ILPB2/415-706/14-4/JK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
ILPB2/415-706/14-4/JKinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. skutki podatkowe
 3. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2014 r. (data wpływu 20 czerwca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 16 września 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości oraz podatku od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w zakresie podatku od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, pismem z 8 września 2014 r. nr ILPP1/443-506/14-2/AW, ILPB2/415-706/14-2/JK Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia – w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania – braków formalnych wniosku.

Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano 8 września 2014 r., zaś 19 września 2014 r. Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek (data nadania pisma w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego – 17 września 2014 r.). Wpłata brakującej opłaty nastąpiła w dniu 16 września 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 11 października 2013 r. Wnioskodawczyni otrzymała od ojca darowiznę w postaci nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o pow. 0,2694 ha.

Częścią składową działki gruntu jest budynek handlowo-usługowy (hala magazynowa), wybudowany w latach 90-tych XX wieku.

Działka jest działką przemysłową. Umowa darowizny została zawarta w formie aktu notarialnego.

Z dniem 31 grudnia 2010 r. ojciec Zainteresowanej zakończył prowadzenie działalności gospodarczej i nie był już podatnikiem VAT. Z dniem 30 listopada 2011 r. matka Wnioskodawczyni również zakończyła prowadzenie działalności gospodarczej w tej nieruchomości (umowa użyczenia).

Rodzice od 29 lat mają wspólność majątkową małżeńską. Obecnie są bezrobotni. Zainteresowana, jako osoba obdarowana jest studentką ostatniego roku studiów.

Wnioskodawczyni nadmienia, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 r., do dnia 10 października 2013 r. ojciec wynajmował odpłatnie na podstawie umowy najmu przedmiotową nieruchomość prywatnemu podmiotowi, który prowadził (i nadal prowadzi) w tej nieruchomości działalność gospodarczą. Ojciec wystawiał co miesiąc notę księgową i rozliczał się z podatku, w formie ryczałtu w wysokości 8,5% (PIT-28, zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2013).

Zainteresowana dodatkowo wyjaśnia, że w dniu 21 maja 2013 r. na mocy decyzji Burmistrza na wniosek ojca ww. nieruchomość gruntowa została odpłatnie przekształcona z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej.

Z dniem, gdy Zainteresowana została obdarowana, tj. 11 października 2013 r. zawarła umowę najmu z dotychczasowym najemcą na czas nieoznaczony o podobnej treści.

Zgłosiła tę czynność do miejscowego urzędu skarbowego i od tego momentu, co miesiąc dla obecnego dzierżawcy wystawia notę księgową. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jestem podatnikiem VAT.

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania (ryczałt) złożyła w terminie zakreślonym prawem. Rozlicza się PIT-28.

W okresie prowadzenia działalności gospodarczej przez ojca w ww. nieruchomości dokonywano odpisów amortyzacyjnych tej nieruchomości.

Z chwilą zakończenia działalności gospodarczej, przez ojca Zainteresowanej, na dzień 31 grudnia 2010 r. nieumorzona (niezamortyzowana) wartość ww. nieruchomości wynosiła 354.331zł.

Otrzymaną darowiznę, nieruchomość gruntową z budynkiem Wnioskodawczyni zamierza sprzedać w 2015 r., a na pewno w okresie krótszym, niż przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie (darowizna).

Po sprzedaży darowanej nieruchomości otrzymane pieniądze, Zainteresowana chce przeznaczyć na zakup nieruchomości komercyjnej, np. zakład usługowy, sklep lub inne, w innej miejscowości, gdzie planuje w przyszłości prowadzić działalność gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Stosownie do art. 30e, ust. 2 ustawy, podstawą obliczenia podatku, o którym mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych. Dochodem z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości budynkowej będzie różnica miedzy przychodem z jej sprzedaży, a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych (uwzględniającą aktualizację środków trwałych oraz nakłady ulepszeniowe poniesione w czasie posiadania tej nieruchomości) powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tego środka trwałego. Natomiast dochodem z odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej odrębny środek trwały w prowadzonej działalności, (który nie podlega amortyzacji), będzie różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży, a wartością początkową tego środka trwałego wykazaną w ww. ewidencji. Mówiąc wprost dochodem tu będzie kwota uzyskana ze sprzedaży darowanej nieruchomości, pomniejszona o wartość niezamortyzowanej ww. nieruchomości‚ tj. pomniejszona o kwotę 354.331 złotych. Dopiero wielkość tej różnicy będzie opodatkowana podatkiem dochodowym, który wynosi 19 %. Czy słusznie...

Zdaniem Wnioskodawczyni, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zezwala na sprzedaż darowanej nieruchomości gruntowej, gdzie dochodem będzie różnica między kwotą uzyskaną ze sprzedaży, pomniejszoną o niezamortyzowaną część nieruchomości, w tym przypadku pomniejszoną o kwotę 354.331 złotych. I dopiero od tej kwoty wynikłej z tej różnicy, Zainteresowana zapłaci 19% podatek dochodowy, mimo, że nieruchomość gruntową nabyła w drodze umowy darowizny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw majątkowych wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Zgodnie zaś z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
 3. wartościami niematerialnymi i prawnymi
 • ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Zatem dla uznania przychodu ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej za przychód z tej działalności, istotne jest, aby zostały spełnione przesłanki określone w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. by nieruchomość stanowiła składnik majątku, będący środkiem trwałym. W przeciwnym wypadku zbycie nieruchomości nie dokonane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej stanowi, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródło przychodu podatkowego, jeśli ma ono miejsce przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie. Jeśli natomiast odpłatne zbycie następuje po upływie tego okresu nie powstaje przychód (nie ma miejsca opodatkowanie podatkiem dochodowym).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawczyni otrzymała w drodze darowizny nieruchomość, w której rodzice prowadzili działalność gospodarczą. Zainteresowana nie prowadzi i nigdy nie prowadziła własnej działalności gospodarczej, a zatem nieruchomość nie jest i nigdy nie była wykorzystywana w prowadzonej przez Zainteresowaną działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni przedmiotową nieruchomość wynajmuje odpłatnie osobie trzeciej otrzymane przychody rozliczając na podstawie PIT-28. Otrzymaną darowiznę – nieruchomość gruntową z budynkiem Wnioskodawczyni zamierza sprzedać w 2015 r., a na pewno w okresie krótszym, niż przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie (darowizna). Po sprzedaży darowanej nieruchomości otrzymane pieniądze, Zainteresowana chce przeznaczyć na zakup nieruchomości komercyjnej, np. zakład usługowy, sklep lub inne, w innej miejscowości, gdzie planuje w przyszłości prowadzić działalność gospodarczą.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie zbycie posiadanej nieruchomości w której rodzice Wnioskodawczyni prowadzili działalność gospodarczą, a która to nieruchomość jest przedmiotem Jej majątku, nie stanowi zbycia składnika majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie przychód z tego tytułu należy rozpatrywać w kontekście art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. W konsekwencji sprzedaż przedmiotowej nieruchomości – w warunkach opisanych we wniosku – nabytej w 2013 roku będzie stanowiła źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy zauważyć, że skoro Wnioskodawczyni dokona zbycia darowanej nieruchomości poza prowadzoną przez Nią działalnością gospodarczą (nieruchomość nie jest i nie była wykorzystywana przez Zainteresowaną na potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) właściwym nie będzie ustalenie kosztów uzyskania przychodów odpowiednich dla źródła przychodów – pozarolnicza działalność gospodarcza. Ponadto wskazać należy, że koszty takie nie będą mogły być zastosowane przez Wnioskodawczynię również z uwagi na fakt, że amortyzacja dotyczyła środka trwałego będącego własnością osoby trzeciej (ojca Zainteresowanej), a nie Jej samej. W konsekwencji dochodem Zainteresowanej nie będzie różnica między kwotą uzyskaną ze sprzedaży, pomniejszoną o niezamortyzowaną część nieruchomości (w tym przypadku pomniejszoną o kwotę 354.331 złotych), tylko przychód ustalony na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie bowiem z ww. przepisem, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30 ust. 2 ustawy).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.