1061-IPTPB2.4511.257.2016.2.ACz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
1. Czy w myśl art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zakup nieruchomości położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę fizyczną stanowi źródło przychodu, jeśli nabycie to nie ma żadnego związku z działalnością gospodarczą i ma charakter wyłącznie konsumencki?
2. Czy w myśl art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawo własności nieruchomości położonej za granicą stanowi źródło przychodu w sytuacji, w której właściciel nieruchomości nie będzie wykorzystywał nieruchomości do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie będzie w przedmiotowej nieruchomości zamieszkiwał, ani też nie będzie jej udostępniał odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim?
3. W jaki sposób zostanie opodatkowany dochód ze sprzedaży nieruchomości mając na uwadze art. 3 ust. 1, art. 4a, oraz art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 6 i art. 24 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 5 marca 1993 r.? Czy w sytuacji, w której stawka podatkowa przewidziana dla odpłatnego zbycia nieruchomości w Albanii będzie niższa od 19% stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, to podatnik będzie w Polsce zobowiązany do uzupełnienia różnicy?
4. Czy odpłatne zbycie nieruchomości położonej na terenie Albanii po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 pkt d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2016 r. (data wpływu 23 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 czerwca 2016 r. (data wpływu 23 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nabycia oraz odpłatnego zbycia nieruchomości położonej na terytorium Albanii – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nabycia oraz odpłatnego zbycia nieruchomości położonej na terytorium Albanii.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 8 czerwca 2016 r., Nr 1061-IPTPB2.4511.257.2016.1.ACz, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 8 czerwca 2016 r. (skutecznie doręczono dnia 13 czerwca 2016 r.), zaś w dniu 23 czerwca 2016 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek (data nadania 20 czerwca 2016 r.).

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będący osobą fizyczną, mający miejsce zamieszkania na terenie Polski, chciałby zakupić nieruchomości położone na terenie Albanii a w przyszłości, ewentualnie, zbyć je odpłatnie w drodze umowy sprzedaży.

Nie jest znany przewidywany termin zakupu nieruchomości, a tym samym nie jest też możliwy do określenia termin ewentualnego zbycia nieruchomości w drodze umowy sprzedaży. Wnioskodawcy przedstawiona została niezobowiązująca oferta zakupu nieruchomości położonych w Albanii. Po zakupie nieruchomości nabędzie do nich prawo własności.

Celem zakupu nieruchomości jest powiększenie majątku osobistego Wnioskodawcy poprzez inwestycję w nieruchomości. Ewentualne zbycie nieruchomości w drodze umowy sprzedaży również miałoby na celu powiększenie majątku osobistego Wnioskodawcy.

Nabycie nieruchomości nie będzie miało żadnego związku z wykonywaniem działalności gospodarczej, prawa nabyte do nieruchomości nie będą stanowiły składnika majątkowego działalności gospodarczej Wnioskodawcy, ponieważ Wnioskodawca chce nabyć nieruchomości w celach konsumenckich. Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał nieruchomości w związku z prowadzeniem jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

Wnioskodawca nie będzie również zamieszkiwał w zakupionych nieruchomościach ani też nie będzie ich udostępniał odpłatnie i nieodpłatnie osobom trzecim.

Wnioskodawca w okresie osiągnięcia przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych w Albanii będzie miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym będzie miał nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. W momencie uzyskania przychodu Wnioskodawca będzie posiadał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ośrodek interesów życiowych i będzie przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W świetle uzyskanych informacji, Wnioskodawca będzie obowiązany do zapłaty podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi na terenie Albanii. Podatkiem tym będzie odpowiednik polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych w stawce 15%.

Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał przychodów na terenie Albanii w okresie od nabycia nieruchomości do daty ich sprzedaży z żadnego tytułu.

Planowane odpłatne zbycie nieruchomości gruntowych nie nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy w myśl art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zakup nieruchomości położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę fizyczną stanowi źródło przychodu, jeśli nabycie to nie ma żadnego związku z działalnością gospodarczą i ma charakter wyłącznie konsumencki...
 2. Czy w myśl art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawo własności nieruchomości położonej za granicą stanowi źródło przychodu w sytuacji, w której właściciel nieruchomości nie będzie wykorzystywał nieruchomości do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie będzie w przedmiotowej nieruchomości zamieszkiwał, ani też nie będzie jej udostępniał odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim...
 3. W jaki sposób zostanie opodatkowany dochód ze sprzedaży nieruchomości mając na uwadze art. 3 ust. 1, art. 4a, oraz art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 6 i art. 24 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 5 marca 1993 r.... Czy w sytuacji, w której stawka podatkowa przewidziana dla odpłatnego zbycia nieruchomości w Albanii będzie niższa od 19% stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, to podatnik będzie w Polsce zobowiązany do uzupełnienia różnicy...
 4. Czy odpłatne zbycie nieruchomości położonej na terenie Albanii po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 pkt d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), w zakresie pytania oznaczonego nr 1, zakup nieruchomości nie jest objęty zakresem zastosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nabycie nieruchomości nie występuje w katalogu źródeł przychodu przedstawionym w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego nr 2, prawo własności nieruchomości położonej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie stanowi źródła przychodu w sytuacji, w której właściciel nieruchomości nie będzie wykorzystywał nieruchomości do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie będzie w przedmiotowej nieruchomości zamieszkiwał, ani też nie będzie jej udostępniał odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim, ponieważ nie zostało ujęte w katalogu źródeł przychodów w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego nr 3, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych odpłatne zbycie nieruchomości stanowi źródło przychodu osoby fizycznej. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł swoich przychodów. Art. 4a doprecyzowuje, że przepisy art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W przypadku gdy osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej posiada nieruchomość w Albanii i chciałaby ją odpłatnie zbyć należy odwołać się do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 5 marca 1993 r.

Zgodnie z art. 13 tej Umowy zyski osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie z przeniesienia tytułu własności majątku nieruchomego położonego w drugim państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Umowy, podwójnego opodatkowania unikać się będzie w ten sposób, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiągnie dochód, który może być opodatkowany w Albanii, to Polska zwolni taki dochód z opodatkowania. Wysokość podatku jaki należy zapłacić w Albanii należy ustalić w oparciu o przepisy podatkowego tego kraju. Zgodnie z art. 24 lit. c) Umowy, Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu wziąć pod uwagę dochód zwolniony z podatku. Jest to tzw. metoda wyłączenia z progresją. Z uwagi na fakt, że w przypadku nieruchomości ustawodawca polski nakazuje stosować jednolitą 19% stawkę podatkową, to dochód ze sprzedaży nieruchomości opodatkowany w Albanii zwolniony będzie z podatku w Polsce i nie wpłynie na wysokość opodatkowania innych dochodów uzyskanych z tego samego źródła w Polsce. W związku z tym, że opodatkowany w Albanii dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie zwolniony z podatku w Polsce, to w sytuacji, w której stawka podatkowa stosowana w Albanii będzie niższa od stawki 19%, podatnik nie będzie zobowiązany do uzupełnienia różnicy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego nr 4, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpłatne zbycie nieruchomości położonej na terenie Albanii po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do art. 4a ww. ustawy – przepisy art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będący osobą fizyczną, mający miejsce zamieszkania na terenie Polski, chciałby zakupić nieruchomości położone na terenie Albanii, a w przyszłości zbyć je odpłatnie w drodze umowy sprzedaży. Wnioskodawca po zakupie nieruchomości nabędzie do nich prawo własności.

Celem zakupu nieruchomości jest powiększenie majątku osobistego Wnioskodawcy poprzez inwestycję w nieruchomości. Ewentualne zbycie nieruchomości w drodze umowy sprzedaży również miałoby na celu powiększenie majątku osobistego Wnioskodawcy.

Nabycie nieruchomości nie będzie miało związku z wykonywaniem działalności gospodarczej, prawa nabyte do nieruchomości nie będą stanowiły składnika majątkowego działalności gospodarczej Wnioskodawcy, ponieważ Wnioskodawca chce nabyć nieruchomości w celach konsumenckich.

Wnioskodawca nie będzie również zamieszkiwał w zakupionych nieruchomościach ani też nie będzie ich udostępniał odpłatnie i nieodpłatnie osobom trzecim.

Wnioskodawca w okresie osiągnięcia przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych w Albanii będzie miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 i ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym będzie miał nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. W momencie uzyskania przychodu Wnioskodawca będzie posiadał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ośrodek interesów życiowych i będzie przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Wnioskodawca będzie obowiązany do zapłaty podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi na terenie Albanii. Podatkiem tym będzie odpowiednik polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych w stawce 15%.

Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał przychodów na terenie Albanii w okresie od nabycia nieruchomości do daty ich sprzedaży z żadnego tytułu.

Planowane odpłatne zbycie nieruchomości gruntowych nie nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Na podstawie art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie natomiast do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł – art. 30e ust. 5 ww. ustawy.

W opisanym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdą uregulowania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 5 marca 1993 r. (Dz. U. z 1994 r., Nr 101, poz. 492, z późn. zm.).

Jak stanowi art. 6 ust. 1 ww. Umowy, dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z majątku nieruchomego, w tym dochód z gospodarstwa rolnego i leśnego, położonego w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. Umowy, określenie „majątek nieruchomy” ma takie znaczenie, jakie przyjmuje się według prawa Umawiającego się Państwa, w którym majątek ten jest położony. Określenie to obejmuje w każdym przypadku mienie należące do majątku nieruchomego, żywy i martwy inwentarz gospodarstw rolnych i leśnych, do których mają zastosowanie przepisy prawa powszechnego dotyczące własności ziemi, budynków, prawa użytkowania majątku nieruchomego, jak również prawa do zmiennych lub stałych świadczeń z tytułu eksploatacji lub prawa do eksploatacji pokładów mineralnych, źródeł i innych zasobów naturalnych. Statki, barki, pojazdy drogowe i samoloty nie stanowią majątku nieruchomego.

W myśl art. 13 ust. 1 ww. Umowy – zyski osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia tytułu własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, i położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Należy wyjaśnić, że użycie w przepisie art. 6 ust. 1 ww. Umowy sformułowania „może być opodatkowany” oznacza, że przychody, o których w nim mowa są opodatkowane w kraju miejsca położenia nieruchomości zawsze, o ile prawo podatkowe tego państwa przewiduje opodatkowanie takiego dochodu.

Sformułowanie, że dochód ten „może” być opodatkowany nie zezwala na dowolne wybranie państwa, w którym dochód ten ma zostać opodatkowany. Przepis ten oznacza, że dochód taki oprócz tego, że podlega opodatkowaniu w państwie, w którym osoba osiągająca ten dochód ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, to podlega również opodatkowaniu w tym państwie, w którym położony jest dany majątek, zgodnie z prawem tego państwa.

Z przepisu art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że opodatkowaniu podlega dochód (przychód) podatnika bez względu na źródło położenia tych dochodów. Zatem dochód (przychód) osoby mającej miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej ze zbycia nieruchomości położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, gdyż przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują opodatkowanie dochodu/przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Jednocześnie w świetle powołanego wyżej art. 13 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku dochód ten może być również opodatkowany w Albanii zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w tym państwie.

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania tego samego dochodu należy zastosować właściwą metodę unikania podwójnego opodatkowania określoną w art. 24 ww. Umowy, tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ww. Umowy, w Polsce, podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób:

 1. jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Albanii, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień zawartych pod literami b) i c), taki dochód lub majątek z opodatkowania;
 2. jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11 i 12 może być opodatkowany w Albanii, to Polska zezwoli na potrącenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Albanii. Jednakże takie potrącenie nie może przekroczyć tej części podatku, która została obliczona przed dokonaniem potrącenia i która odpowiednio przypada na dochód osiągany w Albanii;
 3. jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej umowy uzyskany dochód lub majątek posiadany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce będzie zwolniony od opodatkowania w Polsce, to Polska może, tym niemniej, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby wziąć pod uwagę zwolniony od podatku taki dochód lub majątek.

Powyższe oznacza, że dochód ze zbycia nieruchomości położonej w Albanii, który może być w Albanii opodatkowany zgodnie z prawem podatkowym tego państwa – w Polsce będzie zwolniony od opodatkowania.

Jeśli jednak Wnioskodawca osiągnie również w Polsce tego rodzaju dochód w tym samym roku co w Albanii, to do obliczenia stawki podatkowej, którą opodatkuje dochód osiągnięty w Polsce uwzględni dochód osiągnięty w Albanii.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że nabycie nieruchomości na terytorium Albanii oraz posiadanie prawa własności tej nieruchomości nie stanowią źródła przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w ogóle nie podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód z odpłatnego zbycia.

Odpłatne zbycie nieruchomości położonych na terytorium Albanii przed upływem pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, liczonego od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tych nieruchomości będzie stanowiło źródło przychodu w rozumieniu ww. przepisu i podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 13 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, tj. w Polsce oraz w Albanii. Jednocześnie, stosownie do art. 24 ust. 1 lit. a) ww. Umowy dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości położonych na terytorium Albanii, który może być opodatkowany w Albanii, będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania w Polsce, przy czym jeśli Wnioskodawca z tego samego źródła i w tym samym roku osiągnie dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do obliczenia stawki podatkowej, którą opodatkuje dochód osiągnięty w Polsce uwzględni dochód osiągnięty w Albanii.

Natomiast odpłatne zbycie nieruchomości położonych w Albanii po upływie 5 lat od daty nabycia tych nieruchomości nie będzie stanowiło źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przychód z tego tytułu nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ terminu pięcioletniego, o którym mowa w ww. przepisie. Co oznacza, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w Polsce z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości położonych w Albanii.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.