Sprzedaż nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana odprowadzić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości nabytej w wyniku podziału majątku dorobkowego uwzględniając okoliczności opisane w p.74. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w czasie sprzedaży nieruchomości, przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się wobec przychodów uzyskanych z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków (Art. 2 pkt 1 ust. 5) wobec czego Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do odprowadzania podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości nabytej w wyniku podziału majątku. Ponadto należy uwzględnić fakt, że od daty nabycia nieruchomości do daty sprzedaży minęło 10 lat, w związku z czym tym bardziej Wnioskodawczyni nie była zobowiązana odprowadzać podatku dochodowego. Podział majątku w roku 2007 nie był równoznaczny z nabyciem przez Wnioskodawczynię połowy nieruchomości, ponieważ nieruchomość nie była podzielona, więc od 2001 r. Wnioskodawczyni miała prawo do 100% nieruchomości na zasadzie współwłasności z mężem, a w roku 2007 jedynie ta współwłasność została zniesiona. Umowa o ustanowienie rozdzielności majątkowej zawarta została w tym samym dniu, kiedy nastąpił podział majątku.
2017
19
wrz

Istota:
Okoliczności wskazane w treści wniosku wskazują na możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do sprzedaży 1/4 udziału w nieruchomości po spełnieniu warunków określonych w ustawie. Odnosząc się natomiast do sprzedaży 3/4 udziału w nieruchomości, który Wnioskodawca nabył w drodze spadkobrania po zmarłym ojcu, należy jeszcze raz wskazać, że sprzedaż tego udziału w 2017 r. nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ 5 letniego terminu (termin ten upłynął z dniem 31 grudnia 2016 r.). Zatem nie ma znaczenia cel, na który Wnioskodawca przeznaczy środki uzyskane ze sprzedaży, w odniesieniu do udziału, który został nabyty w 2011 r.
Fragment:
U. z 2016 poz. 2032 z późn. zm.) z tytułu poniesienia wydatków na własne cele mieszkaniowe, jak też upływu 5 lat od daty wejścia Wnioskodawcy w posiadanie nieruchomości? Zdaniem Wnioskodawcy, nie powstanie obowiązek podatkowy lub zobowiązanie podatkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości, tj. przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości (działki) nie podlega opodatkowaniu. Uzasadnienie. Według Wnioskodawcy okres 5 letni liczony jest od momentu dziedziczenia, a zatem zgonu ojca Sprzedającego (2011 r.), a nie uprawomocnienia orzeczenia sądu (2014 r.). Dla części w wielkości 3/4 nieruchomości podatek od sprzedaży nie będzie naliczony po upływie pełnych 5 lat kalendarzowych licząc od roku 2012. Zatem podatek od części nieruchomości nie będzie liczony, jeżeli sprzedaż nieruchomości nastąpi w roku 2017 pomimo sfinansowania ze środków 3/4 przedmiotowej nieruchomości zakupu lokalu na cele odpłatnego wynajmu. Wnioskodawca będzie remontował dom na swoje własne cele mieszkalne ze środków sprzedaży nieruchomości w wysokości 1/4 wartości nieruchomości, co zwalnia z powstania obowiązku podatkowego lub zobowiązania podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od wejścia w jej posiadanie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
16
wrz

Istota:
Czy sprzedaż omawianej nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu, jeżeli tak jaką należy zastosować stawkę?
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2017 r. (data wpływu 19 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości, dokonywanej w trybie licytacji komorniczej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży nieruchomości, dokonywanej w trybie licytacji komorniczej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w .........prowadzi egzekucję z nieruchomości położonej w miejscowości......, gmina....., przy ul......., dla której Sąd Rejonowy w ......X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW .......- działka nr...... Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność dłużników ......oraz ......we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Zgodnie z treścią księgi wieczystej dłużnicy nabyli ją stosownie do umowy sprzedaży (Akt Notarialny z dnia 22 sierpnia 2006 r.. Rep......). Działka ta graniczy od północy z działką nr ... (droga), od wschodu z działką nr...., od południa z działką nr ....i od zachodu z działką nr...... Powierzchnia działki wynosi 0,1149 ha. Opis nieruchomości: budynki: (...)
2017
15
wrz

Istota:
Opodatkowanie czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2017 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji (.........) – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji (......). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Dłużnik ......jest właścicielem nieruchomości położonej w ......gmina .....(obręb nr 10) dla której Sąd Rejonowy w ......prowadzi księgę wieczystą ......... Nieruchomość ta jest gruntem niezabudowanym o powierzchni 2741 m2 (działka ewidencyjna.....). Dłużnik nabył nieruchomość w 2008 r. w drodze umowy sprzedaży. Dłużnik nabył nieruchomość w celach inwestycyjnych z zamiarem działalności deweloperskiej (późniejszej odsprzedaży powstałych w ten sposób nieruchomości). Na podstawie dokumentacji planistycznej gminy .....ustalono, że przedmiotowa nieruchomość leży na terenie dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą nr ... z dnia 13 marca 2008 r. dla fragmentu wsi .....w gminie...... Zgodnie z zapisami wskazanego planu, nieruchomość jest położona na obszarze oznaczonym symbolem 10MN co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2017
12
wrz

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT w części sprzedaży nieruchomości gruntowej
Fragment:
(...) sprzedaży nieruchomości gruntowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 czerwca 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT w całości lub w części sprzedaży nieruchomości gruntowej. Wniosek został uzupełniony pismem z 13 lipca 2017 r. (data wpływu 18 lipca 2017 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 6 lipca 2017 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.322.2017.1.ASZ. W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z 13 lipca 2017 r. przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe pismem z 13 lipca 2017 r.: Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: xxx o powierzchni 0,8832 ha, o sposobie korzystania RIIIa, RIIIb, PsIII, LsIII xxx o powierzchni 2,81 ha, o sposobie korzystania RIVa, PsIV, LsIII Działki położone są w województwie ..., powiecie ..., gminie S., miejscowości K., dla której Sąd Rejonowy w M., IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer xxx. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (...)
2017
7
wrz

Istota:
Należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Zainteresowanych ze sprzedaży nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia przez Zainteresowanych udziału w nieruchomości upłynęło 5 lat.
Fragment:
Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 113 o powierzchni 0,0513 ha, powstały po stronie współwłaścicieli - Andrzeja T. i Henryka T., przychód będzie podległ opodatkowaniu według przepisu art. 30e ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.)? Zdaniem Zainteresowanych, w przypadku sprzedaży nieruchomości, po stronie współwłaścicieli nie powstanie obowiązek uregulowania podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30e ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.). Zgodnie bowiem z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Do nabycia udziałów w prawie własności nieruchomości przez Andrzeja T. i Henryka T. doszło z chwilą śmierci (z chwilą otwarcia spadku) każdego ze współwłaścicieli nieruchomości.
2017
7
wrz

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2017 r. (data wpływu 21 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w xxx – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w xxx We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina na podstawie decyzji komunalizacyjnej, tj. Decyzji Urzędu ... w S. w 1991 r. stała się właścicielem działki nr 26/6 o pow. 0.0374 ha, położonej w C. przy .... XXX nr x, zabudowanej budynkiem użytkowym, w którym od 1976 r. miało siedzibę M. w C. Pierwotnie budynek był wybudowany około 1915 r., jednak w latach 1990-1993 został odbudowany od fundamentów. W dniu 12 grudnia 2012 r. M. w C. przeniosło swoją siedzibę do Z. w C., którego właścicielem jest Gmina. W związku z tym, że w budynku dawnej siedziby pozostała część eksponatów, budynek został oddany w użyczenie na rzecz M. od dnia 2 stycznia 2013 r. W latach 1993-2017 w budynku zostały przeprowadzone tylko bieżące remonty i naprawy polegające między innymi na malowaniu ścian, drobnych naprawach elektrycznych i hydraulicznych, które były niższe niż 30% wartości początkowej przedmiotowego budynku.
2017
31
sie

Istota:
Przychód z odpłatnego zbycia w 2016 r. nieruchomości w części przypadającej na Wnioskodawczynię, nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu cytowanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ 5-letniego okresu, o którym mowa w ww. przepisie, a zatem nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Powołany wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie skutkuje powstaniem przychodu. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego przepisu należy wyjaśnić, że w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu ma moment i sposób nabycia tej nieruchomości. Podkreślenia wymaga, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje pojęcia „ nabycie ”, nie wskazuje także, czy ma to być nabycie odpłatne, czy nieodpłatne. Nie określa również, na podstawie jakiej czynności prawnej może nastąpić nabycie nieruchomości.
2017
30
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Organu z dnia 20 lipca 2017 r. (skutecznie doręczone w dniu 24 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 12 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Wniosek uzupełniony został w dniu 27 lipca 2017 r., (data wpływu 3 sierpnia 2017 r.) na wezwanie Organu z dnia 20 lipca 2017 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny, uzupełniony pismem z dnia 27 lipca 2017 r.: Spółka S.A. (dalej: Spółka) posiada nieruchomość, przeznaczoną do sprzedaży, na którą składa się prawo wieczystego użytkowania działki nr 1191, o pow. 0,0965 ha, zabudowaną budynkiem o pow. użytkowej 37,60 m 2 . Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych. Budynek to obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o prostej bryle opartej na rzucie prostokąta, z dobudowanym wiatrołapem od strony frontowej. W budynku znajdują się: przedsionek, sala obsługi klienta, korytarz, wc, zaplecze. Budynek był wykorzystywany do celów statutowych na prowadzenie placówki. W styczniu 2016 r. obiekt uległ zniszczeniu w wyniku pożaru i nie nadaje się do remontu.
2017
26
sie

Istota:
Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
Fragment:
Według art. 32 ust. 2 ww. ustawy, z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. W świetle art. 37 ust. 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Jak stanowi ust. 2 pkt 5 powyższego artykułu, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego. Na tym tle Gmina powzięła wątpliwości dotyczące obowiązku opodatkowania zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów potwierdzić należy stanowisko Gminy, że sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego stanowi (na gruncie cywilistycznym) jedynie zmianę tytułu prawnego do nieruchomości, gdyż w sensie ekonomicznym od momentu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego użytkownik dysponuje tym gruntem jak właściciel. Tym samym sprzedaży – na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – nieruchomości gruntowej jej użytkownikowi wieczystemu nie można uznać za przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy.
2017
10
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.