Sprzedaż nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 7 ustawy (niewyłączoną z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy), a także, czy nie będzie podlegała zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a ustawy oraz w zakresie ustalenia czy Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 ustawy oraz zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego na podatkiem VAT należnym zgodnie z art. 87 ustawy.
Fragment:
Podsumowując, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, pkt 10a oraz pkt 2 ustawy. Tym samym przedmiotowa transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem VAT. W konsekwencji stanowisko Zainteresowanych w zakresie pytania nr 1, w zakresie ustalenia, czy planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 7 ustawy (niewyłączoną z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy) oraz w części dotyczącej wskazania, czy powyższa transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegała zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a ustawy uznano za prawidłowe. W złożonym wniosku Zainteresowani zwrócili się również o wyjaśnienie, czy w sytuacji, gdy planowana transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT i Sprzedający naliczy podatek VAT w związku z dokonaniem tej sprzedaży, to czy Spółce będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 ustawy, wynikającego z prawidłowo wystawionej faktury VAT z tytułu zakupu Nieruchomości oraz zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym zgodnie z regulacjami art. 87 ustawy.
2018
21
mar

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku transakcji sprzedaży Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
Fragment:
Wnioskodawca planuje w przyszłości dokonać sprzedaży opisanej wyżej Nieruchomości W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż Nieruchomości będzie podlegała w całości zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy, w razie braku możliwości zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż Nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy? Zdaniem Wnioskodawcy: Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 Zdaniem Spółdzielni planowana sprzedaż Nieruchomości spełnia warunki do zwolnienia jej w całości z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako „ ustawa o VAT ”). Zgodnie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Z przepisu tego wynika, że dostawa gruntu dzieli zawsze stawkę podatkową właściwą dla dostawy budynku. Wobec tego przeanalizowania wymaga możliwość zastosowania zwolnienia z VAT w odniesieniu do dostawy budynku (kamienicy). W świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.
2018
13
mar

Istota:
Zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości - sprzedaż nieruchomości gruntowej, której Wnioskodawca dokona jako osoba fizyczna, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
(...) sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 3 lutego 2018 r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W dniu 04.07.2001 r. Wnioskodawca z żoną nabył z majątku wspólnego małżonków .... od likwidatorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomość nazwaną w akcie notarialnym „ zorganizowaną całością gospodarczą ”, składającą się z działek gruntowych o pow. 19,9027 ha oraz posadowionych na tych działkach budynków i budowli stanowiących odrębną nieruchomość. Do działek gruntowych o pow. 19,9027 ha Wnioskodawca i jego żona nabyli prawo wieczystego użytkowania do 05.12.2089 r., natomiast prawo własności dotyczy posadowionych na tych działkach budynków i budowli. W skład działek gruntowych wchodzi 5,20 ha stawów. Na nabytej nieruchomości sprzedający dokonał rekultywacji terenów poeksploatacyjnych na terenie złoża kruszywa naturalnego i przystosował go do celów wodno-rekreacyjnych.
2018
28
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Czy sprzedaż nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku z dnia 11 stycznia 2018 r.), planowana sprzedaż nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ sprzedaż nieruchomości mieszczącej się przy ul. .... w ..... nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż była użytkowana przed zakupem przez wspólników spółki cywilnej a od momentu zakupu do planowanej sprzedaży minęło 20 lat. Dokonującemu dostawy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w trakcie zakupu oraz dokonujący dostawy nie ponosił wydatków na ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego o podatek należny przewyższających 30% wartości początkowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
2018
23
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Nr 0114-KDIP3-3.4011.537.2017.1.MS2 (data nadania 29 grudnia 2017 r., data doręczenia 5 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości jest : prawidłowe - w części dotyczącej braku obowiązku zapłaty podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości, nieprawidłowe – w części dotyczącej daty nabycia nieruchomości. UZASADNIENIE W dniu 5 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości. Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 28 grudnia 2017 r. Nr 0114-KDIP3-3.4011.537.2017.1.MS2 (data nadania 29 grudnia 2017 r., data doręczenia 5 stycznia 2018 r.) tutejszy Organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Pismem z dnia 9 stycznia 2018 r. (data nadania 9 stycznia 2018 r., data wpływu 11 stycznia 2018 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie. We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Wnioskodawczyni nabyła na podstawie dziedziczenia ustawowego - prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego Wydziału Cywilnego z dnia 10 grudnia 2008 r. Jako spadkobiercy po Janinie J. zmarłej w dniu 10 sierpnia 1991 r., na podstawie testamentu, nabyli w udziałach po 1/2 części spadku Władysław J. i Maria W. - Wnioskodawczyni.
2018
23
lut

Istota:
Sprzedaż nieruchomości - sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności posadowionych na nim budynków, budowli i obiektów budowlanych
Fragment:
Jak wynika z powyższych regulacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wyłączone są wszystkie transakcje sprzedaży nieruchomości, które są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. W zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem niniejszego wniosku sprzedaż Nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem 23% stawki podatku od towarów i usług. W szczególności, nawet jeśli do niniejszej sprzedaży znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku od towarów in usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to Sprzedający i Kupujący będą uprawnieni do wyboru opcji opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy Nieruchomości (zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług) i z tego prawa skorzystają. W istocie więc spełniona będzie przesłanka wyłączająca opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych, obejmująca czynności cywilnoprawne w zakresie, w jakim są one opodatkowane podatkiem od towarów i usług. W świetle powyższego, transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych i w związku z tym na Kupującym nie będzie ciążyć obowiązek zapłaty tego podatku. Na potwierdzenie swojego stanowiska zainteresowani przedstawili szereg interpretacji indywidualnych.
2018
17
lut

Istota:
Skutki podatkowe zbycia nieruchomości.
Fragment:
Zatem przeznaczenie części ceny określonej w umowie na spłatę zobowiązania Wnioskodawczyni względem pasierba stanowiło rozporządzenie sprzedającego co do wydatkowania kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, stanowiło element wzajemnych uzgodnień między stronami, które nie mogą modyfikować przepisów prawa podatkowego dotyczących sprzedaży nieruchomości. Majątek Wnioskodawczyni uległ zwiększeniu o całą kwotę uzyskanego przychodu, a nie jedynie o kwotę, którą otrzymała Wnioskodawczyni. Nie zmienia tego okoliczność, że część uzyskanego przychodu przeznaczona została na spłatę zobowiązania Wnioskodawczyni wobec Jej pasierba. Gdyby Wnioskodawczyni nie spłaciła tego zobowiązania ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, to musiałaby na spłatę ww. zobowiązania przeznaczyć inne swoje środki. Z treści przepisu art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że uzyskanie przychodu z powyższego źródła nastąpiło w dacie zawarcia umowy sprzedaży, z tą bowiem chwilą powstał obowiązek podatkowy, a dla celów podatkowych nieistotny jest sposób zadysponowania pieniędzmi uzyskanymi ze sprzedaży nieruchomości Bez znaczenia są wydatki poniesione z ceny sprzedaży na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Podsumowując, przychód, który uzyskała Wnioskodawczyni ze sprzedaży w dniu 17 września 2014 r. udziału 39/40 w nieruchomości nabytego w lipcu 2013 r. podlega opodatkowaniu według opisanych w niniejszej interpretacji zasad określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2018
15
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Podsumowując należy wskazać, że w sytuacji wydatkowania przez Wnioskodawczynię całego przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek odrębny Wnioskodawczyni, począwszy od dnia odpłatnego zbycia, jednakże nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie odziedziczonej nieruchomości, na własne cele mieszkaniowe - a w szczególności na nabycie domu, w którym małżonkowie realizować będą własny cel mieszkaniowy – wówczas cały uzyskany ze sprzedaży dochód będzie korzystał ze zwolnienia na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2018
10
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2017 r. (data wpływu 14 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Zgodnie z Decyzją Wojewody nr xxx z dnia 23 kwietnia 2004 r. prawo własności zabudowanej nieruchomości w obrębie W., Gmina C., oznaczonej m. in. jako działka nr 5/3 o pow. 0,1458 ha stało się mieniem Województwa zgodnie z art. 49 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r., zgodnie z którym Wojewoda z urzędu przekazał Województwu ww. mienie Skarbu Państwa służące realizacji zadań województwa. Z uzasadnienia decyzji wynika, że stosownie do przepisu art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - z dniem 1 stycznia 1999 r. samorząd województwa przejmuje mające siedzibę na obszarze województwa państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - zarządy ... . Z decyzji tej wynika, że nabycie mienia jest nieodpłatne i następuje z dniem, w którym ta decyzja stanie się ostateczna (ostateczna z dniem 13 maja 2004 r.) Województwu nie przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. nieruchomości.
2018
8
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Sprzedaż Nieruchomości nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy sprzedaż Nieruchomości nabytej przez Wnioskodawcę w 1998 r. do majątku osobistego, która w wyniku zawarcia związku małżeńskiego oraz rozszerzenia w 2003 r. wspólności majątkowej weszła do majątku wspólnego Zainteresowanego oraz żony, a następnie w wyniku rozwodu oraz dokonanego podziału majątku wspólnego ponownie weszła w 2013 r. do majątku osobistego Wnioskodawcy, podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W przypadku stwierdzenia przez Organ podatkowy, że sprzedaż Nieruchomości podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca przedstawił pytania dotyczące sposobu ustalenia dochodu do opodatkowania: Do jakiego źródła przychodów Zainteresowany powinien zaliczyć przychód uzyskany ze sprzedaży Nieruchomości? Jaka będzie wysokość przychodu podatkowego z tytułu dokonanej sprzedaży Nieruchomości? Jaka będzie wysokość kosztu uzyskania przychodu z tytułu dokonanej sprzedaży Nieruchomości? Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia są kwestie, których dotyczą pytania nr 1 i nr 2, natomiast w zakresie pytań nr 3 i nr 4 zostało wydane w dniu 26 maja 2014 r. postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nr ILPB2/415-241/14-3/ES.
2018
7
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.