IBPP2/443-540/13/AB | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży działki nr 1621/62
IBPP2/443-540/13/ABinterpretacja indywidualna
  1. budowle
  2. nieruchomości
  3. sprzedaż nieruchomości
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 czerwca 2013 r. (data wpływu 12 czerwca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 września 2013 r. znak: FP.3228.1.2013 (data wpływu 16 września 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki nr 1621/62 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie opodatkowania sprzedaży działki nr 1621/62.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 września 2013 r. znak: FP.3228.1.2013 (data wpływu 16 września 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 2 września 2013 r. znak: IBPP2/443-540/13/AB.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Gmina zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy zawarła w dniu 6 maja 2013 r. umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Me w Gminie Ż o obszarze 0,11 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1621/62 sklasyfikowanej jako pastwiska trwałe (PsIII - 0,05 ha ) i nieużytki (N - 0,06 ha). Nieruchomość została sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego. W ogłoszeniu o przetargu z dnia 21 lutego 2013 r. została umieszczona informacja, że do ceny sprzedaży, osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. W dniu 27 marca 2013 r. uczestnik przetargu przedstawił Komisji Przetargowej oświadczenie, o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu. Po zawarciu umowy kupna - sprzedaży i otrzymaniu faktury VAT nabywca działki wystąpił do Gminy z wnioskiem o zwrot podatku VAT zawartego w cenie nieruchomości jako nienależenie pobranego. Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej działki. W wypisie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy tereny te oznaczone są jako MZ- obszary, które mogą być przeznaczone pod budowę. Działka uzbrojona jest w sieć kanalizacyjną, w bliskim sąsiedztwie znajdują się sieć wodociągowa, gazowa, elektryczna. Dojazd do działki jest bezpośrednio z drogi gminnej asfaltowej. Działka może stanowić odrębną działkę budowlaną.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że sieć kanalizacyjna znajdująca się na działce nr 1621/62 nie była przedmiotem dostawy. Przechodząca sieć kanalizacyjna przez w/w działkę miała wpływ na wycenę wartości tej działki, która była przeznaczona do sprzedaży, ale nie była przedmiotem sprzedaży. Sieć kanalizacji sanitarnej jest budowlą trwale związana z gruntem zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)

Sieć kanalizacyjna w dacie sprzedaży znajdująca się na działce nr 1621/62 stanowiła własność wnioskodawcy tj. Gminy i w dalszym ciągu stanowi własność Gminy.

Prawo do rozporządzenia jak właściciel siecią kanalizacyjną w rozumieniu art. 7 ust. l ustawy o VAT posiadała i posiada Gmina .

Gmina dokonując sprzedaży nieruchomości tj. działki nr 1621/62 nie dokonała sprzedaży sieci kanalizacyjnej znajdującej się na tej działce. Cała sieć kanalizacyjna łącznie z odcinkiem sieci znajdującej się na w/w działce stanowiła i stanowi własność gminy.

Ponadto Wnioskodawca informuje:

  • przy wytworzeniu tj. budowie sieci kanalizacyjnej nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  • 2 i 3 tiret pozostaje bez odpowiedzi z uwagi iż niezaistniała dostawa sieci kanalizacyjnej,
  • oddanie do użytkowania sieci kanalizacyjnej nastąpiło w dniu 18 października 2010 r.
  • Gmina nie ponosiła wydatków na ulepszenie sieci kanalizacyjnej,
  • sieć kanalizacyjna nie była przedmiotem umów najmu, dzierżawy ani umów o podobnym charakterze.

Dla działki o nr ewid. 1621/62 brak jest decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie oznaczone jako nr 1:

Czy sprzedaż działki w miejscowości M należało opodatkować podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż działki o nr ewid. 1621/62 położonej w miejscowości M należało opodatkować podatkiem VAT stawką 23%. Gmina kierowała się przeznaczeniem tego terenu w założeniach w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy. Postępowanie w sprawie sprzedaży w/w działek rozpoczęto przed 1 kwietnia 2013r. tj. przed wejściem zmiany ustawy o podatku VAT z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zm., w której zwolnieniu od podatku podlegała dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego w kwestiach objętych pytaniem nr 1 uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zwrócić uwagę należy, że interpretacja indywidualna została wydana w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2013 r., gdyż jak wskazał Wnioskodawca umowa sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości M nr ewid. 1621/62 nastąpiła w dniu 6 maja 2013 r. czyli w okresie, kiedy to już obowiązywały znowelizowane przepisy ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Tereny budowlane, w myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, obowiązującego od dnia 1 kwietnia 2013 r., to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane w myśl art. 2 pkt 33 ww. ustawy. Natomiast dostawa gruntów niezabudowanych, będących np. gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są terenami budowlanymi, jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Gmina zawarła w dniu 6 maja 2013 r. umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości M o obszarze 0,11 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1621/62 sklasyfikowanej jako pastwiska trwałe (PsIII - 0,05 ha) i nieużytki (N - 0,06 ha). Nieruchomość została sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego. Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej działki. W wypisie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy tereny te oznaczone są jako MZ - obszary, które mogą być przeznaczone pod budowę. Dla działki o nr ewid. 1621/62 brak jest decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Działka uzbrojona jest w sieć kanalizacyjną, w bliskim sąsiedztwie znajdują się sieć wodociągowa, gazowa, elektryczna. Działka może stanowić odrębną działkę budowlaną. Sieć kanalizacyjna znajdująca się na działce nr 1621/62 nie była przedmiotem dostawy. Przechodząca przez w/w działkę sieć kanalizacyjna miała wpływ na wycenę wartości tej działki, która była przeznaczona do sprzedaży, ale nie była przedmiotem sprzedaży. Sieć kanalizacji sanitarnej jest budowlą trwale związaną z gruntem zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Sieć kanalizacyjna znajdująca się na działce nr 1621/62 w dacie sprzedaży stanowiła własność wnioskodawcy tj. Gminy i w dalszym ciągu stanowi własność Gminy. Prawo do rozporządzenia jak właściciel siecią kanalizacyjną w rozumieniu art. 7 ust. l ustawy o VAT posiadała i posiada Gmina. Gmina dokonując sprzedaży nieruchomości tj. działki nr 1621/62 nie dokonała sprzedaży sieci kanalizacyjnej znajdującej się na tej działce. Cała sieć kanalizacyjna łącznie z odcinkiem sieci znajdującej się na w/w działce stanowiła i stanowi własność gminy.

Zatem z powyższego wynika, iż w przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia z odpłatną dostawą gruntu przeznaczonego pod zabudowę, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Skoro przedmiotem dostawy będzie sam grunt przeznaczony pod zabudowę tj. działka nr 1621/62 zatem nie znajdzie w tej sytuacji zastosowania zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Mając zatem na względzie powołane przepisy prawa oraz opisany stan faktyczny wskazać należy, iż przedmiotem dostawy będzie sam grunt, w konsekwencji dostawa działki 1621/62 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej, tj. 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, w kwestiach objętych pytaniem nr 1, należy uznać za prawidłowe, jednakże prawidłowość stanowiska wynika z innej podstawy prawnej niż wskazał Wnioskodawca.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ocena prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy w kwestiach objętych pytaniem nr 2 będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-540/13/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.