - opodatkowaniu VAT, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1.
 2. W przypadku, gdy do daty Transakcji procedura sądowego zniesienia współwłasności zostanie zakończona, sprzedaż Nieruchomości A na rzecz Nabywcy będzie podlegała:
  1. w zakresie odpowiadającym powierzchniom w Nieruchomości A, w stosunku do których okres pomiędzy wydaniem danej powierzchni pierwszemu najemcy (lub od momentu sprzedaży Udziału A przez Dewelopera) a datą Transakcji będzie dłuższy niż dwa lata - zwolnieniu z opodatkowania VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, przy czym stronom będzie przysługiwało prawo do wyboru opcji opodatkowania transakcji podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, oraz
  2. w zakresie odpowiadającym powierzchniom w Nieruchomości A, w stosunku do których okres pomiędzy wydaniem danej powierzchni pierwszemu najemcy (lub sprzedażą Udziału A przez Dewelopera) a datą Transakcji będzie krótszy niż dwa lata - opodatkowaniu VAT, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1.

W celu rozstrzygnięcia, czy zbycie Udziału A (w przypadku gdy do daty Transakcji współwłasność Nieruchomości nie zostanie zniesiona) lub Nieruchomości A (w przypadku gdy do daty Transakcji procedura zniesienia współwłasności Nieruchomość zostanie zakończona) może podlegać opodatkowaniu VAT, konieczne jest w pierwszej kolejności ustalenie, czy analizowana transakcja sprzedaży mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT oraz czy żadne z wyłączeń z opodatkowania VAT, wskazanych w art. 6 ustawy o VAT, nie znajdzie zastosowania.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, towarami są rzeczy oraz ich części, jak również wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT rozumie się każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów.

Sprzedaż Nieruchomości A niewątpliwie stanowi odpłatną dostawę towarów. Ponadto, zgodnie z utrwaloną i jednolitą ostatnią praktyką sądów administracyjnych, sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości, jak również w prawie użytkowania wieczystego powinna być traktowana jak dostawa towarów. Takie stanowisko zostało przedstawione m.in. w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: „NSA”) z 24 października 2011 r. (sygn. I FPS 2/11), wyroku NSA z 9 stycznia 2013 r. (sygn. I FSK 222/12), wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej: „WSA”) w Łodzi z 5 grudnia 2012 r, (sygn. I SA/Łd 472/12), wyroku WSA w Gliwicach z 9 października 2012 r. (sygn. III SA/GI 1252/12), wyroku WSA w Gliwicach z 23 sierpnia 2012 r. (sygn. III SA/GI 287/12), wyrok NSA z 23 sierpnia 2012 r. (sygn. I FSK 449/12), wyroku NSA z 13 marca 2012 r. (sygn. I FSK 817/11), wyroku NSA z 7 grudnia 2011 r. (sygn. I FSK 244/11). Podobnie, stanowisko, zgodnie z którym sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości stanowi dostawę towarów zostało zaprezentowane w szeregu indywidualnych interpretacji podatkowych (np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 stycznia 2012 r., sygn. IBPP3/443-1208/11/IK bądź w interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 lutego 2011 r., sygn. IPPP1/443-1147/10-6/AW).

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, niezależnie od faktu czy przedmiotem Transakcji będzie Udział A (w sytuacji gdy Transakcja zostanie dokonana przed zniesieniem współwłasności Nieruchomości) czy też Nieruchomość A (w sytuacji, gdy Transakcja zostanie dokonana po zniesieniu współwłasności Nieruchomości), mieści się ona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jako odpłatna dostawa towarów.

Ponadto - zdaniem Wnioskodawcy - Transakcja (niezależnie od tego czy jej przedmiotem będzie Udział A czy też Nieruchomość A) nie będzie wyłączona z zakresu opodatkowania VAT, jako sprzedaż przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia „przedsiębiorstwa” dla celów tej ustawy. Ze względu na powyższe oraz uwzględniając definicję zawartą w innych ustawach, w doktrynie prawa podatkowego jest powszechnie akceptowane, że - dla celów podatku VAT - pojęcie przedsiębiorstwa powinno być rozumiane zgodnie z jego definicją zawartą w art. 551 Kodeksu cywilnego. W myśl regulacji zawartej w tym artykule, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 • koncesje, licencje i zezwolenia,
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 • tajemnice przedsiębiorstwa,
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z kolei - w myśl regulacji art. 2 pkt 27 lit. e) ustawy o VAT - przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumieć należy organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie można uznać, że nieruchomość, a tym bardziej udział w nieruchomości, razem z umowami najmu przejmowanymi z mocy prawa przez nabywcę stanowią przedsiębiorstwo. Wynika to z faktu, iż przedmiot Transakcji nie wyczerpuje przytoczonej powyżej definicji przedsiębiorstwa. W szczególności, transakcji nie będzie towarzyszył transfer innych kluczowych składników, wchodzących w skład normatywnej definicji i determinujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, obejmujących w szczególności:

 • prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z zarządzaniem, administracją i bieżącą obsługą Nieruchomości (w zakresie przypadającym na Wnioskodawcę), w tym umowy z dostawcami mediów;
 • środki pieniężne (z wyjątkiem kaucji złożonych przez poszczególnych najemców);
 • zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek wewnątrzgrupowych;
 • prawa i obowiązki z tytułu umowy o zarządzanie Nieruchomością oraz związane z ubezpieczeniem Nieruchomości (w zakresie przypadającym na Wnioskodawcę);
 • księgi rachunkowe i inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem Wnioskodawcy
 • prawa i obowiązki z umowy o świadczenie usług księgowych oraz usług z zakresu obsługi korporacyjnej;
 • prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczenie usług bankowych;
 • know-how związany z metodologią wyszukiwania i utrzymania portfolio najemców o zróżnicowanym profilu działalności.

Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, składniki materialne i niematerialne przenoszone w ramach planowanej transakcji nie będą mogły stanowić niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze ze względu na brak transferu kluczowych składników. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 540/08), w którym sąd zaznaczył, że „ocena, czy doszło do nabycia przedsiębiorstwa jest, więc możliwa in concreto, a miarodajne jest ustalenie, czy nabyto minimum środków, bez których kontynuowanie przez nabywcę działalności gospodarczej realizowanej przed zbyciem nie jest możliwe”.

W planowanej transakcji (niezależnie od tego czy jej przedmiotem będzie udział w nieruchomości czy też wyodrębniona prawnie nieruchomość) nie dojdzie do przeniesienia minimum środków, wystarczających do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a w celu jej prowadzenia Nabywca będzie musiał podjąć dalsze działania, aby zapewnić brakujące składniki majątku, podpisać umowy z dostawcami mediów itp.

Stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zbywane składniki majątkowe nie stanowią przedsiębiorstwa jest poparte interpretacją przepisów prawa, dokonaną przez Ministra Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (która - co należy zaznaczyć - była niejednokrotnie przytaczana przez organy podatkowe).

Z odpowiedzi Ministra Finansów na interpelację poselską można wywnioskować, że za sprzedaż przedsiębiorstwa nie można uznać sprzedaży samego budynku, nawet wówczas, gdy jest on przeznaczony pod wynajem. Przedsiębiorstwem, bowiem, może być budynek wraz ze wszystkimi wierzytelnościami i zobowiązaniami, zawartymi umowami najmu, zarządzania, dostawy mediów i innymi umowami związanymi z tym budynkiem i działalnością polegającą na wynajmie.

Tymczasem - jak zaznaczono w stanie faktycznym - w analizowanym przypadku przedmiotowej transakcji nie będzie, zasadniczo, towarzyszył transfer wierzytelności ani zobowiązań A., jak również umów związanych z funkcjonowaniem Nieruchomości. A zatem, po dacie planowanej transakcji, istniejące należności i zobowiązania bezpośrednio związane z Udziałem A/Nieruchomością A, jak także inne zobowiązania (pożyczki) pozostaną u Wnioskodawcy.

Kolejnego argumentu przemawiającego za tym, że przedmiotem analizowanej transakcji nie jest przedsiębiorstwo A., dostarczają orzeczenia sądów, w których wyrażono tezę, że zbycie przez podatnika tylko części jego aktywów z definicji nie może być zakwalifikowane jako zbycie przedsiębiorstwa, choćby nawet przedmiotem zbycia była zdecydowana większość składników majątkowych funkcjonującego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo, jako przedmiot zbycia, musi bowiem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym. Tymczasem, po dacie dokonania transakcji w rękach Wnioskodawcy pozostaną pewne aktywa należące obecnie do jego przedsiębiorstwa, tj. środki pieniężne, tajemnice przedsiębiorstwa A. oraz know-how.

Na uwagę zasługuje również zawarta w ustawowej definicji przedsiębiorstwa i niejednokrotnie podkreślana w orzecznictwie sądów kwestia, że przedsiębiorstwo nie jest tylko sumą jego składników, lecz ich zorganizowanym zespołem. Zdaniem Wnioskodawcy, składniki majątkowe będące przedmiotem planowanej transakcji nie stanowią zorganizowanego zespołu, jako że know-how pozostający w związku z działalnością gospodarczą A. prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z zarządzaniem, administracją i bieżącą obsługą budynku (w tym, umowy zarządzania, umowy z dostawcami mediów, umowy ubezpieczenia) zasadniczo nie zostaną przejęte przez Nabywcę.

Z powyższych względów, zdaniem Wnioskodawcy, nie ma podstaw, aby transakcję sprzedaży Udziału A/Nieruchomości A zaklasyfikować jako zbycie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Ponadto, działalność gospodarcza polegająca na wynajmie powierzchni w Nieruchomości nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyodrębnionej w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. Słuszność powyższej tezy Wnioskodawcy dodatkowo potwierdza fakt, iż wybrane składniki majątkowe będące przedmiotem analizowanej transakcji nie są finansowo i organizacyjnie wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie A.. Dodatkowo, przenoszone w ramach przedmiotowej transakcji składniki majątkowe nie stanowią zespołu składników, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące określone zadania gospodarcze. Tym samym, sprzedawane składniki majątkowe nie będą spełniały definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, określonej w art. 2 pkt 27 e) ustawy o VAT.

Podsumowując - zdaniem Wnioskodawcy - sprzedaż Udziału A (w sytuacji gdy do daty Transakcji nie dojdzie do zniesienia współwłasności) czy też Nieruchomości A (w sytuacji gdy do daty Transakcji procedura zniesienia współwłasności zostanie zakończona) będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 ustawy o VAT i nie będzie mieściła się w katalogu czynności niepodlegających przepisom ustawy o VAT, określonym w art. 6 ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1: Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży Udziału A jako odpłatnej dostawy towarów

Z uwagi na to, że sprzedaż Udziału A będzie stanowić dostawę budynków, budowli lub ich części, będzie ona opodatkowana podatkiem VAT, chyba że zastosowanie znalazłoby jedno ze zwolnień przewidzianych w ustawie o VAT. W przedmiotowym przypadku, sprzedaż Udziału A mogłaby podlegać zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o VAT. W związku z powyższym należy rozważyć, czy zastosowanie znajdzie któreś z tych zwolnień.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 dostawa budynków, budowli i ich części jest zwolniona z VAT, poza następującymi wyjątkami:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Jednocześnie, w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jednakże, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części podatkiem VAT, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części podatkiem VAT.

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a zwalnia się od VAT również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Odnosząc powyższe przepisy do przedmiotowej sytuacji, zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, że pierwsze zasiedlenie Nieruchomości nastąpiło w momencie oddania poszczególnych powierzchni w Nieruchomości pierwszemu najemcy danej powierzchni przy czym nie później niż w momencie sprzedaży przez Dewelopera Udziału A (w stosunku do części Nieruchomości, które nie były wcześniej wydane najemcom). Powyższe wynika z faktu, iż wydanie powierzchni pierwszemu użytkownikowi lub nabywcy w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu następuje zasadniczo w momencie przekazania danej części nieruchomości pierwszemu najemcy (na podstawie umowy najmu lub podobnej opodatkowanej/zwolnionej z VAT) lub dopiero w momencie pierwszej po wybudowaniu dostawy nieruchomości (w odniesieniu do powierzchni nie wynajmowanych wcześniej). Tym samym w stosunku do powierzchni wynajętych przed sprzedażą Udziału A przez Dewelopera wydanie powierzchni pierwszemu najemcy danych powierzchni stanowiło pierwsze zasiedlenie. Pozostałe zaś powierzchnie zostały zasiedlone w wyniku sprzedaży przez Dewelopera Udziału A na rzecz Wnioskodawcy.

W przypadku jeżeli wystąpią powierzchnie, w stosunku do których pomiędzy pierwszym zasiedleniem (tj. oddaniem powierzchni pierwszemu najemcy lub sprzedażą Udziału A przez Dewelopera na rzecz A.), a datą Transakcji upłynie okres przynajmniej dwóch lat, to dostawa polegająca na sprzedaży Udziału A w części odpowiadającej tym powierzchniom będzie podlegała zwolnieniu z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, iż strony planowanej transakcji są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT, w stosunku do takich powierzchni będzie istniała możliwość rezygnacji ze zwolnienia pod warunkiem złożenia przez A. i Nabywcę zgodnego oświadczenia o wyborze opodatkowania dostawy (w tej części) podatkiem VAT. Jeżeli strony złożą powyższe oświadczenie, to dostawa Udziału A w części odpowiadającej tym powierzchniom będzie opodatkowana VAT według stawki podstawowej.

Jednocześnie, Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż w stosunku do tych powierzchni (tj. powierzchni, w stosunku do których od momentu pierwszego zasiedlenia do daty Transakcji upłynie okres nie krótszy niż 2 lata) nie będzie również miało zastosowania zwolnienie z VAT określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż ma ono zastosowanie jedynie w przypadku dostaw nieobjętych art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, a jak wspomniano, powyższe części Nieruchomości są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Natomiast w odniesieniu do powierzchni, w stosunku do których od pierwszego zasiedlenia (tj. oddania pierwszemu najemcy lub sprzedaży Udziału A przez Dewelopera) upłynie okres krótszy niż dwa lata, nie będzie miało zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Równocześnie do tych części Nieruchomości nie będzie miało zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Powyższe zwolnienie stosuje się bowiem, jeżeli w stosunku do budynków, budowli lub ich części nie przysługiwało dokonującemu dostawy prawo od obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Tymczasem, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu Udziału A od Dewelopera. Tym samym, dostawa Udziału A w zakresie odpowiadającym częściom Nieruchomości, w stosunku do których okres od pierwszego zasiedlenia będzie krótszy niż dwa lata nie będzie korzystać z żadnego ze zwolnień z VAT i tym samym będzie opodatkowana VAT według stawki podstawowej.

Podsumowując - zdaniem Wnioskodawcy - planowana sprzedaż Udziału A w zakresie odpowiadającym powierzchniom w stosunku do których okres upływający pomiędzy wydaniem danej powierzchni pierwszemu najemcy (lub datą sprzedaży Udziału A przez Dewelopera na rzecz A.) a datą Transakcji będzie dłuższy niż dwa lata, będzie objęta zakresem zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Niemniej jednak, strony będą uprawnione do rezygnacji z powyższego zwolnienia oraz wyboru opcji opodatkowania przedmiotowej transakcji sprzedaży podatkiem VAT według podstawowej stawki, na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT. Natomiast, dostawa Udziału A w zakresie odpowiadającym powierzchniom, w stosunku do których okres upływający pomiędzy wydaniem danej powierzchni pierwszemu najemcy (lub datą sprzedaży Udziału A przez Dewelopera na rzecz A.) a datą Transakcji będzie krótszy niż dwa lata, nie będzie spełniała przesłanek do zastosowania zwolnień z opodatkowania VAT przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a i będzie opodatkowana VAT według stawki podstawowej, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2: Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości A jako odpłatnej dostawy towarów

W świetle powyższych uwag, sprzedaż Nieruchomości A będzie stanowić dostawę budynków, budowli lub ich części. A zatem, zasadniczo będzie ona opodatkowana podatkiem VAT, chyba że zastosowanie znalazłoby jedno ze zwolnień przewidzianych w ustawie o VAT. Analogicznie jak w przypadku sprzedaży Udziału A, zastosowanie mogą znaleźć zwolnienia, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o VAT. W związku z powyższym należy rozważyć, czy któreś z tych zwolnień znajduje zastosowanie w kontekście sprzedaży Nieruchomości A.

Zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, że okoliczność czy przedmiotem Transakcji będzie sprzedaż Udziału A (w sytuacji gdy do daty Transakcji współwłasność Nieruchomości nie zostanie zniesiona), czy też sprzedaż Nieruchomości A (w sytuacji gdy do daty Transakcji procedura zniesienia współwłasności zostanie zakończona) pozostaje bez wpływu na fakt, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie danej powierzchni w Nieruchomości.

Konsekwentnie, konkluzje dotyczące momentu pierwszego zasiedlenia poszczególnych powierzchni przedstawione w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 znajdują zastosowanie również w przypadku sprzedaży Nieruchomości A. A zatem, należy przyjąć, że pierwsze zasiedlenie powierzchni w Nieruchomości A nastąpiło w momencie oddania poszczególnych powierzchni w Nieruchomości A pierwszemu najemcy danej powierzchni przy czym nie później niż w momencie sprzedaży przez Dewelopera Udziału A (w stosunku do tych powierzchni w Nieruchomości A, które nie były wcześniej wydane najemcom).

W przypadku jeżeli wystąpią powierzchnie, w stosunku do których pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a datą Transakcji upłynie okres przynajmniej dwóch lat, to dostawa polegająca na sprzedaży Nieruchomości A w części odpowiadającej tym powierzchniom będzie podlegała zwolnieniu z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Niemniej jednak - analogicznie do Uzasadnienia stanowiska w zakresie pytania nr 1 - biorąc pod uwagę, iż strony planowanej transakcji są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT, strony transakcji będą uprawnione do rezygnacji ze zwolnienia pod warunkiem złożenia przez A. i Nabywcę zgodnego oświadczenia o wyborze opodatkowania dostawy (w tej części) podatkiem VAT. Jeżeli strony złożą powyższe oświadczenie, to dostawa Nieruchomości A w części odpowiadającej tym powierzchniom będzie opodatkowana VAT według stawki podstawowej.

Z uwagi na fakt, że w stosunku do powierzchni o których mowa powyżej będzie miało zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, konsekwentnie, powierzchnie te nie będą objęte zakresem zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Natomiast w odniesieniu do powierzchni, w stosunku do których od pierwszego zasiedlenia (tj. oddania pierwszemu najemcy lub sprzedaży Udziału A przez Dewelopera) upłynie okres krótszy niż dwa lata, nie będzie miało zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Równocześnie, z uwagi na fakt, że Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu Udziału A od Dewelopera, do tych części Nieruchomości A nie będzie miało zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Konsekwentnie, dostawa Nieruchomości A w zakresie odpowiadającym częściom Nieruchomości A, w stosunku do których okres od pierwszego zasiedlenia będzie krótszy niż dwa lata nie będzie korzystać z żadnego ze zwolnień z VAT i tym samym będzie opodatkowana VAT według stawki podstawowej.

Podsumowując - zdaniem Wnioskodawcy - planowana sprzedaż Nieruchomości A w zakresie odpowiadającym powierzchniom, w stosunku do których okres upływający pomiędzy wydaniem danej powierzchni pierwszemu najemcy (lub datą sprzedaży Udziału A przez Dewelopera na rzecz A.) a datą Transakcji będzie dłuższy niż dwa lata, będzie objęta zakresem zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Niemniej jednak, strony będą uprawnione do rezygnacji z powyższego zwolnienia oraz wyboru opcji opodatkowania przedmiotowej transakcji sprzedaży podatkiem VAT według podstawowej stawki, na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT. Natomiast, dostawa Nieruchomości A w zakresie odpowiadającym powierzchniom, w stosunku do których okres upływający pomiędzy wydaniem danej powierzchni pierwszemu najemcy (lub datą sprzedaży Udziału A przez Dewelopera na rzecz A.) a datą Transakcji będzie krótszy niż dwa lata, nie będzie spełniała przesłanek do zastosowania zwolnień z opodatkowania VAT przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a i będzie opodatkowana VAT według stawki podstawowej, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy wskazać, że Wnioskodawca pominął art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, w myśl którego zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednakże powołany przepis nie wpływa na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie, gdyż analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prowadzi do wniosku, że dostawa Udziału A (w sytuacji gdy Transakcja zostanie dokonana przed zniesieniem współwłasności Nieruchomości) czy też Nieruchomości A, w odniesieniu do części, w stosunku do których nie znajdują zastosowania przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a nie będzie korzystała ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, ponieważ Nieruchomość nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie na cele działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług, a ponadto przy jej nabyciu Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym, nie zaistniały przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.