Sprzedaż nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawców, zgodnie z którym w przypadku podjęcia przez strony Transakcji decyzji o opodatkowaniu sprzedaży Działki I podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT, sprzedaż Nieruchomości w zakresie obejmującym Działkę I nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W konsekwencji, w przypadku gdy Zainteresowani będący stronami planowanej Transakcji sprzedaży wybiorą opcję opodatkowania sprzedaży Nieruchomości w zakresie obejmującym Działkę I i przed dniem dokonania dostawy Nieruchomości złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania, planowana sprzedaż Nieruchomości w zakresie obejmującym Działkę I, zgodnie z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT z zastosowaniem 23% stawki VAT. W przypadku zatem podjęcia przez strony Transakcji decyzji o opodatkowaniu sprzedaży Nieruchomości w zakresie obejmującym Działkę I podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT, zgodnie z literalną wykładnią art. 2 pkt 4 ustawy o PCC sprzedaż Nieruchomości w zakresie obejmującym Działkę I nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tylko tę część stanowiska Zainteresowanych, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Na wstępie należy wskazać, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Zainteresowanych w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych (pyt. nr 5).
2018
13
sty

Istota:
Czy realizując postanowienia umowy przedwstępnej i zawierając umowę sprzedaży nieruchomości Wnioskodawczyni zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego z tytułu zbycia Nieruchomości przed upływem 5 lat od jej odziedziczenia?
Fragment:
Przyjęcie przez sprzedawcę ceny określonej z tytułu sprzedaży nieruchomości następuje na podstawie umowy przedwstępnej, zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości, a więc do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy, którą Kodeks cywilny w art. 389 określa mianem umowy przyrzeczonej. Zgodnie z normami prawa cywilnego, zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży oraz zapłata ceny (lub zadatku) za zakup nieruchomości w momencie jej sporządzenia, w żaden sposób nie przenoszą prawa własności nieruchomości. Nabycie prawa własności nieruchomości następuje dopiero w momencie zawarcia – w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży – umowy sprzedaży przenoszącej własność. Analizując kwestię umowy przedwstępnej na gruncie prawa podatkowego, zauważyć należy, że zobowiązanie płynące z przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości wykonuje się dopiero w momencie zawarcia w formie aktu notarialnego, ostatecznej umowy przenoszącej własność nieruchomości – umowy sprzedaży nieruchomości. Zatem, zawarta w 2014 r. pomiędzy spadkodawcą, a nabywcą przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości, nie miała skutku przenoszącego własność nieruchomości na nabywcę, gdyż na skutek powyższej czynności spadkodawczyni nie przeniósł własności nieruchomości na nabywców, a jedynie nastąpiło zobowiązanie spadkodawcą i do przeniesienia prawa własności.
2018
13
sty

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
Fragment:
W myśl ust. 2 tego artykułu, z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. Na podstawie art. 67 ust. 1 ww. ustawy, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości. Natomiast w myśl art. 69 tej ustawy, na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży. W myśl art. 37 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego. Mając na uwadze powyższe oraz treść powołanych przepisów należy wskazać, że przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotową nieruchomością jak właściciel nastąpiło w chwili ustanowienia prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości na rzecz jej użytkownika, zatem, w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7), wówczas doszło już do dostawy tej nieruchomości. W związku z powyższym, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, będąca w istocie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości, stanowi jedynie zmianę tytułu prawnego do nieruchomości, natomiast nie wpływała na „ władztwo rzeczy ”, które użytkownik już uzyskał w chwili ustanowienia użytkowania wieczystego.
2018
11
sty

Istota:
Niepodlegania opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego, dla którego prawo użytkowania wieczystego ustanowiono do dnia 30 kwietnia 2004 r.
Fragment:
Według ust. 2 ww. artykułu, z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza zbyć nieruchomość gruntową oddaną w użytkowanie wieczyste na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Na tym tle Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą niepodlegania opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego, dla którego prawo użytkowania wieczystego ustanowiono do dnia 30 kwietnia 2004 r. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów organ interpretacyjny potwierdza stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego stanowi (na gruncie cywilistycznym) jedynie zmianę tytułu prawnego do nieruchomości, gdyż w sensie ekonomicznym od momentu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego użytkownik dysponuje tym gruntem jak właściciel. Tym samym sprzedaży nieruchomości gruntowej jej użytkownikowi wieczystemu nie można uznać za przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy.
2018
10
sty

Istota:
Czy Wnioskodawczyni zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości, tj. czy przychód ze sprzedaży nieruchomości garażu wraz z gruntem i pawilonu handlowego wraz z gruntem podlega opodatkowaniu?
Fragment:
Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Można do takich kosztów zaliczyć m.in. związane ze zbyciem koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, uregulowanie opłaty notarialnej, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, o ile Wnioskodawca takie wydatki poniósł w związku ze sprzedażą nieruchomości. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy Koszty te nie są kosztami nabycia, lecz jako koszty odpłatnego zbycia pomniejszają przychód. Zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.
2018
6
sty

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w tym przepisie przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment i sposób ich nabycia. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem nabyła do majątku wspólnego na podstawie umowy sprzedaży z dnia 30 listopada 2006 r. niezabudowaną nieruchomość położoną ......
2018
4
sty

Istota:
Skoro omawiana sprzedaż Nieruchomości (jako sprzedaż gruntów niezabudowanych, stanowiących w świetle zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, tereny budowlane) będzie podlegała faktycznemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w niniejszej sprawie będzie miało zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku na Kupującym nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia ww. umowy.
Fragment:
W ocenie Spółki transakcja sprzedaży Nieruchomości podlega pod ustawę o podatku od towarów i usług i jest opodatkowana podatkiem VAT. Poddajemy pod rozwagę Dyrektora KIS, aby przedstawić w interpretacji indywidualnej stanowisko w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży Nieruchomości podatkiem PCC w dwóch następujących sytuacjach, a mianowicie w przypadku uznania, że: Transakcja sprzedaży Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT; Transakcja sprzedaży Nieruchomości jest zwolniona od opodatkowania podatkiem VAT. Powyższe rozwiązanie pozwoli Spółce na przeprowadzenie transakcji sprzedaży Nieruchomości na zasadach wynikających z interpretacji podatkowej w podatku PCC w powiązaniu z treścią interpretacji podatkowej w podatku VAT, o której wydanie Spółka wystąpiła razem ze sprzedającym Nieruchomość we wspólnym wniosku o interpretację podatkową. Oznacza to, że spełnione zostaną zarówno oczekiwania Dyrektora KIS, jak też Wnioskodawcy. Dla uproszczenia i przyśpieszenia procedury, Wnioskodawca wnosi również dodatkową opłatę, gdyby okazało się zasadne uznanie, że we wniosku zawarte zostały dwa różne stany faktyczne. W tym miejscu wskazać należy, że wystąpienie (...)
2018
4
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości przez osoby fizyczne zarejestrowane jako podatnicy VAT oraz prawa do odliczenia podatku VAT przez nabywcę nieruchomości
Fragment:
Z warunków opisanej wyżej planowanej transakcji sprzedaży Nieruchomości wynika, że będzie ona dokonana przez Wnioskodawców w warunkach opisanych w art. 15 ust 2 ustawy o VAT, w związku z czym sprzedawcy będą podlegali podatkowi od towarów i usług z tego tytułu. Reasumując, trzeba uznać, że planowana przez osoby fizyczne sprzedaż Nieruchomości nie będzie dokonana z ich majątku prywatnego, ale z majątku związanego z działalnością gospodarczą. Przemawia za tym zarówno przeznaczenie Nieruchomości w dacie zakupu do przyszłej działalności gospodarczej, poniesione nakłady na prace rozbiórkowe budynku oraz na opracowanie projektu architektonicznego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz na wykonanie przyłączy. Kompleksowe działania Wnioskodawców wskazują, że od dnia nabycia do dnia zbycia Nieruchomości ich działania są charakterystyczne dla działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Sprzedaż Nieruchomości nie będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Zgodnie z nim zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Definicja terenów budowlanych zawarta została w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2018
3
sty

Istota:
Czy Komornik, będąc płatnikiem podatku VAT przy ewentualnej sprzedaży nieruchomości w trybie licytacji publicznej będzie obowiązany obliczyć i pobrać podatek od towarów i usług od zapłaconej ceny nabycia? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to jaka stawka podatku powinna zostać zastosowana?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Komornik, będąc płatnikiem podatku VAT przy ewentualnej sprzedaży nieruchomości nr Kw XYZ w trybie licytacji publicznej będzie obowiązany obliczyć i pobrać podatek od towarów i usług od zapłaconej ceny nabycia? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to jaka stawka podatku powinna zostać zastosowana? Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on obowiązany do ustalenia i pobrania podatku VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości nr Kw XYZ, gdyż sprzedaż nieruchomości nie będzie odbywać się w ramach pierwszego zasiedlenia nieruchomości. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Na podstawie uregulowania zawartego w art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.
2018
3
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości
Fragment:
(...) sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 11 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości. Z uwagi na braki formalne, pismem Nr 0114-KDIP3-3.4011.429.2017.1.LZ z dnia 27 października 2017 r. (data nadania 27 października 2017 r., data doręczenia 31 października 2017 r.) tutejszy organ wezwał Wnioskodawczynię o uzupełnienie wniosku. Pismem z dnia 4 listopada 2017 r. (data nadania 6 listopada 2017 r., data wpływu 8 listopada 2017 r.) Wnioskodawczyni uzupełnił wniosek w terminie. We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W dniu 11 lipca 2017 r. Wnioskodawczyni sprzedała nieruchomość gruntową stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 10, o obszarze 0,0429 ha. Przedmiotową nieruchomość Wnioskodawczyni odziedziczyła w spadku po zmarłej w dniu 27 stycznia 2009 r. siostrze, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 1 października 2010 roku. Powyższe Postanowienie zmieniło Postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 3 lipca 2009 r. W postanowieniu stwierdzono, że spadek po siostrze na podstawie testamentu notarialnego w całości nabywa Wnioskodawczyni.
2017
30
gru

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości
Fragment:
(...) sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 grudnia 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz pismem z dnia 20 grudnia 2017 r. stanowiącym sprostowanie uzupełnienia wniosku. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ... (dalej: Gmina) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Gmina zamierza przystąpić do procedury sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 11/3, położonej w obrębie ...., o powierzchni 0,1906 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta .... Działka nie może być zagospodarowana jako samodzielna nieruchomość, z tego względu sprzedaż będzie dokonana na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 poz. 2147), na rzecz właściciela działki sąsiedniej, na poprawę warunków zagospodarowania. Na podstawie oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem wystawionego przez właściciela, tj.
2017
29
gru

Istota:
Brak opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego, dla którego prawo użytkowania wieczystego ustanowiono do dnia 30 kwietnia 2004 r. oraz obowiązku podatkowego powstałego wskutek zbycia nieruchomości.
Fragment:
Jak stanowi ust. 2 pkt 5 powyższego artykułu, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego. Na podstawie regulacji art. 69 tej ustawy, na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że skoro przeniesienie prawa do rozporządzenia nieruchomością jak właściciel nastąpiło w chwili ustanowienia na rzecz pierwszego użytkownika prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, to w świetle przepisu art. 7 ust.1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, doszło już do dostawy przedmiotowej nieruchomości na rzecz jej użytkownika. Jednak z uwagi na fakt, że ustanowienie tego prawa – jak wynika z treści wniosku – miało miejsce przed dniem 1 maja 2004 r., a wiec przed wprowadzeniem przepisów, którymi ustawodawca objął tą czynność opodatkowaniem, nie podlegała ona opodatkowaniu. W związku z powyższym, planowana sprzedaż nieruchomości na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, będzie w istocie „ przekształceniem ” prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości.
2017
29
gru

Istota:
1. Czy sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym na rzecz jej użytkownika wieczystego, dla którego prawo użytkowania wieczystego ustanowiono do 30 kwietnia 2004 r., pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
2. Czy uiszczenie przez dotychczasowego użytkownika wieczystego kwoty należnej właścicielowi gruntu, równej różnicy pomiędzy wartością prawa własności oraz wartością prawa użytkowania wieczystego, ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sytuacji gdy oddanie w użytkowanie wieczyste nastąpiło do 30 kwietnia 2004 r., będzie rodzić po stronie zbywcy powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług i czy cena transakcyjna zawiera podatek od towarów i usług (cena brutto)?
Fragment:
Jak stanowi ust. 2 pkt 5 powyższego artykułu, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego. Na podstawie regulacji art. 69 tej ustawy, na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że skoro przeniesienie prawa do rozporządzenia nieruchomością jak właściciel nastąpiło w chwili ustanowienia na rzecz użytkownika prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, to w świetle przepisu art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, doszło już do dostawy przedmiotowej nieruchomości na rzecz jej użytkownika. Jednak z uwagi na fakt, że ustanowienie tego prawa – jak wynika z treści wniosku – miało miejsce przed dniem 1 maja 2004 r., a wiec przed wprowadzeniem przepisów, którymi ustawodawca objął tą czynność opodatkowaniem, nie podlegała ona opodatkowaniu. W związku z powyższym, planowana sprzedaż nieruchomości na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, będzie w istocie „ przekształceniem ” prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości.
2017
29
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku VAT w związku ze sprzedażą Nieruchomości.
Fragment:
(...) sprzedaży Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku VAT w związku ze sprzedażą Nieruchomości – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży Nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku VAT w związku ze sprzedażą Nieruchomości. Wniosek uzupełniono w dniu 1 grudnia 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy i potwierdzenie wpłaty brakującej opłaty. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą (dalej: Wnioskodawca) nabyła dnia 5 lipca 2017 r. zabudowaną Nieruchomość od Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej: (...)) (dalej: Sprzedający). Nieruchomość, będąca przedmiotem sprzedaży pomiędzy Stronami, składa się z dwóch nieruchomości gruntowych: nieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę numer 445, o obszarze wynoszącym 0,1191 ha; nieruchomość gruntowa, składająca się z działek o numerach 446 i 448, o łącznym obszarze wynoszącym 0,3507 ha; oraz budynku i parkingu, znajdujących się na tych działkach (dalej: Nieruchomość).
2017
23
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Ponadto przepis ten odnosi się do przychodów podlegających łączeniu z innymi przychodami, a przychody ze sprzedaży nieruchomości łączeniu z innymi przychodami nie podlegają (art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i opodatkowane są ryczałtowo. Podsumowując należy stwierdzić, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości wchodzi do majątku wspólnego, w czasie trwania wspólności nie można wydzielić udziału każdego z małżonków w tym przychodzie; brak zatem podstaw do uznania, że udział któregokolwiek z małżonków wynosi połowę lub jakikolwiek inny ułamek kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości objętej wspólnością. Jeżeli brak norm, stanowiących o możliwości oraz sposobie określenia jednemu z małżonków zobowiązania podatkowego od przychodu ze sprzedaży przedmiotu majątkowego, wchodzącego w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, oznacza to, że przychód taki nie podlega opodatkowaniu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2017
23
gru

Istota:
Czy rozszerzenie ustawowej wspólności małżeńskiej stanowi nabycie nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy w związku ze sprzedażą nieruchomości przed upływem pięciu lat od daty rozszerzenia wspólności ciąży na Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w tym podatku?
Fragment:
Wnioskodawca uważa, że za datę nabycia nieruchomości przy ul. ... w .... przez każdego z małżonków należy uznać datę jej nabycia przez tego z małżonków, który włączył ją do majątku wspólnego (czyli przez żonę); dlatego też sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Przychód ze sprzedaży nieruchomości, której dotyczy wniosek, został uzyskany po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (2009 r.), w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z poglądem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w wyroku z dnia 7 marca 2017 r. (sygn. II FSK 410/15), włączenie do majątku wspólnego, na mocy umowy rozszerzającej ustawową wspólność małżeńską, nieruchomości należącej do majątku osobistego jednego z małżonków, nie stanowi nabycia tej nieruchomości przez drugiego z małżonków w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz „ za datę nabycia takiej nieruchomości należy uznać datę jej nabycia do majątku osobistego pierwszego z małżonków ”. Analogiczne stanowisko Naczelny Sąd Administracyjny zajął również w wyroku z dnia 22 marca 2017 r. (sygn.
2017
22
gru

Istota:
1. Co będzie podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości?
2. Czy wobec przeznaczenia dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na wydatki na cele mieszkaniowe, dochód będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością), np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy, wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.
2017
20
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od VAT sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
(...) sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od VAT sprzedaży nieruchomości. Wniosek uzupełniono w dniu 15 listopada 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka, na mocy aktu notarialnego, nabyła od osoby fizycznej nieruchomość w postaci działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej. Sprzedający (osoba fizyczna) w dacie sprzedaży nie był podatnikiem podatku VAT, w związku z czym cena sprzedaży nie obejmowała podatku VAT, a kupujący nie miał możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego. Cena zakupu przedmiotowej nieruchomości wynosiła 710.000,00 zł plus koszty PCC i innych opłat w wysokości 15.950,00 zł. Łączna wartość zakupu nieruchomości wyniosła 725.950,00 zł. Od daty zakupu nieruchomości kupujący poniósł wydatki związane z zakupioną nieruchomością, których łączna wartość netto wynosi 11.000,00 zł (1,52%), to jest niższe niż 30% wartości zakupionej nieruchomości. W dniu 10 sierpnia 2017 r. nieruchomość została sprzedana osobom fizycznym.
2017
16
gru

Istota:
Niepodlegania opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego, dla którego prawo użytkowania wieczystego ustanowiono do dnia 30 kwietnia 2004 r.
Fragment:
Według ust. 2 ww. artykułu, z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza zbyć nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz ich dotychczasowego użytkownika wieczystego na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Na tym tle Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą niepodlegania opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz jej użytkownika wieczystego, dla którego prawo użytkowania wieczystego ustanowiono do dnia 30 kwietnia 2004 r. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów organ interpretacyjny potwierdza stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkownika wieczystego stanowi (na gruncie cywilistycznym) jedynie zmianę tytułu prawnego do nieruchomości, gdyż w sensie ekonomicznym od momentu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego użytkownik dysponuje tym gruntem jak właściciel. Tym samym sprzedaży nieruchomości gruntowej jej użytkownikowi wieczystemu nie można uznać za przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy.
2017
16
gru

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego, dla którego prawo użytkowania wieczystego ustanowiono do dnia 30 kwietnia 2004 r. oraz obowiązku podatkowego powstałego wskutek zbycia nieruchomości.
Fragment:
Jak stanowi ust. 2 pkt 5 powyższego artykułu, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego. Na podstawie regulacji art. 69 tej ustawy, na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że skoro przeniesienie prawa do rozporządzenia nieruchomością jak właściciel nastąpiło w chwili ustanowienia na rzecz użytkownika prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, to w świetle przepisu art. 7 ust.1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, doszło już do dostawy przedmiotowej nieruchomości na rzecz jej użytkownika. Jednak z uwagi na fakt, że ustanowienie tego prawa – jak wynika z treści wniosku – miało miejsce przed dniem 1 maja 2004 r., a więc przed wprowadzeniem przepisów, którymi ustawodawca objął tą czynność opodatkowaniem, nie podlegała ona opodatkowaniu. W związku z powyższym, planowana sprzedaż nieruchomości na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, będzie w istocie „ przekształceniem ” prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości.
2017
16
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.