IPPP1/443-1105/13-2/JL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W przypadku, gdy nieruchomość gruntowa na moment dokonania dostawy będzie stanowiła nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, dostawa nieruchomości gruntowej będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej (obecnie w wysokości 23%).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2013 r. (data wpływu 28 października 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

R <Wnioskodawca> jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim z M <żona>. Pomiędzy Wnioskodawcą i jego żoną panuje małżeński ustrój wspólności majątkowej.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym.

Żona Wnioskodawcy prowadzi również działalność gospodarczą pod nazwą „M” M wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta G pod nr 7736. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą żona Wnioskodawcy również jest czynnym podatnikiem VAT.

Wnioskodawca wraz z żoną w ciągu ostatnich kilku lat dokonali kilku nabyć nieruchomości, które stanowią współwłasność Wnioskodawcy i jego żony. Nieruchomości nie były wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawcy, ani jego żony, tym niemniej zostały nabyte z uwzględnieniem możliwości późniejszej odsprzedaży.

Pośród nieruchomości nabytych przez Wnioskodawcę oraz jego żonę znajduje się między innymi, działka o numerze ewidencyjnym 6/3 położona przy ul. C w G. Przedmiotowa działka (dalej również jako: nieruchomość gruntowa) została nabyta przez Wnioskodawcę oraz jego żonę 27 kwietnia 2011 r., na podstawie aktu notarialnego.

Nieruchomość gruntowa jest niezabudowana, nieogrodzona oraz ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy C. Działka znajduje się na terenach uprzemysłowionych.

Wnioskodawca nie wykorzystywał przedmiotowej nieruchomości gruntowej w celu zaspokojenia potrzeb prywatnych.

Nieruchomość gruntowa, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego <mpzp> zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta i Gminy G nr 39/94 z dnia 22 listopada 1994 r., stanowiła teren oznaczony na rysunku planu symbolem 30 0 - tereny strefy obsługi technicznej miasta.

Mpzp stracił moc prawną 31 grudnia 2003 r. i na chwilę obecną nie jest opracowywany nowy mpzp, który obejmowałby nieruchomość gruntową. W najbliższej przyszłości Wnioskodawca planuje dokonać odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości, jak również kilku innych nieruchomości znajdujących się w jego posiadaniu. W związku z planowaną sprzedażą nieruchomości gruntowej Wnioskodawca planuje wystawić fakturę VAT.

Na podstawie wstępnych ustaleń z potencjalnym nabywcą nieruchomości gruntowej, istnieje możliwość, że nabywca, przed sfinalizowaniem zakupu, wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej, potwierdzającej jej przeznaczenie pod zabudowę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy dokonując przyszłej dostawy nieruchomości gruntowej Wnioskodawca będzie występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług...
  2. Czy w sytuacji, gdy na moment dostawy nieruchomości gruntowej przez Wnioskodawcę będzie obowiązywała decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydana dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej, potwierdzająca przeznaczenie tej nieruchomości pod zabudowę, planowana dostawa nieruchomości gruntowej będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do planowanej transakcji sprzedaży nieruchomości, Wnioskodawca będzie występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Ad. 2 W ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy na moment dostawy nieruchomości gruntowej przez Wnioskodawcę będzie obowiązywała decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydana dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej, potwierdzająca przeznaczenie nieruchomości gruntowej pod zabudowę, planowana dostawa tej nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1.

W ocenie Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, dokonując dostawy nieruchomości gruntowych Wnioskodawca będzie występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Wnioskodawca dokonał dotychczas kilku nabyć nieruchomości i planuje ich zbycie. Działalność Wnioskodawcy w zakresie obrotu nieruchomościami będzie się odbywać zatem w sposób powtarzalny, co również, zdaniem Wnioskodawcy, przemawia za uznaniem go za osobę prowadzącą działalność gospodarczą i, w konsekwencji, za podatnika w rozumieniu ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei w świetle art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonując szeregu nabyć nieruchomości, a następnie ich późniejszej odsprzedaży, Wnioskodawca występuje w charakterze przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Zakup i późniejsza sprzedaż nieruchomości przez Wnioskodawcę wykracza w jego ocenie poza zwykły zarząd majątkiem prywatnym. Nabywane przez Wnioskodawcę nieruchomości mają bowiem charakter inwestycyjny i nie były nabywane w celu zaspokojenia prywatnych potrzeb.

Powyższa kwalifikacja Wnioskodawcy, jako działającego w charakterze podatnika VAT jest również spójna z przepisami wspólnotowymi, które należy brać pod uwagę dokonując wykładni przepisów krajowych. Zgodnie z art. 9 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U UE L z 11 grudnia 2006 r.)

(Dyrektywa VAT), „podatnikiem” jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultat takiej działalności. Z kolei pod pojęciem działalność gospodarcza rozumiana jest wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż dokonując szeregu nabyć nieruchomości gruntowych o charakterze inwestycyjnym, w tym nieruchomości gruntowych będących przedmiotem niniejszego wniosku, znajdujących się na uprzemysłowionych terenach miejskich i w ich okolicach, a następnie dokonując ich odsprzedaży, występuje w charakterze podatnika VAT.

Prawidłowość stanowiska zaprezentowanego powyżej przez Wnioskodawcę, potwierdza również szereg interpretacji indywidualnych wydanych w podobnych sprawach przez organy podatkowe, a także orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, planowana sprzedaż nieruchomości wykracza poza sprawowanie zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Nieruchomość gruntowa stanowiąca przedmiot planowanej dostawy została nabyta przez Wnioskodawcę z uwzględnieniem możliwości jej późniejszej odsprzedaży.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 2.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Polska ustawa o VAT przewiduje również szereg zwolnień od podatku o charakterze przedmiotowym, w tym zwolnień dotyczących dostaw nieruchomości.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwolnieniu z opodatkowania VAT podlega między innymi dostawa terenów niezabudowanych, innych niż tereny budowlane.

Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, iż dostawa nieruchomości niezabudowanych będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej lub zwolnieniu z opodatkowania, w zależności od statusu danego gruntu. I tak, w sytuacji gdy grunt niezabudowany będący przedmiotem dostawy stanowi:

  1. teren budowlany w rozumieniu ustawy o VAT – dostawa takiego terenu będzie podlegała opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT
  2. teren inny niż budowlany w rozumieniu ustawy o VAT - dostawa takiego terenu będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT.

Począwszy od 1 kwietnia 2013 r. do ustawy o VAT została dodana definicja terenów budowlanych. Zgodnie z obowiązującą definicją, pod pojęciem tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu — zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy na moment dokonania dostawy nieruchomości gruntowej będzie obowiązywała decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, potwierdzająca przeznaczenie nieruchomości gruntowej pod zabudowę, nieruchomość ta będzie stanowiła teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Dostawa takich terenów, co do zasady, podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT.

Z kolei w sytuacji, gdy na moment dostawy nieruchomość gruntowa nie będzie przeznaczona pod zabudowę zgodnie z mpzp oraz nie będzie przeznaczona pod zabudowę zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, planowana dostawa nieruchomości będzie stanowiła transakcję zwolnioną z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy nieruchomość gruntowa na moment dokonania dostawy będzie stanowiła nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, dostawa nieruchomości gruntowej będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej (obecnie w wysokości 23%).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.