ILPP5/4512-1-251/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
ILPP5/4512-1-251/15-4/AKinterpretacja indywidualna
 1. podatnik
 2. sprzedaż działek
 3. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2015 r. (data wpływu 23 października 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 4 grudnia 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym i posiadającym identyfikację podatkową NIP w Urzędzie Skarbowym. Od wielu lat w ramach najmu prywatnego prowadzi wynajem nieruchomości użytkowej. Z tytułu najmu lokali użytkowych jako podatnik VAT czynny, Zainteresowany dokonuje rozliczeń podatku naliczonego i należnego zgodnie z przepisami art. 86 i 87 ustaw o podatku VAT.

Stan faktyczny posiadania.

1.

W dniu 30 sierpnia 1982 r. Zainteresowany nabył prawo własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej wg oświadczenia stron samodzielne gospodarstwo rolne o obszarze 4,26 ha, składające się z działki o nr 304/6. Nabycie powyższej nieruchomości nastąpiło notarialnie od Skarbu Państwa reprezentowanego przez przedstawiciela. Nabycie samodzielnego gospodarstwa rolnego nastąpiło, gdy jeszcze nie funkcjonowały przepisy o podatku od towarów i usług, dlatego nie wystąpił przy nabyciu podatek naliczony VAT i nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku.

W akcie notarialnym określona została cena sprzedaży na 14.272 zł. Nieruchomość powyższa posiada założoną księgę wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych.

Na wniosek Zainteresowanego z dnia 25 września 2006 r., który został złożony u Wójta Gminy oraz zgodnie z jego pismem z dnia 17 lipca 2006 r. w zakresie informacji o przystąpieniu Gminy do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” oraz rozpoznania możliwości w zakresie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Wójt Gminy potwierdził, że działka Wnioskodawcy o numerze 304/6, obejmująca obszar 4,26 ha ziemi rolnej, położona jest w obszarze przewidzianym do przekwalifikowania terenów rolnych na cele zabudowy mieszkaniowej.

Dotychczas ziemia rolna była przez Zainteresowanego uprawiana pod zasiewy zbóż i łąki.

Obecnie Wnioskodawca zamierza sprzedać działkę o numerze 304/6 obejmującą obszar 4.26 ha, jako działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednemu nabywcy i w ramach jednej umowy notarialnej. Zainteresowany nie zamierza dokonywać podziału całego obszaru 4.26 ha na kilkanaście mniejszych działek i sprzedawać ich sukcesywnie.

Poza uprawami rolnymi na działce nr 304/6 nigdy nie była prowadzona działalność gospodarcza i nie była ona wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Przy sprzedaży działki nr 304/6 o obszarze 4,26 ha, położonej w miejscowości , gmina posiadającej księgę wieczystą o numerze , Wnioskodawca występuje jako osoba prywatna.

2.

W dniu 22 listopada 1995 r. spisana została u notariusza (akt notarialny) umowa darowizny pomiędzy obdarowaną (Wnioskodawca) a jej rodzicami. Na podstawie tej umowy w formie darowizny Zainteresowany przyjął:

 • nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, składającą się z działki oznaczonej numerem 233/3 o powierzchni 2900 m2 dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w prowadzi księgę wieczystą oraz
 • nieruchomość niezabudowaną, składającą się z działki oznaczonej numerem 233/2 o powierzchni 3000 m2.

Obie działki o numerach 233/2 i 233/3 Wnioskodawca otrzymał w darowiźnie nie będąc podatnikiem VAT i nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, który w tej umowie darowizny nie wystąpił.

Decyzjami Wójta Gminy z dnia 13 czerwca 2013 r. znak , działka niezabudowana oznaczona numerem 233/2 o powierzchni 3046 m2 podzielona została na dwie działki:

 • o numerze 233/4 z powierzchnią 0,1523 m2, dla której została założona księga wieczysta,
 • o numerze 233/5 z powierzchnią 0,1523 m2, dla której została założona księga wieczysta.

Nieruchomość zabudowana na działce oznaczonej nr 233/3 i działki o numerach 233/4 i 233/5, każda posiadająca odrębną księgę wieczystą, nigdy nie były związane z działalnością gospodarczą i nie były objęte ewidencją środków trwałych – stanowią prywatny majątek.

W zmienionym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania z 2006 r. i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy z dnia 25 lipca r., wymienione powyżej działki o numerach 233/3, 233/4 i 233/5 posiadające każda założoną oddzielną księgę wieczystą, przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową.

3.

W dniu 16 grudnia 19xx r. Wnioskodawca nabył od Agencji Rolnej Skarbu Państwa niezabudowaną nieruchomość rolną , składającą się z działki oznaczonej numerem 233/1 o powierzchni 0,16 ha, dla której Sąd Rejonowy w nie prowadził księgi wieczystej. Dla nabytej działki oznaczonej numenem 233/1 księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w założona została w dniu 9 marca 20xx r.

Nabycie powyższej niezabudowanej nieruchomości rolnej składającej się z działki oznaczonej numerem 233/1 o powierzchni 0,16 ha, nastąpiło w wyniku czynności nieopodatkowanej podatkiem VAT, nie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego, który w umowie nabycia nie wystąpił – nabycie na cele prywatne, niezwiązane z działalnością gospodarczą.

W zmienionym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania z 2006 r. i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy z dnia 25 lipca 20xx r. wymieniona działka o numerze 233/l i posiadająca założoną księgę wieczystą o numerze , przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

Z powodu podeszłego wieku, Wnioskodawca zamierza sprzedać wyżej wymienione nieruchomości, a mianowicie:

 • nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, składającą się z działki oznaczonej numerem 233/3 o powierzchni 2900 m2 i posiadającą założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym
 • nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną numerem 233/4 o powierzchni 0,1523 m2, posiadającą księgę wieczystą,
 • nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną numerem 233/5, dla której prowadzona jest księga wieczysta,
 • nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerem 233/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta jednemu nabywcy w ramach jednej umowy sprzedaży.

W piśmie z dnia 2 grudnia 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Zainteresowany wskazał co następuje :

 1. Nieruchomości gruntowe mające być przedmiotem sprzedaży od ich nabycia do chwili obecnej nie były wykorzystywane w działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 2. Działki będące przedmiotem zapytania, od ich nabycia do chwili obecnej nie były oddawane w użytkowanie na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia itp. Wnioskodawca je użytkował.
 3. W przeszłości Wnioskodawca nie dokonywał żadnych sprzedaży działek.
 4. Wnioskodawca poza nieruchomościami będącymi przedmiotem zapytania, nie posiada żadnych innych gruntów przeznaczonych do sprzedaży.
 5. W przyszłości Wnioskodawca nie zamierza dokonywać żadnych transakcji kupna i sprzedaży kolejnych nieruchomości. Obecna sprzedaż nieruchomości gruntowych, objęta zapytaniem, podyktowana jest podeszłym wiekiem i stanem zdrowia Zainteresowanego, które nie pozwalają na użytkowanie tych nieruchomości.
 6. Wnioskodawca nie dokonał i nie będzie wykonywał jakichkolwiek nakładów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, objętych zapytaniem, oprócz dokonanych ogłoszeń o zamiarze sprzedaży w sieci internet (na łączną kwotę 1.600 zł). Sprzedaż nieruchomości ma być dokonana w niezmienionym stanie faktycznym i użytkowanym do chwili obecnej.
 7. Działka nr 304/6 będąca przedmiotem wniosku na dzień sprzedaży jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Na potwierdzenie tego Wnioskodawca załączył zaświadczenie Wójta Gminy z dnia 3 listopada 20xx r.
 8. Odnośnie działki nr 233/3 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, ich nabycie nastąpiło w wyniku czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT (darowizna). Od chwili nabycia nie była powyższa nieruchomość oddawana w najem dzierżawę itp. w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku VAT nie doszło do pierwszego zasiedlenia.
 9. Na nieruchomości zabudowanej położonej na działce nr 233/3 były w przeszłości wykonywane drobne konserwacje i remonty bieżące. Poniesione nakłady nie przekroczyły 30% wartości początkowej obiektów, będących przedmiotem sprzedaży.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przy sprzedaży nieruchomości dziedziczonych i nabytych w latach 1982-1997, Wnioskodawca stał się/stanie się podatnikiem VAT, czy prowadzi/będzie prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...
 2. Czy sprzedaż nieruchomości podlega/będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż nieruchomości przedstawionych powyżej w punktach 1-3 nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT z przyczyn następujących:

 • nabycie w 1982 r. gospodarstwa rolnego o obszarze 4,26 ha, składającego się z działki oznaczonej nr 304/6 nastąpiło w celu prowadzenia produkcji rolnej i nie miało na celu lokaty kapitału,
 • sprzedaż dużej działki o powierzchni 4,26 ha ma być dokonana dla jednego nabywcy, bez podziału jej na kilkanaście mniejszych działek,
 • odziedziczona w dniu 22 listopada 1995 r. nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, składająca się z działki oznaczonej numerem 233/3 o powierzchni 2900 m2 oraz działka o numerze 233/2 o powierzchni 3000 m2 (pkt 2), a także nabyta odpłatnie w dniu 16 grudnia 1997 r. działka oznaczona numerem 233/1 o powierzchni 0,16 ha ma być sprzedana jednemu nabywcy,
 • wszystkie nieruchomości odziedziczone i nabyte w latach 1982-1997, dokonane zostały w wyniku czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego,
 • nieruchomości nie były związane z działalnością gospodarczą, stanowiły prywatny majątek Wnioskodawcy,
 • konieczność sprzedaży nieruchomości podyktowana jest podeszłym wiekiem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż nieruchomości objętych wnioskiem nie daje podstaw uznania jej za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, dlatego sprzedaż ta nie może być opodatkowana.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie zatem z ww. przepisami grunt jak również budynki i budowle spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem od towarów i usług.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej – na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy – rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zatem, z powyższych przepisów wynika, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek:

 • po pierwsze – dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
 • po drugie – czynność wykonywana jest przez podmiot, który w jej ramach działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Określony w cytowanej ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy, mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

W kontekście powyższego nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając grunt działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

W podobny sposób rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07, w myśl którego formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, a także okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, czy w odniesieniu do konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku VAT.

W kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne jest, czy w świetle zaprezentowanego we wniosku stanu Wnioskodawca w celu dokonania sprzedaży nieruchomości podjął lub podejmie aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. Urz. UE L 347.1, z późn. zm. – (a tym samym art. 15 ust. 2 ustawy) jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy.

Ponadto, jak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach C-180/10 i C-181/10, dostawę gruntu przeznaczonego pod zabudowę należy uznać za objętą podatkiem od wartości dodanej, pod warunkiem, że transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.

Z tezy powyższego orzeczenia wynika m.in., że „osoby fizycznej, która prowadziła działalność rolniczą na gruncie nabytym ze zwolnieniem z podatku od wartości dodanej i przekształconym wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego niezależnej od woli tej osoby w grunt przeznaczony pod zabudowę, nie można uznać za podatnika podatku od wartości dodanej w rozumieniu art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 1 dyrektywy 112, zmienionej dyrektywą 2006/138/WE, kiedy dokonuje ona sprzedaży tego gruntu, jeśli sprzedaż ta następuje w ramach zarządu majątkiem prywatnym tej osoby”. Trybunał zwrócił uwagę, że inaczej jest w przypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca od wielu lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości użytkowej i z tego tytułu jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

W dniu 30 sierpnia 1982 r. Zainteresowany nabył prawo własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej wg oświadczenia stron samodzielne gospodarstwo rolne o obszarze 4,26 ha, składające się z działki o nr 304/6. Nabycie powyższej nieruchomości nastąpiło notarialnie od Skarbu Państwa. Nabycie samodzielnego gospodarstwa rolnego nastąpiło, gdy jeszcze nie funkcjonowały przepisy o podatku od towarów i usług, dlatego nie wystąpił przy nabyciu podatek naliczony VAT i nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku. Na wniosek Zainteresowanego, który został złożony u Wójta Gminy oraz zgodnie z jego pismem z dnia 17 lipca 2006 r. w zakresie informacji o przystąpieniu Gminy do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” oraz rozpoznania możliwości w zakresie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potwierdził, że działka Wnioskodawcy o numerze 304/6, obejmująca obszar 4,26 ha ziemi rolnej, położona jest w obszarze przewidzianym do przekwalifikowania terenów rolnych na cele zabudowy mieszkaniowej. Dotychczas ziemia rolna była przez Zainteresowanego uprawiana pod zasiewy zbóż i łąki. Obecnie Wnioskodawca zamierza sprzedać działkę o numerze 304/6 obejmującą obszar 4.26 ha, jako działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednemu nabywcy i w ramach jednej umowy notarialnej. Zainteresowany nie zamierza dokonywać podziału całego obszaru 4.26 ha na kilkanaście mniejszych działek i sprzedawać ich sukcesywnie. Poza uprawami rolnymi na działce nr 304/6 nigdy nie była prowadzona działalność gospodarcza i nie była ona wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Przy sprzedaży działki nr 304/6 o obszarze 4,26 ha, Wnioskodawca występuje jako osoba prywatna.

W dniu 22 listopada 1995 r. spisana została umowa darowizny pomiędzy obdarowaną (Wnioskodawca) a jej rodzicami. Na podstawie tej umowy w formie darowizny Zainteresowany przyjął:

 • nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, składającą się z działki oznaczonej numerem 233/3 o powierzchni 2900 m2 oraz
 • nieruchomość niezabudowaną, składającą się z działki oznaczonej numerem 233/2 o powierzchni 3000 m2.

Obie działki o numerach 233/2 i 233/3 Wnioskodawca otrzymał w darowiźnie nie będąc podatnikiem VAT i nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, który w tej umowie darowizny nie wystąpił. Decyzjami Wójta Gminy, działka niezabudowana oznaczona numerem 233/2 o powierzchni 3046 m2 podzielona została na dwie działki:

 • o numerze 233/4 z powierzchnią 0,1523 m2,
 • o numerze 233/5 z powierzchnią 0,1523 m2.

Nieruchomość zabudowana na działce oznaczonej nr 233/3 i działki o numerach 233/4 i 233/5, każda posiadająca odrębną księgę wieczystą, nigdy nie były związane z działalnością gospodarczą i nie były objęte ewidencją środków trwałych – stanowią prywatny majątek. W zmienionym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania z 2006 r. i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy, wymienione powyżej działki o numerach 233/3, 233/4 i 233/5 posiadające każda założoną oddzielną księgę wieczystą, przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową.

W dniu 16 grudnia 1997 r. Wnioskodawca nabył od Agencji Rolnej Skarbu Państwa niezabudowaną nieruchomość rolną, składającej się z działki oznaczonej numerem 233/1 o powierzchni 0,16 ha. Nabycie powyższej niezabudowanej nieruchomości rolnej składającej się z działki oznaczonej numerem 233/1 o powierzchni 0,16 ha, nastąpiło w wyniku czynności nieopodatkowanej podatkiem VAT, nie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego, który w umowie nabycia nie wystąpił – nabycie na cele prywatne, niezwiązane z działalnością gospodarczą. W zmienionym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy wymieniona działka o numerze 233/l, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

Z powodu podeszłego wieku, Wnioskodawca zamierza sprzedać wyżej wymienione nieruchomości, a mianowicie:

 • nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, składającą się z działki oznaczonej numerem 233/3 o powierzchni 2900 m2,
 • nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną numerem 233/4 o powierzchni 0,1523 m2,
 • nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną numerem 233/5,
 • nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerem 233/1 – jednemu nabywcy w ramach jednej umowy sprzedaży.

Nieruchomości gruntowe mające być przedmiotem sprzedaży od ich nabycia do chwili obecnej nie były wykorzystywane w działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Działki będące przedmiotem zapytania, od ich nabycia do chwili obecnej nie były oddawane w użytkowanie na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia itp. Wnioskodawca je użytkował. W przeszłości Wnioskodawca nie dokonywał żadnych sprzedaży działek. Zainteresowany poza nieruchomościami będącymi przedmiotem zapytania, nie posiada żadnych innych gruntów przeznaczonych do sprzedaży. W przyszłości Wnioskodawca nie zamierza dokonywać żadnych transakcji kupna i sprzedaży kolejnych nieruchomości. Obecna sprzedaż nieruchomości gruntowych, objęta zapytaniem, podyktowana jest podeszłym wiekiem i stanem zdrowia Zainteresowanego, które nie pozwalają na użytkowanie tych nieruchomości. Wnioskodawca nie dokonał i nie będzie wykonywał jakichkolwiek nakładów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, objętych zapytaniem, oprócz dokonanych ogłoszeń o zamiarze sprzedaży w sieci internet (na łączną kwotę 1.600 zł). Sprzedaż nieruchomości ma być dokonana w niezmienionym stanie faktycznym i użytkowanym do chwili obecnej. Działka nr 304/6 będąca przedmiotem wniosku na dzień sprzedaży jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Odnośnie działki nr 233/3 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, ich nabycie nastąpiło w wyniku czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT (darowizna). Od chwili nabycia nie była powyższa nieruchomość oddawana w najem dzierżawę itp. w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku VAT nie doszło do pierwszego zasiedlenia. Na nieruchomości zabudowanej położonej na działce nr 233/3 były w przeszłości wykonywane drobne konserwacje i remonty bieżące. Poniesione nakłady nie przekroczyły 30% wartości początkowej obiektów, będących przedmiotem sprzedaży.

Na tle powyższego Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy w związku ze sprzedażą nieruchomości dziedziczonych i nabytych w latach 1982-1997 stał się/stanie się podatnikiem o którym mowa w art. 15 ust. 1, prowadzącym działalność zdefiniowaną w art. 15 ust. 2 ustawy, a w konsekwencji, czy sprzedaż ww. nieruchomości podlega/będzie podlegać opodatkowaniu.

Uwzględniając przywołane wyżej przepisy oraz orzecznictwo należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie brak jest podstaw do uznania Zainteresowanego – w związku ze sprzedażą opisanych we wniosku nieruchomości – za podatnika podatku od towarów i usług. Jak wynika z opisu sprawy chociaż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie najmu nieruchomości użytkowej i z tego tytułu jest podatnikiem VAT, opisane we wniosku nieruchomości nie są i nie były przez niego wykorzystywane w działalności gospodarczej (w tym jako przedmiot najmu, dzierżawy). Co prawda Wnioskodawca poniósł koszty związane z ogłoszeniem internetowym o zamiarze sprzedaży nieruchomości, jednak nie można uznać tego wydatku za środki zbliżone do tych jakie podejmują podmioty zajmujące się profesjonalnie obrotem nieruchomościami, lecz za zwykły zarząd prywatną nieruchomością. Poza wspomnianymi wyżej kosztami Zainteresowany nie poniósł i nie zamierza ponieść innych nakładów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, np. na uzbrojenie terenu, ogrodzenie, wystąpienie o warunki zabudowy. Ponadto jak deklaruje Wnioskodawca sprzedaż nieruchomości podyktowana jest podeszłym wiekiem i stanem zdrowia Zainteresowanego, które nie pozwalają na użytkowanie tych nieruchomości.

Zatem w niniejszej sprawie brak jest przesłanek pozwalających uznać, że dokonując dostawy nieruchomości opisanych powyżej, Wnioskodawca wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, polegającą na handlu nieruchomościami. Jak wcześniej wyjaśniono, aby uznać określoną sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT nie wystarcza stwierdzić jedynie dostawę towarów, lecz wymagane jest określenie podmiotu dokonującego dostawy za występującego w związku ze sprzedażą jako podatnika podatku od towarów i usług. W rozpatrywanej sprawie zarówno sprzedaż działek jak i budynków można uznać za czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Zainteresowany dokonując dostawy nieruchomości korzysta/ będzie korzystać z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że dokonując sprzedaży opisanych we wniosku nieruchomości dziedziczonych i nabytych w latach 1982-1997, Wnioskodawca korzysta/będzie korzystać z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, co oznacza, że nie wypełni przesłanek zdefiniowanych w art. 15 ust. 1 ustawy, i nie wystąpi w roli podatnika podatku od towarów i usług, prowadzącego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Skutkiem powyższego transakcje zbycia nieruchomości nie podlegają/nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy. W szczególności istotne dla przyjętego rozstrzygnięcia były wskazane przez Wnioskodawcę informacje, że nieruchomości nie są/nie były przez niego wykorzystywane w działalności gospodarczej oraz, że Wnioskodawca nie poniósł/nie zamierza ponosić wydatków związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

W konsekwencji powyższego podkreślić należy, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wydana interpretacja straci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.