Sprzedaż nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego przy sprzedaży nieruchomości oraz co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z tego tytułu.
Fragment:
Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Do wydatków takich można zaliczyć przykładowo koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, koszty i opłaty sądowe, koszt uzyskania wypisu z ksiąg wieczystych itp. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo – skutkowy. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że jeśli Wnioskodawca poniósł tego rodzaju koszty, to koszty te dotyczyły całej nieruchomości, którą w części nabył w 2010 r. oraz w części w 2015 r. Jak już wyżej wyjaśniono, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega wyłącznie zbycie udziału nabytego w 2015 r. W związku z tym przychód dotyczący udziału nabytego w 2015 r. podlegający opodatkowaniu będzie mógł zostać obniżony wyłącznie o część poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów odpłatnego zbycia, które dotyczą właśnie tego udziału nieruchomości.
2017
18
lip

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości
Fragment:
(...) sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie powstaje przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment i sposób ich nabycia. Interpretacja pojęcia „ nabycie ” została przedstawiona w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2009 r., sygn. akt II FSK 1489/08, w którym Sąd stwierdził, (...) „ że aby ustalić, jaka czynność prawna wyznacza początek biegu pięcioletniego terminu należy odwołać się do regulacji zawartych w prawie cywilnym.
2017
4
lip

Istota:
Czy, w świetle przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT, sprzedaż Nieruchomości przez Sprzedającego będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy, w świetle przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT, sprzedaż Nieruchomości przez Sprzedającego będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym sprzedaż Nieruchomości będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawa o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Pod pojęciem towaru - w myśl art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Grunty spełniają powyższą definicję towarów, wynikającą z art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju. Stosownie do art. 41 ust. 1 Ustawy o VAT, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
2017
30
cze

Istota:
Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży Nieruchomości do SK będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W konsekwencji z tytułu sprzedaży Nieruchomości do SK Wnioskodawczyni nie będzie działała w wykonaniu działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 UPDOF. Mając na uwadze, że sprzedaż Nieruchomości nastąpi najwcześniej w 2017 r. a nabycie Działki 1 i udziału w Działce 2 nastąpiło częściowo w 2008 r., a ostatecznie w 2011 r., sprzedaż Nieruchomości będzie miała miejsce po upływie 5 lat od końca roku, w którym dokonano nabycia Nieruchomości i z tego powodu przychód uzyskany ze sprzedaży Nieruchomości do SK, odpowiadający wartości Nieruchomości, nie będzie dla Wnioskodawczyni stanowił przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOF. Dla powyższej kalkulacji upływu terminu pięcioletniego nie będzie miała znaczenia okoliczność, że po dniu nabycia zostaną ewentualnie poniesione nakłady na Nieruchomość. Biorąc jednocześnie pod uwagę okoliczność, że przychód ten nie powstanie w wykonaniu działalności gospodarczej w rozumieniu UPDOF, przychód ze sprzedaży Nieruchomości, odpowiadający wartości Nieruchomości na dzień sprzedaży, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
28
cze

Istota:
Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży Nieruchomości do SK będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W konsekwencji z tytułu sprzedaży Nieruchomości do SK Wnioskodawca nie będzie działał w wykonaniu działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 UPDOF. Mając na uwadze, że sprzedaż Nieruchomości nastąpi najwcześniej w 2017 r. a nabycie Działki 1 i udziału w Działce 2 nastąpiło częściowo w 2008 r., a ostatecznie w 2011 r., sprzedaż Nieruchomości będzie miała miejsce po upływie 5 lat od końca roku, w którym dokonano nabycia Nieruchomości i z tego powodu przychód uzyskany ze sprzedaży Nieruchomości do SK, odpowiadający wartości Nieruchomości, nie będzie dla Wnioskodawcy stanowił przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOF. Biorąc jednocześnie pod uwagę okoliczność, że przychód ten nie powstanie w wykonaniu działalności gospodarczej w rozumieniu UPDOF, przychód ze sprzedaży Nieruchomości, odpowiadający wartości Nieruchomości na dzień sprzedaży, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Anglii
Fragment:
W związku z tym, że nieruchomość położona była w Anglii, a Wnioskodawczyni posiada rezydencję podatkową irlandzką przychody uzyskane z ww. sprzedaży nieruchomości Wnioskodawczyni rozliczyła zarówno z brytyjskim, jak i irlandzkim urzędem skarbowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w 2016 r., zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Anglii? Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z regulacją zawartą w art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od o sód fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce tylko od dochodów/przychodów osiąganych na terytorium Polski. Za osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce, zgodnie z art. 3 ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Przez „ centrum interesów osobistych ” należy rozumieć wszelkie powiązania rodzinne, tzn. ognisko domowe, aktywność społeczna polityczna, kulturalna, obywatelska, przynależność do organizacji/klubów, uprawianie hobby itp, Z kolei „ centrum interesów i gospodarczych ” to przede wszystkim miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, źródła dochodów, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe, itd.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży Nieruchomości
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2017 r. (data wpływu 13 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży Nieruchomości – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży Nieruchomości. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe : Wnioskodawca (dalej: „ Sprzedający ”) planuje sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1231/2 (dalej: „ Nieruchomość ”), o obszarze 12.744,00 m 2 . Dla Nieruchomości w Sądzie Rejonowym - IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta (dalej: „ KW Nieruchomości ”). Zgodnie z KW Nieruchomości Nieruchomość stanowi inne tereny zabudowane (BI). Nieruchomość zabudowana jest ośrodkiem wczasowym „ R. ”. Na Nieruchomości usytuowanych jest osiem pawilonów mieszkalnych wybudowanych w 1976 r. Ponadto na działce znajduje się budynek stołówki nr 11, wybudowany w 1976 r. oraz budynek nr 15 biurowo - administracyjny, wybudowany w 1977 r. Wszystkie budynki wybudowane zostały w konstrukcji murowanej, z dachem żelbetowym, krytym papą. Teren Nieruchomości jest ogrodzony. Nieruchomość była przedmiotem dzierżawy w okresie 11 czerwca – 31 grudnia 2014 r., a następnie od 23 czerwca 2015 r.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Można do takich kosztów zaliczyć m.in. związane ze zbyciem koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, o ile Wnioskodawczyni takie wydatki poniosła w związku ze sprzedażą nieruchomości w 2014 r. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Stosownie do art. 22 ust. 6d ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
(...) sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości. Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 13 stycznia 2017 r. Nr 1462-IPPB4.4511.1319.2016.1.PP (data nadania 16 stycznia 2017 r., data doręczenia 19 stycznia 2017 r.), wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Pismem z dnia 23 stycznia 2017 r. (data nadania 23 stycznia 2017 r., data wpływu 26 stycznia 2017 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie. We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W 1985 r. uchwałą Miejskiej Rady Narodowej Wnioskodawczyni została wywłaszczona z nieruchomości, która była jej własnością. Działka ta została objęta planem zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne. Podzielono ja na 10 działek. Za wywłaszczoną ziemię (3201m 2 ) Wnioskodawczyni otrzymała rekompensatę pieniężną, która była ułamkową częścią wartości rynkowej wywłaszczonej ziemi. Do 2015 roku fragment wywłaszczonej nieruchomości – jedna malutka działka (150m 2 ) pozostała nadal własnością miasta.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą nieruchomości w świetle przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fragment:
Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości). Pomiędzy tymi wydatkami, a dokonanym odpłatnym zbyciem, musi istnieć związek przyczynowo - skutkowy. Koszty te nie są kosztami nabycia, lecz jako koszty odpłatnego zbycia pomniejszają przychód. Natomiast za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, uważa się udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania (art. 22 ust. 6c ww. ustawy). Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy, wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży Nieruchomości.
Fragment:
Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży nieruchomości, na którą składa się prawo własności działki gruntu (Nieruchomość), na której znajduje się kamienica, dwa garaże oraz wiata garażowa. Część Nieruchomości stanowi podwórko. Wnioskodawca określił powyższe naniesienia jako Infrastruktura. Kamienica została wybudowana w latach sześćdziesiątych XIX wieku (nieruchomość stanowiła mienie państwowe należące do terenowego organu administracji państwowej stopnia podstawowego) i była wykorzystywana na biura i lokale użytkowe. W konsekwencji zmieniających się przepisów prawa zmieniali się również właściciele Nieruchomości, tj. od dnia 14 sierpnia 1991 r. właścicielem Nieruchomości była Gmina , następnie z dniem 19 czerwca 1994 r. własność Nieruchomości przeszła z mocy prawa na Gminę a z dniem 27 października 2002 r. własność Nieruchomości przeszła z mocy prawa na Miasto . Poprzedni Właściciel nabył Nieruchomość od Miasta na podstawie umowy sprzedaży z dnia 22 listopada 2011 r. Transakcja sprzedaży Nieruchomości korzystała ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy o VAT. Wnioskodawca nabył przedmiotową Nieruchomość wraz z Infrastrukturą na podstawie umowy sprzedaży z dnia 28 lipca 2016 r. (sprzedaż nie była opodatkowana VAT).
2017
23
cze

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Fragment:
Czy w tak zakreślonym stanie faktycznym, sprzedaż nieruchomości szczegółowo opisanej wyżej, objęta będzie podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej 23%, czy też korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%. Za takim stanowiskiem przemawiają następujące argumenty: nieruchomość jest nieruchomością nierolną o biznesowym przeznaczeniu (przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego); sprzedaż dokonywana będzie w ramach działalności gospodarczej jako jeden ze stałych sposobów uzyskiwania dochodu; nieruchomość traktowana jest jako towar do dalszej odsprzedaży. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
22
cze

Istota:
Sprzedaż lokalu mieszkalnego w części nabytej w 2013 r. w drodze spadku po zmarłym mężu dokonana przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym, a uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30e ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2017 r. (data wpływu 30 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 30 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni w roku 2008 wykupiła wspólnie z mężem mieszkanie (majątek wspólny). W roku 2013 zmarł mąż Wnioskodawczyni. W tym samym roku zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe w wyniku, którego mieszkanie zostało podzielone pomiędzy Wnioskodawczynię i dwoje dzieci Wnioskodawczyni. Ze względu na wiek i stan zdrowia Wnioskodawczyni zdecydowała się wspólnie z dziećmi sprzedać mieszkanie w roku 2016. W zaistniałej sytuacji nie minęło jeszcze pięć lat od śmierci męża Wnioskodawczyni, który to okres zwalniałby Wnioskodawczynię z obowiązku zapłaty podatku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni jako wdowa musi płacić podatek dochodowy od nabytego udziału, skoro w rzeczywistości mieszkanie zostało zakupione do majątku wspólnego wiele lat wcześniej.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości otrzymanej w spadku.
Fragment:
Data sprzedaży nieruchomości przedmiotowej (lokalu mieszkalnego ) to dzień 9 grudnia 2016 roku. Do dnia 30 kwietnia 2017 roku Wnioskodawca złoży w deklaracji PIT-39 informację, że nie płaci podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości przedmiotowej (lokalu mieszkalnego ), gdyż planuje pełny przychód ze sprzedaży 170.000 zł przeznaczyć na nowy cel mieszkaniowy (zakup nowego lokalu mieszkalnego ). Przed dniem 31 grudnia 2018 r. (w ciągu 2 lat podatkowych od sprzedaży lokalu mieszkalnego) według harmonogramu zapłat Wnioskodawca podpisze umowę przedwstępną na rynku pierwotnym (z deweloperem ) i wniesie zaliczki (pełny przychód ze sprzedaży nieruchomości przedmiotowej 170.000 zł, cena całkowita nowego lokalu mieszkalnego to 266.896 zł) na zakup nowego lokalu mieszkalnego. W IV kwartale 2019 r. / I kwartale 2020 roku Wnioskodawca doniesie do urzędu skarbowego akt notarialny przeniesienia własności. Jedyny powód dla którego Wnioskodawca chce kupić lokal mieszkalny w drugim etapie inwestycji a nie w pierwszym to jest to, ze niestety wszystkie lokale mieszkalne z pierwszego etapu zostały już sprzedane. Wnioskodawca obecnie mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii, ale jego zamiarem jest powrót na stałe do rodzinnego i zamieszkanie w nowo zakupionym lokalu mieszkalnym .
2017
22
cze

Istota:
Należy stwierdzić, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży 1/2 udziału w odziedziczonych nieruchomościach, podlegać będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym według zasad wynikających z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedmiotowej sprawie brak jest możliwości zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy.
Fragment:
Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie stanowi źródło przychodu, z którego dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment i forma ich nabycia. Jak opisałem w stanie faktycznym sprzedawaną w roku 2016 nieruchomość Wnioskodawca nabył tytułem dziedziczenia rok wcześniej tj. w 2015 roku. Z uwagi na powyższe nie mógł zastosować ogólnej zasady zwalniającej z opodatkowania sprzedaż nieruchomości po upływie 5 lat licząc od końca roku w którym nabyto nieruchomość. Przepisy Ustawy przewidują jednakże także inne rodzaje zwolnień dla przychodów ze sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 Ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Jednocześnie przepis wskazuje, że zwolnienie to nie dotyczy jednak przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.
2017
20
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.