Sprzedaż nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż nieruchomości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż nieruchomości. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak opodatkowania zbycia udzia3ów w prawie w3asnooci nieruchomooci.
Fragment:
UE L 347, str. 1, z póYn. zm.), w przypadku przekazania, odp3atnie lub nieodp3atnie lub jako aportu do spó3ki ca3ooci lub czeoci maj1tku, panstwa cz3onkowskie mog1 uznaa, ?e dostawa towarów nie mia3a miejsca i ?e w takim przypadku osoba, której przekazano towary, bedzie traktowana jako nastepca prawny przekazuj1cego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pe3ni opodatkowaniu, panstwa cz3onkowskie mog1 przedsiewzi1a orodki niezbedne w celu unikniecia zak3ócen konkurencji. Mog1 tak?e przyj1a wszelkie niezbedne orodki, aby zapobiec uchylaniu sie od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artyku3u. Z powy?szego wynika, ?e ww. przepis wprowadza, tak samo jak ma to miejsce w ustawie o podatku od towarów i us3ug, mo?liwooa wy31czenia z zakresu opodatkowania przekazania ca3ooci lub czeoci maj1tku przedsiebiorstwa. Zakres powy?szego wy31czenia zdefiniowa3 w wyrokach Trybuna3 Sprawiedliwooci Unii Europejskiej. W wyroku z dnia 27 listopada 2003 r. sprawa C-497/01, Zita Modes Sarl stwierdzi3, ?e celem ww. opcji jest uproszczenie rozliczen zwi1zanych z przeniesieniem maj1tku przedsiebiorstwa lub jego czeoci, b1dY wniesieniem ich aportem. W wyroku tym przyjeto, (...)
2017
15
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzeda?y udzia3u w nieruchomooci
Fragment:
Bior1c wiec powy?sze pod uwage, nale?y stwierdzia, ?e dokonana sprzeda? nieruchomooci w czeoci odpowiadaj1cej udzia3owi nabytemu w 2001 r. w ramach wspólnooci ma3?enskiej nie stanowi Yród3a przychodu okreolonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniewa? zostanie dokonana po up3ywie 5 lat, licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie. Natomiast, sprzeda? przedmiotowej nieruchomooci, w czeoci odpowiadaj1cej udzia3owi nabytemu w 2012 r. w spadku po zmar3ym me?u, dokonana w dniu 18 maja 2015 r. nast1pi3a przed up3ywem pieciu lat, licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie, a w zwi1zku z tym stanowi Yród3o przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zao dochód uzyskany z tej sprzeda?y podlega opodatkowaniu wed3ug zasad okreolonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowi1zuj1cym od 1 stycznia 2009 r. Ustaw1 z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z póYn. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw okreolonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniaj1cej, maj1 zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej
Fragment:
(...) sprzedaży nieruchomości zabudowanej – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 22 grudnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: M S.A. [dalej: Spółka lub Wnioskodawca] prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. W związku z tą działalności Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług [dalej: VAT]. Wnioskodawca jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości [dalej: Nieruchomość] oraz właścicielem posadowionego na niej budynku [dalej: Budynek]. Nieruchomość stanowi jedną działkę ewidencyjną o nr. 9/3 o powierzchni 2.641 m 2 [dalej: Działka]. Dla Nieruchomości prowadzona jest jedna księga wieczysta. Budynek jest sklasyfikowany w ewidencji budynków jako budynek biurowy. Nieruchomość została nabyta przez Wnioskodawcę w dniu 15 listopada w 1993 r. na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego z Przedsiębiorstwem „ Z ”.
2017
5
sty

Istota:
Możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości a późniejsze refinansowanie kredytem nowo zakupionej nieruchomości i związane z tym obciążenie hipoteki.
Fragment:
Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością), np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy. Koszty te nie są kosztami nabycia, lecz jako koszty odpłatnego zbycia pomniejszają przychód. Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, uważa się udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Natomiast, stosownie do przepisu art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)
2017
3
sty

Istota:
W zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 23% dla dostawy nieruchomości zabudowanych w związku z wyborem opcji opodatkowania, opodatkowania dostawy nieruchomości, na których posadowione są budynki przeznaczone do rozbiórki.
Fragment:
W związku z powyższym, P. i F. stoją na stanowisku, że sprzedaż Nieruchomości, na których znajdują się Budynki i Budowle w stosunku, do których planowana jest rozbiórka, podlega opodatkowaniu zgodnie z zasadami opisanymi w pytaniu powyżej, tj. według podstawowej stawki VAT (23%). Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 3 (pytanie oznaczone numerem 4 w złożonym wniosku) P. i F. stoją na stanowisku, że sprzedaż Nieruchomości niezabudowanej a przeznaczonej pod zabudowę będzie opodatkowana stawką VAT 23%. W związku z faktem, że sprzedaż Nieruchomości nie będzie stanowić transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przedmiotowa sprzedaż powinna być uznana za odpłatną dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT. W konsekwencji, transakcja ta będzie podlegać opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2016
28
gru

Istota:
1) Czy należny będzie podatek dochodowy, w jakiej wysokości, od jakiej podstawy?
2) Czy istnieje ewentualna możliwość zwolnienia od podatku?
Fragment:
(...) sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 września 2016 roku został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W 2016 r. Wnioskodawca dokonał sprzedaży nieruchomości tj. działek 1683/4, 1683/5 i 1683/6 o powierzchni 10 arów każda, a także 3/5 działki 1683/8, będącej drogą dojazdową do ww. działek. Działki te powstały z geodezyjnego podziału działki 1683/1, którą wyodrębniono w wyniku „ Umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności ” zawartej z siostrą Wnioskodawcy w dniu 3 kwietnia 2012 r. Wcześniej działka 1683 była przedmiotem współwłasności (po 1/2). Została Wnioskodawcy oraz Jego siostrze przekazana przez rodziców w ramach „ Umowy podziału gospodarstwa rolnego ” z dnia 8 maja 1989 r. Działka 1683 była użytkowana rolniczo. Wnioskodawca jest posiadaczem gospodarstwa rolnego o pow. ok. 3 ha. Podczas sprzedaży działek Wnioskodawca poniósł koszt pośrednictwa sprzedaży. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca oświadczył, że zniesienie współwłasności nieruchomości polegało na równym podziale działki, o równej wartości, bez żadnej korzyści majątkowej dla stron.
2016
22
gru

Istota:
Skutki podatkowe rozwiązania umowy dożywocia i sprzedaży nieruchomości nabytej na podstawie umowy dożywocia jakie wystąpią w stosunku do Wnioskodawczyni oraz możliwość scedowania zobowiązania podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości na osobę kupującą.
Fragment:
Biura 11 lipca 2016 r,. uzupełnionym 22 września 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: skutków podatkowych rozwiązania umowy o dożywocie oraz skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości nabytej na podstawie umowy o dożywocie jakie wystąpią w stosunku do Wnioskodawczyni – jest prawidłowe, możliwości scedowania zobowiązania podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości na osobę kupującą – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 lipca 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych rozwiązania umowy o dożywocie oraz skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości nabytej na podstawie umowy o dożywocie jakie wystąpią w stosunku do Wnioskodawczyni oraz możliwości scedowania zobowiązania podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości na osobę kupującą. W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z 6 września 2016 r. Znak: IBPB-2-2/4511-675/16-1/MM, IBPB-2-1/4515-213/16-1/MCZ, IBPB-2-1/4514-386/16-1/MCZ wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 22 września 2016 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: W dniu 30 czerwca 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała od rodziców w ramach umowy o dożywocie nieruchomość stanowiącą w ewidencji (...)
2016
17
gru

Istota:
Ponieważ sprzedaż w 2013 r. udziału w gruncie - nabytego w 1974 r., po zmarłej matce - została dokonana po upływie 5-ciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, to na Wnioskodawczyni z tego tytułu nie ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Sprzedaż 1 października 2013 r. udziału w gruncie, nabytego po bracie, który zmarł 19 lipca 2011 r., korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust.1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Jednakże, wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu. Z pierwszego zdania zacytowanego przepisu wynika, że podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z tego zwolnienia jest, aby przychód był uzyskany: z tytułu odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami, lub z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Natomiast w zdaniu drugim analizowanego przepisu zostały zawarte warunki dodatkowe - przedmiotowe zwolnienie nie będzie przysługiwało jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki: nabycie zbywanej nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem, cena jej nabycia była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia.
2016
15
gru

Istota:
Przychód ze sprzedaży części nieruchomości nabytych przez Wnioskodawczynię w 2001 r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ sprzedaż nastąpiła po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, a tym samym nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części nabytej w dniu 30.03.2009 r. - w wyniku podziału majątku objętego współwłasnością majątkową - korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. Z art. 21 ust. 25 i 26 ustawy o podatku dochodowym, w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2009 r., jednakże wyłącznie w odniesieniu do lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z jego własnością. Nie korzystają z ww. zwolnienia środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży nieruchomości a wydatkowanie na zakup lokalu niemieszkalnego
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 27.04.2012 r. (data wpływu 14.05.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości: w zakresie dotyczącym opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości w części nabytej w 2001 r. - jest prawidłowe, w części dotyczącej ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomościach nabytych w 2009 r. - jest prawidłowe, w pozostałej części - jest nieprawidłowe UZASADNIENIE W dniu 14.05.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni dnia 10.01.2001 r. nabyła z mężem na podstawie umowy przeniesienia własności, w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej, z poddaszem użytkowym i wbudowanym garażem o całkowitej powierzchni 107,80 m 2 wraz z działką gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 78 o powierzchni 187 m 2 , dla której to nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych. Tym samym aktem notarialnym małżonkowie nabyli udział wynoszący 144/10000 w nieruchomości, na którą składają się działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami 116,117,118,119,120, 1221123, o łącznej powierzchni 0,5241 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta, udział ten nazywany jest udziałem w terenie osiedla.
2016
15
gru

Istota:
Czy miesięczne raty wspólnego kredytu, mogą zostać w całości zaliczone jako wydatek na cele mieszkaniowe, a tym samym pomniejszyć kwotę 157.500 zł, czy też w związku z faktem, że sprzedana nieruchomość stanowiła własność jedynie Wnioskodawczyni, może ona odliczyć tylko 50% sumy wartości spłaconego kredytu?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 05.10.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w przypadku spłaty kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego przez małżonków, ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek odrębny Wnioskodawcy. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni w dniu 13.10.2007 r. zawarła związek małżeński (małżeńska wspólność majątkowa). W dniu 08.02.2008 r. wraz z mężem nabyła nieruchomość za kwotę 420.000 zł, która została w 100 % pokryta z udzielonego przez bank, kredytu hipotecznego (kredyt hipoteczny udzielony jest dla obojga małżonków). W dniu 31.03.2008 r. za kwotę 315.000 zł Wnioskodawczyni sprzedała inną nieruchomość, której była jedynym właścicielem. Właścicielem połowy tej nieruchomości strona została w roku 2001, natomiast właścicielem drugiej połowy nieruchomości w lipcu 2003 r. W związku z faktem, że sprzedaż nieruchomości nastąpiła przed upływem 5-ciu lat od daty nabycia, w której strona stała się właścicielem drugiej połowy nieruchomości, w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży nieruchomości, Wnioskodawczyni zobowiązana jest do zapłacenia podatku w wysokości 10% od kwoty 157.500 pomniejszonej o wydatki na inne cele mieszkaniowe.
2016
15
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.