ILPB2/4511-1-515/15-5/WM | Interpretacja indywidualna

Zbycie nieruchomości.
ILPB2/4511-1-515/15-5/WMinterpretacja indywidualna
 1. odrębna własność lokalu
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. ulga meldunkowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 21 maja 2015 r. (data wpływu: 25 maja 2015 r.), uzupełnionym pismami z 12 oraz 13 sierpnia 2015 r. (daty wpływu odpowiednio: 13 oraz 14 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, pismem z 10 sierpnia 2015 r. nr ILPB2/4511-1-515/15-2/WM, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do usunięcia – w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania – braków formalnych wniosku.

W przedmiotowym wezwaniu tut. Organ wskazał, że nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłane 10 sierpnia 2015 r., zostało skutecznie doręczone 12 sierpnia 2015 r., zaś dniach 13 oraz 14 sierpnia 2015 r. do tut. Organu wpłynęło pismo stanowiące odpowiedź na ww. wezwanie (daty nadania pism stanowiących uzupełnienie podania w placówce pocztowej operatora publicznego odpowiednio: 12 oraz 13 sierpnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2013 r. Wnioskodawczyni wspólnie z mężem sprzedali mieszkanie z powodu kłopotów finansowych oraz problemów zdrowotnych męża. Mieszkanie na drugim piętrze stanowiło zbyt duże utrudnienie dla małżonka chorującego na serce (sztuczna zastawka, wszczepiony kardiowerter, migotanie przedsionków, cukrzyca). Troje dzieci wyprowadziło się, a koszt utrzymania 73 2 mieszkania był zbyt wysoki.

Dnia 11 lipca 2013 r. mieszkanie zostało wykupione na własność wraz ze spłatą zaległego kredytu w spółdzielni mieszkaniowej. Powyższa kwota, tj. 33 917,04 zł została pokryta z zadatku uzyskanego od kupującego mieszkanie. Nowi właściciele pokryli koszt wykupu mieszkania i spłaty kredytu w spółdzielni, gdyż małżonków ze względu na nasze niskie dochody nie byłoby na to stać. O kwotę 33 917,04 zł został pomniejszony dochód ze sprzedaży mieszkania, co wynika z aktu notarialnego z 29 sierpnia 2013 r.

W mieszkaniu, o którym mowa powyżej, małżonkowie byli zameldowani i mieszkali od 1992 r. do chwili sprzedaży. Pozostałe środki pochodzące ze sprzedaży przedmiotowego mieszkania przeznaczone zostały przez małżonków na zakup mieszkania dostosowanego do stanu zdrowia męża. Małżonkowie wybrali lokalizację na parterze co znacznie ułatwiło mężowi Zainteresowanej funkcjonowanie. Ponadto, obniżone zostały również koszty utrzymania lokalu.

Sprzedaż mieszkania oraz przeprowadzka zbiegły się w czasie z walką o życie męża. Dnia 1 listopada 2013 r. mąż Wnioskodawczyni doznał udaru niedokrwiennego mózgu lewopółkulowego. Wynikiem udaru był prawostronny paraliż całego ciała i afazja. Mąż od tego czasu ma problemy z chodzeniem i niedowład prawej dłoni. Wymaga stałej opieki i rehabilitacji, co wiąże się z wydatkami – na rehabilitację, leki. Mąż Zainteresowanej ma orzeczenie o niepełnosprawności. Wszystko to sprawiło, że Wnioskodawczyni nie złożyła we właściwym terminie oświadczenia o zwolnieniu z podatku sprzedaży nieruchomości ze względu na zameldowanie w nim na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Poza tym na początku 2014 r. chcąc wypełnić PIT-39, żeby rozliczyć się ze sprzedaży i zakupu mieszkania Zainteresowana zasięgnęła informacji w swoim urzędzie skarbowym, przedstawiając swoją sprawę. Jednakże Wnioskodawczyni nie otrzymała informacji o możliwości zwolnienia z płacenia podatku na podstawie długiego okresu zameldowania, z której z pewnością skorzystałaby. O takiej możliwości Zainteresowana dowiedziała się zupełnie przypadkowo.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy na podstawie prawa podatkowego zapisanego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni ma prawo do zwolnienia od płacenia podatku wynikającego ze sprzedaży mieszkania, jeżeli mieszkanie zostało sprzedane przed upływem 5 lat od chwili wykupienia na własność, a małżonkowie byli zameldowani w nim przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia...
 2. Czy małżonkowie mogą być zwolnieni, jeżeli byli zameldowani w sprzedanym lokalu od 1992 r. do chwili zbycia lokalu...

Zdaniem Wnioskodawczyni, na gruncie badanej sprawy przysługuje prawo do skorzystania do ulgi mieszkaniowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia. Wskazać bowiem należy, że data nabycia determinuje sposób opodatkowania uzyskanego przychodu, gdyż przepisy ustawy podatkowej w kwestii dotyczącej sprzedaży nieruchomości ulegały zmianie.

I tak, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy zmienianej w art. 1 (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, stosuje się zasady określone w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 roku.

Zauważyć należy, że wnioskowana przez Zainteresowaną tzw. ulga meldunkowa – określona przepisem art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – znajduje zastosowanie w odniesieniu do sprzedaży nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) właśnie w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.

Z kolei, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r.

Z analizy wniosku wynika, że Zainteresowana wykupiła mieszkanie na własność 11 lipca 2013 r. W tym samym roku przedmiotowe mieszkanie zostało sprzedane.

Zatem na gruncie badanej sprawy – w odniesieniu do dokonanej sprzedaży – zastosowanie znajdują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 • dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 • dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie zaś do ust. 2 artykułu 30e ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Z kolei, zgodnie z art. 22 ust. 6c ww. ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (art. 22 ust. 6f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zaistniałego stanu faktycznego, jak również cytowane wyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, że dla określenia skutków podatkowych sprzedaży przedmiotowego mieszkania zastosowanie znajdują przepisy ww. ustawy w brzmieniu obowiązujących od 1 stycznia 2009 r. W konsekwencji, dokonane zbycie lokalu mieszkalnego stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w cytowanym wyżej art. 30e ustawy.

W świetle powyższego, stanowisko Zainteresowanej w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego – w myśl którego w realiach badanej sprawy przysługuje prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej – należało uznać za nieprawidłowe. Powyższe wynika z faktu, że ulga ta obowiązywała wyłącznie w odniesieniu do sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. Tymczasem, jak wskazano we wniosku, do nabycia przedmiotowego mieszkania doszło w 2013 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Końcowo należy wyjaśnić, że specyfika postępowania interpretacyjnego polega na tym, że upoważniony do wydania interpretacji indywidualnej organ podatkowy orzeka tylko i wyłącznie w obrębie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę. Powyższe oznacza, że organ rozpatrujący konkretną sprawę nie ma możliwości modyfikowania (uzupełniania, odtwarzania) stanu faktycznego tej sprawy, nie prowadzi również postępowania dowodowego w trybie działu IV Ordynacji podatkowej. Stąd też informuje się, że dołączone do wniosku dokumenty nie podlegały analizie w toku postepowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odrębna własność lokalu
IBPBII/1/436-360/14/DP | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
IPPP2/4512-871/15-2/JO | Interpretacja indywidualna

ulga meldunkowa
DD9.8222.2.108.2015.BRT | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.