Sprzedaż nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
wrz

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm.)? Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy art. 40 ust. 2 pkt 3 pdop na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z 20 stycznia 1990 r. stanowią podstawę do zastosowania w okresie trwania likwidacji C. zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskanego dochodu ze sprzedaży nieruchomości dokonanej aktem notarialnym z dnia 8 listopada 2017 r. Z ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r. (dalej updop) wynika, iż: przychodami podatkowymi są m.in. otrzymane pieniądze oraz przychody należne związane z działalnością gospodarczą, w tym. m in. związane z wydaniem rzeczy (art. 12 ust. 1 i ust. 3 pdop), Przychód należny z tytułu wydania rzeczy powstaje z chwilą jej wydania jednak nie później niż dzień wystawienia faktury lub otrzymania nieruchomości (art. 12 ust. 3a pdop). wydatki na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie oraz ulepszenie środków (...)

2018
19
wrz

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży przez powiernika nieruchomości.

Fragment:

(...) sprzedaż Nieruchomości może dlań wywoływać skutki podatkowe na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych jedynie w zakresie tej części ceny sprzedaży Nieruchomości, która zgodnie z Umową przypada Wnioskodawcy jako stronie Umowy. Skoro Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań zmierzających do zbycia Nieruchomości (Wnioskodawca pełnił jedynie rolę pasywnego inwestora), w odniesieniu do Wnioskodawcy bezprzedmiotowa jest dyskusja, czy sprzedaż Nieruchomości nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej. W konsekwencji, nie ulega wątpliwości, iż konsekwencje podatkowe sprzedaży Nieruchomości po stronie Wnioskodawcy należy analizować w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy o PIT. Skutek nabycia Nieruchomości wystąpił z dniem jej zakupu przez Powiernika, a co za tym idzie okres umożliwiający zastosowanie wyłączenia z opodatkowania przewidzianego w art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy o PIT powinien być liczony od końca roku, w którym nastąpiło nabycie Nieruchomości przez Powiernika. Tym samym, skoro od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie Nieruchomości przez Powiernika upłynęło 5 lat, sprzedaż Nieruchomości przez Powiernika nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy.

2018
19
wrz

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży przez powiernika nieruchomości.

Fragment:

(...) sprzedaż Nieruchomości może dlań wywoływać skutki podatkowe na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych jedynie w zakresie tej części ceny sprzedaży Nieruchomości, która zgodnie z Umową przypada Wnioskodawcy jako stronie Umowy. Skoro Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań zmierzających do zbycia Nieruchomości (Wnioskodawca pełnił jedynie rolę pasywnego inwestora), w odniesieniu do Wnioskodawcy bezprzedmiotowa jest dyskusja, czy sprzedaż Nieruchomości nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej. W konsekwencji, nie ulega wątpliwości, iż konsekwencje podatkowe sprzedaży Nieruchomości po stronie Wnioskodawcy należy analizować w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy o PIT. Skutek nabycia Nieruchomości wystąpił z dniem jej zakupu przez Powiernika, a co za tym idzie okres umożliwiający zastosowanie wyłączenia z opodatkowania przewidzianego w art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy o PIT powinien być liczony od końca roku, w którym nastąpiło nabycie Nieruchomości przez Powiernika. Tym samym, skoro od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie Nieruchomości przez Powiernika upłynęło 5 lat, sprzedaż Nieruchomości przez Powiernika nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy.

2018
14
wrz

Istota:

Skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

Fragment:

Należy pamiętać też o tym, że okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia określonego w przywołanym wcześniej przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na własne cele mieszkaniowe wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 ustawy począwszy od dnia odpłatnego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przywołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że przychód jaki Wnioskodawczyni uzyskała w 2016 r. ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej, przypadający na udział nabyty w 2008 r., w spadku po zmarłym ojcu nie stanowi dla Wnioskodawczyni źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast przychód ze sprzedaży w 2016 r. ww. nieruchomości, przypadający na udział nabyty w 2015 r. w spadku po zmarłej babci stanowi źródło przychodu stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli jednak przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części nabytej w 2015 r. zostanie przeznaczony w ciągu dwóch lat, liczonych od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie, a więc do końca 2018 r., na zakup udziału w nieruchomości, (...)

2018
9
wrz

Istota:

Zwolnienie od podatku dochodowego w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie wyłącznie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika.

Fragment:

Czy transakcje zakupu dokonane w 2016 roku dwóch mieszkań przeznaczonych na własne cele mieszkaniowe, a następnie sprzedaż tych mieszkań w 2017 roku można uznać jako spełniające warunki do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla przychodów ze sprzedaży nieruchomości dokonanej 29 marca 2016 roku? Zdaniem Wnioskodawcy, z treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy wynika, że wolne są od podatku dochodowego dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Przepisy prawa podatkowego nie wyznaczają żadnych dodatkowych warunków czasowych poza okresem realizacji nabycia „ w ciągu dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie ”. W ocenie Wnioskodawcy zostały spełnione warunki do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodów ze sprzedaży nieruchomości z dnia 29 marca 2016 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe w odniesieniu do mieszkania zakupionego w dniu 12 kwietnia 2016 r. oraz nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

2018
31
sie

Istota:

Planowana sprzedaż Nieruchomości będzie dokonana w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy. Dostawa przedmiotowej Nieruchomości, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy opodatkowana będzie 23% stawka podatku. Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia Nieruchomości.

Fragment:

ILPP3/4512-1-99/16-4/DC . (iv) Wobec powyższego analiza podejmowanych przez Sprzedającą działań nie może skutkować uznaniem jej za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT w odniesieniu do transakcji sprzedaży Nieruchomości, czyli za podatnika VAT, bowiem z okoliczności sprawy jednoznacznie wynika, że sprzedaż Nieruchomości nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym, a Sprzedająca nie wykazuje i nie będzie wykazywała aktywności porównywalnych do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. (v) Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, Sprzedająca dokonując sprzedaży Nieruchomości nie będzie działała jako podatnik podatku VAT w rozumieniu ustawy o VAT. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie wskazanym w pkt 2 - odpowiedzi na Pytanie nr 2, tj. że w przypadku uznania, że Sprzedająca dokonując sprzedaży Nieruchomości będzie działała jako podatnik podatku VAT w rozumieniu ustawy o VAT, sprzedaż Nieruchomości - po wejściu w życie MPZP oraz po spełnieniu się albo zrzeczeniu się przez Wnioskodawcę pozostałych warunków zawieszających oraz dokonaniu pozostałych czynności zgodnie z Umową Przedwstępną Sprzedaży) przez Sprzedającą na rzecz Wnioskodawcy, powinna zostać opodatkowana 23% VAT. Przepisy prawa (i) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają (...)

2018
23
sie

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej do majątku wspólnego.

Fragment:

(...) sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 kwietnia 2015 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Dotychczasowy przebieg postępowania W dniu 22 lipca 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawczyni indywidualną interpretację znak: ITPB2/4511-519/15/RS , w której uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe. Stwierdził, że Wnioskodawczyni, udział wynoszący 1/2 w nieruchomości, sprzedanej w dniu 11 kwietnia 2014 r., nabyła w 1969 r., zatem zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynęło 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia. Tym samym przychód z odpłatnego zbycia przypadający na ten udział nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast pozostały udział, wynoszący 1/2 w ww. nieruchomości, nabyła w spadku w dniu śmierci małżonka tj. w dniu ... 2010 r. Zatem sprzedaż nieruchomości w części nabytej w 2010 r. w drodze spadku po zmarłym mężu dokonana w dniu 11 kwietnia 2014 r. stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym, a uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, chyba że spełnione zostaną warunki zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy.

2018
13
sie

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 maja 2018 r. (data wpływu 30 maja 2018 r.) uzupełnionym pismem z 1 sierpnia 2018 r. (data wpływu 3 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości zabudowanej. W dniu 3 sierpnia 2018 r. wniosek został uzupełniony poprzez doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W roku 1994 rolnicy jako członkowie Kółka Rolniczego w A podjęli uchwałę o wystąpieniu ze Spółdzielni Kółek Rolniczych (SKR) w B, w której byli członkami od 1974 roku. Postanowili rozpocząć działalność gospodarczą jako samodzielny zakład świadczący usługi dla rolników pod nazwą Kółko Rolnicze w A. W roku 1998 Zarząd Kółka Rolniczego w A wystąpił do Urzędu Miasta i Gminy (UMiG) z prośbą o przejęcie nieruchomości, która należała do SKR (wieczyste użytkowanie) wraz z zabudowaniami również w wieczyste użytkowanie (brak finansów na wykup na własność). UMiG wyraził zgodę na wieczyste użytkowanie ziemi aktem notarialnym z dnia 10 sierpnia 1998 r. na podstawie uchwały o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.

2018
11
sie

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji publicznej

Fragment:

W świetle powyższego, komornik sądowy wystawiając faktury z tytułu sprzedaży nieruchomości, powinien je wystawić w imieniu i na rzecz dłużnika. W wystawionych fakturach VAT powinien wykazać wg stawki 23%, który powinien pobrać od kupującego/nabywcy i odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego. W niniejszej sprawie komornik w planie podziału sumy uzyskanej w egzekucji z dnia 22 czerwca 2016 r. wydzielił z kwoty 692.751,72 zł stanowiącej cenę nabycia ww. nieruchomości podatek VAT w kwocie 129.538,94 zł. Plan podziału został zaskarżony przez uczestników postępowania. Pismem z dnia 07 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w .... I Wydział Cywilny w związku z nadzorem sądu nad egzekucją z nieruchomości zobowiązał komornika do wystąpienia do organów podatkowych z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej odpowiedzi na pytanie czy sprzedaż nieruchomości w warunkach przedmiotowej licytacji podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. W myśl regulacji zawartej w art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z pózn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.

2018
10
sie

Istota:

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości

Fragment:

Dlatego sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i posadowionego na nim budynku, trwale z nim związanego. Zatem, w przypadku wybudowania budynku na gruncie stanowiącym własność, grunt ten wraz z budynkiem stanowi jedną rzecz (nieruchomość). Datą nabycia nieruchomości jest więc data nabycia gruntu, nie zaś data wybudowania budynku, wobec czego istotnym z podatkowego punktu widzenia jest moment nabycia gruntu. Tym samym, planowane przez Wnioskodawczynię w 2018 r. odpłatne zbycie ww. nieruchomości nie będzie skutkowało dla Niej powstaniem przychodu. Reasumując stwierdzić należy, że odpłatne zbycie w 2018 r. przedmiotowej nieruchomości nabytej w 1998 r., nie będzie stanowiło dla Wnioskodawczyni źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, że 5-letni termin określony w ww. przepisie upłynął z dniem 31 grudnia 2003 r. W związku z powyższym, Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty z tego tytułu podatku dochodowego. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni, należało uznać za prawidłowe.