ILPB1/415-802/14-5/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
ILPB1/415-802/14-5/TWinterpretacja indywidualna
  1. opodatkowanie
  2. powstanie przychodu
  3. sprzedaż nieruchomości
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2014 r. (data wpływu 7 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym w dniach 12 sierpnia 2014 r. oraz 27 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14f § 2 oraz art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ww. ustawy, pismem z dnia 14 października 2014 r. nr ILPP1/443-687/14-3/AI, ILPB2/436-207/14-3/MK, ILPB1/415-802/14-3/TW Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 17 października 2014 r., a w dniu 27 października 2014 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 22 października 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni do roku 1998 prowadziła działalność gospodarczą, jednak w chwili obecnej nie działa jako aktywny przedsiębiorca (na chwilę obecną jest wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej). Nie jest również zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

Wnioskująca jest współwłaścicielką w udziale wynoszącym 1/2 w działce nr 451 (wielkość łączna działki 9,77 ha), (...), która to jest efektem scalenia 5 działek o numerach 321/2, 323/8, 317/2, 318 oraz 320/4, dla których pierwotnie były prowadzone 4 odrębne księgi wieczyste. Wnioskodawczyni stała się właścicielką 1/2 udziału ww. działki na podstawie umowy sprzedaży zawartej z Spółdzielnią. Działka o numerze 318 została nabyta przez Wnioskodawczynię i jej małżonka w roku 1990, natomiast działki o numerach 321/2, 323/8, 317/2 oraz 320/4 – w roku 1991. Wszystkie działki stały się częścią ustawowej wspólności małżeńskiej. Wszystkie powyższe działki nigdy nie były składnikiem majątku działalności gospodarczej Wnioskującej i były przez cały okres użytkowane dla celów produkcji rolnej. Scalenie działek nastąpiło w drodze uchwały Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2013. Aktualnie dla działki nr 451 jest prowadzona przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta.

Udział Wnioskodawczyni nigdy nie był składnikiem przedsiębiorstwa i nie czerpano z niego jakichkolwiek pożytków, jak i nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Przedmiotowa nieruchomość nie została również nabyta celem jej dalszej odsprzedaży.

Uchwała Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2013 r. stanowi, że obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, jest terenem aktywności gospodarczej, czyli obszaru, gdzie mogą powstawać obiekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podkreślenia wymaga również fakt, że Wnioskodawczyni wraz z pozostałymi współwłaścicielami wystąpiła w stosunku do przedmiotowej działki o wydanie warunków technicznych na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji. Wnioskodawczyni oraz pozostali współwłaściciele planowali sprzedać nieruchomość podmiotowi gospodarczemu, który będzie wykorzystywał przedmiotową nieruchomość do celów związanych z działalnością gospodarczą. W tym celu została zawarta w dniu 27 czerwca 2014 r. w formie aktu notarialnego przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży.

W wyżej wymienionej sprawie została wydana interpretacja aprobująca przedstawione przez Wnioskodawczynię stanowisko, że transakcja opisana we wniosku sprzedaży nieruchomości nie spowoduje u niej powstania przychodu, który będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych. W związku z wyżej przytoczonym stanem faktycznym wydano również interpretację aprobującą stanowisko Wnioskodawczyni, że sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu od towarów i usług, gdyż czynność ta nie ma znamion działalności gospodarczej.

Umowa przedwstępna zawarta z ówczesnym kontrahentem została wypowiedziana i nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży działki.

W dniu 27 czerwca 2014 r. została zawarta w formie aktu notarialnego przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży z nowym kontrahentem, którym jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą i nabywający nieruchomość w związku ze swoją profesjonalną działalnością. Umowa zawarta pomiędzy Wnioskującą, jej małżonkiem oraz trzecią współwłaścicielką a kontrahentem stanowi, że przyrzeczona umowa zostanie zawarta po spełnieniu warunków zawarcia umowy sprzedaży w dacie wskazanej przez kontrahenta, ale nie później niż do dnia 31 sierpnia 2015 r. Ponadto, umowa przedwstępna w § 2.2 uzależnia zawarcie umowy przyrzeczonej od spełnienia określonych warunków, polegających na uzyskaniu przez nabywcę informacji niezbędnych dla określenia, czy działka spełnia jego oczekiwania związane z prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej. Czynności te pozostają w ścisłym związku z prowadzoną przez kontrahenta działalnością gospodarczą, jako że stanowią część przygotowania działki do wykorzystania jej na cele gospodarcze. Umowa przedwstępna nie nakłada na sprzedawców żadnych dodatkowych obowiązków niż te, które obejmują zwykłe i typowe czynności związane ze zbyciem działki. Na mocy umowy przedwstępnej sprzedający zobowiązali się do wystąpienia z wnioskiem o interpretację indywidualną.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że Wnioskodawczyni nabyła nieruchomość, będącą przedmiotem sprzedaży celem prowadzenia działalności gospodarczej wraz z mężem.

Wnioskodawczyni nie ogłaszała zamiaru zbycia nieruchomości w sieci internetowej, telewizji bądź w prasie czy to o zasięgu lokalnym czy krajowym.

Zainteresowana nie podejmowała jakichkolwiek działań mogących spowodować zwiększenie wartości nieruchomości, co zresztą znalazło swój wyraźny wyraz w opisie przyszłego stanu faktycznego zawartego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy w związku ze sprzedażą wyżej opisanej nieruchomości po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód, który po uwzględnieniu kosztów jego utrzymania będzie należało opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku sprzedaży nieruchomości nie powstanie po jej stronie przychód, który po uwzględnieniu kosztów jego uzyskania będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych. Artykuł 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (dalej: PDOF) stanowi, że osoby fizyczne, jeśli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł tych przychodów (tzw. Nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 9 PDOF opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 lit. a PDOF źródłami przychodu są: odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 – nieruchomości lub ich części, jeśli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zmiany, okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zmiany.

Mając na uwadze powyższe, sprzedaż nieruchomości (udziału w nieruchomości) musi spełnić łącznie 2 przesłanki: odpłatne zbycie nie nastąpiło w ramach działalności gospodarczej i jednocześnie odpłatne zbycie nieruchomości zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło to zbycie. Jeśli natomiast odpłatne zbycie nie następuje w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, a osoba fizyczna dokonuje sprzedaży prywatnego majątku oraz odpłatne zbycie miało miejsce po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zbycie, to taka sprzedaż nie spowoduje powstania przychodu po stronie zbywcy.

Wnioskodawczyni nabyła działki wchodzące w skład obecnej działki nr 451 w 1990 i 1991 roku, co przesądza o tym, że warunek czasowy pozwalający wysnuć wniosek o wyłączeniu nabycia działek po okresie, podczas trwania którego mógłby powstać po stronie Wnioskodawczyni przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych. Co więcej, zbycie nie nastąpiło w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a stanowiło zbycie nieruchomości wchodzącej w skład majątku prywatnego Wnioskodawczyni.

Istotną kwestią jest ustalenie, czy dane działanie Wnioskodawczyni miało związek z prowadzeniem przez nią działalności gospodarczej oraz ustalenie, czy transakcja ma związek ze sferą prywatną lub ze sferą zawodową. Art. 5a pkt 6 PDOF zawiera definicję działalności gospodarczej, zgodnie z którą pod tym pojęciem należy rozumieć wszelką działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych;

która jest prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 PDOF. Wartym podkreślenia jest fakt, że definicja ta nie pokrywa się zupełnie z definicją działalności gospodarczej zawartej w ustawie o podatku od towarów i usług, ale wspólnym mianownikiem obu tych definicji są cechy, na podstawie których danemu podmiotowi można przypisać działanie w charakterze przedsiębiorcy w danej sytuacji. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług bycie uznanym za podatnika VAT nie jest uzależnione od bycia zarejestrowanym jako podatnik VAT, a dopiero zespół okoliczności konkretnej transakcji przesądza o tym, czy dany podatnik występuje w charakterze podatnika VAT i czy dokonywana przez niego czynność będzie opodatkowana podatkiem VAT.

Brzmienie art. 10 ust. 1 pkt 3 PDOF przesądza o tym, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię nie może być opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie ma związku z prowadzeniem przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni, zbywając nieruchomość, nie może być zatem uznana za przedsiębiorcę, gdyż ta konkretna czynność nie miała cech działalności profesjonalnej, zorganizowanej i ciągłej, a była jedynie jednorazową czynnością. Co więcej, czynności podejmowane w ramach zbywania nieruchomości miały charakter zwykłych niezbędnych działań ukierunkowanych bezpośrednio na zbycie nieruchomości, a nie na uzyskaniu jak największego zysku z tytułu zbycia działki nr 451.

Analizując transakcję dokonywaną przez Wnioskodawczynię, należy wziąć pod uwagę całość kontekstu, jaki towarzyszy zawieranej transakcji i ustalić, czy dana osoba fizyczna występowała w charakterze handlowca tzn., czy angażowała środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, a nie jako osoba wykonująca prawo własności do tego gruntu. Działając bowiem jako handlowiec, osoba ta musi wykonywać działalność gospodarczą w sposób zawodowy (profesjonalny), czyli wykonywać stałą, powtarzalną i zorganizowaną czynność. Wnioskodawczyni co prawda podjęła szereg działań od momentu nabycia do momentu zbycia, które mogą być uważane za potwierdzające profesjonalny i zarobkowy charakter, jednak były one w rzeczywistości wyjęte ze sfery zawodowej Wnioskującej i stanowiły cześć sfery prywatnej jej życia. Zdaniem Wnioskodawczyni przedmiotowa transakcja oraz jej okoliczności nie pozwalają na przypisanie jej statusu przedsiębiorcy, gdyż brak jest elementów cechujących profesjonalny obrót gospodarczy. Nieruchomość co prawda na mocy zmiany zagospodarowania planu przestrzennego znalazła się na obszarze przeznaczonych na aktywność gospodarczą, jednak nigdy nie była wykorzystywana przez Wnioskodawczynię i pozostałych współwłaścicieli w celach związanych z działalnością gospodarczą. Ponadto, działanie Wnioskodawczyni ma charakter prywatny i związane jest z wykonywaniem prawa własności nieukierunkowanych na zwiększenie zysku poprzez zbycie nieruchomości. Co więcej, Wnioskującej nie można przypisać w konkretnej sytuacji statusu przedsiębiorcy, gdyż nigdy nie zajmowała się ona zawodowo obrotem jakimikolwiek nieruchomościami, ani nie wykorzystywała działki do celów marketingowych związanych z promocją własnej działalności gospodarczej.

Kolejną kwestią jest aspekt czasowy dokonywanej przez Wnioskującą transakcji. W świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 PDOF, który stanowi, że w związku z tym, że odpłatne zbycie nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (1990 i 1991), przeprowadzana przez Wnioskującą transakcja nie będzie miała charakteru zarobkowego, gdyż nie powstanie po stronie Wnioskującej przychód, który po uwzględnieniu kosztów jego uzyskania należałoby opodatkować podatkiem od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskującej należy uznać na prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym.

Jeżeli natomiast odpłatne zbycie nieruchomości dokonane zostaje po upływie tego okresu i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, przychód z tego tytułu nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wobec wyżej powołanych regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego dla zastosowania właściwych zasad opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości istotne znaczenie ma data nabycia przedmiotowej nieruchomości oraz fakt, czy zbycie to nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej, czy też nie.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni nabyła działki będące przedmiotem odpłatnego zbycia na podstawie umowy sprzedaży w roku 1990 i 1991. Działki te nigdy nie były składnikiem majątku działalności gospodarczej Wnioskującej i były przez cały okres użytkowane dla celów produkcji rolnej. Udział Wnioskodawczyni nigdy nie był składnikiem przedsiębiorstwa i nie czerpano z niego jakichkolwiek pożytków, jak i nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Przedmiotowa nieruchomość nie została również nabyta celem jej dalszej odsprzedaży.

Mając na uwadze powyższe oraz uregulowania prawne w tym zakresie należy stwierdzić, że przychód uzyskany ze zbycia udziału w nieruchomości nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie będzie stanowić ono źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Transakcja zbycia zostanie bowiem dokonana po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto przedmiotowy udział, podlegający sprzedaży i zbycie to nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

opodatkowanie
IPTPP4/443-762/14-6/MK | Interpretacja indywidualna

powstanie przychodu
ILPB1/415-641/14-4/IM | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
IBPP1/443-757/14/ES | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.