IPPB2/415-761/14-2/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku, które w całości zostaną przeznaczone na nabycie Nieruchomości w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie Spadku, które to Nieruchomości będą faktycznie wykorzystywane przez Podatnika na własne cele mieszkaniowe, będą korzystały ze zwolnienia z podatku PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o PIT niezależnie od tego, jak długo pozostaną w majątku Podatnika i czy zostaną przekazane w drodze darowizny.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2014 r. (data wpływu 9 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: „podatek PIT”). Podatnik jest obecnie właścicielem 1/2 części (na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych) domu jednorodzinnego, budynków gospodarskich i innych budynków mieszkalnych wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu znajdującego się pod tymi obiektami budowlanymi, które otrzymał w spadku po ojcu w 2012 r. - orzeczenie sądu o nabyciu spadku zostało wydane w 2013 r. (dalej: „Spadek”). W przyszłości podatnik wraz z drugim współwłaścicielem zamierzają dokonać sprzedaży Spadku. Zbycie Spadku nie nastąpi w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej i będzie miało miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie. Środki pieniężne, które Podatnik otrzyma z tytułu sprzedaży Spadku, przeznaczy na nabycie nieruchomości, według jednego ze sposobów określonych w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) lub b) ustawy o PIT, które będą spełniać własne cele mieszkaniowe Podatnika (dalej: „Nieruchomości”). Po zakupie Nieruchomości, Podatnik będzie faktycznie wykorzystywał je na własne cele mieszkaniowe. Podatnik zaznacza, że dochód z odpłatnego zbycia Spadku przeznaczy w całości na nabycie Nieruchomości i nastąpi to nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie Spadku. Po pewnym okresie czasu i wykorzystywania Nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, Podatnik przewiduje, że przekaże te Nieruchomości w formie darowizny. Darowizna ta będzie podlegała przepisom ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 93 poz. 768 z późn. zm.). Podatnik nie będzie miał wiedzy, na jakie cele wykorzystywane będą Nieruchomości przez obdarowanego po przekazaniu ich w drodze darowizny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochody z odpłatnego zbycia Spadku, które w całości zostaną przeznaczone na nabycie Nieruchomości w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie Spadku, które to Nieruchomości będą faktycznie wykorzystywane przez Podatnika na własne cele mieszkaniowe, będą korzystały ze zwolnienia z podatku PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o PIT niezależnie od tego, jak długo pozostaną w majątku Podatnika i czy zostaną przekazane w drodze darowizny...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Dochody z odpłatnego zbycia Spadku, które w całości zostaną przeznaczone na nabycie Nieruchomości w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie Spadku, które to Nieruchomości będą faktycznie wykorzystywane przez Podatnika na własne cele mieszkaniowe, będą korzystały ze zwolnienia z podatku PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o PIT niezależnie od tego, jak długo pozostaną w majątku Podatnika i czy zostaną przekazane w drodze darowizny. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) i c) ustawy o PIT, jednym ze źródeł przychodów są przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a – c, - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o PIT, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a - c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że sprzedaż Spadku nastąpi w okresie krótszym niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie i nie będzie dokonywane w wykonaniu działalności gospodarczej Wnioskodawcy, odpłatne zbycie Spadku będzie generowało dla podatnika przychód ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) i c) ustawy o PIT opodatkowany stawką 19 % PIT. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, wolne od podatku PIT są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Przez wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, uważa się zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) i b) wydatki poniesione na: a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Dyspozycja art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT pozwala zatem na zwolnienie z opodatkowania PIT dochodu przeznaczonego m.in. na nabycie innych nieruchomości określonych w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o PIT. Jednakże, aby skorzystać ze zwolnienia z PIT dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, nie wystarczy wydatkować go na jedne z celi określonych w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o PIT, ale nieruchomości, które zostaną nabyte przez podatnika w ten sposób muszą być wykorzystywane na własne cele mieszkaniowe zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Biorąc pod uwagę powyższe należy wskazać, że cały dochód uzyskany przez Podatnika z odpłatnego zbycia Spadku, Podatnik przeznaczy na nabycie Nieruchomości. Nieruchomości te będą spełniały warunek, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o PIT. Dodatkowo, Podatnik będzie wykorzystywał te Nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Wobec powyższego, Podatnik jest zdania, że wypełnia wszystkie przesłanki, aby dochody z odpłatnego zbycia Spadku, które w całości zostaną przeznaczone na nabycie Nieruchomości w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie Spadku, które to Nieruchomości będą faktycznie wykorzystywane przez Podatnika na własne cele mieszkaniowe, korzystały ze zwolnienia z podatku PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o PIT. Zdaniem Podatnika, fakt darowania przez niego Nieruchomości nie powoduje, że dochody z odpłatnego zbycia Spadku nie będą korzystały ze zwolnienia z podatku PIT, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. W przepisie tym mowa jest wyłącznie o tym, aby w określonym czasie „przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne ce1e mieszkaniowe”. W opisanym zdarzeniu przyszłym nie budzi wątpliwości fakt, że przychód ze zbycia Spadku zostanie w okresie 2 lat w całości wydatkowany na nabycie nieruchomości, które będą przez Podatnika faktycznie wykorzystywane na własne cele mieszkaniowe. Zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT nie przewiduje w tym względzie żadnych warunków, które należałoby spełnić w zakresie wydatkowania przychodu „na własne cele mieszkaniowe” - przykładowo brak jest warunku, aby własne cele mieszkaniowe były realizowane przez określony czas lub w sposób nieprzerwany. Ustawodawca przewidział jedynie, że zwolnienie z PIT dotyczy przychodów przeznaczonych na własne cele mieszkaniowe, co ma niewątpliwie miejsce w przypadku opisanego przez Podatnika zdarzenia przyszłego. W ocenie Podatnika, wyzbycie się przez Wnioskodawcę Nieruchomości w drodze darowizny nie zmienia faktu, że Nieruchomość ta będzie przez określony okres czasu wykorzystywana na własne cele mieszkaniowe Podatnika, co jest warunkiem wystarczającym dla spełnienia dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. W związku z tym, dochody z odpłatnego zbycia Spadku, które w całości zostaną przeznaczone na nabycie Nieruchomości w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie Spadku, które to Nieruchomości do dnia darowizny będą faktycznie wykorzystywane przez Podatnika na własne cele mieszkaniowe i następnie przekazane w drodze darowizny, będą korzystały ze zwolnienia z podatku PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o PIT. Podatnik podkreśla, że jego stanowisko znajduje potwierdzenie w dotychczasowych interpretacjach indywidualnych. Przykładowo, w interpretacji wydanej (w stanie prawnym obowiązującym do końca 2008 r., który przewidywał zwolnienie z PIT również pod warunkiem wydatkowania środków na własne cele mieszkaniowe) z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012 r. nr IPPB4/415-43/12-4/JK2 wskazano, że „(...) istotą omawianego zwolnienia jest przeznaczenie przychodu ze sprzedaży na realizację własnych celów mieszkaniowych. Własnym celem mieszkaniowym bez wątpienia jest budowa domu jednorodzinnego. Gdyby jednak Wnioskodawca przeniósł prawo własności domu, to nie utraci prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż ustawa nie przewiduje utraty prawa do ulgi określonej tym przepisem. To oznacza, że skorzystanie z wymienionej ulgi nie ogranicza prawa do dysponowania wybudowaną za środki ze sprzedaży nieruchomością.” Z kolei, w interpretacji wydanej (w obecnym stanie prawnym) z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 sierpnia 2014 r. nr ILPB2/415-590/14-2/ES wskazano, że „(...) ustawa nie ogranicza możliwości dysponowania nieruchomością. Innymi słowy, właściciel ma prawo do rozporządzania nabytą nieruchomością w sposób nieograniczony tzn. może ją zbyć i czynność ta nie spowoduje utraty prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem ustawa nie przewiduje utraty prawa do ulgi określonej tym przepisem, w przypadku zbycia nieruchomości”. Analogiczne stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 maja 2011 r. nr IBPBII2/415-282/11/NG. Mając na uwadze powyższe, Podatnik wnosi o potwierdzenie prawidłowości wskazanego powyżej stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z póżn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest odpłatne zbycie - z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że źródłem przychodu podatnika jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie.

Zatem przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości nie podlega, w świetle ww. przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

 • odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz
 • zostało dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Jak z powyższego wynika dla opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych podatkiem dochodowym od osób fizycznych istotne znaczenie ma data nabycia przedmiotowej nieruchomości lub prawa majątkowego.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wraz z drugim współwłaścicielem zamierza dokonać sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych w drodze spadku po ojcu w 2012 roku.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że nabycie opisanych nieruchomości i praw majątkowych na prawach współwłasności przez Wnioskodawcę nastąpiło w 2012 roku w drodze dziedziczenia.

Zgodnie z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, iż dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy.

W myśl art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. Z instytucją działu spadku mamy więc do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom.

W opisanej sytuacji nie upłynął pięcioletni okres, określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle powyższego dokonanie odpłatnego zbycia nabytych w 2012 roku nieruchomości i praw majątkowych stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Do kosztów odpłatnego zbycia zaliczyć można np. opłatę notarialną, opłatę skarbową, opłatę sądową, koszty pośrednika zajmującego się obrotem nieruchomości, koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej.

Należy wyjaśnić, iż kosztów odpłatnego zbycia nie należy utożsamiać z kosztami uzyskania przychodu, których zasady ustalania zostały uregulowane w art. 22 ust. 6c i 6d.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2009 roku od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Zgodnie z treścią art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przychodem ze sprzedaży jak wskazano powyżej jest cena pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie jej posiadania (art. 22 ust. 6c ww. ustawy).

Nadto, zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy wysokość nakładów, o których mowa powyżej, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5).

Jak stanowi art. 22 ust 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

W świetle powyższego, definicję kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości ustawodawca precyzuje poprzez bezpośrednie wskazanie, iż koszty takie stanowią m.in. udokumentowane koszty nabycia tej nieruchomości.

Określając koszty uzyskania przychodu należy brać pod uwagę te wydatki, które mają bezpośredni wpływ na uzyskany przychód.

Zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

W myśl przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie dochodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy za wydatki na cele mieszkaniowe uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
  - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy za wydatki na cele mieszkaniowe uważa się wydatki poniesione na:

 1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
 2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
 3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)
  – w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Należy wyjaśnić, iż zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. Jeżeli przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Organ podatkowy informuje, że zgodnie z konstrukcją i systematyką ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Wszelkie ulgi i zwolnienia są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania wynikającej z art. 84 Konstytucji RP stanowiącego, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. Tym samym podkreślenia wymaga fakt, że tylko określone zdarzenia prawne bądź spełnienie określonych przesłanek, od których ustawodawca uzależnia prawo do zwolnienia z opodatkowania - skutkuje zwolnieniem przychodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że w prawie podatkowym w stosunku do wszelkich ulg i zwolnień zabronione jest stosowanie rozszerzającej wykładni przepisów.

Z powołanego przepisu wynika, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych wymienionych w ustawie jest wydatkowanie otrzymanego przychodu wyłącznie na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawarte w tym przepisie wyliczenie tzw. wydatków mieszkaniowych, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania kwot przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, ma charakter wyczerpujący (enumeratywny).

W sytuacji, gdy zbycie przez Wnioskodawcę udziału w nieruchomości oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu nabytych w spadku w 2012 roku nastąpi przed dniem 1 stycznia 2018 r. dochód uzyskany z tego tytułu podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem, chyba że objęty zostanie zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy ponadto wyjaśnić, iż powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia (art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy). W sytuacji gdy przychód ze sprzedaży nieruchomości zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

W odniesieniu do kwestii dotyczącej zachowania przez Wnioskodawcę prawa do zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych ze sprzedaży udziału w nieruchomości i prawie wieczystego użytkowania gruntu przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe, czyli wydatkowany zgodnie z celami określonymi w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku późniejszego zbycia w formie umowy darowizny należy zauważyć, że ustawa nie ogranicza możliwości dysponowania nieruchomością nabytą na własne cele mieszkaniowe. Innymi słowy, Wnioskodawca ma prawo do rozporządzania ww. nieruchomością w sposób nieograniczony tzn. może ją darować i czynność ta nie spowoduje utraty prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem ustawa nie przewiduje utraty prawa do ulgi określonej tym przepisem, w przypadku zbycia nieruchomości nabytej na własne cele mieszkaniowe. Dokonanie darowizny (zbycia) nieruchomości nabytej na własne cele mieszkaniowe – ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nie ma wpływu na zwolnienie z podatku dochodu na podstawie ww. zwolnienia.

W konsekwencji dochody z odpłatnego zbycia Spadku, które w całości zostaną przeznaczone na nabycie Nieruchomości w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie Spadku, które to Nieruchomości będą faktycznie wykorzystywane przez Podatnika na własne cele mieszkaniowe, będą korzystały ze zwolnienia z podatku PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o PIT niezależnie od tego, jak długo pozostaną w majątku Podatnika i czy zostaną przekazane w drodze darowizny.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych wskazać należy, iż orzeczenia te dotyczyły konkretnych indywidualnych spraw, podatnika w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.