IPPB1/415-516/14-4/AM | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawczyni przedmiotowej nieruchomości nie wykorzystywała w działalności gospodarczej, a jedynie wynajmowała ją w ramach najmu prywatnego, przychód ze zbycia tej nieruchomości należy zaliczyć do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. Jednakże jej zbycie po upływie 5 lat od daty jej nabycia nie będzie stanowiło źródła przychodów. Zbycie tej nieruchomości po 1 stycznia 2015 r. nie będzie rodziło u Wnioskodawczyni skutków podatkowych.
IPPB1/415-516/14-4/AMinterpretacja indywidualna
 1. najem
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. umowa darowizny
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2014 r. (data wpływu 14 maja 2014 r.) uzupełnionego pismem z dnia 27 lipca 2014 r. (data nadania 28 lipca 2014 r., data wpływu 30 lipca 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 16 lipca 2014 r. nr IPPB1/415-516/14-2/AM (data nadania 17 lipca 2014 r. , data doręczenia 22 lipca2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni w dniu 8 lipca 2009 r. umową darowizny nabyła budynek, w którym znajdują się pomieszczenia biurowo-warsztatowe o powierzchni 267 m2. Łącznie z budynkiem Wnioskodawczyni nabyła prawo użytkowania wieczystego działki gruntu. Budynek wraz z działką Wnioskodawczyni wynajmuje od dnia darowizny do chwili obecnej firmie „E.” sp. z o.o. W styczniu 2015 r. Wnioskodawczyni zamierza sprzedać ww. nieruchomość oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu.

W piśmie uzupełniającym z dnia 27 lipca 2014 r. (data wpływu 30 lipca 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z dnia 16 lipca 2014 r. Nr IPPB1/415-516/14-2/AM Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek, a mianowicie wskazała, że najem nieruchomości (budynek wraz z prawem użytkowania wieczystego) jest prowadzony w ramach najmu prywatnego.

Do miesięcznych kosztów uzyskania przychodów jest doliczany odpowiedni odpis amortyzacyjny budynku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż po 1 stycznia 2015 r. nie będzie podlegała podatkowi dochodowemu od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o pdoof, mimo, że nieruchomość była wykorzystywana na potrzeby związane z działalnością gospodarczą przez najemcę.

Zdaniem Wnioskodawczyni na podstawie przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 odpłatne zbycie nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu po upływie pięciu lat czyli po 1 stycznia 2015 r. nie będzie podlegała podatkowi dochodowemu, ponieważ sprzedaż nastąpiła po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntów. Do wyżej opisanej sytuacji nie maja zastosowania przepisy art. 10 ust. 3 ponieważ Wnioskodawczyni nie prowadziła działalności gospodarczej lecz jedynie wynajmowała nieruchomość.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 i 8 powołanej ustawy, źródłami przychodów są:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) -c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy nie ma zastosowania do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy - nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat (art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy).

W świetle powyższego każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, stanowi źródło przychodu w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z kolei przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej jest również odpłatne zbycie składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą będących:

 1. środkami trwałymi,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
 3. wartościami niematerialnymi i prawnymi
  - ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni w 2009 roku umową darowizny z dnia 8 lipca 2009 r. nabyła budynek wraz prawem wieczystego użytkowania gruntu. Całą nieruchomość Wnioskodawczyni od dnia darowizny wynajmuje spółce ”E.” w ramach najmu prywatnego. W styczniu 2015 roku Wnioskodawczyni planuje sprzedać ww. nieruchomość wraz z prawem wieczystego użytkowania.

Biorąc pod uwagę fakt, iż Wnioskodawczyni przedmiotowej nieruchomości nie wykorzystywała w działalności gospodarczej, a jedynie wynajmowała ją w ramach najmu prywatnego, przychód ze zbycia tej nieruchomości należy zaliczyć do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. Jednakże jej zbycie po upływie 5 lat od daty jej nabycia nie będzie stanowiło źródła przychodów. Zbycie tej nieruchomości po 1 stycznia 2015 r. nie będzie rodziło u Wnioskodawczyni skutków podatkowych.

A zatem stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.