Sprzedaż nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Dłużnik - spółka z o.o., w upadłości likwidacyjnej jest podatnikiem podatku od dostawy nieruchomości i czy jest zobligowany do wystawienia faktury VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz nabywcy licytacyjnego, jeżeli w chwili sprzedaży nieruchomość nie stanowiła własności upadłego Dłużnika i nie była w jego dyspozycji
Fragment:
(...) sprzedaży nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego, jeżeli w momencie sprzedaży nieruchomość nie jest już własnością Dłużnika, a do przeniesienia własności doszło przed ogłoszeniem upadłości likwidacyjnej Dłużnika? Zdaniem Wnioskodawcy, Dłużnik nie jest podatnikiem podatku VAT od tej sprzedaży, zatem na Dłużniku ani na syndyku masy upadłości Dłużnika nie spoczywa obowiązek wystawienia faktury VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości na rzecz nabywcy licytacyjnego, skoro w chwili sprzedaży nieruchomość nie stanowiła własności upadłego Dłużnika i nie była w dyspozycji ani Dłużnika, ani też syndyka. Zdaniem Wnioskodawcy fakturę VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego, jeżeli nieruchomość nie jest już własnością Dłużnika, powinien wystawić Komornik sądowy prowadzący postępowanie egzekucyjne, w toku którego doszło do licytacji nieruchomości, ponieważ: W momencie sprzedaży nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego nieruchomość nie wchodziła w skład masy upadłości, gdyż w dniu 21 marca 2013 r., przed ogłoszeniem upadłości Spółki, doszło do zbycia nieruchomości na rzecz G., który objął nieruchomość w posiadanie; Dostawa towaru (nieruchomości) przez Dłużnika nastąpiła przed zawarciem umowy sprzedaży z dnia 21 marca 2013 r. na rzecz G., a od tego dnia ani Spółka, ani syndyk nie dysponują nieruchomością; Z tytułu dostawy nieruchomości przez Spółkę w dniu 21 marca 2013 r., Spółka wystawiła na rzecz G. fakturę VAT.
2017
14
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Organu drogą elektroniczną w dniu 26 stycznia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 grudnia 2016 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości. Ww. wniosek został uzupełniony pismem odnośnie właściwego adresu siedziby Wnioskodawcy, które wpłynęło do tut. Organu drogą elektroniczną w dniu 26 stycznia 2016 r. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca kupuje na własność nieruchomości zabudowane budynkiem mieszkalnym bądź też poszczególne lokale w budynku. Budynki te są stale zamieszkałe. Cena zakupu nieruchomości nie zawiera podatku VAT, tym samym kupującemu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego. Wnioskodawca przeprowadza prace remontowe i po zakończeniu prac budowlanych Wnioskodawca dokonuje ich sprzedaży. Wnioskodawca wskazuje, że: Budynki i lokale nabywane są w celu dalszej odsprzedaży. Nieruchomości stanowią środki trwałe. Przed dokonaniem sprzedaży nieruchomości są remontowane i zmodernizowane. Nieruchomości nabywane są od podmiotu, który dla tej transakcji nie działa w charakterze podatnika VAT, transakcja objęta była PCC.
2017
11
lut

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę.
Fragment:
U., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2016 r. (data wpływu 21 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu ... 2006 r. Wnioskodawca kupił wraz z małżonkiem działkę o pow. 0,3247 ha położoną w .... Działka została nabyta od Starostwa Powiatowego w .... W chwili zakupu nieruchomość zabudowana była budynkiem warsztatowym o pow. użytkowej 498 m2. Wobec złego stanu technicznego budynku został on rozebrany z nakazu Powiatowego .... Zarówno Wnioskodawca jak i małżonek są czynnymi podatnikami VAT z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Małżonek prowadzi działalność gospodarczą pn. „ ... ”. Swoją działalność gospodarczą Wnioskodawca prowadzi pod nazwą „ ... ”. Działka została nabyta do majątku prywatnego Wnioskodawcy i jego małżonka. Po zakupie nie była wykorzystywana na żadne cele. Właściciele płacili podatek od nieruchomości według stawek dla gruntów pozostałych.
2017
10
lut

Istota:
Czy w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316) w zaistniałej sytuacji sprzedaż będzie podlegać przepisom ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009?
Fragment:
Wynika z tego, że dla ustalenia, który z reżimów prawnych w przedmiocie opodatkowania przychodu (dochodu) ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych znajduje w sprawie zastosowanie, decyduje data nabycia tych nieruchomości albo praw. Podatnicy dokonujący sprzedaży nieruchomości lub praw wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c u.p.d.o.f. nabytych przed 31 grudnia 2006 r. objęci byli reżimem prawnym sprzed 1 stycznia 2007 r. zarówno w odniesieniu do wysokości podatku, sposobu rozliczenia oraz zasad korzystania ze zwolnień (ulg podatkowych). Przepis ten wyznaczył, zatem wyraźną dystynkcję w określaniu sytuacji prawnej zbywającego (podatnika). NSA zauważył, że analogiczną w stosunku do opisanej konstrukcję prawną przyjęto w kolejnej ustawie nowelizującej u.p.d.o.f. — art. 8 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Przewidziano w niej mianowicie, iż do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy zmienianej w art. 1, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie zmienianej, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania zwracanej w naturze części majątku likwidowanej spółki z o.o. oraz skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości otrzymanej w związku z likwidacją spółki z o.o.
Fragment:
Można do takich kosztów zaliczyć np.: związane ze zbyciem koszty wyceny sprzedawanej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, o ile były ponoszone przez zbywcę. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo - skutkowy. Natomiast zgodnie 22 ust. 6c ustawy o PIT za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o PIT, z zastrzeżeniem ust. 6d, należy uznać udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. W myśl art. 22 ust. 6d ustawy o PIT, za koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o PIT, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.
2017
3
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku VAT transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej
Fragment:
Wobec tego w ocenie Spółki, spełnione zostaną oba warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, uzasadniające zastosowanie zwolnienia z podatku VAT transakcji sprzedaży nieruchomości w miejscowości Recz. W stosunku do przedmiotowej nieruchomości miało miejsce pierwsze zasiedlenie i okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. Zatem transakcja sprzedaży nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 cyt. ustawy o VAT rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ww. ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również: oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6. W wyniku ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dochodzi do ekonomicznego przeniesienia władztwa nad gruntem (towarem – w rozumieniu ww. przepisu) na rzecz użytkownika wieczystego, co sprawia, że może on rozporządzać nim jak właściciel.
2017
1
lut

Istota:
Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy o PCC.
Fragment:
(...) sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o PCC? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana interpretacja indywidualna z dnia 29 grudnia 2016 r. Nr 1462-IPPP2.4512.747.2016.2.MT. Zdaniem Wnioskodawcy, W przypadku jeżeli zainteresowani wybiorą opodatkowanie transakcji podatkiem VAT według stawki 23% - w odniesieniu do powierzchni oraz pomieszczeń wchodzących w skład Nieruchomości, w stosunku do których od momentu ich oddania w najem do dnia dokonania transakcji zbycia Nieruchomości upłynie okres dłuższy niż 2 tata - oraz gdy - w pozostałym zakresie - transakcja zbycia Nieruchomości będzie obligatoryjnie opodatkowana podatkiem VAT, to przedmiotowa transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o PCC. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają między innymi, umowy sprzedaży rzeczy, do których zaliczane są również nieruchomości. Niemniej jednak, na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku VAT, których przedmiotem są nieruchomości, iub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.
2017
31
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia budynku oraz gruntu
Fragment:
Z powyższego wynika zatem, iż w przypadku sprzedaży nieruchomości bądź udziału w niej decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia tej nieruchomości i forma prawna jej nabycia. Z analizy stanu faktycznego opisanego w złożonym wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni nabyła spadek, którego przedmiotem był udział w budynku posadowionym na gruncie będącym przedmiotem użytkowania wieczystego. Zgodnie z art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, które następuje stosownie do art. 924 tejże ustawy z chwilą śmierci spadkodawcy. Sąd postanowieniem stwierdza jedynie fakt nabycia spadku przez spadkobiercę w myśl art. 1025 § 1 ww. kodeksu. W sprawie będącej przedmiotem wniosku istotny jest zatem dzień otwarcia spadku (czyli data śmierci spadkodawcy), a nie postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Otwarcie spadku miało miejsce w dniu 22.03.2007 r. zatem sprzedaż nieruchomości w przedmiotowej nieruchomości jako nabytej w tym dniu będzie podlegała opodatkowaniu według zasad obowiązujących od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2008 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
2017
28
sty

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
(...) sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1. Jak wynika z zacytowanego wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) uregulowane w nim zwolnienie podatkowe jest uzależnione od wydatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości (określonych praw majątkowych) na wskazane w nim cele mieszkaniowe obejmujące m.in.: nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz dokonania tej czynności najpóźniej przed upływem dwóch lat od dnia sprzedaży. Pojęcie "nabycie”, o którym mowa w art. art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane, zatem należy odwołać się do przepisów prawa cywilnego, które wskazują, że "nabycie” obejmuje każde uzyskanie tytułu własności. Art. 155 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016, poz. 380 z późn. zm.) stanowi, że przeniesienie własności na nabywcę następuje w drodze umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.
2017
28
sty

Istota:
Skoro transakcja zakupu nieruchomooci bedzie podlega3a opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug, nie bedzie podlega3a podatkowi od czynnooci cywilnoprawnych.
Fragment:
Przedmiot i okolicznooci towarzysz1ce Transakcji W przypadku zawarcia Umowy Finalnej, w zwi1zku z transakcj1 sprzeda?y Nieruchomooci, dokonywane bed1 w szczególnooci nastepuj1ce czynnooci: i. Sprzeda? przynale?nooci bed1cych w3asnooci1 E., o ile takie wyst1pi1, zwi1zanych z prawid3owym funkcjonowaniem i eksploatacj1 Nieruchomooci, (na moment z3o?enia analizowanego wniosku E. nie jest w3aocicielem powy?szych przynale?nooci), ii. Przeniesienie zabezpieczen prawid3owego wykonania obowi1zków wynikaj1cych z umów najmu ustanowionych przez poszczególnych najemców (w tym w szczególnooci – w drodze przelewu – praw z gwarancji bankowych, z pominieciem jednak kaucji sk3adanych przez najemców, które zostan1 zwrócone, o czym mowa w kolejnym paragrafie), iii. Przeniesienie praw (gwarancji) zwi1zanych z odpowiedzialnooci1 wykonawców z tytu3u jakooci i prawid3owooci wykonanych prac zwi1zanych z procesem budowlanym oraz zabezpieczenia prawid3owego wykonania tych praw (w tym w szczególnooci prawa z gwarancji bankowych oraz kaucje budowlane, jeoli takowe bed1 istnia3y), iv. Przeniesienie dokumentacji prawnej i technicznej Nieruchomooci, w tym: orygina3ów wszystkich decyzji administracyjnych dotycz1cych Nieruchomooci lub procesu budowlanego, instrukcji obs3ugi dotycz1ce wszystkich urz1dzen i maszyn w Budynku, instrukcji dotycz1ce bezpieczenstwa (BHP) dla Budynku i instalacji przeciwpo?arowej, ksi1?ki obiektu budowlanego dla Budynku, wszystkich kart dostepu, które s1 w posiadaniu E., kodów odnosz1cych sie do systemu zarz1dzania Budynkiem, certyfikatów energetycznych.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie sprzeda?y prawa w3asnooci dzia3ek 133/8 oraz 133/1 na rzecz u?ytkownika wieczystego
Fragment:
W celu w3aociwego zinterpretowania pojecia „ przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel ” nale?y miea na uwadze, ?e dotyczy ono tego rodzaju czynnooci, które daj1 nabywcy prawo do postepowania z nim jak w3aociciel. Chodzi tutaj przede wszystkim o mo?liwooa faktycznego dysponowania rzecz1, a nie rozporz1dzania ni1 w sensie prawnym. Istot1 dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa w3asnooci, zatem wyra?enia „ prawo do rozporz1dzania jak w3aociciel ” nie mo?na interpretowaa jako „ prawo w3asnooci ”. Nale?y ponadto wskazaa, ?e czynnooci przejecia w3asnooci ekonomicznej nie musi towarzyszya przejecie w3asnooci w sensie prawnym, bowiem „ dostawa towarów ” nie ogranicza sie wy31cznie do zbycia prawa w3asnooci rzeczy. W konsekwencji pojecie „ dostawa towarów ” oraz ekonomiczne aspekty transakcji, nie musz1 wi1zaa sie ze skutkami powstaj1cymi na gruncie cywilistycznego prawa w3asnooci. Pozwala to na uznanie danej czynnooci za dostawe towarów, nawet w przypadkach na3o?enia na nabywce pewnych ograniczen we w3adaniu towarem. Chwil1 decyduj1c1 o przejociu na odbiorce korzyoci i cie?arów zwi1zanych z nabyciem towaru jest, co do zasady, wydanie towaru. Wobec powy?szego, uwzgledniaj1c szerokie, ekonomiczne, a nie cywilistyczne rozumienie pojecia „ przeniesienie prawa do rozporz1dzenia towarami jak w3aociciel ”, ustawodawca uzna3, ?e oddanie gruntu w u?ytkowanie wieczyste stanowi dostawe towarów, wymieniaj1c te czynnooa w art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy.
2017
19
sty

Istota:
Brak opodatkowania zbycia udzia3ów w prawie w3asnooci nieruchomooci.
Fragment:
UE L 347, str. 1, z póYn. zm.), w przypadku przekazania, odp3atnie lub nieodp3atnie lub jako aportu do spó3ki ca3ooci lub czeoci maj1tku, panstwa cz3onkowskie mog1 uznaa, ?e dostawa towarów nie mia3a miejsca i ?e w takim przypadku osoba, której przekazano towary, bedzie traktowana jako nastepca prawny przekazuj1cego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pe3ni opodatkowaniu, panstwa cz3onkowskie mog1 przedsiewzi1a orodki niezbedne w celu unikniecia zak3ócen konkurencji. Mog1 tak?e przyj1a wszelkie niezbedne orodki, aby zapobiec uchylaniu sie od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artyku3u. Z powy?szego wynika, ?e ww. przepis wprowadza, tak samo jak ma to miejsce w ustawie o podatku od towarów i us3ug, mo?liwooa wy31czenia z zakresu opodatkowania przekazania ca3ooci lub czeoci maj1tku przedsiebiorstwa. Zakres powy?szego wy31czenia zdefiniowa3 w wyrokach Trybuna3 Sprawiedliwooci Unii Europejskiej. W wyroku z dnia 27 listopada 2003 r. sprawa C-497/01, Zita Modes Sarl stwierdzi3, ?e celem ww. opcji jest uproszczenie rozliczen zwi1zanych z przeniesieniem maj1tku przedsiebiorstwa lub jego czeoci, b1dY wniesieniem ich aportem. W wyroku tym przyjeto, (...)
2017
15
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.