Sprzedaż nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sprzedaż nieruchomości jako czynność związana ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przy sprzedaży Nieruchomości Sprzedawcy staną się podatnikami VAT prowadzącymi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT i transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie opodatkowana VAT według właściwej stawki... Zdaniem Wnioskodawcy: W ocenie Wnioskodawcy, w związku z transakcją sprzedaży Nieruchomości Sprzedawcy nie staną się podatnikami VAT prowadzącymi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, w związku z czym transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT. Uwagi ogólne Prawidłowe ustalenie kwestii opodatkowania podatkiem VAT bądź niepodleganie temu podatkowi dotyczyć może prawnopodatkowej sytuacji Spółki, jako przedsiębiorcy i podatnika podatku VAT jak i Sprzedawców. Ze strony Sprzedawców dotyczyć może wprost ich obowiązków na gruncie VAT jako ewentualnych podatników, natomiast dla Spółki wiąże się z kwestią ustalenia czy transakcja będzie podlegać PCC, z tytułu czego obowiązek podatkowy ciążyłby ewentualnie na Spółce. Kwestia ta w przypadku Spółki wpływać będzie również na ewentualne powstanie prawa do odliczenia VAT, jeżeli Sprzedający zostaną uznani za podatników VAT.
2016
7
sie

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2016 r. (data wpływu 14 maja 2016 r.), uzupełnionym w dniu 2 czerwca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 maja 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 6 grudnia 2013 r. Stowarzyszenie otrzymało od Związków Zawodowych R. w drodze darowizny nieruchomość zabudowaną, składającą się z budynku i gruntu (... zł). Stowarzyszenie przyjęło powyższą nieruchomość na stan środków trwałych, podwyższając jednocześnie fundusz własny. Od 1999 r. przedmiotowa nieruchomość była wydzierżawiana przez darczyńcę (poprzedniego właściciela) innym podmiotom, a następnie Stowarzyszenie kontynuowało wydzierżawianie nieruchomości. Wskazano, że ani Stowarzyszenie ani darczyńca nie ponieśli nakładów na modernizację i ulepszenie nieruchomości. W grudniu 2015 r. Stowarzyszenie dokonało sprzedaży opisanej nieruchomości, stosując przy dostawie stawkę podatku VAT w wysokości 23%. Na tym tle Stowarzyszenie powzięło wątpliwości, czy przy transakcji zastosowano prawidłową stawkę VAT, czy też przy dostawie tej nie należało skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
2016
7
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
(...) sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 12 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej, pismem z 16 czerwca 2016 r. nr ILPB2/4511-1-498/16-2/MKI Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Jednocześnie poinformowano Zainteresowaną, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnie-niem wniosku przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzia-nego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Wezwanie wysłano 16 czerwca 2016 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło 20 czerwca 2016 r.), zaś 29 czerwca 2016 r. (data nadania 27 czerwca 2016 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
2016
3
sie

Istota:
Sprzedaż nieruchomości, stanowiącej współwłasność małżeńską.
Fragment:
W konsekwencji Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do naliczenia podatku z tytułu dokonania sprzedaży nieruchomości. Transakcja dotycząca sprzedaży udziału w nieruchomości, która jest przedmiotem niniejszego wniosku nie stanowi transakcji podlegającej opodatkowaniu VAT, z uwagi że Wnioskodawczyni nie będzie działała w ramach niniejszej transakcji jako podatnik VAT wykonujący działalność gospodarczą. Nieruchomość stanowi majątek osobisty Wnioskodawczyni. Na nieruchomości nie była prowadzona działalność gospodarcza, w tym rolnicza i Wnioskodawczyni nie nabywała nieruchomości w ramach prowadzenia działalności, a jako osoba fizyczna. Dodatkowo Wnioskodawczyni nie podejmowała żadnych działań marketingowych w celu sprzedaży nieruchomości. Nie ogłaszała się w mediach, Internecie, prasie z zamiarem chęci sprzedaży nieruchomości. Wnioskodawczyni uważa, że działania te mieszczą się w zwyczajowym zakresie działań podejmowanych przez Zainteresowaną, dysponując majątkiem prywatnym w celu dokonania jego sprzedaży i nie powinny być uznawane za działania wykonywane przez podmiot zajmujący się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. Sprzedaż udziału w nieruchomości jest jednorazową sprzedażą majątku osobistego i w związku z tym Wnioskodawczyni uważa, że przedmiot sprzedaży nie będzie stanowił czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2016
29
lip

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Czy małżonkowie będą opodatkowani z tytułu sprzedaży nieruchomości podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy powstanie z tego tytułu zobowiązanie podatkowe... Zdaniem Wnioskodawców, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku sprzedaży nieruchomości przewiduje opodatkowanie dochodu uzyskanego z tego tytułu. Dochód ten stanowi w uproszczeniu różnicę między uzyskanym ze sprzedaży nieruchomości przychodem (cena ze sprzedaży pomniejszona o koszty transakcji), a kosztami uzyskania tego przychodu (koszty uprzedniego nabycia nieruchomości). Wnioskodawcy wskazują, że ustawodawca przewiduje jednak w pewnych przypadkach zwolnienie z podatku dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zainteresowani wskazują, że z powyższego przepisu wynika, że opodatkowanie podatkiem dochodowym ma miejsce jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości: nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.
2016
24
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Czy małżonkowie będą opodatkowani z tytułu sprzedaży nieruchomości podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy powstanie z tego tytułu zobowiązanie podatkowe... Zdaniem Wnioskodawców, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku sprzedaży nieruchomości przewiduje opodatkowanie dochodu uzyskanego z tego tytułu. Dochód ten stanowi w uproszczeniu różnicę między uzyskanym ze sprzedaży nieruchomości przychodem (cena ze sprzedaży pomniejszona o koszty transakcji), a kosztami uzyskania tego przychodu (koszty uprzedniego nabycia nieruchomości). Wnioskodawcy wskazują, że ustawodawca przewiduje jednak w pewnych przypadkach zwolnienie z podatku dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zainteresowani wskazują, że z powyższego przepisu wynika, że opodatkowanie podatkiem dochodowym ma miejsce jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości: nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.
2016
24
lip

Istota:
Czy w sytuacji, jeśli strona zbyła w 2011 r. udział wynoszący 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, na podstawie umowy sprzedaży za sumę 20 tys. PLN - wartość rynkowa 100 tys. PLN, które to prawo od 1990 r. było współwłasnością ustawową małżeńska, zaś od 2009 r. na mocy dziedziczenia było wyłącznie własnością strony zbycie ww. udziału podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w jakiej wysokości?
Fragment:
(...) sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 27.10.2010 r. majątek po mężu na mocy testamentu notarialnego Wnioskodawczyni odziedziczyła w całości. Naczelnik Urzędu Skarbowego zaświadczeniem z dnia 14.12.2010 r. potwierdził, iż podatek od przedmiotowego spadku nie należy się. W dniu 27.12.2011 r. aktem notarialnym sporządzonym przez Kancelarię Notarialną Wnioskodawczyni sprzedała za sumę 20 tys. PLN (wartość rynkowa oceniona na 100 tys. PLN - wpis w akcie notarialnym - całość wartość prawa do lokalu wynosi 200 tys. PLN) 1/2 części spółdzielczego własnościowego prawa do opisanego wyżej lokalu mieszkalnego swojemu siostrzeńcowi. Jednocześnie w akcie tym Wnioskodawczyni zastrzegła, że będzie korzystała z większego z dwóch pokoi. Wolą Wnioskodawczyni była sprzedaż posiadanej przez Nią od 1990 r. części tego prawa, jednak notariusz odmówiła takiego zapisu albowiem w instytucji wspólności ustawowej małżeńskiej nie występują części, bo jest ona niepodzielna - co było odzwierciedlone we wpisie do księgi wieczystej oznaczeniem 1/1.
2016
22
lip

Istota:
1. Czy w myśl art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zakup nieruchomości położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę fizyczną stanowi źródło przychodu, jeśli nabycie to nie ma żadnego związku z działalnością gospodarczą i ma charakter wyłącznie konsumencki?
2. Czy w myśl art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawo własności nieruchomości położonej za granicą stanowi źródło przychodu w sytuacji, w której właściciel nieruchomości nie będzie wykorzystywał nieruchomości do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie będzie w przedmiotowej nieruchomości zamieszkiwał, ani też nie będzie jej udostępniał odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim?
3. W jaki sposób zostanie opodatkowany dochód ze sprzedaży nieruchomości mając na uwadze art. 3 ust. 1, art. 4a, oraz art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 6 i art. 24 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 5 marca 1993 r.? Czy w sytuacji, w której stawka podatkowa przewidziana dla odpłatnego zbycia nieruchomości w Albanii będzie niższa od 19% stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, to podatnik będzie w Polsce zobowiązany do uzupełnienia różnicy?
4. Czy odpłatne zbycie nieruchomości położonej na terenie Albanii po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 pkt d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca w okresie osiągnięcia przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych w Albanii będzie miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 i ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym będzie miał nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. W momencie uzyskania przychodu Wnioskodawca będzie posiadał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ośrodek interesów życiowych i będzie przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Wnioskodawca będzie obowiązany do zapłaty podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi na terenie Albanii. Podatkiem tym będzie odpowiednik polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych w stawce 15%. Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał przychodów na terenie Albanii w okresie od nabycia nieruchomości do daty ich sprzedaży z żadnego tytułu. Planowane odpłatne zbycie nieruchomości gruntowych nie nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2016
21
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Skoro zatem w ramach obliczenia dochodu ze sprzedaży nieruchomości może zostać uwzględniony koszt jej nabycia, to obowiązuje ustawowy zakaz traktowania wydatku na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie jako wydatku na własne cele mieszkaniowe. Uwzględnienie spłaty kredytu jako wydatku poniesionego na cel mieszkaniowy oznaczałoby, że Wnioskodawczyni w tej części odliczałby dwukrotnie ten sam wydatek: raz jako poniesiony na zakup nieruchomości, a drugim zaś razem jako wydatek na spłatę kredytu, który finansował ten właśnie zakup, a tego zabrania wprost art. 21 ust. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podsumowując – kwota uzyskana przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży nieruchomości i wydatkowana na spłatę kredytu na nabycie tej nieruchomości nie może być uznana za wydatek na cele mieszkaniowe, uwzględniany przy obliczeniu dochodu zwolnionego. Wnioskodawczyni nie ma zatem prawa do zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do przychodu wydatkowanego na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na nabycie zbytej nieruchomości. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
20
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 25 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości. Wniosek uzupełniono w dniach 15 czerwca 2016 r. i 30 czerwca 2016 r. o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytania oraz o dokument, z którego wynika prawo osoby reprezentującej Wnioskodawcę do występowania przed tut. Organem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie prawa podatkowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 23 marca 2016 r. Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT sprzedał osobie fizycznej niezabudowaną nieruchomość. Obrót nieruchomościami nie jest przedmiotem działalności Wnioskodawcy (była to pierwsza taka operacja). Wnioskodawca nabył przedmiotową nieruchomość w 1994 r. od osoby fizycznej. Przy zakupie nie był naliczony podatek VAT. Przed sprzedażą nieruchomości Wnioskodawca wystąpił do UMiG z wnioskiem o wydanie zaświadczenia/wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków. Na wyrysie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sprzedany grunt oznaczony jest jako „ Teren upraw rolniczych docelowo przeznaczony pod aktywizację gospodarczą ”, a w wypisie z rejestru gruntów (na dzień 1 marca 2016 r.) nieruchomość oznaczona jest jako grunt orny. Przy sprzedaży nieruchomości przez Wnioskodawcę nie został naliczony podatek VAT a nabywca uiścił w kancelarii notarialnej od wartości tej transakcji podatek PCC.
2016
20
lip

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie skutkuje powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym jeżeli sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej ustawy, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nie podlega opodatkowaniu. Jednocześnie Wnioskodawca zaznacza, że zgodnie z interpretacją wydaną za numerem IPPB1/4511-92/15-2/A z dnia 1 kwietnia 2015 r., przedstawiającą analogiczny stan faktyczny Dyrektor Izb Skarbowej w Warszawie uznał, że transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ zbycie przez Wnioskodawcę działki nastąpiło po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
19
lip

Istota:
Sprzedaż nieruchomości.
Fragment:
(...) sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości, cofnięcia przez urząd skarbowy decyzji o zwolnieniu w przypadku sprzedaży innej nieruchomości oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.) w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku). W 2011 roku Wnioskodawca kupił działkę o numerze 193 wchodzącą w skład gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni 13,67 ha składające się z działek o numerach 587, 46, 40, 193, 248/3, 284/4, 494, 584 znajdujących się w ..., Gmina ... Powiat ... numer księgi wieczystej ... w ramach majątku osobistego. W 2015 roku urząd Gminy w ... uchwalił nowy miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi ... i działka o numerze 193 została przekształcona z działek budowlanej na działkę usługową o symbolu KS (komunikacja samochodowa).
2016
15
lip

Istota:
Sprzedaż nieruchomości.
Fragment:
W konsekwencji Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do naliczenia podatku z tytułu dokonania sprzedaży nieruchomości. Transakcja dotycząca sprzedaży nieruchomości, która jest przedmiotem niniejszego wniosku nie stanowi transakcji podlegającej opodatkowaniu VAT, z uwagi że Wnioskodawczyni nie będzie działała w ramach niniejszej transakcji jako podatnik VAT wykonujący działalność gospodarczą. Nieruchomość stanowi majątek osobisty Wnioskodawczyni. Na nieruchomości nie była prowadzona działalność gospodarcza, w tym rolnicza i Zainteresowana nie nabyła nieruchomości w ramach prowadzenia działalności, a jako osoba fizyczna. Dodatkowo Wnioskodawczyni nie podejmowała żadnych działań marketingowych w celu sprzedaży nieruchomości. Nie ogłaszała się w mediach, Internecie, prasie z zamiarem chęci sprzedaży nieruchomości. Wnioskodawczyni uważa, że działania te mieszczą się w zwyczajowym zakresie działań podejmowanych przez Zainteresowaną, dysponując majątkiem prywatnym w celu dokonania jego sprzedaży i nie powinny być uznawane za działania wykonywane przez podmiot zajmujący się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. Sprzedaż nieruchomości jest jednorazową sprzedażą majątku osobistego i w związku z tym Wnioskodawczyni uważa, że przedmiot sprzedaży nie będzie stanowił czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2016
15
lip

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanych oraz prawo do odliczenia podatku VAT.
Fragment:
W kontekście powyższego, nie budzi wątpliwości, że czynnościami podlegających opodatkowaniu VAT, a w rezultacie mogącymi być dokonanymi w ramach pierwszego zasiedlenia są sprzedaż nieruchomości oraz usługa wynajmu nieruchomości. W konsekwencji, skoro na dzień sprzedaży upłynie już okres dwóch lat od momentu pierwszego zasiedlenia Nieruchomości (co zostało szczegółowo opisane w opisie zdarzenia przyszłego) i Sprzedający nie ponosił wydatków na ulepszenie Nieruchomości, stanowiących co najmniej 30% ich wartości początkowej, to sprzedaż Nieruchomości w ramach Transakcji będzie spełniać przesłanki fakultatywnego zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, możliwa jest rezygnacja ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wybór opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Sprzedający i Kupujący złożą zgodne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT, o rezygnacji ze zwolnienia z VAT w stosunku do Nieruchomości i wybiorą opcję opodatkowania jej dostawy stawką podstawową VAT (właściwą dla dostawy nieruchomości komercyjnych tj. 23%).
2016
10
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.