Sprzedaż nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Fragment:

Czy sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w ... nr działki 18/7, której Wnioskodawca zamierza dokonać w 2018 r. może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 r. z późniejszymi zmianami? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku z dnia 30 października 2018 r.), według oceny opisanego zdarzenia przyszłego dotyczącego sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości ..., nr działki 18/7, gmina ... KW ..., planowana sprzedaż tej nieruchomości może korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 r. z późniejszymi zmianami. Zgodnie bowiem z opisanym stanem, uwzględniającym uzupełnienia do wniosku, pierwsze zasiedlenie tej nieruchomości w wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniem podatkiem VAT nastąpiło w 2003 r. Nieruchomość ta stanowiła i stanowi nadal majątek osobisty Wnioskodawcy. Od pierwszego zasiedlenia tej nieruchomości w wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniem podatkiem VAT, a planowanym terminem sprzedaży nieruchomości upłynie okres piętnastoletni, a zatem dłuższy niż dwa lata.

2018
17
lis

Istota:

Opodatkowania sprzedaży działki

Fragment:

Mur oporowy po ulepszeniu nie był i nie jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych VAT, natomiast jego własność zostanie przeniesiona w ramach transakcji sprzedaży Nieruchomości. Od zakończenia ulepszenia do momentu planowanej dostawy nie wystąpiło/nie wystąpi pierwsze zasiedlenie muru oporowego. Po zakończonym ulepszeniu mur oporowy nie był oddany do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Mur oporowy nie był ponadto wykorzystywany po ulepszeniu wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż przez Gminę Nieruchomości będzie czynnością niekorzystającą ze zwolnienia VAT, podlegającą opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT? Pytanie dotyczy jednego zdarzenia przyszłego. Zdaniem Wnioskodawcy, planowana sprzedaż Nieruchomości będzie czynnością niekorzystającą ze zwolnienia z VAT, podlegającą opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017 r. poz. 1221 ze zm., dalej: ustawa o VAT), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy, nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

2018
20
paź

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Czy sprzedaż nieruchomości nabytej w 2005 roku, rozbudowanej w latach 2017-2018 skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego? Zdaniem Zainteresowanych przychód ze sprzedaży nieruchomości przez Wnioskodawcę i jego małżonkę, której dotyczy niniejszy wniosek (nieruchomości zabudowanej budynkiem kamienicy, zakupionej w 2005 r.) nie będzie podlegał podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Oznacza to, że sprzedaż nieruchomości po upływie pięcioletniego okresu, o którym mowa w tym przepisie, nie skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od przychodu ze zbycia tej nieruchomości. Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez Wnioskodawcę i jego małżonkę od osoby trzeciej miało miejsce w 2005 r., a zatem ponad 10 lat temu. Wniosku tego nie zmienia przekształcenie rodzaju współwłasności (ze wspólności majątkowej małżeńskiej na współwłasność ułamkową w 1/2, w związku ze zniesieniem – na skutek zawarcia w 2015 r. intercyzy – wspólności majątkowej).

2018
20
paź

Istota:

Zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, dostawy Nieruchomości na rzecz Spółki oraz prawa Spółki do odliczenia podatku VAT.

Fragment:

W niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości, że planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości jest objęta zakresem zastosowania art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, jako że stanowi ona odpłatną dostawę towarów, o której mowa w pkt 1 tego przepisu. Ponadto, Sprzedająca w związku z planowaną transakcją będzie działała w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT Nieruchomości nie stanowią bowiem majątku prywatnego (osobistego) Sprzedającej, lecz majątek nabyty w ramach działalności gospodarczej i z przeznaczeniem do jej prowadzenia. W konsekwencji sprzedaż Nieruchomości na rzecz Spółki również nastąpi w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a Sprzedająca dokonując sprzedaży będzie działać w charakterze podatnika VAT. Stanowisko to potwierdziła również otrzymana przez Wnioskodawcę interpretacja indywidualna nr 0114-KDIP1-1.4102.89.2018.1.DG, wydaną w dniu 9 marca 2018 r. Planowana sprzedaż Nieruchomości na rzecz Spółki będzie zatem podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie zdaniem Wnioskodawcy do planowanej sprzedaży Nieruchomości 1 i 2 będzie miało zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dotyczące (...)

2018
19
paź

Istota:

Zbycie nieruchomości nastąpiło po upływie pięciu lat od daty nabycia wobec czego zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód ze sprzedaży nieruchomości jest wolny od opodatkowania.

Fragment:

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że zbycie nieruchomości nastąpiło po upływie pięciu lat od daty nabycia wobec czego zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód ze sprzedaży nieruchomości jest wolny od opodatkowania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy. Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 marca 2016 r. sygn. akt I SA/Gd 1829/15. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

2018
11
paź

Istota:

Zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT planowanej sprzedaży nieruchomości

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2018 r. (data wpływu 23 sierpnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem od towarów i usług planowanej sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem od towarów i usług planowanej sprzedaży nieruchomości. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni nabyła w dniu 28 maja 2004 r. prawo wieczystego użytkowania gruntu wraz z odrębną własnością budynku warsztatowo-socjalnego o powierzchni 552 metry kwadratowe. Cena nabycia wyniosła 120 000 (sto dwadzieścia tysięcy) złotych w tym cena budynku wyniosła 90 000 złotych. Sprzedaż na podstawie artykułu 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług była zwolniona od podatku od towarów i usług. Nieruchomość została nabyta do wspólności majątkowej małżeńskiej małżonków. Nieruchomość służyła Wnioskodawczyni do prowadzenia działalności gospodarczej. Decyzją z dnia 14 czerwca 2012 r. Starosty X, prawo użytkowania wieczystego gruntu zostało przekształcone w prawo własności. Odnosząc się do planowanej sprzedaży Zainteresowana wyjaśnia: Przedmiotem sprzedaży nie jest zorganizowana część przedsiębiorstwa ani też przedsiębiorstwo w rozumieniu definicji zawartej w art. 55 1 Kodeksu cywilnego.

2018
6
paź

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Zaliczenie ich bowiem do tych źródeł wyklucza uznanie, że przychód został osiągnięty z działalności gospodarczej." Podsumowując: Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z istnieniem stosunku powiernictwa, w odniesieniu do Nieruchomości, sprzedaż Nieruchomości może dlań wywoływać skutki podatkowe, na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, jedynie w zakresie tej części ceny sprzedaży Nieruchomości, która przypada mu jako jego udział we wspólnym przedsięwzięciu, a która ustalona została w proporcji do jego zaangażowania finansowego w nabycie Nieruchomości. Ponieważ brak jest przesłanek uzasadniających twierdzenie, że w odniesieniu do planowanej transakcji sprzedaży Nieruchomości Wnioskodawca działać będzie jak podmiot zajmujący się profesjonalnie sprzedażą nieruchomości, skutki podatkowe sprzedaży Nieruchomości dla Wnioskodawcy należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy o PIT. Tym samym, skoro od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie Nieruchomości przez Wnioskodawcę upłynęło 5 lat, sprzedaż Nieruchomości przez Wnioskodawcę nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy. Powyższe konkluzje zachowają swoją aktualność nawet jeżeli z perspektywy podatku od towarów i usług zostanie potwierdzone, iż Wnioskodawca sprzedając Nieruchomość działać będzie jako podatnik podatku od towarów i usług.

2018
1
paź

Istota:

Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Fragment:

Zaznaczyć również należy, że podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stosunku do dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości lub praw, jest fakt wydatkowania środków z ich odpłatnego zbycia, począwszy od dnia sprzedaży i nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż, wyłącznie na enumeratywnie (wyczerpująco) wskazane w ustawie cele mieszkaniowe. Poprzedzenie wyrażenia „ cele mieszkaniowe ” przymiotnikiem „ własne ” świadczy o tym, że ustawodawca przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy i dopisując ten przymiotnik przesądził, że celem nadrzędnym jest możliwość uwzględnienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania tylko takich wydatków, które poniesione zostały na zaspokojenie „ własnych ” potrzeb mieszkaniowych. Odnosząc zatem przedstawione powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, iż powołany powyżej przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym wiąże skutki prawne w postaci zwolnienia od opodatkowania z faktem wydatkowania - w warunkach określonych w ustawie – uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych dochodu wyłącznie na cele wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

2018
28
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

(...) sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 marca 2015 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości. Dotychczasowy przebieg postępowania W dniu 2 czerwca 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację nr ILPB2/4511-1-241/15-2/TR , w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z 2 czerwca 2015 r. nr ILPB2/4511-1-241/15-2/TR wniósł pismem z 12 czerwca 2015 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów pismem z 24 czerwca 2015 r. nr ILPB2/4511-2-54/15-2/JWP stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z 2 czerwca 2015 r. nr ILPB2/4511-1-241/15-2/TR złożył skargę z 4 sierpnia 2015 r. (data wpływu 10 sierpnia 2015 r.).

2018
23
wrz

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm.)? Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy art. 40 ust. 2 pkt 3 pdop na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z 20 stycznia 1990 r. stanowią podstawę do zastosowania w okresie trwania likwidacji C. zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskanego dochodu ze sprzedaży nieruchomości dokonanej aktem notarialnym z dnia 8 listopada 2017 r. Z ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r. (dalej updop) wynika, iż: przychodami podatkowymi są m.in. otrzymane pieniądze oraz przychody należne związane z działalnością gospodarczą, w tym. m in. związane z wydaniem rzeczy (art. 12 ust. 1 i ust. 3 pdop), Przychód należny z tytułu wydania rzeczy powstaje z chwilą jej wydania jednak nie później niż dzień wystawienia faktury lub otrzymania nieruchomości (art. 12 ust. 3a pdop). wydatki na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie oraz ulepszenie środków (...)