IPPB2/4514-377/15-2/LS | Interpretacja indywidualna

Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/4514-377/15-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 2. nabycie nieruchomości
 3. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca” lub „Nabywca”) zamierza rozpocząć działalność gospodarczą na rynku nieruchomości. W tym celu Wnioskodawca zamierza nabyć na podstawie umowy lub umów sprzedaży zawartych w formie aktu notarialnego nieruchomość, składającą się z kompleksu centrum handlowego o nazwie „P.” oraz gruntu, na którym posadowiony jest budynek przedmiotowego centrum handlowego (dalej: „Transakcja”).

W chwili obecnej podmiotami posiadającymi tytuł prawny do nieruchomości będącej przedmiotem Transakcji są O. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „O.”) oraz O II. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „O. II”) (dalej łącznie: „Zbywcy”).

Zbywcy są zarejestrowani w Polsce jako podatnicy VAT czynni.

Zbywcy i Nabywca planują zawarcie umowy sprzedaży w II półroczu 2015 roku.

(i) Opis nieruchomości

Wnioskodawca zamierza nabyć udziały w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości z którymi związany jest również udział w prawie własności budynku centrum handlowego „P.” oraz towarzyszących budowli. Mianowicie, Transakcja, której przedmiotem będzie nieruchomość, obejmuje nabycie:

 • udziałów łącznie składających się na całość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działki o nr: 231/35, 371/35, 402/35, 406/35, 408/35, 414/35, 405/35, 412/35, 243/35, 427/35, o łącznym obszarze 51.516 m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą (dalej: „Grunt A”) wraz z prawem własności parkingu (a także innych istniejących urządzeń i budowli) służących do obsługi budynku P. (przy czym udział w wysokości 12975/24845 zostanie nabyty od spółki O., natomiast udział w wysokości 11870/24845 zostanie nabyty od spółki O. II);
 • udziałów łącznie składających się na całość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działki o nr 403/35, 226/35, 413/35, 400/35, 410/35, 227/35, 404/35, 331/35, 430/35, o łącznym obszarze 39.235 m2, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą („Grunt B”), wraz z prawem własności budynku P. oraz towarzyszącej infrastruktury w postaci budowli (przy czym udział w wysokości 15000/24845 zostanie nabyty od spółki O., natomiast udział w wysokości 9845/24845 zostanie nabyty od spółki O. II).

Grunt A oraz Grunt B, wraz z posadowionymi na nich budynkiem P. oraz służącym do jego obsługi parkingiem (a także innymi istniejącymi urządzeniami i budowlami) w dalszej części wniosku będą określane łącznie jako „Nieruchomość”.

Nie można wykluczyć, że w ramach Transakcji Nabywca zakupi również pewne ruchomości związane z działalnością prowadzoną w budynku centrum handlowego oraz jego obsługą (o wartości nieistotnej z perspektywy Transakcji).

(ii) Nabycie Nieruchomości przez Zbywców

Pozwolenie na użytkowanie budynku P. zostało wydane w dniu 10 października 2003 roku na rzecz jednego z wcześniejszych współużytkowników wieczystych Nieruchomości, tj. Domy Towarowe „C.” S.A. Zgodnie z posiadanymi informacjami, wcześniejsi współużytkownicy wieczyści wynajmowali pomieszczenia handlowo-usługowe w budynku P.

O. nabył:

 • udział w wysokości 12975/24845 w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu o nr 231/35, 371/35, 402/35, 406/35, 408/35, 414/35, 405/35, 412/35, 243/35, 401/35 o łącznej powierzchni 52.317 m2 (wraz z udziałem w prawie własności znajdującego się na nim parkingu oraz innych istniejących urządzeń i budowli) - od G. sp. z o.o. na podstawie umowy przenoszącej udział w prawie użytkowania wieczystego z dnia 11 lipca 2007 roku zawartej w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży z dnia 17 maja 2007 roku;
 • udział w wysokości 15000/24845 w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu o nr 403/35, 226/35, 413/35, 400/35, 410/35, 227/35, 404/35, 331/35, 409/35 o łącznym obszarze 39.738 m2 (wraz z udziałem w prawie własności znajdującego się na nim budynku P. oraz towarzyszącej infrastruktury w postaci budowli) - od G. sp. z o.o. na podstawie umowy sprzedaży z dnia 17 maja 2007 roku.

O. II nabył:

 • udział w wysokości 11870/24845 w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu o nr 231/35, 371/35, 402/35, 406/35, 408/35, 414/35, 405/35, 412/35, 243/35, 401/35 o łącznej powierzchni 52.317 m2 (wraz z udziałem w prawie własności znajdującego się na nim parkingu oraz innych istniejących urządzeń i budowli) - od N. sp. z o.o. na podstawie umowy przenoszącej udział w prawie użytkowania wieczystego z dnia 11 lipca 2007 roku zawartej w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży z dnia 17 maja 2007 roku;
 • udział w wysokości 9845/24845 w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu o nr 403/35, 226/35, 413/35, 400/35, 410/35, 227/35, 404/35, 331/35, 409/35 o łącznym obszarze 39.738 m2 (wraz z udziałem w prawie własności znajdującego się na nim budynku P. oraz towarzyszącej infrastruktury w postaci budowli) - od N. sp. z o.o. na podstawie umowy sprzedaży z dnia 17 maja 2007 roku.

Powyższe transakcje podlegały przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawa o VAT”) stanowiąc transakcje opodatkowane podatkiem od towarów i usług (dalej: „VAT”).

W momencie nabycia udziałów w prawie wieczystego użytkowania gruntów wchodzących w skład Nieruchomości, działki te były już zabudowane budynkiem i budowlami tworzącymi kompleks centrum handlowego („Oryginalnie Istniejące Budynek i Budowle”).

Po nabyciu udziałów w prawie wieczystego użytkowania Zbywcy nie wybudowali na działkach gruntu wchodzących w skład Nieruchomości żadnych dodatkowych budynków. Wybudowane zostały wyłącznie pojedyncze budowle takie jak m.in. ogrodzenie czy wiata nad jednym z wejść. („Nowe Budowle”).

W związku z tym, iż nabycie Oryginalnie Istniejących Budynku i Budowli oraz budowa Nowych Budowli zostały dokonane z zamiarem prowadzenia działalności opodatkowanej VAT (wynajmu powierzchni handlowej w centrum handlowym), Zbywcy dokonali odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem/wybudowaniem powyższego budynku i budowli.

Jednocześnie, Zbywcy ponosili wydatki na ulepszenie budynku i budowli wchodzących w skład Nieruchomości, ale wydatki te były niższe niż 30% wartości początkowej udziału danego Zbywcy w Nieruchomości.

Po dacie nabycia przez Zbywców udziałów w prawie użytkowania wieczystego opisanych powyżej działek gruntu, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta z dnia 14 stycznia 2008 r. nastąpił podział działek o numerach 401/35 i 409/35. Spośród działek powstałych w wyniku powyższego podziału, O. i O. II posiadają obecnie udziały w prawie użytkowania wieczystego działek o nr 427/35 oraz 430/35 (wchodzących w skład Nieruchomości), natomiast prawo użytkowania wieczystego pozostałych działek powstałych w wyniku podziału zostało zbyte przez O. i O. II.

Budynek P. jest użytkowany przez Zbywców na zasadzie współwłasności, zgodnie z Umową o Sposób Zarządu i Korzystania z Nieruchomości Wspólnej, zawartą przez Zbywców.

Powierzchnie w budynku P. były przekazywane najemcom w posiadanie w wykonaniu umów najmu podlegających opodatkowaniu VAT zarówno jeszcze przez poprzednich właścicieli (w okresie przed nabyciem Nieruchomości przez Zbywców), jak i przez Zbywców w okresach późniejszych (w ramach czynności podlegających opodatkowaniu VAT).

Od momentu oddania do użytkowania wyżej wymienionej powierzchni handlowej, najemcy oraz ich klienci korzystali również z powierzchni wspólnych budynku centrum handlowego, tj. takich, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku przez konkretnego najemcę oraz budowli przeznaczonych do wspólnego użytku najemców i/lub klientów centrum handlowego (dalej „Powierzchnie wspólne”).

Powierzchnie wspólne obejmują, w szczególności: parking, klatki schodowe, windy, schody ruchome, toalety czy też korytarze w ramach budynków. Zgodnie z zawartymi umowami najmu, wszyscy lub niektórzy najemcy są zobowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania Powierzchni wspólnych, m.in. w szczególności kosztów mediów (energii elektrycznej, wody, ciepła), kosztów utrzymania czystości, kosztów serwisu technicznego, kosztów ochrony, kosztów zarządzaniem. Wyżej wymienione opłaty są dokonywane na podstawie faktur VAT wystawianych przez Zbywców na rzecz każdego z najemców.

Należy jednak wskazać, iż pewne powierzchnie budynku centrum handlowego o przeznaczeniu technicznym oraz budowle (w tym Nowe Budowle) nigdy nie były wynajmowane przez Zbywców. Powierzchni tych nie można również zaliczyć do Powierzchni wspólnych. Są to np. pomieszczenia ochrony, sieci technicznej, jak również inne budowle, które nie są bezpośrednio użytkowane przez najemców i/lub klientów centrum handlowego.

Wynajem powierzchni w Nieruchomości oraz świadczenie dodatkowych usług na rzecz najemców Nieruchomości (w tym, w szczególności, usług marketingowych) stanowi główne źródło przychodów operacyjnych Zbywców, a wartość Nieruchomości stanowi przeważającą większość aktywów Zbywców.

Do chwili obecnej nie została podjęta ostateczna decyzja dotycząca dalszej działalności Zbywców po sprzedaży Nieruchomości. W zależności od różnych czynników, w szczególności warunków rynkowych, mogą zostać podjęte różne kroki takie jak restrukturyzacja obejmująca przekształcenie Zbywców, ich połączenie z innymi podmiotami lub ewentualnie postawienie Zbywców w stan likwidacji.

(iii) Przedmiot Transakcji

Przedmiotem planowanej sprzedaży będą udziały w prawie użytkowania wieczystego Gruntu A oraz Gruntu B wraz z udziałem w prawie własności znajdujących się na nich budynku P., parkingu oraz innych istniejących urządzeń i budowli.

Jednocześnie, zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 121 ze zm., dalej: „Kodeks cywilny”) - z mocy prawa na Nabywcę zostaną przeniesione prawa i obowiązki Zbywców wynikające z umów najmu zawartych z poszczególnymi najemcami. Przewiduje się także, iż Nabywca potencjalnie może przejąć również prawa ściśle związane z Nieruchomością, w szczególności:

 • prawa z zabezpieczeń najmowych, np. gwarancje bankowe, kaucje, poddania się egzekucji, poręczenia, itp.;
 • ewentualne majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne do projektów architektonicznych i innych projektów dotyczących prac wykonanych przez podmioty trzecie w związku z budową Nieruchomości i adaptacją pomieszczeń na potrzeby najemców,
 • prawa wynikające z gwarancji jakości i rękojmi za wady, a także inne prawa związane z jakością wykonania budynku P. i innych urządzeń i instalacji, udzielone przez wykonawców robót, projektantów, podmioty z nimi powiązane oraz inne właściwe podmioty;
 • ewentualne zabezpieczenia związane z prawami określonymi powyżej;
 • dokumentację prawną i techniczną związaną z Nieruchomością,
 • ewentualnie prawa do znaków towarowych oraz domen internetowych związanych z Nieruchomością;
 • ewentualnie prawo własności przedmiotów dodatkowych stanowiących odrębne środki trwałe, będących, w zależności od przypadku, ruchomościami lub częściami składowymi Nieruchomości, w tym m.in. monitory LCD, instalacja oblodzeniowa, system CCTV, punkt informacyjny I. oraz interaktywny plac zabaw.

Ponadto, na Nabywcę mogą zostać przeniesione decyzje administracyjne związane z korzystaniem z Nieruchomości.

Możliwe jest, iż po transakcji dojdzie pomiędzy Nabywcą i Zbywcami oraz najemcami do rozliczenia zaliczek na poczet opłat eksploatacyjnych, które w ciągu danego roku najemcy wpłacali Zbywcom oraz do rozliczenia z tytułu ewentualnych zachęt (np. pokrycie kosztów aranżacji) udzielonych najemcom.

Z drugiej strony, planowanej transakcji nie będzie towarzyszyło przeniesienie jakichkolwiek należności oraz zobowiązań Zbywców (z zastrzeżeniem ewentualnie depozytów wykonawców z tytułu części wynagrodzenia zatrzymanych w charakterze kaucji gwarancyjnych oraz ewentualnych zabezpieczeń złożonych przez najemców na podstawie umów najmu i innych zobowiązań wobec najemców wynikających z umów najmu). Lista aktywów i zobowiązań Zbywców niepodlegających przeniesieniu na rzecz Nabywcy obejmuje między innymi:

 • prawa i obowiązki wynikające z umów rachunków bankowych Zbywców (w tym rachunków bankowych, za pośrednictwem których Zbywcy dokonują rozliczeń z najemcami);
 • prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z zarządzaniem, administracją i bieżącą obsługą budynku P., w tym umowy z dostawcami mediów;
 • środki pieniężne (z wyjątkiem ewentualnie przelewu depozytów wykonawców czy kaucji i depozytów pieniężnych najemców, co stanowić będzie konsekwencję wstąpienia w stosunek najmu przez Nabywcę);
 • zobowiązania finansowe z tytułu kredytu;
 • zobowiązania finansowe z tytułu ewentualnych pożyczek wewnątrzgrupowych;
 • prawa i obowiązki z tytułu umowy o zarządzanie Nieruchomością;
 • prawa i obowiązki z umowy o świadczenie usług księgowych oraz usług z zakresu obsługi korporacyjnej;
 • księgi rachunkowe Zbywców i inne dokumenty (np. handlowe, korporacyjne) związane z prowadzeniem przez Zbywców działalności gospodarczej;
 • nazwa firmy Zbywców (przy czym przeniesieniu podlegać może natomiast prawo do używania nazwy i znaku towarowego „P.”);
 • tajemnice przedsiębiorstwa Zbywców oraz know-how związany z metodologią wyszukiwania i utrzymania portfolio najemców o zróżnicowanym profilu działalności.

Nie wyklucza się jednak tymczasowego korzystania przez Nabywcę z praw wynikających z powyższych umów (na podstawie odpowiednich porozumień zawartych z dostawcami/ Zbywcą, przy zachowaniu odpowiednich rozliczeń pomiędzy stronami) - do czasu zawarcia odpowiednich umów przez Nabywcę.

Zbywcy nie zatrudniają żadnych pracowników, w związku z czym wszelkie czynności związane z zarządzaniem i administracją Nieruchomością, jak również funkcjonowaniem Zbywców są wykonywane na rzecz Zbywców na podstawie umów zawartych z podmiotami trzecimi. Obecnie, Zbywcy nie prowadzą w Polsce innej działalności gospodarczej poza wynajmem Nieruchomości oraz ewentualnie świadczeniem dodatkowych usług (w tym - w szczególności - usług marketingowych) na rzecz najemców Nieruchomości.

Zbywcy zamierzają rozwiązać powyższe umowy w związku ze sprzedażą Nieruchomości, dokonując rozliczenia Nowe umowy w tym zakresie zostaną zawarte przez Nabywcę. Niemniej jednak, nie należności i zobowiązań z nich wynikających. można wykluczyć, że w stosunku do niektórych z tych umów zamiast wskazanej powyżej konstrukcji (w której Zbywcy rozwiązują określone umowy, a Nabywca zawiera nową umowę), Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Zbywców. Jednakże nie jest to opcja preferowana przez Nabywcę i Zbywców i jeśli będzie miała miejsce to będzie to sytuacja wyjątkowa, wynikająca w szczególności z wymogów bądź wewnętrznych regulaminów usługodawcy.

Nieruchomość będąca przedmiotem planowanej sprzedaży nie stanowi finansowo lub organizacyjnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Zbywców.

(iv) Podjęcie własnej działalności przez Nabywcę po nabyciu Nieruchomości

Nabywca jest również zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Po nabyciu udziałów w prawie użytkowania wieczystego Nieruchomości od Zbywców, Nabywca będzie prowadził działalność gospodarczą polegającą na wynajmie powierzchni w budynku P., która będzie opodatkowana VAT. Powyższa działalność będzie prowadzona przez Nabywcę przy wykorzystaniu własnych zasobów oraz w oparciu o własny know-how wypracowany w tym zakresie (względnie przy pomocy profesjonalnych usługodawców).

Mając na uwadze, iż umowy dotyczące bieżącego zarządzania Nieruchomością oraz utrzymania Nieruchomości nie będą - co do zasady - przenoszone na Wnioskodawcę, w celu dalszego, nieprzerwanego wykorzystywania Nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej, Wnioskodawca będzie we własnym zakresie zobowiązany m.in. do: (1) zawarcia nowej umowy o zarządzanie Nieruchomością, (2) zawarcia z dostawcami umów o dostawę mediów do Nieruchomości oraz (3) zapewnienia obsługi serwisowej Nieruchomości, usług ochrony itp. Zawarcie nowych umów będzie niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy planowane nabycie Nieruchomości będzie:
  1. w odniesieniu do Oryginalnie Istniejących Budynku i Budowli – zwolnione z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, przy czym stronom będzie przysługiwało prawo wyboru opodatkowania Transakcji podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, oraz
  2. w zakresie odpowiadającym Nowym Budowlom - opodatkowane VAT wg stawki 23% na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i l0a w związku z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1...
 2. Czy - jeżeli strony wybiorą opodatkowanie Transakcji podatkiem VAT według stawki 23% - w odniesieniu do Oryginalnie Istniejących Budynku i Budowli - oraz gdy - w pozostałym zakresie - Transakcja będzie obligatoryjnie opodatkowana podatkiem VAT, po dokonaniu Transakcji oraz otrzymaniu prawidłowo wystawionych faktur VAT potwierdzających jej faktyczne dokonanie, Wnioskodawca będzie uprawniony do:
  1. obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu Nieruchomości (zgodnie z art. 86 ust. I ust. 10 oraz l0b pkt 1 ustawy o VAT), oraz
  2. do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym (zgodnie z art. 87 ustawy o VAT)...
 3. Czy - jeżeli strony wybiorą opcję opodatkowania Transakcji podatkiem VAT w części Transakcji odpowiadającej Oryginalnie Istniejącym Budynkowi i Budowlom oraz gdy - w pozostałym zakresie - Transakcja będzie obligatoryjnie opodatkowana podatkiem VAT, to przedmiotowa Transakcja nabycia Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o PCC...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 30 października 2015 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP2/4512-838/15-2/MJ.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Jeżeli strony wybiorą opcję opodatkowania Transakcji podatkiem VAT w części Transakcji odpowiadającej Oryginalnie Istniejącym Budynkowi i Budowlom oraz gdy - w pozostałym zakresie - Transakcja będzie obligatoryjnie opodatkowana podatkiem VAT, przedmiotowa Transakcja nabycia Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC na mory przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o PCC.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają, między innymi, umowy sprzedaży rzeczy, do których zaliczane są również nieruchomości. Niemniej jednak, na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku VAT, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części.

Jak wskazano powyżej - zdaniem Wnioskodawcy - strony Transakcji będą uprawnione do wyboru opcji opodatkowania Transakcji podatkiem VAT w zakresie odpowiadającym Oryginalnie Istniejącym Budynkowi i Budowlom. W odniesieniu do pozostałej części Transakcji, nabycie zostanie obligatoryjnie opodatkowane VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. A zatem, jeżeli strony wybiorą opcję opodatkowania VAT w zakresie wspomnianej powyżej części Transakcji (a w pozostałym zakresie Transakcja będzie obligatoryjnie opodatkowana VAT), Transakcja będzie w całości opodatkowana podatkiem VAT. W tej sytuacji, Transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC (na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC).

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca” lub „Nabywca”) zamierza rozpocząć działalność gospodarczą na rynku nieruchomości. W tym celu Wnioskodawca zamierza nabyć na podstawie umowy lub umów sprzedaży zawartych w formie aktu notarialnego nieruchomość, składającą się z kompleksu centrum handlowego o nazwie „P.” oraz gruntu, na którym posadowiony jest budynek przedmiotowego centrum handlowego (dalej: „Transakcja”).

W interpretacji indywidualnej z dnia 30 października 2015 r. Nr IPPP2/4512-838/15-2/MJ w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, że: „(...) zdaniem Wnioskodawcy, jeśli strony wybiorą opcję opodatkowania VAT Transakcji - w odniesieniu do części dostawy Nieruchomości odpowiadającej Oryginalnie Istniejącym Budynkowi i Budowlom, a pozostała część Transakcji będzie obligatoryjnie opodatkowana VAT, nabycie udziałów w Nieruchomości będzie w całości opodatkowane VAT.

Zatem, skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
IBPP3/443-354/14/KG | Interpretacja indywidualna

nabycie nieruchomości
IPPP2/4512-104/15-5/AO | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
ILPP5/4512-1-251/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.