ILPB2/4511-1-77/15-2/TR | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
ILPB2/4511-1-77/15-2/TRinterpretacja indywidualna
  1. data
  2. obowiązek podatkowy
  3. odpłatne zbycie
  4. sprzedaż nieruchomości
  5. zniesienie współwłasności
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W 1987 roku w wyniku dziedziczenia po swoim ojcu Zainteresowana została współwłaścicielką nieruchomości stanowiącej działkę numer 636/1 o obszarze 0,0840 ha, położonej w A., objętej księga wieczystą, w udziale wynoszącym 1/6 części.

W 2001 roku na podstawie umowy darowizny sporządzonej przez notariusza dnia 2 marca 2001 r. Wnioskodawczyni została obdarowana udziałem wynoszącym 4/6 części w nieruchomości stanowiącej działkę numer 636/1 o obszarze 0,0840 ha, położonej w A., objętej księga wieczystą. Po dokonaniu wyżej powołanej umowy darowizny w przedmiotowej nieruchomości łącznie przysługiwał Zainteresowanej udział wynoszący 5/6 części.

Działka numer 636/1 uległa podziałowi geodezyjnemu na działkę numer 636/3 o obszarze 0,0420 ha oraz na działkę numer 636/4 o obszarze 0,0420 ha.

W 2011 roku na podstawie umowy zniesienia współwłasności sporządzonej przez notariusza dnia 16 lutego 2011 roku, między Wnioskodawczynią a drugą współwłaścicielką B.C. dokonano zniesienia współwłasności nieruchomości objętej księgą wieczystą, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek spłat czy dopłat. Na podstawie wyżej wskazanej umowy zniesienia współwłasności wyłączną właścicielką działki numer 636/3 o obszarze 0,0420 ha została Zainteresowana, natomiast wyłączną właścicielką działki numer 636/4 została B.C. Łączna wartość przedmiotów umowy zniesienia współwłasności wynosiła w 2011 r. 670 000,00 złotych, w tym wartość działki numer 636/3 wynosiła 500 000,00 złotych, a wartość działki numer 636/4 wynosiła 170 000,00 złotych. W roku 2015 Zainteresowana zamierza sprzedać nieruchomość stanowiącą działkę numer 636/3 o obszarze 0,0420 ha, objętą księgą wieczystą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z dokonaniem podziału współwłasności zgodnie z opisaną wcześniej sytuacją za datę nabycia nieruchomości uznaje się rok 2001 – nabycie w drodze umowy darowizny, czy rok 2011 – nabycie w drodze umowy zniesienia współwłasności oraz czy w związku z tym w przypadku sprzedaży w roku 2015 wystąpi podatek dochodowy od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, za rok nabycia nieruchomości powinno się przyjąć częściowo rok 1987 rok, a częściowo rok 2001, zatem podatek dochodowy w związku ze zdarzeniem przyszłym – umową sprzedaży działki numer 636/3 nie wystąpi.

Swoje stanowisko Zainteresowana uzasadniła w nw. sposób.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każda czynność prawna, przedmiotem której jest odpłatne zbycie nieruchomości stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Dla ustalenia czy zbycie prawa własności nieruchomości nastąpiło z zachowaniem 5-letniego terminu konieczne jest ustalenie momentu nabycia nieruchomości. W przedmiotowej sprawie do nabycia nieruchomości – według Zainteresowanej – doszło częściowo w wyniku dziedziczenia, a częściowo poprzez zawarcie umowy darowizny.

W wyniku dokonania umownego zniesienie współwłasności dokonano jedynie konkretyzacji działek przypadających określonym współwłaścicielką nieruchomości. Ponadto dokonanie umowy zniesienia współwłasności nie powinno być rozpatrywane w kategoriach nabycia, ponieważ zniesienie współwłasności mieściło się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielkom w rzeczy wspólnej i odbyło się bez spłat i dopłat.

Podobne wnioski wynikają z ukształtowanej linii orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, który twierdzi, że nabyciem rzeczy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest przyznanie jej na wyłączną własność jednemu ze współwłaścicieli w wyniku dokonanego zniesienia współwłasności, jeśli:

  1. podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty, lub
  2. wartość rzeczy mieści się w udziale, jaki przysługiwał tej osobie w majątku wspólnym.

Z uwagi na fakt, że w przedmiotowej sprawie zostały spełnione powyższe warunki, zniesienie współwłasności nieruchomości nie może być rozpatrywane w kategoriach nabycia.

W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie Zainteresowana uważa, że za rok nabycia nieruchomości powinno się przyjąć częściowo rok 1987, a częściowo rok 2001, zatem podatek dochodowy w związku z zawarciem planowanej umowy sprzedaży nie wystąpi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo informuje się również, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony, do oceny dokumentów załączonych do wniosku; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego, bądź zdarzenia przyszłego, przedstawionym przez Zainteresowaną i stanowiskiem Zainteresowanej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.