IBPP1/4512-432/15/ES | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku sprzedaży na licytacji publicznej nieruchomości dłużnika tj. działek zabudowanych
IBPP1/4512-432/15/ESinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomość zabudowana
 2. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 marca 2015 r. (data wpływu 24 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.) oraz pismem z 19 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży na licytacji publicznej nieruchomości dłużnika tj. działek zabudowanych nr 31/2 i nr 59/2 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży na licytacji publicznej nieruchomości dłużnika tj. działek zabudowanych nr 31/2 i nr 59/2.

Wniosek został uzupełniony pismem z 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/4512-261/15/ES z 23 kwietnia 2015 r. oraz pismem z 19 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w (...) prowadzi p-ko dłużnikowi K. zam. w (...) postępowania egzekucyjne z wniosku wierzycieli: Sp. z o.o., Gminy Miasta, Skarbu Państwa.

Przedmiotem ww. postępowań jest egzekucja z nieruchomości dłużnika opisana jako: prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własność budynków stanowiących odrębną nieruchomość, która położona jest w miejscowości T. i dla której prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o numerze (...). Powyższe prawo będzie przedmiotem licytacji publicznej, jednakże aby przystąpić do licytacji i wyznaczyć termin pierwszej licytacji, powiadomić o terminie strony i uczestników postępowania jak również obwieścić o nim w odpowiednich instytucjach, organ egzekucyjny zobowiązany jest do ustalenia, czy w przypadku sprzedaży licytacyjnej będzie istniał, obowiązek odprowadzenia podatku VAT czy też nie. W tym zatem celu organ egzekucyjny wezwał dłużnika do złożenia oświadczenia w przedmiocie istnienia lub nie obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, kierując następujące pytania czy dłużnik:

  -była/jest podatnikiem podatku od towarów i usług...
  - czy w związku z przystąpieniem do egzekucji z nieruchomości opisanej jako: prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własność budynków stanowiących odrębną nieruchomość, położonej w miejscowości: T. i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o numerze: (...) - istnieje po stronie Pana obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży licytacyjnej przedmiotowej nieruchomości tj. czy należy odprowadzić podatek VAT do właściwego Urzędu Skarbowego, jeżeli tak to do którego...
  -kiedy budynek/budowla lub ich część został/y oddany/e do użytkowania...
  -czy w stosunku do w/w nieruchomości doszło do tzw. pierwszego zasiedlenia, jeżeli tak to kiedy... (przez pierwsze zasiedlenie zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług rozumie się oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynku/budowli lub ich części po ich:
 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej,
-czy przedmiotowa nieruchomość stanowi Pana majątek osobisty (niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą)...
-czy wyżej opisana nieruchomość była elementem majątku Pana wykorzystywanym w ramach działalności gospodarczej...
-czy w stosunku do przedmiotowej nieruchomości przysługiwało Panu prawo do obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony...
-czy w stosunku do przedmiotowej nieruchomości ponoszone, były wydatki na jej ulepszenie w ramach czynności podlegających opodatkowaniu, w stosunku do których miał/a Pan prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił/a Pan takie nakłady, to czy były one wyższe niż 30% wartości początkowej przedmiotowej nieruchomości...

Na wystosowane wezwanie dłużnik w dniu 30 października 2013 r. złożył oświadczenie następującej treści: Oświadczył, iż prowadzi działalność gospodarczą od roku ok. 1995 polegającą na handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi, prowadzi także transport oraz wynajem magazynów, natomiast prowadzona działalność gospodarcza nie jest związana z obrotem nieruchomościami.

Ponadto wyjaśnił, iż nieruchomość gruntową składającą się z działki nr 31/2 o pow. 5202 m2 zabudowaną zespołem budynków warsztatowo-usługowych oraz częściowo budynkiem magazynowo-produkcyjnym, działkę nr 59/2 o pow. 10746 m2 zabudowaną budynkiem biurowo-mieszkalnym, budynkiem portierni oraz częściowo budynkiem magazynowo-produkcyjnym, działkę nr 64 niezabudowaną o pow. 185 m2 (wszystkie objęte księgą wieczystą nr...) nabył w drodze licytacji komorniczej w roku 1996 do celów własnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W momencie nabywania tej nieruchomości, jak oświadczył dłużnik, nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT a ponadto nabycie ww. nieruchomości nie było potwierdzone fakturą VAT. W momencie nabycia nieruchomości, jak dalej wyjaśnił dłużnik, nie miał on zamiaru późniejszej odsprzedaży tejże nieruchomości w celach zarobkowych. Ww. nieruchomości są zarejestrowane jako środek trwały w ramach prowadzonej przez dłużnika działalności gospodarczej. Wg oświadczenia dłużnika, w stosunku do ww. nieruchomości czynione były wydatki wyłącznie na remont wspominanych wyżej budynków, które nie podniosły ich wartości początkowej, zatem nie były czynione żadne wydatki na ulepszenie ww. nieruchomości, które przekraczałyby 30% wartości początkowej tych nieruchomości.

Odnosząc się natomiast do kwestii zabudowy działek nr 59/2 i 31/2 dłużnik wyjaśnił, że:

- budynek hali magazynowo produkcyjnej położony jest częściowo na działce 59/2 i 31/2 i budynek ten jest trwale połączony z gruntem, jest wynajmowany osobom trzecim nieprzerwanie od 1996 r.;

- budynek portierni położony jest na działce 59/2, jest trwale połączony z gruntem, nigdy nie był przez dłużnika oddawany w ramach czynności podlegających opodatkowaniu osobom trzecim i jest nieprzerwanie użytkowany przez niego od momentu zakupu do potrzeb własnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;

- budynek administracyjno mieszkalny o powierzchni użytkowej 360 m2 trwale związany z gruntem, położony na działce nr 59/2 jest wynajmowany osobom trzecim nieprzerwanie od 1996 r.;

- zespół budynków użytkowo magazynowo warsztatowych zabudowy szeregowej o powierzchni 415 m2 położony jest na działce nr 31/2 - w skład tego zespołu wchodzi:

• budynek magazynowy o powierzchni zabudowy 218,7 m2 i trwale połączony z gruntem, wynajmowany od 1996 r.

• budynek warsztatowy z częścią użytkową (wiata murowana) o powierzchni 172,6 m2 jest trwale połączony z gruntem i jest wynajmowany od roku 1996,

• wiata stalowa o powierzchni 78,5 m2 połączona trwale z gruntem, jest użytkowana przez dłużnika jako magazyn, nie była nigdy oddawana osobom trzecim w ramach czynności podlegających opodatkowaniu.

W związku przedstawionymi wyjaśnieniami dłużnik oświadczył, iż ewentualna sprzedaż licytacyjna przedmiotowej nieruchomości - w zakresie działek zabudowanych o nr 31/2 oraz 59/2 powinna być zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz 10a ustawy o VAT.

Dłużnik złożył ponadto dodatkowe wyjaśnienia na okoliczność następujących kwestii podlegających uzupełnieniu:

1.Czy dłużnik jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, jeżeli tak to z jakiego tytułu i od kiedy...

Odpowiedź dłużnika: tak, dłużnik jest zarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Firma "B" (VAT.PL ...).

2.Czy na moment dostawy obiekty posadowione na przedmiotowych działkach będą budynkami lub budowlami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r....

Odpowiedź dłużnika: tak, budynki posadowione na przedmiotowych działkach są budowlami.

3.Jakie będą na moment dostawy symbole PKOB każdego ze znajdujących się na gruncie budynków i budowli określone zgodnie z w/w rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r....

Odpowiedź dłużnika: na chwilę obecną dłużnik nie posiada wiedzy na ten temat.

4.Czy sprzedaż nieruchomości na rzecz dłużnika w 1996 r. była dokonana przez podmiot gospodarczy i czy była to tym samym czynność podlegająca opodatkowaniu (chociażby z tego podatku zwolniona)...

Odpowiedź dłużnika: działki i budynki w T. zostały nabyte od Komornika Sądowego w 1996 r.; dokumentem zakupu było postanowienie sądowe o przysądzeniu na własność zakupionej nieruchomości.

Organ egzekucyjny wyjaśnia w tym miejscu, iż obowiązek podatkowy wynikający z art. 18 Ustawy o Podatku od Towarów i Usług obciąża komornika od 01.05.2004 r., zatem w okresie wcześniejszym nie było po stronie organu egzekucyjnego obowiązku odprowadzenia podatku VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości.

5.Czy przedmiotowe działki i budynki/budowle, należące do dłużnika były przez niego wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT, jeśli tak to jakiej i w jakim czasie... (podać odrębnie dla każdej z działek i budynków/budowli).

Odpowiedź dłużnika: od 1996 r. działki i budowle w T. były i są nadal wykorzystywane do działalności gospodarczej.

6.Czy dokonano juz sprzedaży przedmiotowych działek, jeśli tak to których i kiedy...

Odpowiedź dłużnika: nie dokonano sprzedaży.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że na okoliczność postawionych w przedmiotowym wezwaniu pytań uzupełniających, organ egzekucyjny wysłuchał dłużnika i uzyskał następujące oświadczenie:

1.W odpowiedzi na pytanie: „Czy po 30 października 2013 r. dłużnik ponosił wydatki na ulepszenie budynków/budowli lub ich części w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej danego budynku/budowli... Czy od tych nakładów przysługiwało dłużnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego... (proszę podać odrębnie dla każdego z budynków/budowli lub ich części).

Dłużnik udzielił odpowiedzi: „Nie ponosiłem takich wydatków.

2.W odpowiedzi na pytanie: „Jeżeli ww. obiekty zostały ulepszone, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, to należy podać kiedy ulepszenie miało miejsce... (proszę wskazać odrębnie dla każdego z obiektów).

Dłużnik udzielił odpowiedzi: „Nie zostały ulepszone.

3.W odpowiedzi na pytanie: „Kiedy budynki/budowle lub ich części po ulepszeniach zostały oddane do użytkowania – proszę podać dokładne daty. (proszę wskazać odrębnie dla każdego z obiektów).

Dłużnik udzielił odpowiedzi: „Nie dotyczy.

4.W odpowiedzi na pytanie: „Czy budynki/budowle, które do 30 października 2013 r. nie były wynajmowane, ani dzierżawione, po tej dacie były przedmiotem najmu, dzierżawy, jeśli tak to w jakim okresie i jakie pożytki dłużnik czerpał z tego tytułu... (należy podać odrębnie dla każdego budynku/budowli lub ich części).

Dłużnik udzielił odpowiedzi: „Nie były dzierżawione.

5.W odpowiedzi na pytanie: „Czy dokonano już sprzedaży nieruchomości, o której mowa we wniosku, jeśli tak to kiedy... (proszę podać odrębnie dla każdej z zabudowanych działek).

Dłużnik udzielił odpowiedzi: „Nie dokonano sprzedaży.

Ponadto w piśmie z 19 maja 2015 r. Wnioskodawca podał dodatkową informację:

Na pytanie: Czy sprzedaż nieruchomości na rzecz dłużnika w 1996 r. była dokonana przez podmiot gospodarczy i czy była to tym samym czynność podlegająca opodatkowaniu (chociażby z tego podatku zwolniona)...

Udzielono odpowiedzi:

(Odpowiedź dłużnika): działki i budynki w T. zostały nabyte od Komornika Sądowego w 1996 r.; dokumentem zakupu było postanowienie sądowe o przysądzeniu na własność zakupionej nieruchomości; organ egzekucyjny wyjaśnił ponadto, że obowiązek podatkowy wynikający z art. 18 Ustawy o Podatku od Towarów i Usług obciąża komornika od 1 maja 2004 r., zatem w okresie wcześniejszym nie było po stronie organu egzekucyjnego obowiązku odprowadzenia podatku VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości.

W tym miejscu należy zatem dodać, iż w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji nieruchomości i w toku którego doszło do sprzedaży licytacyjnej zajętej nieruchomości – zakupionej właśnie przez dłużnika – sprzedawana nieruchomość stanowiła wówczas własność dłużnika egzekwowanego: E. Firma Handlowa z/s w T.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku sprzedaży na licytacji publicznej nieruchomości dłużnika opisanej jako prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własność budynków stanowiących odrębną nieruchomość położonych w miejscowości T., dla której prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o numerze (...), a na którą składają się działki o nr 31/2 oraz 59/2 (grunty zabudowane budynkami) oraz działka nr 64 (grunt niezabudowany) należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Organ egzekucyjny wobec opisanego stanu faktycznego i wobec przyszłego zdarzenia jakim będzie ewentualna sprzedaż licytacyjna nieruchomości dłużnika opisanej jako prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własność budynków stanowiących odrębną nieruchomość, która położona jest w miejscowości T. i dla której prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o numerze ... (na którą składają się działki o nr 31/2 oraz 59/2 /grunty zabudowane budynkami/ oraz działka nr 64 /grunt niezabudowany/) i w związku z którą może wystąpić obowiązek odprowadzenia podatku VAT, stoi na stanowisku, iż sprzedaż licytacyjna całej nieruchomości powinna być zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9, 10 oraz 10a ustawy o VAT. W szczególności z następujących względów:

-w odniesieniu co do działek zabudowanych o nr 31/2 oraz 59/2: nieruchomość gruntową składającą się z działki nr 31/2 o pow. 5202 m2 zabudowaną zespołem budynków warsztatowo-usługowych oraz częściowo budynkiem magazynowo-produkcyjnym, działkę nr 59/2 o pow. 10746 m2 zabudowaną budynkiem biurowo-mieszkalnym, budynkiem portierni oraz częściowo budynkiem magazynowo-produkcyjnym (wszystkie objęte księgą wieczystą nr ...) dłużnik nabył w drodze licytacji komorniczej w roku 1996 do celów własnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; w momencie nabywania tej nieruchomości, jak oświadczył dłużnik, nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT a ponadto nabycie ww. nieruchomości nie było potwierdzone fakturą VAT; w momencie nabycia nieruchomości dłużnik nie miał zamiaru późniejszej odsprzedaży tejże nieruchomości w celach zarobkowych; ww. nieruchomości są zarejestrowane jako środek trwały w ramach prowadzonej przez dłużnika działalności gospodarczej; w stosunku do ww. nieruchomości czynione były wydatki wyłącznie na remont wspominanych wyżej budynków, które nie podniosły ich wartości początkowej, zatem nie były czynione żadne wydatki na ulepszenie ww. nieruchomości, które przekraczałyby 30% wartości początkowej tych nieruchomości; w kwestii natomiast zabudowy działek nr 59/2 oraz 31/2 budynek hali magazynowo produkcyjnej położony jest częściowo na działce 59/2 i 31/2, budynek ten jest trwale połączony z gruntem, jest wynajmowany osobom trzecim nieprzerwanie od 1996 r.; budynek portierni położony jest na działce 59/2, jest trwale połączony z gruntem, nigdy nie był przez dłużnika oddawany w ramach czynności podlegających opodatkowaniu osobom trzecim i jest nieprzerwanie użytkowany przez niego od momentu zakupu do potrzeb własnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; budynek administracyjno-mieszkalny o powierzchni użytkowej 360 m2 trwale związany z gruntem, położony na działce nr 59/2 jest wynajmowany osobom trzecim nieprzerwanie od 1996 r.; zespół budynków użytkowo magazynowo warsztatowych zabudowy szeregowej o powierzchni 415 m2 położony jest na działce nr 31/2 - w skład tego zespołu wchodzi:

- budynek magazynowy o powierzchni zabudowy 218,7 m2 trwale połączony z gruntem, wynajmowany od 1996 r.

- budynek warsztatowy z częścią użytkową (wiata murowana) o powierzchni 172,6 m2 jest trwale połączony z gruntem i jest wynajmowany od roku 1996 r.

- wiata stalowa o powierzchni 78,5 m2 połączona trwale z gruntem, jest użytkowana przez dłużnika jako magazyn, nie była nigdy oddawana osobom trzecim w ramach czynności podlegających opodatkowaniu.

W związku zatem z przytoczonymi informacjami, w ocenie organu egzekucyjnego ewentualna sprzedaż licytacyjna przedmiotowej nieruchomości - w zakresie działek zabudowanych o nr 31/2 oraz 59/2 również powinna być zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz 10a ustawy o VAT.

Zwolnienie od podatku VAT dotyczące budynków rozciąga się również na grunty, na których posadowione są budynki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na charakter sprawy będącej przedmiotem interpretacji tut. organ postanowił ująć kwestie dotyczące 2 zdarzeń przyszłych tj. dostawy 2 działek zabudowanych nr 31/2 i nr 59/2, w jednej interpretacji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 2. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przez sprzedaż w myśl art. 2 pkt 22 ww. ustawy - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zatem – w świetle przytoczonych powyżej przepisów – grunt spełnia definicję towaru określoną w art. 2 pkt 6, a jego sprzedaż traktowana jest jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Podkreślić należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podatnika.

Z treści art. 15 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 cyt. ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast, w myśl obowiązującego art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnieniem od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Dana nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie danego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy) czy nabywcy.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Według art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 8 ww. ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:

1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 3. obiekt małej architektury;

2.budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2a.budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

3.budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

3a.obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.).

W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: „Budynki” i „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”. Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w PKOB obiektami inżynierii lądowej i wodnej są wszystkie obiekty budowlane nie klasyfikowane jako budynki.

Zatem jeśli dana budowla w rozumieniu Prawa budowlanego nie została sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jako budynek, mieści się w sekcji „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”.

Należy mieć na uwadze, że Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych obejmuje obiekty budowlane, przez które rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca - Komornik Sądowy prowadzi przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjne, którego przedmiotem jest egzekucja z nieruchomości dłużnika opisana jako: prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własność budynków na tym gruncie posadowionych.

Dłużnik w dniu 30 października 2013 r. oświadczył, iż prowadzi działalność gospodarczą od 1995 r. polegającą na handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi, transporcie z także wynajmie magazynów.

Nieruchomość składającą się z:

- działki nr 31/2 zabudowaną zespołem budynków warsztatowo-usługowych oraz częściowo budynkiem magazynowo-produkcyjnym,

- działki nr 59/2 zabudowaną budynkiem biurowo-mieszkalnym, budynkiem portierni oraz częściowo budynkiem magazynowo-produkcyjnym,

dłużnik nabył w drodze licytacji komorniczej w 1996 r. do celów własnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W momencie nabywania tej nieruchomości, jak oświadczył dłużnik, nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT a nabycie ww. nieruchomości nie było potwierdzone fakturą VAT.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji nieruchomości i w toku którego doszło do sprzedaży licytacyjnej zajętej nieruchomości – zakupionej właśnie przez dłużnika – sprzedawana nieruchomość stanowiła wówczas własność dłużnika egzekwowanego: E. Firma Handlowa z/s w T.

Ww. nieruchomości są zarejestrowane jako środek trwały w ramach prowadzonej przez dłużnika działalności gospodarczej.

W stosunku do ww. nieruchomości nie były czynione żadne wydatki na ulepszenie ww. nieruchomości, które przekraczałyby 30% wartości początkowej tych nieruchomości.

Odnośnie zabudowy działek nr 59/2 i 31/2:

 • budynek hali magazynowo produkcyjnej położony jest częściowo na działce 59/2 i 31/2, jest trwale połączony z gruntem, jest wynajmowany osobom trzecim nieprzerwanie od 1996 r.,
 • budynek portierni położony jest na działce 59/2, jest trwale połączony z gruntem, nigdy nie był przez dłużnika oddawany w ramach czynności podlegających opodatkowaniu osobom trzecim i jest nieprzerwanie użytkowany przez niego od momentu zakupu do potrzeb własnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • budynek administracyjno mieszkalny położony na działce nr 59/2 jest trwale związany z gruntem, jest wynajmowany osobom trzecim nieprzerwanie od 1996 r.;
 • zespół budynków użytkowo magazynowo warsztatowych zabudowy szeregowej położony jest na działce nr 31/2 - w skład tego zespołu wchodzi:

-budynek magazynowy jest trwale połączony z gruntem, wynajmowany od 1996 r.

-budynek warsztatowy z częścią użytkową (wiata murowana) jest trwale połączony z gruntem, wynajmowany od roku 1996,

-wiata stalowa połączona trwale z gruntem, jest użytkowana przez dłużnika jako magazyn, nie była nigdy oddawana osobom trzecim w ramach czynności podlegających opodatkowaniu.

Dłużnik jest zarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Na moment dostawy budynki posadowione na przedmiotowych działkach są budowlami.

Od 1996 r. działki i budowle były i są nadal wykorzystywane do działalności gospodarczej.

Po 30 października 2013 r. dłużnik nie ponosił wydatków na ulepszenie budynków/budowli lub ich części w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które były równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej danego budynku/budowli.

Budynki/budowle, które do 30 października 2013 r. nie były wynajmowane, ani dzierżawione, po tej dacie nie były dzierżawione.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii zwolnienia od podatku dostawy działek zabudowanych nr 59/2 i 31/2.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy prawa, w celu ustalenia, czy dostawa ww. budynków/budowli będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisami art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Aby zatem dostawa:

- budynku hali magazynowo produkcyjnej (posadowionego częściowo na działce 59/2 i 31/2),

- budynku administracyjno mieszkalnego (posadowionego na działce 59/2),

- budynku magazynowego (posadowionego na działce 31/2),

- budynku warsztatowego (posadowionego na działce 31/2),

- budynku portierni oraz

- wiaty stalowej użytkowanej jako magazyn,

korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych budynków nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

Z opisu sprawy wynika, że na podstawie licytacji komorniczej w 1996 r. dłużnik nabył m.in. 2 działki zabudowane o nr 59/2 i 31/2. Nabycie nie było udokumentowane fakturą VAT, natomiast sprzedawana nieruchomość stanowiła wówczas własność dłużnika egzekwowanego: E. Firma Handlowa, co oznacza, że nie była to sprzedaż majątku prywatnego osoby fizycznej, która mogła być wyłączona z opodatkowania podatkiem uregulowanym w ustawie o podatku od towarów i usług lecz była to sprzedaż majątku Firmy Handlowej (podmiotu gospodarczego), zatem stanowiła co do zasady czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT (choćby korzystającą ze zwolnienia od podatku).

W stosunku do ww. nieruchomości nie były czynione żadne wydatki na ulepszenie, które przekraczałyby 30% wartości początkowej każdej z tych nieruchomości.

Odnosząc powołane przepisy prawa do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że czynnością spełniającą definicję pierwszego zasiedlenia tj. oddania do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu nabywcy posadowionych na działkach 59/2 i 31/2 budynków/budowli (budynku administracyjno mieszkalnego, budynku magazynowego, budynku warsztatowego, hali magazynowo produkcyjnej, budynku portierni oraz wiaty stalowej użytkowanej jako magazyn) była sprzedaż tych działek wraz z posadowionymi na nich ww. obiektami na rzecz Wnioskodawcy w 1996 r.

Zatem pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną sprzedażą nie upłynie okres krótszy niż 2 lata, tym samym planowana dostawa ww. budynków/budowli będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów objętą zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym, również dostawa gruntu (działek o nr 59/2 i 31/2), na których ww. budynki/budowle są posadowione korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Ponieważ planowana przez Wnioskodawcę dostawa ww. budynków/budowli objęta będzie zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, to badanie czy w sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę dostawa przedmiotowych obiektów będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a o VAT - jest bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że dostawa działek zabudowanych powinna być zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe, przy czym zaznaczyć należy, że dostawa ta korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, a nie na podstawie wskazanego przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz 10a ustawy o VAT. W przedstawionej sprawie dla dostawy nieruchomości nie ma bowiem zastosowania zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Odnośnie zwolnienia od podatku dostawy będącej w użytkowaniu wieczystym działki niezabudowanej wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nieruchomość zabudowana
IBPP1/443-981/14/ES | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
ILPB2/415-1120/14-5/JK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.