IBPBII/2/415-907/14/MW | Interpretacja indywidualna

Starta ze sprzedaży nieruchomości nabytych w 2008 r. – rodzaj formularza.
IBPBII/2/415-907/14/MWinterpretacja indywidualna
  1. deklaracja podatkowa
  2. obowiązek podatkowy
  3. sprzedaż nieruchomości
  4. strata
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 6 października 2014 r. (data otrzymania 17 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 2008 r. Wnioskodawca nabył dwie nieruchomości mieszkalne w kamienicy: nr 8 i nr 9. Mieszkanie nr 8 Wnioskodawca nabył za kwotę 360.354,38 zł, a mieszkanie nr 9 za kwotę 347.031,19 zł. Łączny koszt nabycia nieruchomości to 707.385,57 zł. W 2010 r. Wnioskodawca sprzedał obie nieruchomości odpowiednio za kwoty: mieszkanie nr 8 za kwotę 311.000,00 zł, mieszkanie nr 9 za kwotę 250.000,00 zł. Łącznie przychód ze sprzedaży wyniósł 561.000 zł. Obie nieruchomości zostały sprzedane ze stratą. Oprócz straty ze sprzedaży mieszkań w 2010 r. Wnioskodawca osiągnął również przychody ze stosunku pracy. Za 2010 r. Wnioskodawca złożył w terminie do 30 kwietnia zeznanie roczne PIT-37, wykazując wszystkie przychody ze stosunku pracy. Ponieważ ze sprzedaży nieruchomości osiągnął stratę nie wystąpiła podstawa do opodatkowania, a tym samym nie było należnego podatku do zapłaty Z tego powodu zostało złożone zeznanie PIT-37, a nie PIT-36.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy złożone zeznanie roczne PIT-37 było właściwym formularzem do rozliczenia należności podatkowej za 2010 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, złożył on prawidłowe zeznanie roczne za 2010 r. Formularz PIT-36 w zakresie opodatkowania dochodów z nieruchomości ma przewidzianą część K poz. 193 i 194 „Podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych w latach 2007 i 2008, o którym mowa w art. 30e ustawy”. Pozycja ta bezpośrednio odnosi się do wielkości podatku podlegającego wpłacie z tytułu sprzedaży nieruchomości. Nie zostało tu przewidziane miejsce na udzielenie informacji o wysokości osiągniętego przychodu i poniesionego kosztu związanego ze sprzedawaną nieruchomością. Wnioskodawca uzyskał stratę ze sprzedaży, w związku z tym podatek nie wystąpił. Ponieważ PIT-36 nie przewiduje możliwości wykazania straty ze sprzedaży nieruchomości, a formularz PIT-37 jest właściwy dla wykazania dochodów m.in. ze stosunku pracy dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, ten właśnie formularz Wnioskodawca uznał za właściwy i za 2010 r. rozliczył się na formularzu PIT-37.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W niniejszej sprawie Wnioskodawca sprzedał w 2010 r. dwa lokale mieszkalne, które nabył w 2008 r.

Z uwagi na fakt, że sprzedaż nieruchomości nastąpiła przed upływem 5-letniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to sprzedaż ta stanowi źródło przychodu i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dokonując oceny skutków podatkowych sprzedaży należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) – do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Podstawą obliczenia podatku – zgodnie z art. 30e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy – przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Wysokość tych nakładów ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Uzyskany dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych podlega rozliczeniu na formularzu PIT-36 bądź PIT-36L, bądź PIT-38 – w zależności od rodzaju osiąganych dochodów oraz zeznania jakie Wnioskodawca winien był złożyć w danym roku podatkowym.

Wnioskodawca w roku podatkowym, w którym sprzedał lokale mieszkalne uzyskał przychód ze stosunku pracy, który podlega wykazaniu na formularzu PIT-37. W takiej sytuacji w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości co do zasady należy złożyć zeznanie PIT-36.

Jednakże w rozpatrywanej sprawie istotne jest, że Wnioskodawca osiągnął stratę z tytułu sprzedaży nieruchomości, ponieważ łączny koszt nabycia obu nieruchomości (tj. 707.385,57 zł) przewyższył cenę ich sprzedaży (tj. 561.000 zł.).

Tymczasem w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych w latach 2007-2008 podatnik na formularzu PIT-36 za 2010 r. powinien wypełnić jedynie pozycję 193, w której wykazać winien podatek do zapłaty obliczony zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem ww. pozycję na formularzu PIT-36 wypełniają podatnicy, którzy są obowiązani do zapłacenia – zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na 31 grudnia 2008 r. – podatku od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy nabytych lub wybudowanych w latach 2007-2008.

Podsumowując, skoro Wnioskodawca nie osiągnął dochodu ze sprzedaży lokali mieszkalnych, to nie był zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego i złożenia zeznania PIT-36. Wnioskodawca prawidłowo postąpił zatem rozliczając dochód ze stosunku pracy na formularzu PIT-37.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.