Sprzedaż nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zasiedzenia.
Fragment:
Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Mając na względzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), w szczególności zaś Działu III, Tytułu I Księgi drugiej tej ustawy, nabycie własności może nastąpić m.in. poprzez jej przeniesienie w wyniku umowy, zasiedzenie bądź też w wyniku innych zdarzeń. Zgodnie z art. 172 § 1 i § 2 ww. Kodeksu cywilnego – posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od dwudziestu lat jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).
2016
29
lis

Istota:
W zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku z planowaną sprzedażą Nieruchomości, opodatkowania ww. transakcji oraz wystawienia faktury VAT dokumentującej ww. transakcję
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku VAT w związku z planowaną sprzedażą Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2? Czy transakcja sprzedaży Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2 będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych czy też podatkiem VAT? Czy prawidłowe będzie opodatkowanie transakcji podatkiem VAT przez Wnioskodawcę i wystawienie faktury VAT dokumentującej sprzedaż Nieruchomości 1 oraz Nieruchomość 2 oraz zastosowanie stawki 23%? Zdaniem Wnioskodawcy: W ocenie Wnioskodawcy pozostaje on podatnikiem podatku VAT w związku z dokonywaną sprzedażą Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2. W ocenie Wnioskodawcy sprzedaż Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2 będzie opodatkowana podatkiem VAT. W ocenie Wnioskodawcy prawidłowe będzie opodatkowanie transakcji sprzedaży podatkiem VAT i wystawienie faktury VAT dokumentującej sprzedaż Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2 oraz zastosowanie stawki 23%. UZASADNIENIE Ad. 1 Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 Ustawy VAT „ Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności ”. Natomiast zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 Ustawy VAT „ Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.
2016
29
lis

Istota:
1) Czy odpłatne zbycie Nieruchomości, które zostanie dokonane po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2) Czy odpłatne zbycie Nieruchomości, które zostanie dokonane przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy o PIT?
Fragment:
Wnioskodawca nie prowadził żadnych działań mających na celu dokonanie sprzedaży Nieruchomości, w szczególności nie zamieszczał w prasie i mediach żadnych ogłoszeń, nie prowadził żadnych działań marketingowych związanych z proponowaniem zbycia Nieruchomości, nie nawiązał współpracy z podmiotami pośredniczącymi w sprzedaży Nieruchomości Wnioskodawcy. Zrealizowane transakcje zbycia Nieruchomości, w głównej mierze nastąpiły bez żadnego czynnego działania ze strony Wnioskodawcy gdyż wynikały ze zmiany przeznaczenia terenu, na którym się one znajdowały. W związku z zapadłymi decyzjami o budowie dróg publicznych, Wnioskodawca utracił lub zbył własność Nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego dla potrzeb realizacji tych inwestycji. Sprzedaż Nieruchomości planowana przez Wnioskodawcę nie będzie odbywała się w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, gdyż nie będzie ona nosiła znamion zorganizowania oraz ciągłości. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika zatem, że podjęte przez Wnioskodawcę działania nie wypełniają dyspozycji przepisu art. 5a pkt 6 Ustawy o PIT. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż Nieruchomości: nie będzie stanowić źródła przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca dokona zbycia Nieruchomości po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie; będzie stanowić źródło przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy o PIT, jeżeli Wnioskodawca dokona zbycia Nieruchomości przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie.
2016
28
lis

Istota:
Czy odpłatne zbycie Nieruchomości, które zostanie dokonane po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca nie podejmował żadnych zaplanowanych i przemyślanych czynności, które byłyby nakierowane na dokonywanie sprzedaży Nieruchomości. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na budowlane w gminie nastąpiła bez żadnego udziału Wnioskodawcy. Wynikające z rozwoju strefy przemysłowej zanieczyszczenie środowiska spowodowało spadek przydatności rolniczej Nieruchomości i stało się główną przyczyną podjęcia decyzji o jej sprzedaży przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie prowadził żadnych działań mających na celu dokonanie sprzedaży Nieruchomości, w szczególności nie zamieszczał w prasie i mediach żadnych ogłoszeń, nie prowadził żadnych działań marketingowych związanych z proponowaniem zbycia Nieruchomości, nie nawiązał współpracy z podmiotami pośredniczącymi w sprzedaży Nieruchomości. Sprzedaż Nieruchomości planowana przez Wnioskodawcę nie będzie odbywała się w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, gdyż nie będzie ona nosiła znamion zorganizowania oraz ciągłości. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika zatem że podjęte przez Wnioskodawcę działania nie wypełniają dyspozycji przepisu art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż Nieruchomości nie będzie stanowić źródła przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca dokona zbycia Nieruchomości po upływie 5 łat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości
Fragment:
W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia podatku z tytułu dokonania sprzedaży nieruchomości. Transakcja dotycząca sprzedaży nieruchomości, która jest przedmiotem niniejszego wniosku nie stanowi transakcji podlegającej opodatkowaniu VAT, z uwagi że Wnioskodawca nie działa w ramach niniejszej transakcji jako podatnik VAT wykonujący działalność gospodarczą. Nieruchomość stanowi majątek osobisty Wnioskodawcy. Na nieruchomości nie była prowadzona działalność gospodarcza, w tym rolnicza i nieruchomość nie została nabyta w ramach prowadzenia działalności, a jako osoba fizyczna. Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań marketingowych w celu sprzedaży nieruchomości, nie ogłaszał się w mediach, Internecie, prasie z zamiarem chęci sprzedaży nieruchomości. Wnioskodawca uważa, że działania, które wykonywał, mieszczą się w zwyczajowym zakresie działań podejmowanych przez osobę dysponującą majątkiem prywatnym, w celu dokonania jego sprzedaży i nie powinny być uznawane za działania wykonywane przez podmiot zajmujący się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. Sprzedaż nieruchomości jest jednorazową sprzedażą majątku osobistego i w związku z tym Wnioskodawca uważa, że przedmiot sprzedaży nie będzie stanowił czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
W konsekwencji nie będzie zobowiązany do naliczenia podatku z tytułu dokonania sprzedaży nieruchomości. Transakcja dotycząca sprzedaży nieruchomości, która jest przedmiotem niniejszego wniosku nie stanowi transakcji podlegającej opodatkowaniu VAT, z uwagi że Strona nie działa w ramach niniejszej transakcji jako podatnik VAT wykonujący działalność gospodarczą. Nieruchomość stanowi majątek osobisty. Na nieruchomości nie była prowadzona działalność gospodarcza, w tym rolnicza i Strona nie nabyła nieruchomości w ramach prowadzenia działalności, a jako osoba fizyczna. Dodatkowo Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań marketingowych w celu sprzedaży nieruchomości. Nie ogłaszał się w mediach, Internecie, prasie z zamiarem chęci sprzedaży nieruchomości. Strona uważa, że działania te mieszczą się w zwyczajowym zakresie działań podejmowanych przy dysponowaniu majątkiem prywatnym w celu dokonania jego sprzedaży i nie powinny być uznawane za działania wykonywane przez podmiot zajmujący się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. Sprzedaż nieruchomości jest jednorazową sprzedażą majątku osobistego i w związku z tym Wnioskodawca uważa, że przedmiot sprzedaży nie będzie stanowił czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości
Fragment:
W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia podatku z tytułu dokonania sprzedaży nieruchomości. Transakcja dotycząca sprzedaży nieruchomości, która jest przedmiotem niniejszego wniosku nie stanowi transakcji podlegającej opodatkowaniu VAT, z uwagi że Wnioskodawca nie działa w ramach niniejszej transakcji jako podatnik VAT wykonujący działalność gospodarczą. Nieruchomość stanowi majątek osobisty Wnioskodawcy. Na nieruchomości nie była prowadzona działalność gospodarcza i Wnioskodawca nie nabył nieruchomości w ramach prowadzenia działalności, a jako osoba fizyczna. Dodatkowo Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań marketingowych w celu sprzedaży nieruchomości. Nie ogłaszał się w mediach, Internecie, prasie z zamiarem chęci sprzedaży nieruchomości. Wnioskodawca uważa, że działania, które wykonywał, mieszczą się w zwyczajowym zakresie działań podejmowanych przez osobę dysponującą majątkiem prywatnym, w celu dokonania jego sprzedaży i nie powinny być uznawane za działania wykonywane przez podmiot zajmujący się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. Sprzedaż nieruchomości jest jednorazową sprzedażą majątku osobistego i w związku z tym Wnioskodawca uważa, że przedmiot sprzedaży nie będzie stanowił czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2016
28
lis

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego w związku ze sprzedażą nieruchomości po upływie 5 lat od dnia nabycia.
Fragment:
(...) sprzedażą nieruchomości po upływie 5 lat od dnia nabycia (pytanie oznaczone we wniosku numerem 4) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego w związku ze sprzedażą nieruchomości po upływie 5 lat od dnia nabycia. W ww. wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Zainteresowany X dalej Zbywca jest właścicielem nieruchomości (gruntów), dla których jest prowadzona księga wieczysta XXXXX oraz księga wieczysta XXXXXX. Grunty objęte księgami wieczystymi dotyczą działek: XXXX o powierzchni 4065 m 2 , XXXX o powierzchni 135 m 2 , XXX o powierzchni 644 m 2 oraz XXXXX o powierzchni 3185 m 2 . Według miejscowego planu zagospodarowania terenu grunty są przeznaczone na zabudowę o charakterze usługowo-produkcyjnym. Wszystkie działki tworzą jednolity teren wraz z drogą dojazdową, który zainteresowany Y sp. z o.o. dalej Nabywca dotychczas dzierżawił od Zbywcy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie trwania umowy dzierżawy Y sp. z o.o., będący przedsiębiorcą, z własnych środków wybudował na dzierżawionym gruncie dwa budynki, które służą prowadzeniu jego działalności gospodarczej.
2016
28
lis

Istota:
Czy podstawą opodatkowania w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie dla Wnioskodawczyni wartość nabytej nieruchomości wraz z prawami związanymi z jej własnością po potrąceniu długów i ciężarów, czyli tzw. czysta wartość?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawczyni, wskazany sposób ustalenia przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości jest prawidłowy. W rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest jej wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Przy czym wartość rynkową nieruchomości określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem m.in. stopnia ich zużycia. Tym samym wartość nieruchomości wskazana w umowie sprzedaży winna odzwierciedlać co do zasady cenę rynkową. Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z zasadą swobody umów strony mogą samodzielnie ustalić cenę sprzedaży nieruchomości, którą wskażą w umowie. Zatem strony mogą określić cenę sprzedaży również przy uwzględnieniu obciążenia nieruchomości hipoteką a zatem pomniejszając wartość zbywanej nieruchomości o wartość długów i ciężarów. W obrocie nieruchomościami, Wnioskodawczyni jest w stanie uzyskać jedynie taką cenę, która stanowiłaby tzw. „ czystą wartość ”, tj. wartość zbywanej nieruchomości po potrąceniu długów i ciężarów. W związku z czym wartość nieruchomości ustalona w powyższy sposób, tzw. „ czysta wartość ”, powinna stanowić dla Wnioskodawczyni podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 19 ust. 1 ww. ustawy.
2016
27
lis

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości - wydatkowanie.
Fragment:
Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że skoro z analizowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości może zostać zwolniony z opodatkowania, jeżeli przychód - począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie – zostanie wydatkowany na cele mieszkaniowe, w tym. m.in. na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, położonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, to uznać należy, że warunek ten będzie spełniony w sytuacji, gdy zakup mieszkania, jak i wydatki związane z zakupem tego mieszkania będą dokonane po sprzedaży nieruchomości. Zatem początkiem terminu, od jakiego można uwzględnić ww. wydatki przy obliczeniu dochodu zwolnionego jest dzień odpłatnego zbycia, czyli dzień w którym została zawarta przez Wnioskodawczynię właściwa umowa sprzedaży. W konsekwencji uznać należy, że w przedstawionej we wniosku sytuacji Wnioskodawczyni nie jest uprawniona – z uwagi na treść art. 21 ust. 30 ustawy – do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy (...)
2016
27
lis

Istota:
Przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości - nie można pomniejszyć o wydatki na spłatę zadłużenia, gdyż nie wypełniają dyspozycji art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) sprzedaż nieruchomości nie była związana z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Opisana w niniejszym wniosku nieruchomość została sprzedana przez Wnioskodawcę za cenę 700.00 zł. Jednakże przed zawarciem umowy sprzedaży Wnioskodawca otrzymał część ceny w kwocie 70.000 zł. Kupujący zobowiązali się zapłacić pozostałą część ceny w terminie do 15.06.2015 r., w następujący sposób: (a) kwotę 347 663,94 zł odpowiadającą zadłużeniu wobec Bank S.A. z tytułu umowy kredytowej na zabezpieczenie, której wpisane były hipoteki, po zapłacie której bank ten miał wyrazić zgodę na wykreślenie tych hipotek na konto należące do banku, (b) kwotę 282 336,06 zł na konto którego posiadaczem był Wnioskodawca. W dniu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomość była już wydana kupującym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży nieruchomości równał się kwocie ceny, czy stanowił on różnicę pomiędzy ceną a wartością zobowiązania wobec banku? Czy obciążenia na rzecz banku (zobowiązanie wobec banku) stanowią koszt uzyskania przychodu pomniejszający przychód uzyskany ze sprzedaży ? Od jakich warunków uzależniona była możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu zobowiązań wobec banku ? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie numer 1 i 2.
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.