IBPBII/2/4511-242/15/MZM | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości i gruntów rolnych oraz uwzględnienia tej sprzedaży w zeznaniu PIT-37.
IBPBII/2/4511-242/15/MZMinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 20 lutego 2015 r. (data otrzymania 24 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości i gruntów rolnych oraz uwzględnienia tej sprzedaży w zeznaniu PIT-37 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości i gruntów rolnych oraz uwzględnienia tej sprzedaży w zeznaniu PIT-37.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 2014 r. w postępowaniu spadkowym po zmarłej 18 grudnia 2000 r. matce Wnioskodawca otrzymał gospodarstwo rolne, w skład którego wchodzą zabudowania mieszkalno-gospodarcze oraz grunty orne o łącznej powierzchni 4,82 ha. Należny podatek od spadku za dom został zapłacony we właściwym urzędzie skarbowym. Za grunty rolne Wnioskodawca nie płacił podatku zgodnie z art. 4. Dom i grunty rolne Wnioskodawca sprzedał w 2014 r. za sumę 52.000,00 zł. Z kolei dwie działki rolne Wnioskodawca sprzedał aktem notarialnym w styczniu 2015 r. za kwotę 34.000,00 zł. Wnioskodawca wskazał, że sprzedane grunty rolne będą nadal użytkowane rolniczo przez nabywców.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania:
 1. Czy w zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2014 r. Wnioskodawca ma uwzględnić kwotę sprzedaży gruntów rolnych, tj. wzbogacenie o 52.000,00 zł...
 2. Jeśli tak, to na jakim dodatkowym druku musi to uwzględnić i jaką sumę podatku z tego tytułu będzie musiał zapłacić...
 3. Czy Wnioskodawca musi zapłacić podatek dochodowy uzyskany ze sprzedaży nieruchomości i gruntów rolnych w PIT-37 za 2014 r....

Zdaniem Wnioskodawcy – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zwolnione od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym – za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Grunty rolne zostały sprzedane rolnikom na powiększenie dotychczasowych gospodarstw i zgodnie z zapisem w akcie notarialnym będą nadal użytkowane rolniczo przez nabywców.

Zgodnie z tą interpretacją przepisów Wnioskodawca uważa, że spełnia wszystkie warunki do zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego ze sprzedaży nieruchomości i gruntów rolnych.

Ponadto Wnioskodawca zaznaczył, że:

 1. od daty otrzymania spadku w 2000 r. do daty sprzedaży minęło 14 lat,
 2. gospodarstwo rolne miało łączną powierzchnię 4,82 ha,
 3. sprzedana nieruchomość i grunty rolne nadal będą użytkowane rolniczo co zostało zapisane w chwili sprzedaży w akcie notarialnym.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość),
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany ze sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca po zmarłej w 2000 r. matce nabył gospodarstwo rolne. Następnie w 2014 r. Wnioskodawca sprzedał dom i grunty rolne, a w styczniu 2015 r. sprzedał kolejne grunty rolne.

Przepisy prawa w sposób jednoznaczny określają moment i podstawę nabycia nieruchomości. W przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku datą nabycia – w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest data otwarcia spadku, czyli śmierć spadkodawcy.

Zgodnie bowiem z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego – spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Tak więc dniem nabycia spadku przez spadkobiercę jest data śmierci spadkodawcy, a postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku czy akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny w kontekście cytowanych powyżej przepisów prawa należy stwierdzić, że skoro sprzedaż domu i gruntów rolnych nastąpiła w 2014 r. i 2015 r., to z uwagi na fakt, że datą nabycia ww. nieruchomości jest rok 2000 przychód z ich sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Skoro bowiem nabycie gospodarstwa rolnego przez Wnioskodawcę nastąpiło w 2000 r. w spadku, to z tą datą należy wiązać skutki podatkowe wynikające ze sprzedaży domu oraz gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Bieg 5-letniego terminu, o którym mowa w cytowanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano nabycia gospodarstwa rolnego, a więc w niniejszej sprawie od końca 2000 r. Oznacza to, że termin ten dla ww. nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego nabytego w 2000 r. upłynął 31 grudnia 2005 r. Sprzedaż nieruchomości po tej dacie nie jest w ogóle źródłem przychodu.

Wobec tego Wnioskodawca nie musi wykazywać w zeznaniu rocznym przychodu uzyskanego ze sprzedaży w 2014 r. i 2015 r. nieruchomości, ponieważ sprzedaż ta w ogóle nie stanowiła dla niego źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Skoro tak, to przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy w ogóle nie ma w niniejszej sprawie zastosowania. Aby bowiem rozpatrywać spełnienie warunków do zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży, to najpierw przychód ten w ogóle musi powstać. U Wnioskodawcy przychód ten w ogóle nie powstał zatem bez znaczenia jest czy sprzedaż spełniała warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy. Sprzedaż ta nie stanowiła źródła przychodu, od którego Wnioskodawca byłby zobowiązany zapłacić podatek dochodowy.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe z uwagi na to, że u Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży nieruchomości w ogóle nie powstało źródło przychodu a tym samym podatek do zapłaty a nie dlatego, że przychód korzystał ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo należy tylko zauważyć, że uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytych do końca 2006 r. przychód był wykazywany nie w zeznaniu rocznym PIT-37, lecz w zeznaniu PIT-23.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

gospodarstwo rolne
IPTPB2/4511-122/15-4/AU | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
IPPB4/415-807/14-2/AM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.