Sprzedaż nieopodatkowana | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż nieopodatkowana. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy Gmina ma mozliwość odzyskania podatku naliczonego od zakupów z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.), uzupełnione pismem z dnia 25 kwietnia 2008 roku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od realizowanego projektu o nazwie „Przebudowa drogi gminnej” - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 21 kwietnia 2008 roku Gmina złożyła ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 25 kwietnia 2008 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.), uzupełnione pismem z dnia 25 kwietnia 2008 roku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku naliczonego od realizowanego projektu o nazwie „Szlak turystyczny” - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 21 kwietnia 2008 roku Gmina złożyła ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 25 kwietnia 2008 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2008 r. (data wpływu 16 kwietnia 2008 r.), uzupełnione pismem z dnia 19 maja 2008 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego od realizowanego projektu o nazwie „Remont i modernizacja Ośrodka w Z. oraz Ośrodka w G.” - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 16 kwietnia 2008 roku Gmina złożyła ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 19 maja 2008 roku, o udzielenie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawkę należy zastosować na towary dostarczane bezpośrednio z Chin do krajów pozaunijnych ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie: art. 14a § 1, 3, 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 zmiana Dz.U. Nr 143, poz.1199), po rozpatrzeniu wniosku, w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług (wpłynął 28.04.2006r - uzupełniony pismem z dnia 12.05.2006r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płońsku postanawia: stanowisko wnioskodawcy, zawarte we wniosku - uznać za prawidłowe. Uzasadnienie: W dniu 28.04.2006r do tut. Urzędu Skarbowego wpłynął pisemny wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 12.05.2006r, które wpłynęło 16.05.2006r Stan faktyczny Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego. Od kontrahentów z Chińskiej Republiki (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik może stosować proporcję wg nowego stanu prawnego tj od 01.06.2005 r. do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu od podatku należnego przy zakupach w odniesieniu do czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, jak też czynności w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Fragment:

(...) Stan faktyczny opisany we wniosku: podatnik nie stosował do tej pory, proporcji do obliczenia kwoty podatku naliczonego związanego z zakupami z którymi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego, jak też z którymi takie prawo nie przysługiwało ponieważ w stanie prawnym do 31 maja 2005 r. dotacja przedmiotowa wchodziła do mianownika i obliczona proporcja nie dawała takiego prawa (protokół w załączeniu). W stanie prawnym obowiązującym od 01.06.2005 r. sytuacja diametralnie się zmieni, gdy w mianowniku nie będzie się uwzględniać dotacji. Prognoza wg danych za 2004 r. - obrót opodatkowany 25.091,12 - obrót zwolniony 884,50 obrót całkowity 25.975,62 25.091,12 : 25.975,62 = 96,59 % Podatnik uważa, że wyżej ustalona proporcja jest nie reprezentatywna i nie powinien stosować proporcji. Specyfika jego działalności jest taka, że większość usług świadczy nieodpłatnie (np. wypożyczanie książek, płyt CD, kaset video, książki mówionej itp.) (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy rozliczając sprzedaż w Belgii, tj. wystawiając fakturę z VAT belgijskim, wnioskodawca będzie musiał wykazać tę sprzedaż w deklaracji VAT jako niepodlegającą opodatkowaniu w Polsce ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Staszowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu złożonego w dniu 06.04.2006 r. wniosku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny p o s t a n a w i a: uznać stanowisko strony za prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca -jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie zarejestrowanym jako podatnik VAT-UE -obecnie świadczy usługi budowlane na terenie Belgii od których podatek VAT nalicza nabywca, tj. firma belgijska. Ze względu na poszerzenie kręgu odbiorców świadczonych przez niego usług budowlano-montażowych na osoby fizyczne mieszkające w Belgii wnioskodawca (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zwreaca się z zapytaniem w sprawie określenia kwoty podatku naliczonego przypadającego do odliczenia w przypadku dokonywania sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.

Fragment:

(...) W dniu 18.08.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Trzebnicy wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia (...)

2011
1
kwi

Istota:

Możliwość zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług ze sprzedaży używanej maszyny rolniczej, na ktorą obowiązywała stwka 0%.

Fragment:

(...) DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu z 20 października 2006 r., Nr PP/443-30/06/KR, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku od towarów i usług - zmienia zaskarżone postanowienie. UZASADNIENIE Pismem z 20 lipca 2006 r., Sółka z o.o. zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie, stosownie do art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że podatnik zamierza sprzedać używaną maszynę rolniczą, zakupioną w 1995 r., na którą obowiązywała wówczas stawka 0%. Wątpliwości Spółki dotyczą możliwości (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy przysługuje podatnikowi możliwość odliczenia i zwrot podatku od towarów iusług na rachunek bankowy podatnika przy zakupie towarów i usług służących sprzedaży nieopodatkowanej na terytorium Polski?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217, art 14a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. NR 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 maja 2005r. /data wpływu do Urzędu 23.05.2005r./ o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga - stwierdza, że wyrażone we wniosku stanowisko jest prawidłowe u z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 16 maja 2005r. /data wpływu do Urzędu 23.05.2005r./ wystąpił Pan o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie możliwości odliczania i zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy przy zakupie towarów i usług służących sprzedaży nieopodatkowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (...)

2011
1
mar

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży towarów nieoclonych zakupionych ze składu celnego w Holandii kontrahentowi spoza Unii Europejskiej,

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 26.09.2005r., (data wpływu do tut. organu 29.09.2005r. ) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży towarów nieoclonych zakupionych ze składu celnego w Holandii kontrahentowi spoza Unii Europejskiej, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów: postanawiauznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Spółka zajmuje się handlem i naprawami maszyn do szycia prowadząc operacje handlowe na terenie Polski, innych krajów Wspólnoty Europejskiej oraz krajów spoza Wspólnoty. Spółka kupuje w Holandii ze składu celnego nieoclone towary przychodzące spoza Unii Europejskiej tj. towary objęte procedurą (...)