IBPP1/443-1145/14/ES | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości
IBPP1/443-1145/14/ESinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomość zabudowana
 2. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 listopada 2014 r. (data wpływu 13 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z 6 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości:

 • jest nieprawidłowe w odniesieniu do dostawy budynku administracyjnego wraz z częścią działki gruntu przyporządkowaną do tego budynku,
 • jest prawidłowe w odniesieniu do dostawy budynku hali produkcyjno-magazynowej, budynku transportu, budynku stacji trafo oraz budowli w postaci dróg, chodników i ogrodzenia wraz z częścią działki gruntu przyporządkowaną do tych budynków i budowli.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości.

Wniosek został uzupełniony pismem z 6 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-1145/14/ES z 28 stycznia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca Spółka z o.o. posiada nieruchomość, którą 11 października 1994 roku Skarb Państwa na podstawie art. 41, w związku z art. 23 ustawy o Prywatyzacji Przedsiębiorstw Państwowych (Dz.U. z 1990 r. nr 51, poz. 290 i z 1991 r. nr 60 poz. 253) i Aktu Notarialnego Repertorium (...) oddał do odpłatnego korzystania i pobierania pożytków jako zespół składników materialnych i niematerialnych państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą P. Nabycie nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Umowa została zawarta na okres 10 lat do 10 października 2004 r. W tym czasie Spółka spłaciła wszystkie raty i stała się jedynym właścicielem.

W najbliższym czasie (pod koniec bieżącego roku lub na początku 2015 r.) Spółka zamierza sprzedać całą nieruchomość, której wszystkie składniki są wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Przedmiotem transakcji będzie grunt stanowiący własność Skarbu Państwa o powierzchni 9073 m2 oddany Wnioskodawcy w użytkowanie wieczyste do dnia 5 grudnia 2089 roku oraz budynki i budowle znajdujące się na tym gruncie:

 1. Budynek administracyjny o kubaturze 3497 m3 modernizowany w 1997 roku i oddany do użytkowania (wartość ulepszenia przekroczyła 30% wartości początkowej tego obiektu i wydatki na to ulepszenie podlegały opodatkowaniu). Budynek ten był jeszcze modernizowany w późniejszych latach (2001 r., 2003 r., 2006 r. i 2012 r.) ale wydatki te w każdym z tych lat nie przekraczały 30% wartości początkowej.
 2. Hala produkcyjno-magazynowa o kubaturze 13480 m3 modernizowana w 2001 roku i oddana do użytkowania (wartość ulepszenia przekroczyła 30% wartości początkowej tego obiektu i wydatki na to ulepszenie podlegały opodatkowaniu). Budynek ten nie był modernizowany w późniejszych latach.
 3. Budynek transportu o kubaturze 1182 m3 modernizowany w 2002 roku i oddany do użytkowania (wartość ulepszenia przekroczyła 30% wartości początkowej tego obiektu i wydatki na to ulepszenie podlegały opodatkowaniu) oraz modernizowany także w 2003 r. i oddany do użytkowania (wartość tego ulepszenia tez przekroczyła 30% wartości początkowej obiektu i wydatki na to ulepszenie podlegały opodatkowaniu).
 4. Budynek stacji trafo o kubaturze 187 m3 nigdy nie modernizowany, znajdują się w nim urządzenia Z.
 5. Wiata magazynowa o kubaturze 1247 m3 modernizowana w 1999 roku i oddana do użytkowania (wartość ulepszenia przekroczyła 30% wartości początkowej tego obiektu i wydatki na to ulepszenie podlegały opodatkowaniu). Budynek ten nie był modernizowany w późniejszych latach.

Wszystkie budynki oprócz wiaty magazynowej są trwale związane z gruntem i nie zajmują całej jego powierzchni ponieważ na nim znajdują się jeszcze następujące budowle: drogi i chodniki (modernizowane w 2002 roku i oddane do użytkowania (wartość ulepszenia przekroczyła 30% ich wartości początkowej i wydatki na to ulepszenie podlegały opodatkowaniu), szlaban oraz oświetlenie i ogrodzenie terenu.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT od 7 września 1994 r. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba prawna (spółka z o.o.) świadczy usługi w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0) oraz usługi wynajmu nieruchomości przy ul. Ś. w K. (PKWiU nr 68.20.12.0).

Wnioskodawca stał się właścicielem przedmiotowej nieruchomości od dnia 11 października 1994 r.

Nabycie tej nieruchomości na podstawie aktu notarialnego (szczegóły we wniosku z dnia 12 listopada 2014 r.) na rzecz Wnioskodawcy nie była czynnością podlegającą opodatkowaniem podatkiem VAT.

Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowej nieruchomości.

Nieruchomość obejmuje jedną geodezyjnie wyodrębnioną działkę o nr 524/39, obręb 4, jednostka ewidencyjna (...) objęta KW nr (...) o powierzchni 0,9073 ha. Działka nr 524/39 w momencie sprzedaży będzie działką zabudowaną.

Obiekty posadowione na przedmiotowej działce nr 524/39 to budynki: budynek administracyjny podpiwniczony, trzykondygnacyjny (parter, pierwsze piętro i drugie piętro) o powierzchni użytkowej 739,5 m2, hala produkcyjno-magazynowa niepodpiwniczona jednokondygnacyjna o powierzchni użytkowej 1545,0 m2, budynek transportu niepodpiwniczony jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 264,2 m2, budynek stacji trafo niepodpiwniczony jednokondygnacyjny jest to obiekt energetyczny w użytkowaniu Z. o powierzchni użytkowej 34,4 m2, wiata magazynowa to obiekt o konstrukcji stalowej niepodpiwniczony jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 1134,0 m2.

Na przedmiotowej działce znajdują się także następujące budowle: drogi i chodniki z betonu żwirowego i z płyt betonowych, oświetlenie terenu składające się z sześciu lamp sodowych, ogrodzenie terenu z kątowników zimnowalcowanych 15x15 mm przymocowane do zabetonowanych słupków stalowych oraz szlaban przy bramie wjazdowej.

Obiekty posadowione na przedmiotowej działce będące przedmiotem sprzedaży są budynkami, budowlami lub ich częściami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. z 2013 r. poz.1409) i Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U.Nr 112, poz.1316 ze zm). Ich oznaczenie PKOB to:

 • budynek administracyjny PKOB nr 1220, trwale z gruntem związany, wybudowany w 1974 r. i oddany do użytkowania 1 stycznia 1975 r.
 • hala produkcyjno-magazynowa PKOB nr 1251, trwale z gruntem związana, wybudowana w 1974 r. i oddana do użytkowania 1 stycznia 1975 r.
 • budynek transportu PKOB 1242 trwale z gruntem związany, wybudowany w 1974 r. i oddany do użytkowania 1 stycznia 1975 r.
 • budynek stacji trafo PKOB nr 1251 trwale z gruntem związany, wybudowany w 1974 r. i oddany do użytkowania 1 stycznia 1975 r.
 • wiata magazynowa PKOB 1274 nie jest trwale związana z gruntem, wybudowana i oddana do użytkowania w 1979 r., rozbudowana i oddana do użytkowania w 1983 r.
 • drogi chodniki PKOB nr 2112 trwale z gruntem związane, wybudowane w 1974 r. i oddane do użytkowania 1 stycznia 1975 r.
 • oświetlenie terenu PKOB nr 2112 nie związane trwale z gruntem, 6 lamp przymocowanych do obrzeża dachów budynków jedna do dachu budynku admistracyjno-biurowego, trzy do dachu hali produkcyjno-magazynowej od frontu i jedna od tyłu i jedna do dachu budynku transportu, wybudowane w 1974 r. i oddane do użytkowania 1 stycznia 1975 r.
 • ogrodzenie terenu PKOB nr 2112 trwale z gruntem związane, wybudowane w 1974 r. i oddane do użytkowania 1 stycznia 1975 r.
 • szlaban PKOB nr 2112 nie związany trwale z gruntem, wybudowany i oddany do użytkowania 21 lipca 2005 r.

Wszystkie budynki i budowle z wyjątkiem szlabanu zostały wybudowane przez Wnioskodawcę działającego jako przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Z. W. oddział M. w K. (...), później miały miejsce tylko zmiany nazwy (na K., później na P.). Wnioskodawca jest następcą prawnym tego przedsiębiorstwa państwowego. Są to: budynek administracyjny, hala produkcyjno-magazynowa, budynek transportu, budynek stacji trafo, wiata magazynowa, drogi i chodniki, oświetlenie terenu i ogrodzenie terenu. Szlaban został wybudowany przez Wnioskodawcę już jako Sp. z o.o.

Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie przy budowie szlabanu w 2005 r., w wysokości 1.047,42 zł. Przy budowie pozostałych budynków i budowli takie prawo Wnioskodawcy nie przysługiwało.

Pierwsze zasiedlenie poszczególnych budynków i budowli nastąpiło w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ze zm.) po ich ulepszeniu, wydatki na to ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Oddanie do użytkowania nastąpiło w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu:

 • budynek administracyjny w 1997 r.,
 • hala produkcyjno-magazynowa w 2001 r.,
 • budynek transportu w 2002 r.,
 • wiata magazynowa w 1999 r.,
 • drogi i chodniki w 2002 r.

Jedynie w przypadku budynku stacji trafo (użytkowanym przez Z.) nie doszło do pierwszego zasiedlenia. Oświetlenie, ogrodzenie i szlaban są użytkowane przez wynajmujących w takim samym stopniu jak Wnioskodawca, ale Wnioskodawca nie czerpie z tego tytułu dodatkowych pożytków, jedynie w umowie najmu jest zawarta klauzula, że je udostępnia wynajmującym.

Dla poszczególnych budynków i budowli w przypadku których doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu ww. art. 2 pkt 14 ustawy o VAT upłynie następujący okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynków i budowli:

 • budynek administracyjny 17 lat,
 • hala produkcyjno-magazynowa 13 lat,
 • budynek transportu 12 lat,
 • wiata magazynowa 15 lat,
 • drogi i chodniki 12 lat.

To pierwsze zasiedlenie polegało na ulepszeniu budynków i budowli wymienionych powyżej, wydatki na to ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Oddanie do użytkowania nastąpiło w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ze zm.).

Należy wskazać, że na pytanie tut. organu: „Z opisu sprawy wynika, że budynki wymienione we wniosku w punktach 1-5 oraz budowle w postaci dróg i chodników były modernizowane, prosimy zatem o wskazanie czy były to wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a jeśli nie to prosimy wskazać czy Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie obiektów posadowionych na przedmiotowych działkach w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które wynosiły co najmniej 30% lub były wyższe niż 30% wartości początkowej każdego z nich odrębnie.”, Wnioskodawca odpowiedział: „Tak. Wydatki na ulepszenie budynków wymienionych w punktach 1-5 oraz budowli w postaci dróg i chodników były wydatkami na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i stanowiły co najmniej lub więcej niż 30% wartości początkowej:

 • budynek administracyjny modernizowany w 1997 r. wartość ulepszenia stanowiła 43% wartości początkowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym,
 • hala produkcyjno-magazynowa modernizowana w 2001 r., wartość ulepszenia stanowiła 48% wartości początkowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym,
 • budynek transportu modernizowany w 2002 r. wartość ulepszenia stanowiła 165% wartości początkowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym,
 • wiata magazynowa modernizowana w 1999 r. wartość ulepszenia stanowiła 132% wartości początkowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym,
 • drogi i chodniki modernizowane w 2002 r. wartość ulepszenia stanowiła 101% wartości początkowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.”
 • Budynek administracyjny w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez ponad 5 lat,
 • Hala produkcyjno-magazynowa w stanie ulepszonym była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez ponad 5 lat,
 • Budynek transportu w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez ponad 5 lat,
 • Wiata magazynowa w stanie ulepszonym była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez ponad 5 lat,
 • Drogi i chodniki w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez ponad 5 lat.

Od nakładów na ulepszenie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Budynek administracyjny został ulepszony w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, ulepszenia z lat 2001, 2003, 2006 i 2012 po zsumowaniu były wyższe niż 30% wartości początkowej tego budynku. Po zsumowaniu te ulepszenia przekroczyły 30% wartości początkowej 2003 roku. Budynek po ulepszeniach został oddany do użytkowania 31 grudnia 2003 roku. Od nakładów na to ulepszenie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Budynek ten w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych ponad 5 lat. Te czynności to świadczenie usług w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0) oraz usług wynajmu części własnej nieruchomości przy ul. Ś. w K. (PKWiU nr 68.20.12.0).

Szlaban, oświetlenie i ogrodzenie są budowlami w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane:

 • oświetlenie terenu PKOB nr 2112 nie związane trwale z gruntem, 6 lamp przymocowanych do obrzeża dachów budynków jedna do dachu budynku admistracyjno-biurowego, trzy do dachu hali produkcyjno-magazynowej od frontu i jedna od tyłu i jedna do dachu budynku transportu, wybudowane przez Wnioskodawcę działającego jako przedsiębiorstwo państwowe Z. w W. oddział M. w K. (Spółka z o.o. jest następcą prawnym tego przedsiębiorstwa państwowego) w 1974 r. i oddane do użytkowania 1 stycznia 1975 r.
 • ogrodzenie terenu PKOB nr 2112 trwale z gruntem związane, wybudowane przez Wnioskodawcę działającego jako przedsiębiorstwo państwowe Z. w W. oddział M. w K. (Spółka z o.o. jest następcą prawnym tego przedsiębiorstwa państwowego) w 1974 r. i oddane do użytkowania 1 stycznia 1975 r.
 • szlaban PKOB nr 2112 nie związany trwale z gruntem, wybudowany przez Wnioskodawcę działającego jako Sp. z o.o. ul. Ś. w K. w 2005 r. i oddany do użytkowania 21 lipca 2005 r.

Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie przy budowie szlabanu w 2005 r. w wysokości 1.047.42 zł.

Przy budowie oświetlenia i ogrodzenia takie prawo Wnioskodawcy nie przysługiwało.

Nie doszło do pierwszego zasiedlenia szlabanu, oświetlenia i ogrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie obiektów: szlabanu, oświetlenia i ogrodzenia.

Przedmiotowa działka, budynki i budowle, należące do Wnioskodawcy były, są i będą (od momentu wejścia w posiadanie do chwili sprzedaży) wykorzystywane przez Wnioskodawcę:

 • działka nr 524/39, obręb 4, jednostka ewidencyjna (...)objęta KW nr (...) o powierzchni 0,9073 ha do prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba prawna (spółka z o.o.) świadczenia usług w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0) oraz usługi wynajmu części nieruchomości przy ul. Ś. w K. (PKWiU nr 68.20.12.0),
 • budynek administracyjny do prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba prawna (spółka z o.o.) i świadczenia usług w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0) oraz usługi wynajmu części nieruchomości przy ul. Ś. w K. (PKWiU nr 68.20.12.0),
 • hala produkcyjno-magazynowa do prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba prawna (spółka z o.o.) świadczenia usług w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0) oraz usługi wynajmu części nieruchomości przy ul. Ś. w K. (PKWiU nr 68.20.12.0),
 • budynek transportu do prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba prawna (spółka z o.o.) świadczenia usług w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0) oraz usługi wynajmu części nieruchomości przy ul. Ś. w K. (PKWiU nr 68.20.12.0),
 • budynek stacji trafo do prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba prawna (spółka z o.o.) świadczenia usług w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0).
 • wiata magazynowa do prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba prawna (spółka z o.o.) świadczenia usług w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0) oraz usługi wynajmu części nieruchomości przy ul. Ś. w K. (PKWiU nr 68.20.12.0),
 • ogrodzenie terenu do prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba prawna (spółka z o.o.) świadczenia usług w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0) oraz usługi wynajmu części nieruchomości przy ul. Ś. w K. (PKWiU nr 68.20.12.0),
 • oświetlenie terenu do prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba prawna (spółka z o.o.) świadczenia usług w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0) oraz usługi wynajmu części nieruchomości przy ul. Ś. w K. (PKWiU nr 68.20.12.0),
 • drogi i chodniki do prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba prawna (spółka z o.o.) świadczenia usług w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0) oraz usługi wynajmu części nieruchomości przy ul. Ś. w K. (PKWiU nr 68.20.12.0),
 • szlaban do prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba prawna (spółka z o.o.) świadczenia usług w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0) oraz usługi wynajmu części nieruchomości przy ul. Ś. w K. (PKWiU nr 68.20.12.0).
 • Działka nr 524/39, obręb 4, jednostka ewidencyjna (...) objęta KW nr (...) o powierzchni 0,9073 ha wykorzystywana jest przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT (jako osoba prawna - spółka z o.o.) do świadczenia usług w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0) oraz usługi wynajmu części nieruchomości przy ul. Ś. w K. (PKWiU nr 68.20.12.0) od 11 października 1994 r. do chwili jak zostanie sprzedana,
 • budynek administracyjny wykorzystywany jest przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT (jako osoba prawna - spółka z o.o.) do świadczenia usług w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0) oraz usługi wynajmu części nieruchomości przy ul. Ś. w K. (PKWiU nr 68.20.12.0) od 11 października 1994 r. do chwili jak zostanie sprzedany,
 • hala produkcyjno-magazynowa wykorzystywana jest przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT (jako osoba prawna - spółka z o.o.) do świadczenia usług w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0) oraz usługi wynajmu części nieruchomości przy ul. Ś. w K. (PKWiU nr 68.20.12.0) od 11 października 1994 r. do chwili jak zostanie sprzedana,
 • budynek transportu wykorzystywany jest przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT (jako osoba prawna - spółka z o.o.) do świadczenia usług w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0) oraz usługi wynajmu części nieruchomości przy ul. Ś. w K (PKWiU nr 68.20.12.0) od 11 października 1994 r. do chwili jak zostanie sprzedany,
 • wiata magazynowa w takiej postaci jak obecnie wykorzystywana jest przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT (jako osoba prawna - spółka z o.o.) do świadczenia usług w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0) oraz usługi wynajmu części nieruchomości przy ul. Ś. w K. (PKWiU nr 68.20.12.0) od 1983 roku do chwili jak zostanie sprzedana,
 • budynek stacji trafo wykorzystywany jest przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT (jako osoba prawna - spółka z o.o.) do świadczenia usług w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0)od 11 października 1994 r. do chwili jak zostanie sprzedany,
 • ogrodzenie terenu wykorzystywane jest przez wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT (jako osoba prawna - spółka z o.o.) do świadczenia usług w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0) oraz usługi wynajmu części nieruchomości przy ul. Ś. w K. (PKWiU nr 68.20.12.0) od 11 października 1994 r. do chwili jak zostanie sprzedane,
 • drogi i chodniki wykorzystywane są przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT (jako osoba prawna - spółka z o.o.) do świadczenia usług w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0) oraz usługi wynajmu części nieruchomości przy ul. Ś. w K. (PKWiU nr 68.20.12.0) od 11 października 1994 r. do chwili jak zostaną sprzedane,
 • oświetlenie terenu wykorzystywane jest przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT (jako osoba prawna - spółka z o.o.) do świadczenia usług w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0) oraz usługi wynajmu części nieruchomości przy ul. Ś. w K. (PKWiU nr 68.20.12.0) od 11 października 1994 r. do chwili jak zostanie sprzedane,
 • szlaban wykorzystywany jest przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT (jako osoba prawna - spółka z o.o.) do świadczenia usług w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych sklasyfikowanych wg PKWiU pod nr 41.00.30.0, konserwacji dźwigów osobowych i towarowych (nr PKWiU 33.12.15.0) oraz usługi wynajmu części nieruchomości przy ul. Ś. w K. (PKWiU nr 68.20.12.0) od 21 lipca 2005 r. do chwili jak zostanie sprzedany.

Budynki i budowle oraz przedmiotowa działka są wykorzystywane przez Wnioskodawcę także (równocześnie z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT) do działalności zwolnionej od podatku VAT w okresie od 24 listopada 2010 r. do chwili jak zostaną sprzedane. Są to usługi medyczne refakturowane na pracowników z faktury wystawionej przez Przychodnię. Udział tej sprzedaży w sprzedaży opodatkowanej jest niewielki i wynosi niecały 0,1%.

 • Budynek administracyjny jest przedmiotem najmu w 52,2%, Wnioskodawca czerpie z tego korzyści w postaci odpłatnego czynszu płaconego przez wynajmującego miesięcznie,
 • hala produkcyjno-magazynowa jest przedmiotem najmu w 52,4%, Wnioskodawca czerpie z tego korzyści w postaci odpłatnego czynszu płaconego przez wynajmującego miesięcznie,
 • budynek transportu jest przedmiotem najmu w 35,6%, Wnioskodawca czerpie z tego korzyści w postaci odpłatnego czynszu płaconego przez wynajmującego miesięcznie, oraz
 • wiata magazynowa jest przedmiotem najmu w 20,3%, Wnioskodawca czerpie z tego korzyści w postaci odpłatnego czynszu płaconego przez wynajmującego miesięcznie,
 • przedmiotowa działka nr 524/39 jest przedmiotem najmu w 10,4%, Wnioskodawca czerpie z tego korzyści w postaci odpłatnego czynszu płaconego przez wynajmującego miesięcznie.
 • drogi i chodniki, oświetlenie i ogrodzenie terenu łącznie ze szlabanem są użytkowane przez najemców nieprzerwanie od 15 grudnia 2000 r. (szlaban od 21 lipca 2005 r.) w czasie obowiązywania umowy najmu w takim samym stopniu jak Wnioskodawca. Wnioskodawca nie czerpie z tego tytułu dodatkowych korzyści.

Budynek administracyjny był przedmiotem najmu przez następujących najemców:

II piętro:

T Sp. z o.o. 12,5 m2 od 1 lutego 2006 do 15 listopada 2010 r.,

O.P. 12,5 m2 od 1 kwietnia 2007 do 28 lutego 2010 r.,

 1. 20 m2 od 15 października 2012 do 28 lutego 2013 r.,
 2. P. 12,5 m2 od 16 czerwca 2008 do 31 marca 2011r.,

K 38,5 m2 od 14 lipca 2008 do 28 lutego 2011 r.,

O.T. 12,5 m2 od 13 sierpnia 2012 do nadal,

T.M. 42 m2 od 30 stycznia 2007 do nadal,

PH-U E. 12,5 m2 od 23 marca 2007 do 30 czerwca 2008, 32m2 od 1 lipca 2008 do 27 maja 2012 r., 44,5 m2 od 28 maja 2012 do 31 grudnia 2013 r. i 32 m2 od 1 stycznia 2014 do nadal,

K.F. 30 m2 od 27 kwietnia 2012 do nadal,

PU-H S. 20 m2 od 15 marca 2013 do nadal.

Pierwsze piętro zajmuje w całości Wnioskodawca.

Parter:

O.P.110 m2 od 23 stycznia 2006 do 1 kwietnia 2012 r., 247,4 m2 od 2 kwietnia 2012 do nadal,

 1. 51 m2 od 9 marca 2006 do 23 lutego 2012.

Hala produkcyjno-magazynowa była przedmiotem najmu przez następujących najemców:

 1. s.c. 102 m2 od 1 października 2001 do nadal,
 2. s.c 432 m2 24.06.2003 do 30 czerwca 2010 r.,
 3. 30 m2 od 17 stycznia 2005 r. do nadal,
 4. s.c. 40 m2 od 9 marca 2006 do 23 lutego 2012 r.,
 5. 432 m2 od 1 grudnia 2009 do 31 maja 2010 r., 420 m2 od 1 czerwca 2010 do nadal.

Budynek transportu był przedmiotem najmu przez następujących najemców:

 1. Sp.z o.o. 65 m2 od 15 grudnia 2000 do 31 stycznia 2012 r.,
 2. s.c. 94 m2 od 24 lutego 2012 do nadal.

Wiata magazynowa była przedmiotem najmu przez następujących najemców:

 1. Sp.z o.o. 150 m2 od 15 grudnia 2000 do 31 stycznia 2012 r.,
 2. s.c. 720 m2 od 1 lutego 2009 do 30 czerwca 2010 r.,
 3. s.c. 230 m2 od 24 lutego 2012 r. do nadal.

Przedmiotowa działka nr 524/39 była przedmiotem najmu przez następujących najemców: A. s.c. na plac składowy 40 m2 od 1 października 2001 do nadal,

 1. s.c. na plac składowy 500 m2 od 1 lutego 2009 do 30 czerwca 2010 r.,

Ch. na plac składowy 900 m2 od 6 czerwca 2011 do 30 kwietnia 2013 r.

Drogi i chodniki, oświetlenie i ogrodzenie terenu łącznie ze szlabanem są użytkowane przez najemców nieprzerwanie od 15 grudnia 2000 r. (szlaban od 21 lipca 2005 r.) w czasie obowiązywania umowy najmu w takim samym stopniu jak Wnioskodawca, ale Wnioskodawca nie czerpie z tego tytułu żadnych korzyści.

W skład nieruchomości nie wchodzą działki niezabudowane.

Dla przedmiotowej działki nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy.

Przedmiotowa nieruchomość nie została jeszcze sprzedana.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy transakcja sprzedaży tej nieruchomości będzie w całości podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż całej nieruchomości będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a w powiązaniu z art. 29a ust. 8, art. 2 pkt 14, art. 43 ust. 7a Ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:
 • nieprawidłowe w odniesieniu do dostawy budynku administracyjnego wraz z częścią działki gruntu przyporządkowaną do tego budynku,
 • prawidłowe w odniesieniu do dostawy budynku hali produkcyjno-magazynowej, budynku transportu, budynku stacji trafo oraz budowli w postaci dróg, chodników i ogrodzenia wraz z częścią działki gruntu przyporządkowaną do tych budynków i budowli.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

6.oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7.zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przez sprzedaż w myśl art. 2 pkt 22 ww. ustawy - rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast, w myśl obowiązującego art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnieniem od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Dana nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie danego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę – bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy) czy nabywcy.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Według art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Natomiast zgodnie z art. 29a ust. 8 ww. ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:

1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

 1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 3. obiekt małej architektury;

2.budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2a.budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

3.budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

3a.obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.).

W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: „Budynki” i „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”. Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w PKOB obiektami inżynierii lądowej i wodnej są wszystkie obiekty budowlane nie klasyfikowane jako budynki.

Zatem jeśli dana budowla w rozumieniu Prawa budowlanego nie została sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jako budynek, mieści się w sekcji „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”.

Należy mieć na uwadze, że Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych obejmuje obiekty budowlane, przez które rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT od 7 września 1994 r. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych oraz wynajmu nieruchomości.

Od 11 października 1994 r. Wnioskodawca posiada w użytkowaniu wieczystym działkę nr 524/39, której nabycie nie było czynnością podlegającą opodatkowaniem podatkiem VAT. Wnioskodawcy nie przysługiwało też prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tej nieruchomości.

Na przedmiotowej działce Wnioskodawca wybudował następujące obiekty, które są budynkami, i budowlami:

1.Budynek administracyjny PKOB nr 1220, trwale z gruntem związany, wybudowany w 1974 r. i oddany do użytkowania 1 stycznia 1975 r. Budynek został ulepszony w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, ulepszenia z lat 2001, 2003, 2006 i 2012 po zsumowaniu były wyższe niż 30% wartości początkowej tego budynku. Po zsumowaniu te ulepszenia przekroczyły 30% wartości początkowej w 2003 r. Budynek po ulepszeniach został oddany do użytkowania 31 grudnia 2003 r. Od nakładów na to ulepszenie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego. Budynek w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez ponad 5 lat. Budynek jest przedmiotem najmu w 52,2%, Wnioskodawca czerpie z tego korzyści w postaci czynszu.

Budynek administracyjny był przedmiotem najmu:

II piętro:

 • 12,5 m2 od 1 lutego 2006 do 15 listopada 2010 r.,
 • 12,5 m2 od 1 kwietnia 2007 do 28 lutego 2010 r.,
 • 20 m2 od 15 października 2012 do 28 lutego 2013 r.,
 • 12,5 m2 od 16 czerwca 2008 do 31 marca 2011r.,
 • 38,5 m2 od 14 lipca 2008 do 28 lutego 2011 r.,
 • 12,5 m2 od 13 sierpnia 2012 do nadal,
 • 42 m2 od 30 stycznia 2007 do nadal,
 • 12,5 m2 od 23 marca 2007 do 30 czerwca 2008,
 • 32m2 od 1 lipca 2008 do 27 maja 2012 r.,
 • 44,5 m2 od 28 maja 2012 do 31 grudnia 2013 r.
 • 32 m2 od 1 stycznia 2014 do nadal,
 • 30 m2 od 27 kwietnia 2012 do nadal,
 • 20 m2 od 15 marca 2013 do nadal.

I piętro zajmuje w całości Wnioskodawca.

Parter:

 • 110 m2 od 23 stycznia 2006 do 1 kwietnia 2012 r.,
 • 247,4 m2 od 2 kwietnia 2012 do nadal,
 • 51 m2 od 9 marca 2006 do 23 lutego 2012.

2.Hala produkcyjno-magazynowa PKOB nr 1251, trwale z gruntem związana, wybudowana w 1974 r. i oddana do użytkowania 1 stycznia 1975 r. Hala była modernizowana w 2001 r. i oddana do użytkowania, wartość ulepszenia stanowiła 48% wartości początkowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Od nakładów na ulepszenie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego. Budynek ten nie był modernizowany w późniejszych latach. Hala jest przedmiotem najmu w 52,4%, Wnioskodawca czerpie z tego korzyści w postaci czynszu. Hala w stanie ulepszonym była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez ponad 5 lat,

Hala produkcyjno-magazynowa była przedmiotem najmu:

 • 102 m2 od 1 października 2001 do nadal,
 • 432 m2 24 czerwca 2003 do 30 czerwca 2010 r.,
 • 30 m2 od 17 stycznia 2005 r. do nadal,
 • 40 m2 od 9 marca 2006 do 23 lutego 2012 r.,
 • 432 m2 od 1 grudnia 2009 do 31 maja 2010 r.,
 • 420 m2 od 1 czerwca 2010 do nadal.

3.Budynek transportu PKOB 1242 trwale z gruntem związany, wybudowany w 1974 r. i oddany do użytkowania 1 stycznia 1975 r. Budynek był modernizowany w 2002 r. i oddany do użytkowania, wartość ulepszenia stanowiła 165% wartości początkowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym oraz był modernizowany także w 2003 r. i oddany do użytkowania (wartość tego ulepszenia też przekroczyła 30% wartości początkowej obiektu), Od nakładów na ulepszenie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Budynek transportu w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez ponad 5 lat.

Budynek transportu był przedmiotem najmu:

 • 65 m2 od 15 grudnia 2000 do 31 stycznia 2012 r.,
 • 94 m2 od 24 lutego 2012 do nadal,

4.Budynek stacji trafo PKOB nr 1251 trwale z gruntem związany, wybudowany w 1974 r. i oddany do użytkowania 1 stycznia 1975 r. Budynek nigdy nie modernizowany, znajdują się w nim urządzenia Z. W przypadku budynku stacji trafo (użytkowanym przez Z.) nie doszło do pierwszego zasiedlenia.

5.Drogi, chodniki PKOB nr 2112 trwale z gruntem związane, wybudowane w 1974 r. i ddane do użytkowania 1 stycznia 1975 r. Drogi i chodniki modernizowane w 2002 r. i oddane do użytkowania, wartość ulepszenia stanowiła 101% wartości początkowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Drogi i chodniki w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez ponad 5 lat. Od nakładów na ulepszenie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego.

6.Ogrodzenie terenu PKOB nr 2112 trwale z gruntem związane, wybudowane w 1974 r. i oddane do użytkowania 1 stycznia 1975 r. Wnioskodawcy przy budowie ogrodzenia nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie ogrodzenia.

Drogi i chodniki oraz ogrodzenie terenu są użytkowane również przez najemców nieprzerwanie od 15 grudnia 2000 r. w czasie obowiązywania umowy najmu w takim samym stopniu jak Wnioskodawca. Wnioskodawca nie czerpie z tego tytułu dodatkowych korzyści.

Przedmiotowa działka, budynki i budowle, należące do Wnioskodawcy były, są i będą (od momentu wejścia w posiadanie do chwili sprzedaży) wykorzystywane przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT (jako osoba prawna - spółka z o.o.) do świadczenia usług w zakresie dostawy, montażu, napraw, remontu i modernizacji dźwigów osobowych i towarowych oraz usługi wynajmu części nieruchomości.

W najbliższym czasie (pod koniec bieżącego roku lub na początku 2015 r.) Spółka zamierza sprzedać całą nieruchomość, której wszystkie składniki są wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego oraz przedstawione przepisy prawa, w celu ustalenia czy dostawa posadowionych na działce nr 524/39 budynków i budowli lub ich części tj.:

 • budynku administracyjnego,
 • hali produkcyjno-magazynowej,
 • budynku transportu,
 • budynku stacji trafo,
 • dróg i chodników,

może korzystać ze zwolnienia, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Aby zatem dostawa przedmiotowych budynków i budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych budynków i budowli lub ich części nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata.

Ażeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub ulepszony obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, leasing. Zarówno sprzedaż, jak i najem, dzierżawa, leasing są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie także moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu nabywcy czy najemcy.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, od 11 października 1994 r. Wnioskodawca posiada w użytkowaniu wieczystym działkę nr 524/39, której nabycie nie było czynnością podlegającą opodatkowaniem podatkiem VAT. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tej nieruchomości.

W 1974 r. na przedmiotowej działce Wnioskodawca wybudował trwale z gruntem związane: budynek administracyjny, halę produkcyjno-magazynową, budynek transportu oraz drogi i chodniki (oddane do użytkowania 1 stycznia 1975 r.).

Z wniosku wynika, że w latach 2001, 2003, 2006 i 2012 budynek administracyjny został ulepszony w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Ulepszenia przekroczyły 30% wartości początkowej w 2003 r. Budynek po ulepszeniach został oddany do użytkowania 31 grudnia 2003 r. Od nakładów na ulepszenie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego. Budynek jest przedmiotem najmu w 52,2% na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wnioskodawca czerpie z tego korzyści w postaci czynszu. Poszczególne części budynku są/były wynajmowane począwszy od 2006 r. Budynek w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez ponad 5 lat.

Biorąc pod uwagę fakt, że w 2003 r. wydatki poniesione na ulepszenie budynku administracyjnego stanowiły co najmniej 30% jego wartości początkowej, to pierwsze zasiedlenie poszczególnych wynajmowanych części przedmiotowego budynku nastąpiło w związku z ich wynajmem począwszy od 2006 r. i w latach następnych po ulepszeniach przekraczających 30% wartości początkowej budynku.

Jeśli zatem pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą części przedmiotowego budynku, które były wynajmowane począwszy od 2006 r. nie upłynie okres krótszy niż 2 lata, to planowana dostawa tych części budynku administracyjnego będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów objętą zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem, skoro dla dostawy części budynku, które były wynajmowane, posadowionego na wymienionej we wniosku działce nr 524/39 zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, to również dostawa gruntu w części przynależnej do tych części budynku administracyjnego, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy.

Należy również wskazać, że jedna z części budynku była wynajmowana od 15 marca 2013 r., a druga od 1 stycznia 2014 r. Jednocześnie z opisu sprawy nie wynika czy te części zostały w tych latach wynajęte po raz pierwszy czy też są to części, które już wcześniej były przedmiotem innych umów najmu na rzecz innych podmiotów.

Zatem jeśli są to części, które nie były wcześniej wynajmowane (tj. do ich pierwszego zasiedlenia doszło dopiero odpowiednio 15 marca 2013 r. i 1 stycznia 2014 r.) i Wnioskodawca dokona dostawy przedmiotowego budynku w okresie krótszym niż 2 lata od tych pierwszych zasiedleń to te części budynku nie będą mogły korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jeżeli natomiast te części budynku były już wcześniej przedmiotem innych umów najmu i od ich pierwszego zasiedlenia (tj. od oddania w najem po ulepszeniach równych lub większych niż 30% wartości początkowej) nie minie okres krótszy niż 2 lata to dostawa tych części budynku będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Dostawa natomiast pozostałej części budynku administracyjnego, która nie była wynajmowana, dokonana będzie w ramach pierwszego zasiedlenia, tym samym nie znajdzie tu zastosowania zwolnienie od podatku wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jednakże dostawa części budynku administracyjnego, która nie była wynajmowana, będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

Ze zwolnienia od podatku podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT będzie mogła korzystać również dostawa części budynku wynajmowanych od 15 marca 2013 r. i od 1 stycznia 2014 r. (w przypadku gdy te części nie były wcześniej wynajmowane).

Wnioskodawca zrealizował przewidziany w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT warunek umożliwiający skorzystanie ze zwolnienia od podatku tej dostawy, tj. w stosunku do tego budynku przy nabyciu nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ale nie zrealizował warunku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT, bowiem ponosił wydatki na ulepszenie przedmiotowego budynku, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i wydatki te były wyższe niż 30% wartości początkowej tego budynku.

Jednakże w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie przepis art. 43 ust. 7a powyższej ustawy wskazujący, że warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat, co – jak podał Wnioskodawca – nastąpiło w wyniku prowadzenia przez niego w przedmiotowym budynku czynności opodatkowanych.

Zatem, skoro dla dostawy części budynku, która nie była wynajmowana, posadowionego na wymienionej we wniosku działce nr 524/39 zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, to również dostawa gruntu w części przynależnej do tej części budynku administracyjnego, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy.

Ponadto, jeśli zwolnieniem od podatku podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT będzie objęta dostawa części budynku wynajmowanych po raz pierwszy od 15 marca 2013 r. oraz od 1 stycznia 2014 r., to również dostawa gruntu w części przynależnej do tych części budynku administracyjnego, będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy.

W odniesieniu do dostawy budynku administracyjnego należy jednak wskazać dodatkowo, że powyższe zasady będą miały zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy ostatnie nakłady na ulepszenie (również wyliczone w drodze sumowania z poszczególnych lat), równe lub wyższe 30% wartości początkowej zostały poniesione do 2003 r., jak podał Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku.

Jeżeli bowiem wydatki na ulepszenia po zsumowaniu również w 2012 r. byłyby równe lub wyższe niż 30% wartości początkowej, to ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT mogłaby korzystać wyłącznie dostawa tej części budynku, która po ulepszeniach była wynajmowana (czyli doszło do jej pierwszego zasiedlenia) i jednocześnie do momentu sprzedaży upłyną dwa lata od najmu mającego miejsce po tym ulepszeniu.

Gdyby jednak pomiędzy pierwszym zasiedleniem po tych ulepszeniach z 2012 r. a dostawą upłynął okres krótszy niż dwa lata, to do dostawy tej wynajmowanej części budynku jak i do części niewynajmowanej nie byłoby możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Nie byłoby również możliwe zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż Wnioskodawcy wprawdzie przy budowie budynku nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, ale ponosił wydatki na ulepszenie z prawem do odliczenia wyższe niż 30% wartości początkowej i od czasu ich poniesienia nie (2012 r.) nie minął okres 5 lat.

W takim przypadku dostawę budynku administracyjnego, a tym samym i gruntu przyporządkowanego do tego budynku, należałoby opodatkować 23% stawką VAT.

W takim też przypadku stanowisko Wnioskodawcy należałoby uznać za nieprawidłowe.

Odnośnie budynku hali produkcyjno-magazynowej, należy wskazać, że jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, wybudowana w 1974 r. i oddana do użytkowania 1 stycznia 1975 r. hala była modernizowana w 2001 r. i oddana do użytkowania, a wartość ulepszenia stanowiła 48% wartości początkowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Od nakładów na ulepszenie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego. Hala jest przedmiotem najmu w 52,4%, na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Wnioskodawca czerpie z tego korzyści w postaci czynszu. Hala w stanie ulepszonym była wykorzystywana przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez ponad 5 lat. Poszczególne części budynku są/były wynajmowane począwszy od 2001 r. Ostatnią z umów zawarto w 2010 r.

Biorąc pod uwagę fakt, że w 2001 r. wydatki poniesione na ulepszenie budynku hali stanowiły co najmniej 30% jego wartości początkowej, to pierwsze zasiedlenie poszczególnych wynajmowanych części przedmiotowego budynku nastąpiło w związku z ich wynajmem począwszy od 2001 r. i w latach następnych do 2010 r., po ulepszeniach przekraczających 30% wartości początkowej budynku.

Jeśli zatem pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą części przedmiotowego budynku, które były wynajmowane począwszy od 2001 r. i latach następnych nie upłynie okres krótszy niż 2 lata, to planowana dostawa tych części budynku hali produkcyjno-magazynowej będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów objętą zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem, skoro dla dostawy części budynku, które były wynajmowane, posadowionego na wymienionej we wniosku działce nr 524/39 zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, to również dostawa gruntu w części przynależnej do tych części budynku hali produkcyjno-magazynowej, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy.

Dostawa pozostałej części budynku hali produkcyjno-magazynowej, która nie była wynajmowana dokonana będzie w ramach pierwszego zasiedlenia, tym samym nie znajdzie tu zastosowania zwolnienie od podatku wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jednakże dostawa części budynku hali produkcyjno-magazynowej, która nie była wynajmowana, będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

Wnioskodawca zrealizował przewidziany w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT warunek umożliwiający skorzystanie ze zwolnienia od podatku tej dostawy, tj. w stosunku do tego budynku przy nabyciu nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ale nie zrealizował warunku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT, bowiem ponosił wydatki na ulepszenie przedmiotowego budynku, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i wydatki te były wyższe niż 30% wartości początkowej tego budynku.

Jednakże w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie przepis art. 43 ust. 7a powyższej ustawy wskazujący, że warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat, co – jak podał Wnioskodawca – nastąpiło w wyniku prowadzenia przez niego w przedmiotowym budynku czynności opodatkowanych.

Zatem, skoro dla dostawy części budynku hali produkcyjno-magazynowej, która nie była wynajmowana, posadowionego na wymienionej we wniosku działce nr 524/39 zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, to również dostawa gruntu w części przynależnej do tej części budynku, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy.

Odnośnie budynku transportu należy wskazać, że jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, wybudowany w 1974 r. i oddany do użytkowania 1 stycznia 1975 r. trwale z gruntem związany budynek był modernizowany w 2002 r. i oddany do użytkowania, wartość ulepszenia stanowiła 165% wartości początkowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym oraz był modernizowany także w 2003 r. i oddany do użytkowania (wartość tego ulepszenia też przekroczyła 30% wartości początkowej obiektu), Od nakładów na ulepszenie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego. Budynek transportu w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez ponad 5 lat. Poszczególne części budynku są/były wynajmowane począwszy od 2000 r. do 2012 r. oraz od 2012 r. do nadal.

Biorąc pod uwagę fakt, że w 2003 r. wydatki poniesione na ulepszenie budynku transportu stanowiły co najmniej 30% jego wartości początkowej, to pierwsze zasiedlenie poszczególnych wynajmowanych części przedmiotowego budynku nastąpiło w związku z ich wynajmem po ulepszeniach przekraczających 30% wartości początkowej budynku.

Jeśli zatem pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą części przedmiotowego budynku, które były wynajmowane nie upłynie okres krótszy niż 2 lata, to planowana dostawa tych części budynku transportu będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów objętą zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem, skoro dla dostawy części budynku transportu, które były wynajmowane, posadowionego na wymienionej we wniosku działce nr 524/39 zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, to również dostawa gruntu w części przynależnej do tych części budynku transportu, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy.

Dostawa pozostałej części budynku transportu, która nie była wynajmowana dokonana będzie w ramach pierwszego zasiedlenia, tym samym nie znajdzie tu zastosowania zwolnienie od podatku wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jednakże dostawa części budynku transportu, która nie była wynajmowana, będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

Wnioskodawca zrealizował przewidziany w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT warunek umożliwiający skorzystanie ze zwolnienia od podatku tej dostawy, tj. w stosunku do tego budynku przy nabyciu nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ale nie zrealizował warunku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy o VAT, bowiem ponosił wydatki na ulepszenie przedmiotowego budynku, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i wydatki te były wyższe niż 30% wartości początkowej tego budynku.

Jednakże w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie przepis art. 43 ust. 7a powyższej ustawy wskazujący, że warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat, co – jak podał Wnioskodawca – nastąpiło w wyniku prowadzenia przez niego w przedmiotowym budynku czynności opodatkowanych.

Zatem, skoro dla dostawy części budynku transportu, która nie była wynajmowana, posadowionego na wymienionej we wniosku działce nr 524/39 zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, to również dostawa gruntu w części przynależnej do tej części budynku, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy.

Odnośnie budynku stacji trafo należy wskazać, że jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, jest on trwale z gruntem związany, wybudowany w 1974 r. i oddany do użytkowania 1 stycznia 1975 r. Budynek nigdy nie był modernizowany, znajdują się w nim urządzenia Z. Wnioskodawca wskazał, że w przypadku budynku stacji trafo nie doszło do pierwszego zasiedlenia.

W przedmiotowej sprawie, w odniesieniu do dostawy budynku stacji trafo nie znajdzie zastosowania przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, który zwalnia od podatku VAT dostawę budynków z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata,

ponieważ planowana przez Wnioskodawcę dostawa tego budynku, który nie został ulepszony w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Przy braku zatem możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dostawy budynku stacji trafo na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT należy dokonać analizy możliwości zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z wniosku wynika, że przy budowie budynku stacji trafo Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponadto budynek ten nie był ulepszany w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, tym samym jego dostawa przez Wnioskodawcę będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, ponieważ Wnioskodawca spełni łącznie przesłanki wymienionych w lit. a i b tego przepisu.

Ponieważ dostawa stacji trafo będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a tej ustawy, tym samym, dostawa gruntu, tj. części działki przyporządkowanej do tego budynku będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT w związku z art. 29a ust. 8 tej ustawy.

Odnośnie dróg i chodników oraz ogrodzenia należy wskazać, że jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, budowle te są trwale z gruntem związane, a wybudowane zostały w 1974 r. i oddane do użytkowania 1 stycznia 1975 r. Drogi i chodniki były modernizowane w 2002 r. i oddane do użytkowania, wartość ulepszenia stanowiła 101% wartości początkowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Od nakładów na ulepszenie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego. Drogi i chodniki w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez ponad 5 lat.

Należy wskazać, że na pytanie tut. organu: „Z opisu sprawy wynika, że budynki wymienione we wniosku w punktach 1-5 oraz budowle w postaci dróg i chodników były modernizowane, prosimy zatem o wskazanie czy były to wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a jeśli nie to prosimy wskazać czy Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie obiektów posadowionych na przedmiotowych działkach w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które wynosiły co najmniej 30% lub były wyższe niż 30% wartości początkowej każdego z nich odrębnie.”, Wnioskodawca odpowiedział: „Tak. Wydatki na ulepszenie budynków wymienionych w punktach 1-5 oraz budowli w postaci dróg i chodników były wydatkami na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym i stanowiły co najmniej lub więcej niż 30% wartości początkowej; (...) – drogi i chodniki były modernizowane w 2002 r. i oddane do użytkowania, wartość ulepszenia stanowiła 101% wartości początkowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Tut. organ rozumie zatem, że ulepszeniu podlegała każda droga i każdy chodnik, a wydatki na ulepszenie każdego z nich przekroczyły 30% jego wartości początkowej.

Wnioskodawca wskazał wprawdzie, że drogi, chodniki i ogrodzenie terenu są użytkowane przez najemców nieprzerwanie od 15 grudnia 2000 r. w czasie obowiązywania umowy najmu w takim samym stopniu jak Wnioskodawca. Nie można jednak uznać, że Wnioskodawca wydał je w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

W przedmiotowej sprawie nie będzie miało więc zastosowania zwolnienie od podatku wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Dostawa przedmiotowych obiektów będzie jednak objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Wnioskodawcy bowiem przy budowie ogrodzenia nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i Wnioskodawca nie ponosił wydatków na jego ulepszenie. Tym samym zasadne jest zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Również w odniesieniu do dróg i chodników Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich budowie. Jednocześnie Wnioskodawca poniósł w 2002 r. wydatki na ich ulepszenie wyższe niż 30% ich wartości początkowej i miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu, jednakże po tym ulepszeniu wykorzystywał je dłużej niż 5 lat do czynności opodatkowanych. Tym samym dostawa dróg i chodników będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

W zawiązku z powyższym również dostawa gruntu, tj. części działki przyporządkowanych do tych budowli będzie objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać:

 • za nieprawidłowe w odniesieniu do dostawy budynku administracyjnego wraz z częścią działki gruntu przyporządkowaną do tego budynku,
 • za prawidłowe w odniesieniu do dostawy budynku hali produkcyjno-magazynowej, budynku transportu, budynku stacji trafo oraz budowli w postaci dróg, chodników i ogrodzenia wraz z częścią działki gruntu przyporządkowaną do tych budynków i budowli.

Należy jednak zaznaczyć, że na opodatkowanie dostawy działki nr 524/39 mogą mieć wpływ (choć nie muszą, jeśli nie są odrębnymi budowlami trwale związanymi z gruntem) znajdujące się na działce takie obiekty jak wiata magazynowa, oświetlenie i szlaban, których opodatkowanie nie zostało objęte niniejszą interpretacją.

W odniesieniu do dostawy wiaty magazynowej, oświetlenia i szlabanu wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nieruchomość zabudowana
IPPP3/443-236/14-2/KB | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
IBPP1/443-1126/14/ES | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/443-1145/14/ES | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.