Sprzedaż nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
maj

Istota:

Nieuznanie Sprzedającego za podatnika VAT, opodatkowania sprzedaży nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu jej nabycia

Fragment:

Powoduje to, że sprzedaż Nieruchomości następuje w ramach zarządu majątkiem prywatnym Sprzedającego, natomiast nie może być traktowana jako przejaw działalności handlowej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy VAT. Całokształt przedstawionych okoliczności powoduje więc, że w związku ze sprzedażą Nieruchomości Sprzedającemu nie będzie przysługiwał status podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. W konsekwencji planowana sprzedaż Nieruchomości na rzecz Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wobec czego będzie ona opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W tym miejscu należy dodać, że nawet w przypadku uznania, że planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości na rzecz Spółki jest objęta zakresem zastosowania przepisów ustawy o VAT, nie zachodziłyby przesłanki wyłączenia opodatkowania jej podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W takim wypadku sprzedaż Nieruchomości byłaby bowiem objęta bezwarunkowym zwolnieniem z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Zgodnie z nim zwalnia się od podatku: „ 10a) dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym (...)

2018
10
maj

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

Fragment:

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, normuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Natomiast, odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, tylko wówczas jeżeli nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z ich sprzedaży w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Zatem, dla ustalenia skutków podatkowych ewentualnej sprzedaży nieruchomości istotne znaczenie ma data jej nabycia. Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma zastosowania do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy – nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat (art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy).

2018
10
maj

Istota:

Uznanie Wnioskodawcy za podatnika z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z planowaną sprzedażą Nieruchomości rzecz Spółki lub SPV po stronie Wnioskodawców powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawców, w związku z planowaną sprzedażą Nieruchomości na rzecz Spółki lub SPV po stronie Wnioskodawców nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług. Uzasadnienie: Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: czynność musi być objęta przedmiotowym zakresem opodatkowania podatkiem VAT, określonym w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT oraz musi być dokonana przez podmiot, który w związku z nią ma status podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. W niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości, że planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2, w których współwłasności Wnioskodawcy posiadają udziały, jest objęta zakresem zastosowania art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, jako że stanowi ona odpłatną dostawę towarów, o której mowa w pkt 1 tego przepisu. Natomiast zdaniem Wnioskodawców, w związku z planowaną transakcją nie można przypisać im statusu podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

2018
10
maj

Istota:

Uznanie Wnioskodawcy za podatnika z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Powoduje to, że sprzedaż Nieruchomości następuje w ramach zarządu majątkiem prywatnym Wnioskodawców, natomiast nie może być traktowana jako przejaw działalności handlowej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy VAT. Do powyższego wniosku nie może prowadzić fakt, iż w przeszłości budynek znajdujący się na Nieruchomości (obecnie wyburzony) był przedmiotem najmu. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że od czasu nabycia własności Nieruchomości przez Wnioskodawcę - Irenę O. i jej męża - do czasu oddania posadowionego na niej budynku w najem upłynęło 15 lat, co oznacza, że nie została ona nabyta w celach komercyjnych. Jednocześnie od zakończenia ostatniej umowy najmu budynku upłynęło już ponad 10 lat. Nieruchomość obecnie jednoznacznie stanowi zatem majątek prywatny Wnioskodawców. Całokształt przedstawionych okoliczności powoduje więc, że w związku ze sprzedażą Nieruchomości Wnioskodawcom nie będzie przysługiwał status podatników podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. W konsekwencji zasadne jest uznanie za prawidłowe stanowiska Wnioskodawców, że w związku z planowaną sprzedażą Nieruchomości na rzecz Spółki lub SPV po stronie Wnioskodawców nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

2018
10
maj

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

Fragment:

Nr 0114-KDIP3-1.4011.79.2018.1.MJ o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W dniu 10.10.2002 r. mąż Wnioskodawczyni zakupił nieruchomość – będącą samodzielnym lokalem mieszkalnym z pomieszczeniem gospodarczym i miejscem garażowym o powierzchni 98,8 m 2 . Mąż Wnioskodawczyni zakupu tego dokonał w trakcie trwania ich małżeństwa – zawartego 1.08.1965 r. na prawach wspólności majątkowej ustawowej, majątkowej małżeńskiej. Wnioskodawczyni wraz z mężem nie zawierali umów majątkowych małżeńskich, ani nie orzeczono separacji. W dniu 13.11.2006 r. aktem notarialnym wnieśli z mężem o wpisanie ww. nieruchomości tak, aby była od tej pory na prawach majątkowej wspólności ustawowej. 29.12.2016 r. mąż Wnioskodawczyni zmarł i 13.07.2017 r. Sąd wydał postanowienie o nabyciu przez Wnioskodawczynię (na podstawie testamentu notarialnego spadku w całości z dobrodziejstwem inwentarza. 25.08.2017 r. w Urzędzie Skarbowym Wnioskodawczyni złożyła wniosek SD-Z2 - zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, iż nabyła spadek po mężu i w tej postaci uzyskała zwolnienie (w dniu 31.08.2017 r. zaświadczenie) od zapłacenia podatku od nabytego tą drogą spadku.

2018
10
maj

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej do majątku wspólnego.

Fragment:

W konsekwencji Wnioskodawczyni uważa, że z uwagi na upływ ww. terminu 5-letniego, dochód ze sprzedaży nieruchomości nie podlega opodatkowaniu sprzedaż ta nie jest źródłem przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nieruchomość sprzedano po 17 latach od jej kupna do majątku wspólnego, a więc termin 5-letni minął już 11 lat temu. Zdaniem Wnioskodawczyni nie było zamiarem ustawodawcy opodatkowanie sprzedaży majątków wdów, które w takiej sytuacji sprzedają zbyt duże do samodzielnego utrzymania nieruchomości przed upływem terminu 5-letniego od nabycia spadku po zmarłym mężu. Oznaczałoby to stosowanie terminu 5-letniego dwukrotnie, pierwszy raz od pierwotnego nabycia do majątku wspólnego i drugi raz od nabycia spadku (w stosunku do udziału w nieruchomości uzyskanego ze spadku). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie zaistnienia zdarzenia, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

2018
8
maj

Istota:

Nieuznania Sprzedającego za podatnika VAT, opodatkowania sprzedaży nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu jej nabycia

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy planowana sprzedaż Nieruchomości przez Sprzedającego na rzecz Spółki będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (pytanie doprecyzowane w piśmie z 17 kwietnia 2018 r.) W przypadku uznania, że sprzedaż Nieruchomości na rzecz Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy zakupie Nieruchomości Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w piśmie z 17 kwietnia 2018 r.): Zdaniem Wnioskodawcy, planowana sprzedaż Nieruchomości przez Sprzedającego na rzecz Spółki nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uznania, że sprzedaż Nieruchomości na rzecz Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy zakupie Nieruchomości. Uzasadnienie Ad 1. Zgodnie z przepisami upcc, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży nieruchomości – z wyjątkiem transakcji opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przy czym opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają również umowy sprzedaży nieruchomości, korzystające ze zwolnienia od podatku VAT (art. 2 pkt 4 lit. b upcc). Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że w przypadku umowy sprzedaży Nieruchomości, która ma być zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Spółką nie zachodzą przesłanki wyłączające opodatkowanie jej podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2018
8
maj

Istota:

Określenie wysokości dochodu uzyskanego w wyniku sprzedaży nieruchomości

Fragment:

W konsekwencji powyższych regulacji Wnioskodawca, jako wspólnik Spółki, będzie zobowiązany do opodatkowania dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w Spółce i powstałego w wyniku sprzedaży Nieruchomości, w proporcji do określonego w umowie Spółki prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku Spółki. Dochód podlegający podziałowi (proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku Spółki) będzie zdaniem Wnioskodawcy, stanowiła różnica pomiędzy uzyskanym przychodem a wartością początkową zbywanych w ramach sprzedaży Nieruchomości środków trwałych powiększona o odpisy amortyzacyjne dokonane od tych środków trwałych do dnia ich sprzedaży. Zdaniem Wnioskodawcy, przychód wygenerowany z tytułu sprzedaży Nieruchomości będzie odpowiadał cenie określonej w umowie sprzedaży Nieruchomości z wyłączeniem kwoty podatku od towarów i usług. Stosownie do art. 14 ust. 1 Ustawy o PIT, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. W myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy o PIT, (...)

2018
30
kwi

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

Fragment:

Reasumując stwierdzić należy, że przeznaczenie środków pieniężnych ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej majątek osobisty jednego z małżonków (nabytego w drodze darowizny) na nabycie lokalu mieszkalnego do majątku wspólnego małżonków, a także jego remont, udokumentowany fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę, wypełnia dyspozycję własnego celu mieszkaniowego, a tym samym możliwe jest skorzystanie przez Wnioskodawcę z tzw. ulgi mieszkaniowej na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z ugruntowanym poglądem w orzecznictwie sądowym (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 1655/14) podkreśla się, że zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej jest normą celu społecznego, która w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych obywateli. Podstawową okolicznością stanowiącą o zastosowaniu zwolnienia jest wyłącznie przeznaczenie przychodów ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych na cele określone w art. 21 ust. 25-29 ww. ustawy.

2018
27
kwi

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości obejmującej także sprzedaż nakładów inwestycyjnych według stawki właściwej dla zbycia nieruchomości

Fragment:

Niniejsze okoliczności sprawy potwierdzają, że w analizowanym przypadku świadczenie na rzecz nabywcy, tj. sprzedaż nieruchomości, będącej w wieczystym użytkowaniu wraz z planami/dokumentacją projektową/pozwoleniem na budowę, prawami autorskimi do warunków zabudowy oraz prawami autorskimi do pozwolenia na budowę, nie jest jedną kompleksową usługą. W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie, mamy do czynienia z odrębnymi świadczeniami, tj. sprzedażą nieruchomości, będącej w wieczystym użytkowaniu oraz odrębnym świadczeniu usług związanych z dokumentacją projektową i otrzymaniem pozwolenia na budowę. Podsumowując, sprzedaż nieruchomości obejmująca także sprzedaż nakładów inwestycyjnych poczynionych na tę nieruchomość w postaci m.in. nabycia planów/dokumentacji projektowej/pozwolenia na budowę, praw autorskich do warunków zabudowy oraz praw autorskich do pozwolenia na budowę, nie stanowi jednego świadczenia kompleksowego. Tym samym nie stanowi dostawy towaru podlegającej opodatkowaniu według stawki podatku VAT właściwej dla zbycia nieruchomości. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, jest nieprawidłowe. W zakresie powołanych przez Wnioskodawcę orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należy wskazać, że tezy wynikające z tych orzeczeń nie stoją w sprzeczności z rozstrzygnięciem zawartym w niniejszej interpretacji.

2018
27
kwi

Istota:

W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem przez Bank nieruchomości niezabudowanej i braku prawa do obniżenia podatku w przypadku dostawy nieruchomości zabudowanej oraz opodatkowania transakcji zbycia przez Wnioskodawcę nieruchomości zabudowanej

Fragment:

Ad. 3 Zdaniem Wnioskodawcy B. dokonując sprzedaży nieruchomości zabudowanej w stanie niezmienionym (tj. nie dokonując w niej żadnych ulepszeń) nie będzie, co do zasady, uprawniony do naliczenia podatku VAT. Jak bowiem wcześniej wskazano, mimo iż nabycie nieruchomości przez Bank nastąpiło w ramach pierwszego zasiedlenia, podlegało ono zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) ustawy o VAT. W związku z powyższym, wobec dyspozycji art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, B. nie przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o naliczony. Jeżeli zatem zbycie nieruchomości przez Wnioskodawcę nastąpi przed upływem 2 lat od daty pierwszego zasiedlenia, zastosowanie będzie miało zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a) ustawy o VAT. Jeżeli zaś zbycie nastąpi po upływie 2 lat od daty pierwszego zasiedlenia, zastosowanie będzie miało zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

2018
27
kwi

Istota:

Czy należy ustalić przychód ze sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości otrzymanej w spadku, w ten sposób, że od ceny sprzedaży wykazanej w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości, należy odjąć kwotę zadatku otrzymanego przez spadkodawcę przed śmiercią, w części przypadającej na udział.

Fragment:

Przyjęcie przez sprzedawcę ceny określonej z tytułu sprzedaży nieruchomości następuje na podstawie umowy przedwstępnej, zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości, a więc do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy, którą art. 389 Kodeks cywilny określa mianem umowy przyrzeczonej. Zgodnie z normami prawa cywilnego, zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży oraz zapłata ceny (lub zadatku) za zakup nieruchomości w momencie jej sporządzenia, w żaden sposób nie przenoszą prawa własności nieruchomości. Nabycie prawa własności nieruchomości następuje dopiero w momencie zawarcia – w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży – umowy sprzedaży przenoszącej własność. Analizując kwestię umowy przedwstępnej na gruncie prawa podatkowego, zauważyć należy, że zobowiązanie płynące z przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości wykonuje się dopiero w momencie zawarcia w formie aktu notarialnego, ostatecznej umowy przenoszącej własność nieruchomości – umowy sprzedaży nieruchomości. Zatem, zawarta w dniu 19 marca 2015 r. pomiędzy mężem Wnioskodawczyni a nabywcą przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 32 o obszarze 0,5878 ha, która to działka stanowiła majątek osobisty małżonka Wnioskodawczyni, nie miała skutku przenoszącego własność ww. nieruchomości na nabywcę, gdyż na skutek powyższych czynności nie nastąpiło przeniesienie ww. nieruchomości na nabywców, a jedynie nastąpiło zobowiązanie do przeniesienia prawa własności tej nieruchomości.

2018
18
kwi

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży nieruchomości (majątku prywatnego).

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z planowaną sprzedażą Nieruchomości na rzecz Spółki lub SPV po stronie Wnioskodawców powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług? Zdaniem Zainteresowanych: W związku z planowaną sprzedażą Nieruchomości na rzecz Spółki lub SPV po stronie Wnioskodawców nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług. Uzasadnienie Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: czynność musi być objęta przedmiotowym zakresem opodatkowania podatkiem VAT, określonym w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT oraz musi być dokonana przez podmiot, który w związku z nią ma status podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. W niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości, że planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2, w których współwłasności Wnioskodawcy posiadają udziały, jest objęta zakresem zastosowania art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, jako że stanowi ona odpłatną dostawę towarów, o której mowa w pkt 1 tego przepisu. Natomiast zdaniem Wnioskodawców, w związku z planowaną transakcją nie można przypisać im statusu podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

2018
18
kwi

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

(...) sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 maja 2016 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości. Dotychczasowy przebieg postępowania. W dniu 9 sierpnia 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawczyni indywidualną interpretację znak ITPB4/4511-448/16/MP, w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości wskazując, że nabyła Ona prawo własności nieruchomości 21 marca 2011 r., tj. w dniu zawarcia z małżonkiem umowy rozszerzającej ustrój ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. W konsekwencji, skoro sprzedaż nieruchomości miała miejsce w dniu 7 kwietnia 2015 r., czyli przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano nabycia, to przychód uzyskany ze sprzedaży ww. nieruchomości będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy. Wnioskodawczyni na powyższą interpretację przepisów prawa podatkowego pismem z dnia 22 sierpnia 2016 r. wniosła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie uznania wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku ze sprzedażą nieruchomości, opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości oraz odliczenia podatku naliczonego przy transakcji sprzedaży nieruchomości

Fragment:

Organu z dnia 13 grudnia 2016 r. (skutecznie doręczone w dniu 28 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku ze sprzedażą nieruchomości, opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości oraz odliczenia podatku naliczonego przy transakcji sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 5 grudnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wnioskodawcy za podatnika podatku VAT w związku ze sprzedażą nieruchomości, opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości oraz odliczenia podatku naliczonego przy transakcji sprzedaży nieruchomości. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 28 grudnia 2016 r., złożonym w dniu 28 grudnia 2016 r. (data wpływu 30 grudnia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 13 grudnia 2016 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: W dniu 13 października 2016 roku wnioskodawca nabył nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr 17/3 o powierzchni 0,1273 ha. W tym samym dniu wnioskodawca wpłacił całą cenę w formie przelewu na konto sprzedającego i objął nieruchomość w posiadanie przejmując wszelkie ciężary i korzyści z nią związane. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania (...)

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

Fragment:

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości). Pomiędzy tymi wydatkami, a dokonanym odpłatnym zbyciem, musi istnieć związek przyczynowo - skutkowy. Koszty te nie są kosztami nabycia, lecz jako koszty odpłatnego zbycia pomniejszają przychód. Stosowanie natomiast do art. 22 ust. 6d ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny, lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

2018
15
kwi

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości po podziale (tj. działek).

Fragment:

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia. Ponadto, przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazuje, że dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw, które nie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Zatem, przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki: odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie. Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości na rzecz gminy.

Fragment:

(...) sprzedaży nieruchomości na rzecz gminy – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 28 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości na rzecz gminy. Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 19 maja 2017 r. Nr 0114-KDIP3-3.4011.137.2017.1.MS2 (data nadania 22 maja 2017 r., data doręczenia 29 maja 2017 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Pismem z dnia 31 maja 2017 r. (data nadania 1 czerwca 2017 r., data wpływu 2 czerwca 2017 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 5 marca 2013 r. została zawarta umowa darowizny dotycząca działki stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 426/5. W dniu 24 listopada 2016 r. Urząd Gminy odkupił fragment ww. działki pod inwestycję infrastruktury publicznej. Działka 429/5 została podzielona na dwie działki 426/7 i 429/8. Działka 429/8 została sprzedana Gminie przed upływem 5 lat od otrzymania darowizny. Powyższy podział nieruchomości dokonany został z urzędu dla realizacji niezbędnego celu publicznego.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku, w przypadku nabycia budynku mieszkalnego i jednego lub dwóch lokali mieszkalnych.

Fragment:

Przytoczony przepis formułuje generalną zasadę, zgodnie z którą sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment i sposób ich nabycia. Zatem z powyższego wynika, że w przypadku sprzedaży nieruchomości (udziału w nieruchomości) decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia tej nieruchomości (udziału w nieruchomości) i forma prawna jej nabycia.

2018
15
kwi

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

U. z 2016 r., poz. 1948 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2016 r. (data wpływu 28 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 grudnia 2016 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, zarejestrowany jest jako podatnik podatku od towarów i usług, wpisany do CEiDG. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca w dniu 9 kwietnia 2005 r. rozpoczął budowę budynku usługowego na swojej prywatnej działce, która nigdy nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności. Budowa zakończona została w maju 2010 r., a od dnia 1 czerwca 2010r. rozpoczęła się amortyzacja budynku. Budynek był wynajmowany osobom trzecim na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca w budynku prowadził działalność gastronomiczną, sporadycznie usługi szkoleniowe zwolnione z VAT jak również usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi noclegowych. W chwili obecnej Wnioskodawca prowadzi tylko wynajem pokoi w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości

Fragment:

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca przed dokonaniem odpłatnego zbycia nieruchomości, czyli przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości, dokonał wydatkowania części środków pochodzących z otrzymanego zadatku. Jednakże, wydatki te w świetle zapisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy nie będą korzystały ze zwolnienia podatkowego, bowiem zostały poniesione przez Wnioskodawcę przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Stąd też nie może być mowy o spełnieniu warunków do korzystania ze zwolnienia. Reasumując, przychód ze sprzedaży nieruchomości dokonanej w dniu 7 października 2011 r. stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem, zgodnie z art. 30e ww. ustawy. Kwota otrzymanego zadatku tytułem zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, w części jaką Wnioskodawca wydatkował na wpłatę wadium przed datą odpłatnego zbycia nieruchomości w formie aktu notarialnego, tj. przed dniem 7 października 2011 r., nie korzysta ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni uznano za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

Fragment:

W dniu sprzedaży nieruchomości odziedziczonej po ojcu, większość czasu zamieszkiwała w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Celem kupna lokalu mieszkalnego na wyspie Świętego Marcina jest zamieszkiwanie w nim. Wnioskodawczyni nie zamierza tego lokalu wynajmować ani nie zamierza przeznaczyć go na inne cele. W terminie dwóch lat od czasu sprzedaży lokalu mieszkalnego, nabędzie własność do lokalu na wyspie świętego Marcina. Na lokal ten zamierza wydatkować cały przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku po swoim ojcu. Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380) – spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki przechodzą na jedną lub kilka osób. W związku z powyższym nabycie przedmiotowej nieruchomości przez Wnioskodawczynię nastąpiło w spadku po ojcu w dniu 22 kwietnia 2012 r.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

Fragment:

Spadkobiercy nie mogą też skorzystać z możliwości przekazania osiągniętego dochodu ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, ponieważ nie otrzymali żadnych pieniędzy i byłoby to niezgodne z prawdą. Sprzedaż nieruchomości nie była dobrowolną decyzją, lecz koniecznością. Na sprzedaż Spadkobiercy musieli mieć zgodę banku. Całą kwotę ze sprzedaży Spadkobiercy przekazali na konto wskazane przez bank. Spadek, który przejęli Spadkobiercy to w większości długi, których odziedziczony inwentarz i tak nie pokryje. Przyjmując spadek Spadkobiercy działali w dobrej wierze mając na uwadze spłacenie długów wobec wierzycieli. Spadkobiercy uważali, że tak będzie uczciwie. Sprzedaż nie nastąpiła w ramach działalności gospodarczej. Na dzień dziedziczenia, tj. 17 października 2013 r. nieruchomość nie stanowiła składnika majątku spółki będącego środkiem trwałym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dochód ze sprzedaży nieruchomości, obciążony hipoteką przez bank, podlega opodatkowaniu? Zdaniem Zainteresowanych, nie powinni płacić podatku od sprzedaży ww. nieruchomości, ponieważ nabywca dokonał przelewu środków bezpośrednio na konto właściciela hipoteki. Spadkobiercy byli tylko pośrednikami w sprzedaży i nie osiągnęli realnego dochodu.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, w związku z przeznaczeniem przychodu ze sprzedaży nieruchomości na nabycie domu we Włoszech.

Fragment:

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Można do takich kosztów zaliczyć m.in. związane ze zbyciem koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, o ile Wnioskodawca takie wydatki poniósł w związku ze sprzedażą nieruchomości. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo – skutkowy. Stosownie do przepisu art. 22 ust. 6d ww. ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadku i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Nr IPPB4/4511-3-67/16-3/GF w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości, Dyrektor Izby Krajowej Informacji Skarbowej w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.), uwzględnia skargę w całości, w związku z czym zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 3 czerwca 2016 r. Nr IPPB4/4511-496/16-2/GF , uznając stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – za prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 21 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni zamierza sprzedać zabudowaną działkę. Działkę tę wraz ze znajdującymi się na niej zabudowaniami (budynek mieszkalny i gospodarczy) Wnioskodawczyni nabyła razem z mężem do majątku wspólnego małżonków w 1998 roku na podstawie umowy kupna.