1061-IPTPB1.4511.71.2016.1.RK | Interpretacja indywidualna

1) Czy wynagrodzenie, tj. dochód, który otrzymała Wnioskodawczyni z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkalnej położonej na terytorium Republiki Federalnej Niemiec podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
2) Czy w przypadku uzyskania twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i powinna złożyć zeznanie roczne ze sprzedaży tej nieruchomości PIT-39 za rok 2015?
3) Czy w przypadku uzyskania odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1 i uzyskania odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 2, Wnioskodawczyni składając zeznanie roczne za rok 2015 rozliczając dochody ze stosunku pracy ma złożyć PIT-36 i obliczyć stopę procentową z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
1061-IPTPB1.4511.71.2016.1.RKinterpretacja indywidualna
 1. Niemcy
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 4. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Nieograniczony obowiązek podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2016 r. (data wpływu 28 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości położonej w Niemczech – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości położonej w Niemczech.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni, która jest rezydentem Polski, nie prowadzi działalności gospodarczej, osiąga dochody tylko ze stosunku pracy, nabyła w 2014 r. nieruchomość położoną w Niemczech w drodze spadku. Wnioskodawczyni opłaciła zarówno podatek dotyczący opodatkowania spadkobrania według prawa niemieckiego oraz zapłaciła, zgodnie z decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego, podatek od otrzymanego spadku według prawa polskiego. W pierwszym kwartale 2015 r. Wnioskodawczyni sprzedała nieruchomość rezydentowi niemieckiemu po wartości rynkowej, zgodnie z prawem niemieckim. W 2015 r. Wnioskodawczyni nie sprzedała innej nieruchomości. Jedyne dochody, które osiągnęła na podstawie umowy o pracę, to dochody ze stosunku pracy świadczone w polskim zakładzie pracy. Wnioskodawczyni jest obywatelem Polski, nie posiada innego obywatelstwa, jest też zameldowana według prawa polskiego w miejscu obecnego stałego zamieszkania. Sprzedana nieruchomość na terytorium Republiki Federalnej Niemiec zarówno na dzień spadkobrania, jak i na dzień sprzedaży, posiadała charakter mieszkalny, nie była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast odpłatne zbycie nabytej w spadku nieruchomości nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wynagrodzenie, tj. dochód, który otrzymała Wnioskodawczyni z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkalnej położonej na terytorium Republiki Federalnej Niemiec podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej...
 2. Czy w przypadku uzyskania twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i powinna złożyć zeznanie roczne ze sprzedaży tej nieruchomości PIT-39 za rok 2015...
 3. Czy w przypadku uzyskania odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1 i uzyskania odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 2, Wnioskodawczyni składając zeznanie roczne za rok 2015 rozliczając dochody ze stosunku pracy ma złożyć PIT-36 i obliczyć stopę procentową z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni odnośnie pytania Nr 1, w myśl art. 13 ust. 1 Umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i od majątku (Dz. U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90), zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie (w niniejszym przypadku w Polsce), z przeniesienia własności majątku nieruchomego w rozumieniu artykułu 6 umowy i położonego w drugim Umawiającym się Państwie (w niniejszym przypadku w Niemczech), mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (w niniejszym przypadku w Niemczech). Zgodnie z art. 24 ust. 2 lit. a) Umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany w Republice Federalnej Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zwolni z uwzględnieniem postanowień litery b) Umowy - taki dochód lub majątek od opodatkowania. Rzeczpospolita Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania nie podlegał takiemu zwolnieniu. Odpłatne zbycie nieruchomości położonej w Niemczech zostało opodatkowane poprzez zastosowanie do niego odpowiedniej konstrukcji podatkowej wynikającej z niemieckiego prawa podatkowego. Zgodnie z niemiecką konstrukcją podatkową, podatek płacony jest tylko wtedy, kiedy odpłatne zbycie dokonywane jest po wartościach wyższych niż rynkowych. Ponieważ Wnioskodawczyni zbyła nieruchomość po wartościach rynkowych, z zastosowanej niemieckiej konstrukcji podatkowej nie wynika podatek, który należy wpłacić na konto niemieckiego organu podatkowego. Wnioskodawczyni uważa, że dochód który uzyskała z tytułu zbycia nieruchomości położonej na terenie Niemiec, opodatkowany według konstrukcji prawa niemieckiego, nie podlega opodatkowaniu przez Rzeczpospolitą Polską (zgodnie z Umową międzynarodową). W ww. Umowie została zastosowana konstrukcja unikania podwójnego opodatkowania nazywana zwolnieniem z możliwością zastosowania progresji.

Odnośnie natomiast pytania Nr 2, zdaniem Wnioskodawczyni, podatnik który uzyskał dochód ze sprzedaży nieruchomości położonej na terytorium Niemiec nie składa PIT-39. W ocenie Wnioskodawczyni, art. 30e ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) nie ma w tym przypadku zastosowania. W opinii Wnioskodawczyni, jeżeli podatnik nie składa PIT-39, nie ma prawa ani konieczności do skorzystania z dobrodziejstwa zwolnienia przedmiotowego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem podatnik korzysta z dobrodziejstwa zwolnienia z art. 24 ust. 2 lit. a) zdanie pierwsze ww. Umowy międzynarodowej. Ponadto Rzeczpospolita Polska nie skorzystała z art. 24 ust. 2 lit. a) zdanie drugie ww. Umowy międzynarodowej, zezwalając na wprowadzanie konstrukcji stopy procentowej w stosunku do tych dochodów.

Odnośnie zaś pytania Nr 3, zdaniem Wnioskodawczyni, uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku nieruchomego niezależnie gdzie położonego nie ma wpływu na dochody opodatkowane skalą podatkową i rozliczenie w PIT-36 lub PIT-37. W cenie Wnioskodawczyni, nie ma podstaw do złożenia PIT-36, wobec czego powinna złożyć PIT-37 za 2015 r. Gdyby przykładowo uzyskała dochody z najmu nieruchomości położonej na terytorium Republiki Federalnej Niemiec to w takim przypadku musiałaby złożyć PIT-36 i obliczyć stopę procentową, o której mowa w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołuje:

 1. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2013 r., Nr ITPB2/415-230/13/MU – dot. zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości położonej na terytorium Republiki Federalnej Niemiec;
 2. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2015 r., Nr ITPB2/4511-55/15/RS – dot. opodatkowania sprzedaży nieruchomości położonej w Niemczech.

Z uwagi na powyższe Wnioskodawczyni uważa, że odpłatne zbycie nieruchomości położonej na terytorium Republiki Federalnej Niemiec nie wywołuje żadnych skutków na Jej sytuację podatkową polskiego rezydenta podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 3 ust. 2a ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Z treści złożonego wniosku wynika, że w 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała w spadku nieruchomość położoną w Niemczech. Nieruchomość tą sprzedała w pierwszym kwartale 2015 r. rezydentowi niemieckiemu po wartości rynkowej zgodnie z prawem niemieckim.

Wnioskodawczyni jest obywatelem Polski, posiada stałe miejsce zamieszkania w Polsce, osiąga dochody tylko ze stosunku pracy świadczonej w Polsce. Dochód ze zbycia nieruchomości położonej w Niemczech został opodatkowany zgodnie z prawem niemieckim.

Stosownie do art. 13 ust. 1 Umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, z przeniesienia własności majątku nieruchomego w rozumieniu artykułu 6 i położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Przy czym sformułowanie, „dochód z przeniesienia własności majątku może być opodatkowany w drugim państwie” oznacza, że drugie państwo (w rozpatrywanym przypadku Państwo, w którym położona jest zbywana nieruchomość) ma prawo opodatkować taki dochód, jeżeli na podstawie przepisów tego państwa dochód ze sprzedaży nieruchomości podlega w tym państwie opodatkowaniu. Sformułowanie to oznacza zatem brak wyłączności do opodatkowania tego dochodu przez Państwo, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania. W świetle zapisów cytowanej umowy, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce, z tytułu sprzedaży majątku nieruchomego położonego w Niemczech może być opodatkowany zarówno w państwie rezydencji, tj. w Polsce, jak i w Niemczech, zgodnie z prawem tego państwa.

W myśl natomiast art. 24 ust. 2 lit. a) ww. Umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany w Republice Federalnej Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zwolni z uwzględnieniem postanowień litery b) taki dochód lub majątek od opodatkowania. Rzeczpospolita Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania nie podlegał takiemu zwolnieniu.

Powyższe oznacza, że dochód ze zbycia nieruchomości położonej w Niemczech, który może być w Niemczech opodatkowany zgodnie z prawem tego państwa - w Polsce będzie zwolniony od opodatkowania. Natomiast w Polsce do obliczenia stawki podatkowej, wg której opodatkowany jest pozostały dochód osiągnięty w Polsce, można uwzględnić dochód osiągnięty w Niemczech.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, źródłami przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ww. ustawy, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Natomiast w myśl art. 30e ust. 5 ustawy, dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.

Biorąc powyższe pod uwagę należy zauważyć, że ponieważ dochód uzyskany przez Wnioskodawczynię podlega opodatkowaniu zarówno w Niemczech, jak i w Polsce, zastosowanie znajdzie metoda unikania podwójnego opodatkowania uregulowana w powołanym wyżej art. 24 ust. 2 lit. a) ww. Umowy. Tak więc dochód uzyskany z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Niemiec będzie w Polsce zwolniony z opodatkowania.

W związku z powyższym, Wnioskodawczyni dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Niemiec nie będzie wykazywała w zeznaniu podatkowym PIT 39, gdyż nie wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu w Polsce, a w konsekwencji nie znajdzie zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto z uwagi na fakt, że w Polsce dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł, to dochód uzyskany ze zbycia nieruchomości położonej w Niemczech nie będzie miał wpływu na dochody Wnioskodawczyni ze stosunku pracy wykazywane w PIT 37 za 2015 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ......., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.