ILPP2/4512-1-595/15-4/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późń. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2015 r. (data wpływu 31 lipca 2015 r.) uzupełnione pismem z 24 września 2015 r. (data wpływu 28 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Wniosek uzupełniono 28 września 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia w roku bieżącym zamierza sprzedać działkę wraz z 2-ma budynkami posadowionymi na tej działce. Budynek o numerze inwent. 84 był modernizowany - wartość modernizacji to 42% wartości początkowej obiektu. Modernizację przeprowadzono w IV kwartale roku 2011 i m-cu I 2012. Minęły zatem 3 lata od zakończenia modernizacji. Część budynku zmodernizowanego Spółdzielnia wynajmuje na działalność handlową:

 • od m-ca IV/2011 r. - powierzchnię 242 m2
 • od m-ca X/2012 r - powierzchnię 23 m2, łączna powierzchnia wynajęta razem – 265 m2.

Obie umowy są nadal aktualne. Pozostałą część budynku zajmuje Spółdzielnia na własną działalność (175 m2). Łączna powierzchnia budynku to 440 m2.

Drugi obiekt o nr. inwent. 83 nie był modernizowany, łączny metraż budynku to 132 m2 w tym użytkowany w 50 m2 jest przez Spółdzielnię a druga część w ilości 82 m2 została wynajęta. Nabycie budynku nie podlegało podatkowi VAT.

Powierzchnia gruntu na którym znajdują się opisane budynki to 1853 m2. Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste również nie podlegało podatkowi VAT.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca poinformował, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Budynek o numerze inwent. 84 nabyto w 1976 roku w ramach odpłatnego przejęcia majątku po pionie państwowym, to jest po byłym „A”. Czynność ta nie podlegała podatkowi VAT.

Od poniesionych wydatków na modernizację obiektu o numerze inwent. 84 Spółdzielni przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Budynek o numerze inwent. 83 został również nabyty w 1976 roku. Wynajęte powierzchnie są przedmiotem najmu przez dwóch najemców:

 • od 10.02.2000 r. - 62 m2 umowa trwa nadal
 • od 02.01.2007 r. do 30.06.2013 r. - 22 m2 i od 20.03.2014 r. - 20 m2 ten sam najemca, umowa trwa nadal. Budynek nie był modernizowany.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółdzielnia winna odprowadzić podatek VAT od sprzedaży całej nieruchomości liczony od pełnej wartości netto...
 2. Czy winna naliczyć podatek liczony od części obiektu modernizowanego o nr inwent. 84 tj. od 175 m2 powierzchni użytkowanej przez Spółdzielnię...

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku pytania nr 1, zgodnie z art. 43 ust. 10 strony mogą zrezygnować ze zwolnienia pod warunkiem złożenia oświadczenia, że zgodnie wybierają opodatkowanie. W tym przypadku podatek będzie bardzo wysoki. W drugim przypadku Wnioskodawca uważa, że podatek winien być naliczony od części nieruchomości zajmowanej przez Spółdzielnię, która użytkuje obiekt od 1976 roku (dotyczy pow. 175 m2). W tym przypadku część powierzchni jest wynajęta od 2011 i 2012 roku o pow. 265 m2 co można przyjąć zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 gdzie od pierwszego zasiedlenia minęło 2 lata.

Zatem z powyższego wynika, że budynek o nr. inwent. 83 jest zwolniony całkowicie z podatku, natomiast budynek o nr. inwent. 84 zwolniony jest częściowo, tj. od powierzchni wynajętej.

Powierzchnie zwolnione z podatku VAT to: 265 m2 + 132 m2 = 397 m2, powierzchnia podlegająca opodatkowaniu VAT to 175 m2. Łączna powierzchnia dwóch budynków stanowi 572 m2.

Powierzchnia podlegająca opodatkowaniu 175 m2 stanowi 30,59% całości, zatem podatek winien wynosić: wartość netto sprzedaży całej nieruchomości x 30,59% = wartość powierzchni opodatkowanej x 23% VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji należy stwierdzić, że sprzedaż nieruchomości będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku oraz zwolnień od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego przepisu wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej dwa lata.

Zatem w świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub,
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz powinna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy powinno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Jednakże czynność ta nie musi być faktycznie opodatkowana (nie musi prowadzić do powstania podatku należnego), bowiem za czynność taką należy również rozumieć czynność podlegającą opodatkowaniu w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże na mocy przepisów szczególnych – korzystającą ze zwolnienia od tego podatku.

Z powyższej definicji wynika, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, przez którą należy rozumieć sprzedaż, a także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment sprzedaży w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a także moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Ponadto, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.v

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat – art. 43 ust. 7a ustawy.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Należy podkreślić, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Tak więc ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, po spełnieniu określonych warunków, możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Powyższe prawo zostało zawężone tylko do rezygnacji ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego przepisu wynika, że do dostawy gruntu zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT analogiczna jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z tym gruntem związanych. Tym samym, w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu, a także prawa wieczystego użytkowania gruntu będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Spółdzielnia (zarejestrowany czynny podatnik VAT) w roku bieżącym zamierza sprzedać działkę wraz z 2-ma budynkami posadowionymi na tej działce. Budynek o numerze inwent. 84 był modernizowany - wartość modernizacji to 42% wartości początkowej obiektu. Modernizację przeprowadzono w IV kwartale roku 2011 i m-cu I 2012. Minęły zatem 3 lata od zakończenia modernizacji. Część budynku zmodernizowanego Spółdzielnia wynajmuje na działalność handlową:

 • od m-ca IV/2011 r. - powierzchnię 242 m2,
 • od m-ca X/2012 r. - powierzchnię 23 m2, łączna powierzchnia wynajęta razem – 265 m2.

Obie umowy są nadal aktualne. Pozostałą część budynku Spółdzielnia zajmuje na własną działalność (175 m2). Łączna powierzchnia budynku to 440 m2.

Drugi obiekt o nr. inwent. 83 nie był modernizowany, łączny metraż budynku to 132 m2 w tym użytkowany w 50 m2 jest przez Spółdzielnię, a druga część w ilości 82 m2 została wynajęta. Nabycie budynku nie podlegało podatkowi VAT.

Powierzchnia gruntu, na którym znajdują się opisane budynki to 1853 m2. Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste również nie podlegało podatkowi VAT.

Budynek o numerze inwent. 84 nabyto w 1976 roku w ramach odpłatnego przejęcia majątku po pionie państwowym, to jest po byłym „Argedzie”. Czynność ta nie podlegała podatkowi VAT.

Od poniesionych wydatków na modernizację obiektu o numerze inwent. 84 Spółdzielni przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Budynek o numerze inwent. 83 został również nabyty w 1976 roku.

Wynajęte powierzchnie są przedmiotem najmu przez dwóch najemców:

 • od 10.02.2000 r. - 62 m2 umowa trwa nadal
 • od 02.01.2007 r. do 30.06.2013 r. - 22 m2 i od 20.03.2014 r. - 20 m2 ten sam najemca, umowa trwa nadal. Budynek nie był modernizowany.

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy w związku z mającą nastąpić sprzedażą wymienionych we wniosku nieruchomości, podatek od towarów i usług powinien być liczony od całej nieruchomości, czy tylko od części obiektu modernizowanego o numerze inwent. 84, tj. od 175 m2 powierzchni użytkowanej przez Spółdzielnię.

Jak już wcześniej wskazano, dla dostawy nieruchomości – budynków, budowli lub ich części, ustawodawca przewidział możliwość stosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 lub też pkt 10a. Jednakże, dla możliwości zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy istotne jest, czy dostawa będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, czy też nie.

Przypomnieć należy, że w celu skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, muszą być spełnione odpowiednie warunki, które wynikają z tego przepisu, tj. dostawa budynku, budowli lub ich części nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

Co należy rozumieć przez „pierwsze zasiedlenie” ustawodawca określił w przywołanym wyżej art. 2 pkt 14 ustawy.

Analizując powołaną wcześniej definicję pierwszego zasiedlenia stwierdzić należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu obiekt musi zostać oddany do użytkowania, a ponadto czynność ta powinna podlegać opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika zatem, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy uznać umowę najmu.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że sprzedaż opisanego we wniosku budynku o numerze inwent. 84 w części wynajmowanej na działalność handlową, tj. 265 m2 będzie korzystać ze zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż dostawa ta nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Bowiem do pierwszego zasiedlenia doszło w momencie oddania części budynku w najem, tj. w kwietniu 2011 roku i październiku 2012 roku. Tym samym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą będzie dłuższy niż 2 lata. Również sprzedaż gruntu, a także prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym posadowiony jest budynek będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy.

Jak wynika z przywołanych przepisów zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy jest fakultatywne i przy spełnieniu warunków wynikających z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy dostawca nieruchomości może z niego zrezygnować. Tak więc, w sytuacji gdy dostawa budynku, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, strony umowy, po spełnieniu wskazanych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy warunków, mogą zastosować opodatkowanie dostawy nieruchomości podstawową stawką podatku od towarów i usług, tj. 23%, na mocy art. 41 ust. 1 ustawy.

Reasumując, z uwagi na fakt, że dostawa części budynku o numerze inwent. 84 będącej przedmiotem najmu będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, Wnioskodawca może zrezygnować ze zwolnienia od podatku i wybrać opodatkowanie dostawy tej części budynku w trybie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca oczekuje również rozstrzygnięcia kwestii, czy dostawa części budynku o numerze inwent. 84 o powierzchni 175 m2 przeznaczonej na własną działalność opodatkowana będzie podatkiem od towarów i usług. Uwzględniając definicję pierwszego zasiedlenia zawartą w art. 2 pkt 14 ustawy powtórzyć należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Pierwsze zasiedlenie nie musi być dostawą towarów. Istotą pierwszego zasiedlenia – jak wynika z powołanego przepisu – jest oddanie do użytkowania, które następuje w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwszym zasiedleniem (poza opodatkowaną sprzedażą danej nieruchomości) może być więc także oddanie nieruchomości do używania innemu podmiotowi, np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy itp. Jednakże w IV kwartale 2011 roku i styczniu 2012 roku budynek został zmodernizowany. Wnioskodawca poniósł nakłady na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym przekraczające 30% wartości początkowej tej części budynku.

Z analizy powołanych przepisów oraz z okoliczności sprawy wynika, że względem części (175 m2) budynku o numerze inwent. 84 posadowionym na przedmiotowej działce nie powstało pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy bowiem ta część budynku nie była oddana w użytkowanie w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu po jego ulepszeniu. Zatem część ta będzie przedmiotem dostawy w ramach pierwszego zasiedlenia. Tym samym Wnioskodawca nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

Przechodząc natomiast do kwestii możliwości zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy wskazać należy, że aby dostawa budynków, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, muszą być spełnione łącznie dwa warunki występujące w tym przepisie, zatem niespełnienie jednej z przesłanek z tego przepisu, powoduje, że zwolnienie to nie będzie miało zastosowania.

W rezultacie, w związku z tym, że Wnioskodawca ponosił wydatki na modernizację ww. budynku, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a ponoszone wydatki były wyższe niż 30 % wartości początkowej tego obiektu, nie będzie również korzystał ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy.

Tym samym należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że dostawa części budynku o powierzchni 175 m2 nie będzie korzystała ze zwolnienia i będzie opodatkowana stawką podstawową podatku od towarów i usług w wysokości 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Z kolei, mając na uwadze treść powołanych przepisów oraz opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że dostawa budynku o numerze inwent. 83 będzie korzystała ze zwolnienia. Budynek został nabyty przez Spółdzielnię w 1976 roku. W związku z tym, że podatek od towarów i usług wprowadzono w Polsce w 1993 roku przyjmuje się, że czynności dokonane przed wejściem w życie ustawy o VAT nie mogą skutkować pierwszym zasiedleniem, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 14 ustawy. Dostawa tej części budynku nie może korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10, gdyż sprzedaż będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Brak możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług uzasadnia rozważenie zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy ma zastosowanie do sprzedaży budynków, budowli lub ich części pod warunkiem, że w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Dla zastosowania omawianego zwolnienia wymienione przesłanki muszą być spełnione łącznie.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca nabył nieruchomość w 1976 roku, zatem z tytułu nabycia nieruchomości Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Ponadto, jak wynika z wniosku, Wnioskodawca nie ponosił nakładów na budynek o numerze inwent. 83, tym samym wydatki na ulepszenie nie przekroczyły 30%.

Reasumując, dostawa części budynku o numerze inwent. 83 o powierzchni 50 m2, przeznaczonej na działalność Spółdzielni będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest także kwestia opodatkowania części budynku o numerze inwent. 83 o powierzchni 82 m2, która została wynajęta. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że pierwszy najem rozpoczął się w lutym 2000 roku, a kolejnej części budynku w styczniu 2007 r.

Tym samym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą będzie dłuższy niż 2 lata. Transakcja ta będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż dostawa ta nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Bowiem do pierwszego zasiedlenia doszło w momencie oddania części budynku w najem, tj. w 2000 roku oraz kolejnej - w 2007 r.

Podsumowując:

Planowana przez Zainteresowanego sprzedaż budynku o numerze inwent. 83 podlega całkowitemu zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Część budynku o powierzchni 50 m2 zwolniona będzie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Natomiast pozostała część o powierzchni 82 m2 będąca przedmiotem najmu może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zwrócić należy uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie wynikające z własnego stanowiska w sprawie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w wydanej interpretacji rozpatrzone.

Należy zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.