Sprzedaż mieszkania | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż mieszkania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż mieszkania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży mieszkania.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, otrzymanym dnia 9 stycznia 2018 r., uzupełnionym pismem z dnia 21 lutego 2018 r. (data wpływu 22 lutego 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży mieszkania - jest prawidłowe, ale z innych względów niż to wskazał Wnioskodawca. UZASADNIENIE W dniu 9 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 21 lutego 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży mieszkania. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (po uzupełnieniu): W roku 1992 moja żona, Irena T., będąc panną, otrzymała przydział lokalu mieszkalnego na warunkach własnościowego [prawa do lokalu], obciążonego kredytem, położonego w R, ul. F. W dniu 19 września 1998 r. zawarliśmy związek małżeński i oboje ponosiliśmy kwoty opłat za mieszkanie i spłatę kredytu ciążącego na lokalu. W 1999 r. postanowiliśmy spłacić całkowicie kredyt na mieszkanie położone w R., ul. F., co też uczyniliśmy, w kwocie 15.349,76 zł, wyliczonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Wspólnie też rozliczyliśmy się z urzędem skarbowym i odliczyliśmy wydatki mieszkaniowe. Dalej spłacaliśmy wspólnie czynsz i inne wydatki związane z tym lokalem. W dniu 15 lutego 2017 r. postanowiliśmy założyć księgę wieczystą dla tego lokalu.
2018
8
mar

Istota:
Skutki podatkowe – w kontekście art. 10 ust. 1 pkt 8 updof – sytuacji, w której po sprzedaży mieszkania przez spadkobierców, w tym Wnioskodawczynię, dysponujących aktem poświadczenia dziedziczenia, Sąd (na podstawie odnalezionego testamentu) unieważnił ww. poświadczenie dziedziczenia i orzekł, że jedyną spadkobierczynią jest Wnioskodawczyni, a pozostali spadkobiercy zwrócili jej środki uzyskane ze sprzedaży.
Fragment:
Z uwagi na brzmienie art. 1028 Kodeksu cywilnego, w analizowanym przypadku, po wydaniu orzeczenia Sądu nie dokonywano żadnych czynności mających na celu konwalidację czynności prawnej sprzedaży mieszkania w G. (nie było takiej konieczności, bo zawarta umowa sprzedaży jest ważna). Nie doszło również do stwierdzenia nieważności czynności prawnej sprzedaży mieszkania w G. dokonanej w sierpniu 2016 roku (nie było podstaw do stwierdzenia takiej nieważności) i zawarcia nowej umowy sprzedaży. Tym samym, dokonana w dniu 25 sierpnia 2016 r. czynność sprzedaży mieszkania przez Wnioskodawczynię i dzieci zmarłego jest ważna, a jej treść (w tym określenie strony sprzedającej) nie uległa zmianie. W związku z powyższym, wydanie problemowego orzeczenia Sądu nie daje podstaw do zmian w zakresie dokonanych przez Wnioskodawczynię rozliczeń skutków podatkowych sprzedaży mieszkania. Jej przychodem z odpłatnego zbycia mieszkania, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest wartość wyrażona w cenie sprzedaży mieszkania, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia – w części odpowiadającej jej udziałowi we współwłasności mieszkania, wynikającemu z aktu poświadczenia dziedziczenia. Wyrok Sądu spowodował natomiast, że po stronie Wnioskodawczyni – jako „ ostatecznej ” jedynej spadkobierczyni – pojawiło się roszczenie względem dzieci zmarłego o zwrot uzyskanych przez nie części ceny sprzedaży tego mieszkania.
2017
25
paź

Istota:
Czy wydatkowanie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego, który będzie budowany na działce siedliskowej, zwolni Wnioskodawczynię z podatku dochodowego z dokonanej transakcji sprzedaży mieszkania?
Fragment:
Czy wydatkowanie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego, który będzie budowany na działce siedliskowej, zwolni Wnioskodawczynię z podatku dochodowego z dokonanej transakcji sprzedaży mieszkania? Zdaniem Wnioskodawczyni pieniądze ze sprzedaży mieszkania, które chce wydać na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego będą prawidłowo wydane ponieważ są to własne cele mieszkaniowe. W domu tym Wnioskodawczyni będzie zamieszkiwała, nie będzie to dom np. letniskowy. Będzie to jedyne miejsce zamieszkania Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni uzyskała pozwolenie na budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego (garaż w kubaturze domu). W pozwoleniu tym jest informacja, że działka o nr geod. .... znajduje się w gospodarstwie rybackim. Na działce tej znajduje się staw. Wnioskodawczyni powołuje się na art. 21 ust. 25-30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatkiem poniesionym na własne cele mieszkaniowe, uprawniającym do zwolnienia jest nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również rozpoczętą budową budynku mieszkalnego oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie jeżeli w okresie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (2 lat od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego.
2017
30
cze

Istota:
Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania, po spełnieniu ustawowych warunków
Fragment:
Wnioskodawca złożył zeznanie na druku PIT-38 za rok 2008 i zapłacił podatek od połowy uzyskanego dochodu ze sprzedaży mieszkania. Wnioskodawca zastanawia się, czy ma prawo zwrócić się do Urzędu Skarbowego o zwrot zapłaconej kwoty. Pismem z dnia 21 lipca 2010 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje: Małżonka Wnioskodawcy zakupiła mieszkanie w 2007 r. umową w formie aktu notarialnego i w dniu sprzedaży nie stanowiło majątku odrębnego małżonki. Między małżonkami istnieje wspólność majątkowa małżeńska i zakupione mieszkanie weszło do majątku wspólnego. W 2008 r. mieszkanie zostało sprzedane, a uzyskane pieniądze były wykorzystane i rozdysponowane przez małżonkę. Wnioskodawca z tych pieniędzy nie skorzystał, uważał, że nie miał do nich prawa, ponieważ mieszkanie było przekazane żonie przez jej rodziców. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie. Czy podatek od dochodu ze sprzedaży mieszkania Wnioskodawca słusznie zapłacił... Zdaniem Wnioskodawcy, mieszkanie, za sprzedaż którego zapłacił podatek nie było własnością Wnioskodawcy, nie mieszkał w tym mieszkaniu i nie był zameldowany. Wnioskodawca uważa, iż podatek zapłacił niesłusznie. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 30 lipca 2010 r.
2014
28
mar

Istota:
Możliwość zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 28 sierpnia 2009 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania. Interpretacja wydana została na ww. wniosek z dnia 12 czerwca 2009 r. Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że w 2007 r. Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński. W 2007 r. małżonkowie aktem notarialnym przekształcili mieszkanie spółdzielcze na własnościowe. W maju 2008 r. dokonali sprzedaży mieszkania (rozpoczęli budowę domu). Okazało się, że wnioskodawczyni musi zapłacić 19% podatku od sprzedaży tego mieszkania, ponieważ nie była w przedmiotowym mieszkaniu zameldowana. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany przez 25 lat jej mąż. Wnioskodawczyni zaznacza, iż zapłaciła podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zadała pytanie: Czy rzeczywiście wnioskodawczyni musiała zapłacić tę kwotę, skoro był to majątek wspólny... Zdaniem Wnioskodawczyni, podatek w tej sytuacji nie powinien być płacony. Na poparcie swego stanowiska wnioskodawczyni przywołuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy sygn. akt I SA/Bd 12/09 i wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie sygn. akt I SA/Lu 622/08. Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 28 sierpnia 2009 r., Nr IBPB II/2/415-636/09/HS Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe.
2013
1
gru

Istota:
W związku z tym, że sprzedaż mieszkania nabytego w 2009 r. w nastąpiła w kwietniu 2010 r. wówczas wydatki na cele mieszkaniowe uprawniające do przedmiotowego zwolnienia należy ponieść do końca 2012 r. W przypadku gdy Wnioskodawczyni osiągniętego dochodu nie wydatkuje na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 wówczas będzie ona obowiązana do złożenia korekty zeznania, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę - odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia zapłaty podatku włącznie. Wskazać należy, iż będąc współwłaścicielem mieszkania, w którym obecnie Wnioskodawczyni mieszka i jest zameldowana nie powoduje utraty możliwości skorzystania z ulgi określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Jak wynika z analizy stanu faktycznego Wnioskodawczyni uzyskany w kwietniu 2010 r. przychód ze sprzedaży mieszkania chce wydatkować w przeciągu dwóch lat na zakup innego mieszkania. Reasumując, przenosząc opisane wcześniej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy oraz mając na względzie ujęty we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, iż w związku z tym, że sprzedaż mieszkania nabytego w 2009 r. w nastąpiła w kwietniu 2010 r. wówczas wydatki na cele mieszkaniowe uprawniające do przedmiotowego zwolnienia należy ponieść do końca 2012 r. W przypadku gdy Wnioskodawczyni osiągniętego dochodu nie wydatkuje na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 wówczas będzie ona obowiązana do złożenia korekty zeznania, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę - odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia zapłaty podatku włącznie. Wskazać należy, iż będąc współwłaścicielem mieszkania, w którym obecnie Wnioskodawczyni mieszka i jest zameldowana nie powoduje utraty możliwości skorzystania z ulgi określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2012
3
mar

Istota:
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wkładu budowlanego
Fragment:
W wyniku sprzedaży mieszkania za kwotę 195.000 zł Wnioskodawcę obowiązuje zapłata podatku (PIT-39) z tytułu jego zbycia. Rubryka 22 w PIT-39 mówi o kosztach uzyskania przychodu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w poczet kosztów uzyskania przychodu zaliczyć można (co za tym idzie odpisać od przychodu ze sprzedaży) sumy zawarte w umowie o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z dnia 8 kwietnia 2010 r. w § 3, tj. 22.566,35 zł zgodnie z art. 22 ust. 6c, tj. wkład mieszkaniowy i wkład budowlany... Zdaniem Wnioskodawcy, ażeby stać się członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej należało wpłacić wkład mieszkaniowy, tzn. ponieść koszty. Koszty te wskazane przez Spółdzielnię, a potwierdzone notarialnie winny być pomniejszone od sumy sprzedaży lokalu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Przepis art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2011
1
paź

Istota:
Należy stwierdzić, iż sprzedaż mieszkania podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%. Na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż zgodnie z art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.
Fragment:
Nr IPPB2/415-451/11-2/MS1, Nr IPPB2/436-183/11-2/MZ i Nr IPPB2/184/11-2/MZ (data nadania 01.07.2011 r., data doręczenia 05.07.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie sprzedaży mieszkania - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 23.05.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie sprzedaży mieszkania. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. W roku 1963 powstaje z mocy prawa na skutek zawarcia związku małżeńskiego małżonków ustawowa wspólnota majątkowa małżonków Z. Trwa ona do dziś dnia bez intercyzy. W grudniu 2003 roku małżonka Wnioskodawcy otrzymała w drodze umowy darowizny do jej majątku odrębnego spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego aktem notarialnym. W grudniu 2005 roku małżonka dokonała przekształcenia przysługującego jej spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego. W marcu 2010 roku aktem notarialnym jako małżonkowie rozszerzyli małżeńską wspólnotę majątkową o prawo nabyte w drodze darowizny do majątku odrębnego małżonki. W listopadzie 2010 roku Wnioskodawca razem z żoną zbyli jako właściciele lokalu mieszkalnego przysługujące im prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego za kwotę 280.000 złotych na rzecz zbywcy.
2011
1
paź

Istota:
W sytuacji Wnioskodawczyni zachodzi uzasadniona konieczność zmiany warunków mieszkaniowych, wymagana przepisem art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn dla zachowania ulgi mieszkaniowej, pomimo zbycia nabytego w drodze darowizny mieszkania przed upływem 5 lat od dnia jego nabycia.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni spełnia warunki konieczne do zachowania ulgi w podatku od darowizny pomimo sprzedaży mieszkania darowanego przez rodziców przed upływem pięcioletniego okresu zamieszkania... Zdaniem Wnioskodawcy: Wnioskodawczyni uważa, że spełnia warunki konieczne do zachowania ulgi w podatku od darowizny pomimo sprzedaży mieszkania darowanego przez rodziców przed upływem pięcioletniego okresu zamieszkania. Pieniądze ze sprzedaży mieszkania zostaną przeznaczone na budowę i wykończenie domu jednorodzinnego. Pozwolenie na budowę domu zostało uzyskane 29 kwietnia 2009 r. (czyli nie później niż 6 miesięcy od daty zbycia mieszkania). Sprzedaż mieszkania została podyktowana koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych: zwiększenia powierzchni mieszkalnej po zmianie stanu cywilnego, przy chęci powiększenia rodziny, przy prowadzeniu przez Wnioskodawczynię i jej męża działalności gospodarczych, zamieszkania w domu o maksymalnie dwóch kondygnacjach, bez potrzeby wchodzenia po schodach na duże wysokości ze względu na bóle stawu kolanowego męża, ze względu na chęć powiększania rodziny i ułatwienia sobie codziennego funkcjonowania w okresie opieki nad małymi dziećmi, zamieszkania w warunkach z dobrą wentylacja i oczyszczaniem powietrza co poprawi kondycję syna Wnioskodawczyni.
2011
1
paź

Istota:
Lokale będące przedmiotem dostawy dokonywanej przez Wnioskodawcę, w sytuacji gdy ich dostawa nie będzie wypełniać przesłanek określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, korzystać będzie ze zwolnienia z podatku VAT, z uwagi na spełnienie warunków zawartych w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10a powołanej ustawy.
Fragment:
Analiza powyższych przepisów wskazuje, że dla zastosowania zwolnienia od podatku w przypadku dostawy nieruchomości istotne jest określenie, czy dostawa następuje w ramach pierwszego zasiedlenia. Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera definicję tego pojęcia. Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Zaznaczyć należy, że ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jako czynność opodatkowana podatkiem VAT spełnia przesłanki dla uznania, iż doszło z tą chwilą do pierwszego zasiedlenia lokalu w myśl ustawy o podatku od towarów i usług.
2011
1
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.