Sprzedaż nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Zatem w wyniku sprzedaży nieruchomości po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. W odniesieniu do kwestii opodatkowania przychodów ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, należy wskazać, że w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia. Z treści wniosku wynika, że sprzedaż ta nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do ich nabycia. W związku z powyższym, mając na uwadze regulacje zawarte w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie sprzedaż nieruchomości nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu określonego w wyżej powołanym przepisie. Tym samym kwota, którą Wnioskodawca otrzyma ze sprzedaży udziału w ww. nieruchomości, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Reasumując – sprzedaż niniejszej nieruchomości (w tym w części przypadającej na wartość budynku) nie spowoduje powstania dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
16
lis

Istota:
Opodatkowanie dostawy nieruchomości gruntowej.
Fragment:
K nie dokonywało sprzedaży nieruchomości. Ad.11. K posiada grunty, których sprzedaż na dzień dzisiejszy nie jest planowana (stanowią grunty rolne). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy transakcja sprzedaży działki o której mowa w części G poz. 74 wniosku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Stanowisko Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy nie podlega do czasu przekroczenia limitu obrotów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Według art. 2 pkt 6 ustawy, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Zatem grunty spełniają definicję towaru wynikającą z powyższego przepisu, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.
2017
11
lis

Istota:
W związku z planowaną sprzedażą wskazanych we wniosku Nieruchomości Gruntowych Wnioskodawczyni nie będzie działała w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy VAT, a zatem sprzedaż przez Wnioskodawczynię przedmiotowych Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Pomimo, że grunt spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, to nie można uznać, że przy dokonywaniu sprzedaży przedmiotowego gruntu Wnioskodawczyni będzie działać jako podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Całokształt okoliczności, ich zakres, stopień zaangażowania wskazuje, że działania te należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Skutkiem tego, sprzedaż Nieruchomości Gruntowych nie będzie opodatkowana podatkiem VAT.
Fragment:
Mimo, iż Wnioskodawczyni szukała kupca na Nieruchomości Gruntowe, nie może takowego znaleźć, a wszelkie osoby, które znają się na sprzedaży nieruchomości, a które pytała w tym względzie o radę, wskazują na konieczność scalenia działek i dokonania ich podziału, najlepiej na trzy działki o w miarę podobnym, regularnym kształcie i zbliżonej powierzchni. Dlatego Wnioskodawczyni uważa, że czynności te są konieczne dla umożliwienia sprzedaży Nieruchomości Gruntowych i ma zamiar je przeprowadzić. Wnioskodawczyni oczywiście poczyni stosowne ogłoszenia o sprzedaży, prawdopodobnie zatrudni agencję obrotu nieruchomościami, która zajmie się sprzedażą. Nie planuje działań wykraczających poza zwyczajowe przy sprzedaży nieruchomości o takim charakterze. Możliwe jest postawienie na Nieruchomościach Gruntowych tablicy z napisem „ na sprzedaż ” i numerem kontaktowym, co jednak mieści się w zwyczaju. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż Nieruchomości Gruntowych będzie opodatkowana podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż Nieruchomości Gruntowych nie miałyby charakteru działalności gospodarczej i nie byłaby opodatkowana podatkiem VAT. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności związanej z obrotem nieruchomościami, czy też innej działalności o podobnym profilu i nie zamierza takiej działalności prowadzić.
2017
11
lis

Istota:
Sprzedaż przez Wnioskodawcę i Jego żonę w 2017 r. zabudowanej działki 913/21 nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie nastąpiła w ramach działalności gospodarczej oraz z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a) ustawy o PIT nie rozdziela bowiem sprzedaży gruntu od sprzedaży budynku stanowiącego jego część składową (w przepisie jest mowa tylko o sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości). Dodatkowo, ustawa o PIT nie wskazuje też, by podatnicy musieli w takich przypadkach traktować sprzedaż budynku jako odrębne źródło przychodu w podatku dochodowym. Oznacza to, że skoro budynek nie stanowi odrębnej nieruchomości, to nie może być samodzielnym przedmiotem zbycia bez gruntu, na którym został wzniesiony. Sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i znajdującego się na nim budynku, trwale z nim związanego. Odnosząc się natomiast do dokonanego zniesienia współwłasności Celem postępowania o zniesienie współwłasności – w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny – jest nowe ukształtowanie prawa własności rzeczy, która stanowi przedmiot współwłasności. Zgodnie z art. 195 ustawy Kodeks cywilny – własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). W myśl art. 196 § 1 ww. ustawy – współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu, o czym stanowi art. 196 § 2 Kodeksu cywilnego.
2017
11
lis

Istota:
Czy Komornik przy sprzedaży nieruchomości w trybie licytacji publicznej będzie obowiązany obliczyć i „odprowadzić” podatek od towarów i usług?
Fragment:
Sprzedaż nieruchomości była zwolniona od podatku VAT (sprzedaż udokumentowana fakturą - zwolnioną z VAT). Dłużnikowi w chwili nabycia nieruchomości nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Przedmiotem nabycia przez dłużnika była nieruchomość zabudowana tj. budynek socjalny ze stołówką, domki letniskowe, studnia, hydrofornia, ogrodzenie. Nabycie przez Dłużnika nieruchomości nie nastąpiło po pierwszym zasiedleniu. Nieruchomość nie jest przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej czynności o podobnym charakterze. Nieruchomość była przedmiotem umowy dzierżawy w latach 1999- 2010 oraz 2011-2014. Faktyczne wydanie nieruchomości dzierżawcy nastąpiło w 1999 r. Nabycie przez dłużnika nieruchomości nastąpiło w ramach pierwszego zasiedlenia (w myśl art. 2 ust. 14 ustawy o VAT). Dłużnik poniósł nakłady na ulepszenie budynku, budowli lub ich części w wysokości przewyższającej 30% ich wartości początkowej. Od dnia nabycia przez dłużnika nieruchomości nie wybudowano na niej nowych budowli, budynków bądź innych części.  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Komornik przy sprzedaży nieruchomości (...)
2017
10
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca jest upoważniony do wydatkowania kwoty otrzymanej z tytułu sprzedaży nieruchomości na remont domu, w którym mieszka od 40 lat?
Fragment:
W związku z powyższym od sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca powinien zapłacić podatek w wysokości 19%. Wnioskodawca w 2014 r. złożył w Urzędzie Skarbowym PIT-39, w którym zobowiązał się do wydatkowania kwoty z tytułu sprzedaży nieruchomości na remont domu. Wnioskodawca w dniu 18 października 2016 r. przedłożył w urzędzie skarbowym zestawienie rachunków. Urząd w trakcie analizy dokumentów wezwał Wnioskodawcę celem przedłożenia aktu własności remontowanej nieruchomości. Wnioskodawca zgłosił się do Urzędu z aktem, w którym właścicielem jest żona i przedłożył poświadczenie zamieszkania i zameldowania od dnia 17 stycznia 1977 r. Wnioskodawca jest w związku małżeńskim i nie posiada rozdzielności majątkowej. Mieszkając w domu 40 lat, będąc w związku małżeńskim i nie posiadając rozdzielności majątkowej, Wnioskodawca czuje się właścicielem i co za tym idzie wg wielu przepisów stał się samoistnym posiadaczem nieruchomości. Należy podkreślić, że wszelkiego rodzaju ulgi czy zwolnienia są odstępstwem od konstytucyjnej zasady równości i powszechności opodatkowania, w sposób szczegółowy uregulowanymi w przepisach materialnego prawa podatkowego.
2017
8
lis

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego oraz zastosowania stawki podatku VAT w przypadku „refakturowania” mediów.
Fragment:
(...) dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Stosownie do art. 29a ust. 6 ustawy – podstawa opodatkowania obejmuje: podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku; koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. Z kolei, w myśl art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży; otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, w myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.
2017
3
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2017 r. (data wpływu 16 sierpnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Sąd Rejonowy w ... Wydział V Gospodarczy Postanowieniem z dnia 28 września 2016 r. ogłosił upadłość H. B. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P. (zwaną dalej Upadła), obejmującą likwidację jej majątku i wyznaczył Pana syndykiem masy upadłościowej (zwany dalej Syndyk). Majątkiem objętym postępowaniem upadłościowym jest m. in. nieruchomość położona w ... przy ul. P. oznaczona jako działka ./5 o powierzchni 256 m2 (KW ./1) zabudowana budynkiem, w którym mieści się hotel (zwana dalej Hotel lub Nieruchomość). Upadła nabyła w dniu 25 listopada 2008 r. aktem notarialnym Rep. .... nieruchomość zabudowaną budynkiem Hotelu za kwotę netto 5.000.000,00 zł + VAT. Na przedmiotową kwotę składały się: budynek o wartości 4.956.000,00 zł + VAT - wartość inwestycji w obcym środku trwałym - plac utwardzony o wartości 16.000,00 zł + VAT - grunt o wartości 28.000,00 zł + VAT.
2017
24
paź

Istota:
Zwolnienie od podatku prawa wieczystego użytkowania działki i znajdujących się na niej obiektów.
Fragment:
Należy zwrócić uwagę, że w odniesieniu do transakcji sprzedaży nieruchomości nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, gdyż nieruchomość nie była wykorzystywana na cele działalności zwolnionej od podatku. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Wskazać ponadto należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. W niniejszej interpretacji nie dokonano oceny prezentowanych przez Wnioskodawcę wyliczeń. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
6
paź

Istota:
Ustalenie powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, objętej społecznym programem mieszkaniowym
Fragment:
Treść przywołanych wyżej przepisów wskazuje na wyraźne rozróżnienie pomiędzy pomieszczeniami pomocniczymi, które związane są z izbą lub zespołem izb przeznaczonych na pobyt stały w sposób funkcjonalny, polegający na wykorzystaniu całej przestrzeni bezpośrednio dla zaspokajania mieszkaniowych potrzeb ludzi, a pomieszczeniami przynależnymi, które chociaż w sensie prawnym stanowią część lokalu mieszkalnego, jednak w sensie funkcjonalnym służą do zaspokajania innych niż mieszkaniowe potrzeb ludzi. Jak wynika z powyższego, ww. ustawa rozróżnia pojęcia lokali mieszkalnych i lokali o innym charakterze. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na definicję pojęcia „ lokal użytkowy ” zawartą w § 3 pkt 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422). Zgodnie z tym przepisem, pod pojęciem lokalu użytkowego należy rozumieć jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym. Mieszkaniem – stosownie do § 3 pkt 9 ww. rozporządzenia – jest zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. Pod pojęciem pomieszczenia technicznego – zgodnie z pkt 12 wskazanego wyżej paragrafu – należy rozumieć pomieszczenie (...)
2017
30
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.