ILPB2/4511-1-344/15-2/TR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2015 r. (data wpływu 1 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W sierpniu 2014 r. Zainteresowana odziedziczyła po swoim zmarłym wujku (II linia pokrewieństwa – brat matki Zainteresowanej), obywatelu Niemiec, dom położony w Niemczech. Wnioskodawczyni jest obywatelką polską, mieszka na stałe w Polsce. W Polsce posiada więc tzw. ośrodek interesów życiowych. W związku z tym, Zainteresowana postanowiła sprzedać odziedziczony dom. Sprzedaż nastąpiła w 2014 r. Nabywcą jest obywatel Niemiec. Sprawa była prowadzona przez niemieckiego notariusza.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy uzyskany dochód ze sprzedaży nieruchomości położonej w Niemczech będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartą pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec, dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Niemiec będzie zwolniony od podatku dochodowego w Polsce.

Podstawa prawna:

Art. 24 ust. 1; art. 13 ust. 1; art. 6 ust. 2 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90).

Opierając się jedynie na przepisach polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przychód z tzw. prywatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych powstaje, gdy zbycie to z jednej strony nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej, z drugiej zaś ma miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca tego roku kalendarzowego, w którym dana nieruchomość, czy prawo majątkowe, została nabyta lub wybudowana. Opodatkowany jest tutaj dochód z takiego odpłatnego zbycia zaś stawka podatku wynosi 19%.

Niemniej wskazana wyżej ustawa o podatku dochodowym mówi też, że jej przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Ponieważ przedmiotowa nieruchomość znajduje się w Niemczech, istotne będą postanowienia wynikające z umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90).

Art. 13 ust. 1 tejże umowy mówi zaś, że zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie (a więc w analizowanym przypadku w Polsce), z przeniesienia własności majątku nieruchomego w rozumieniu artykułu 6 i położonego w drugim Umawiającym się Państwie (czyli w Niemczech), mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (w Niemczech).

Ponieważ dochód ten może być opodatkowany w Niemczech, konieczne jest zastosowanie do niego odpowiedniej metody o unikaniu podwójnego opodatkowania. W omawianym przypadku mamy do czynienia z osobą mającą miejsce zamieszkania w Polsce. Konieczne zatem jest tutaj odniesienie się do art. 24 ust. 2 lit. a) wskazanej umowy (lit. b) zawiera pewne wyjątki, jednakże te w analizowanym przypadku nie są istotne).

Wskazana regulacja mówi mianowicie, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Republice Federalnej Niemiec (a z takim przypadkiem mamy do czynienia, o czym mówi przytoczony wyżej art. 13), wówczas Rzeczpospolita Polska zwolni taki dochód lub majątek od opodatkowania.

Informacja o braku konieczności zapłacenia przez Zainteresowaną podatku dochodowego od sprzedaży domu w Niemczech została Wnioskodawczyni przekazana dotychczas przez:

 1. pracownika urzędu Skarbowego – ustnie, z powołaniem na podobną sprawę prowadzoną przez Urząd Skarbowy:
  cytat: „Pytanie
  W 2010 r. odziedziczyłam po mojej zmarłej siostrze dom położony w Niemczech. Chciałabym go sprzedać przed upływem 5 lat. Nadmieniam, iż mieszkam i pracuję w Polsce. Czy uzyskany dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce...
  Odpowiedź (4.09.2014)
  NIE. Zgodnie z umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartą pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec, dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Niemiec będzie zwolniony od podatku dochodowego w Polsce.
  Podstawa prawna:
  Art. 24 ust. 1; art. 13 ust. 1; art. 6 ust. 2 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków i od majątku (Dz. U. z 2005 r. nr 12, poz. 90)”.
 2. konsultanta Krajowej Informacji Podatkowej – ustnie, podczas rozmowy telefonicznej w dniu 10 lutego 2015 r.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 3 ust. 2a ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Jak wskazano w opisanym stanie faktycznym, w sierpniu 2014 r. Zainteresowana odziedziczyła po swoim zmarłym wujku (II linia pokrewieństwa – brat matki Zainteresowanej), obywatelu Niemiec, dom położony w Niemczech. Wnioskodawczyni jest obywatelką polską, mieszka na stałe w Polsce. W Polsce posiada więc tzw. ośrodek interesów życiowych. W związku z tym, Zainteresowana postanowiła sprzedać odziedziczony dom. Sprzedaż nastąpiła w 2014 r.

W myśl art. 13 ust. 1 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, z przeniesienia własności majątku nieruchomego w rozumieniu artykułu 6 i położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Przy tym, sformułowanie „dochód z przeniesienia własności majątku może być opodatkowany w drugim państwie” oznacza, że drugie państwo (w rozpatrywanym przypadku Państwo, w którym położona jest zbywana nieruchomość, tj. w analizowanej sprawie – Niemcy) ma prawo opodatkować taki dochód, jeżeli na podstawie przepisów tego państwa dochód ze sprzedaży nieruchomości podlega w tym państwie opodatkowaniu. Sformułowanie to oznacza zatem brak wyłączności do opodatkowania tego dochodu przez Państwo, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania. W świetle zapisów cytowanej umowy, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce, z tytułu sprzedaży majątku nieruchomego położonego w Niemczech może być opodatkowany zarówno w państwie rezydencji, tj. w Polsce, jak i w Niemczech, zgodnie z prawem tego państwa.

W myśl natomiast art. 24 ust. 2 lit. a) ww. umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Republice Federalnej Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zwolni z uwzględnieniem postanowień litery b) taki dochód lub majątek od opodatkowania. Rzeczpospolita Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania nie podlegał takiemu zwolnieniu.

Powyższe oznacza, że dochód ze zbycia nieruchomości położonej w Niemczech, który może być w Niemczech opodatkowany zgodnie z prawem tego państwa – w Polsce będzie zwolniony od opodatkowania.

Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w Polsce dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł, dochód uzyskany ze zbycia nieruchomości położonej w Niemczech nie będzie miał wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego w Polsce i nie będzie podlegał wykazaniu w zeznaniu podatkowym.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że dochód uzyskany przez Zainteresowaną ze sprzedaży nieruchomości położonej w Niemczech jest zwolniony od opodatkowania w Polsce.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.