ILPB2/4511-1-1023/15-4/NK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaży prywatnego majątku, w przypadku gdy nastąpi sprzedaż w kwocie wyższej niż zakup.
ILPB2/4511-1-1023/15-4/NKinterpretacja indywidualna
  1. grunty
  2. majątek prywatny
  3. sprzedaż nieruchomości
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 9 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego oraz podatku od towarów i usług.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 26 listopada 2015 r. nr ILPB2/4511-1-1023/15-2/NK oraz ILPP3/4512-1-196/15-2/AW Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie wysłane w dniu 26 listopada 2015 r., skutecznie doręczono w dniu 30 listopada 2015 r. W dniu 9 grudnia 2015 r. (z datą nadania 4 grudnia 2015 r.) wpłynęła do tut. Organu odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawca uzupełnił wniosek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w 2007 r. zakupił jako prywatny, majątek osobisty w ramach wspólnoty małżeńskiej z żoną, niezabudowaną, gruntową nieruchomość rolną w postaci dwóch działek o powierzchni 2,76 ha i o powierzchni 3,6448 ha.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu ww. nieruchomość w części ma przeznaczenie rolne, a w niewielkiej części budowlane.

W kolejnych latach Wnioskodawca dokonał scalenia nieruchomości, a następnie ją podzielił na mniejsze działki. Nieruchomość ta nie była w żaden sposób poddawana modernizacji w postaci np. uzbrojenia terenu poza zwykłym użytkowaniem gruntów rolnych (uprawy rolne).

Na dzień dzisiejszy, nieruchomość ta jest podzielona na 21 mniejszych działek. Ich przeznaczenie nie uległo zmianie. Od czasu, kiedy Wnioskodawca zakupił nieruchomość do dnia dzisiejszego, nie został na tym obszarze zmieniony plan zagospodarowania terenu.

W najbliższym czasie Wnioskodawca zamierza zainteresowanemu Kupcowi sprzedać całą nieruchomość, tj. 21 działek o łącznej powierzchni 6,3396 ha, czyli w tych samych granicach w jakich kupił ww. nieruchomość w 2007 r. Różnica w powierzchni zakupionej i sprzedawanej nieruchomości wynika z metody jej obliczenia (wg starych i nowych danych ewidencyjnych), granice zewnętrzne nieruchomości nie uległy zmianie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy przedmiotowa sprzedaż prywatnego majątku, będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w przypadku kiedy nastąpi sprzedaż w kwocie wyższej niż zakup...

Zdaniem Wnioskodawcy odpłatne zbycie nieruchomości jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, w przypadku kiedy sprzedaż nastąpi po upływie pięciu lat od daty nabycia sprzedawanej nieruchomości. W przypadku nieruchomości należącej do Zainteresowanego taka sytuacja ma właśnie miejsce.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płaci się z przypadku: uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wyniku działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis cytowanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy formułuje generalną zasadę, że jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie oraz nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej - nie jest źródłem przychodu, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w 2007 r. zakupił jako prywatny osobisty majątek w ramach wspólnoty małżeńskiej z żoną, niezabudowaną, gruntową nieruchomość rolną składającą się z dwóch działek o powierzchni 2,76 ha oraz 3,6448 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta ma przeznaczenie rolne, a w niewielkiej części budowlane. W kolejnych latach Wnioskodawca dokonał scalenia nieruchomości, a następnie podzielił ją na mniejsze działki. Nieruchomość jednak nie była w żaden sposób modernizowana. Użytkowana była na uprawy rolne. Na dzień złożenia wniosku ww. nieruchomość podzielona jest na 21 działek, a ich przeznaczenie nie uległo zmianie. W najbliższym czasie Wnioskodawca zamierza sprzedać całą nieruchomość, tj. 21 działek o łącznej powierzchni 6,3396 ha, czyli w tych samych granicach, w jakich została ona zakupiona w 2007 r. Zainteresowany wskazał, że powstała różnica w powierzchni wynika z metody jej obliczania (wg starych i nowych danych ewidencyjnych), a granice zewnętrzne nieruchomości nie uległy zmianie.

Odnosząc się do opisanego przez Wnioskodawcę scalenia, a następnie podziału nieruchomości na 21 mniejszych działek wyjaśnić należy, że czynność scalenia i podziału nieruchomości stanowi czynność, której celem jest uzyskanie korzystniejszej konfiguracji poszczególnych nieruchomości przez ich właścicieli dla właściwego zagospodarowania nieruchomości. Skutkiem dokonania tych czynności jest uzyskanie nieruchomości o takim kształcie przestrzenno-powierzchniowym, który jest najbardziej racjonalny do ich zagospodarowania. W ich wyniku nie zmienił się zakres władztwa nad rzeczą, a jedynie granice terytorialne nieruchomości, pozwalające na właściwsze wykorzystanie nieruchomości. Na skutek dokonania scalenia, a następnie podziału nieruchomości nie doszło więc do przysporzenia w majątku Wnioskodawcy, które skutkowałoby powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że planowana sprzedaż nieruchomości nabytej w 2007 roku nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, liczonego od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie ww. nieruchomości zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, gdyż termin ten w omawianej sprawie upłynął dnia 31 grudnia 2012 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo tut. Organ informuje, że w zakresie podatku od towarów i usług w dniu 15 grudnia 2015 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.