Sprzedaż mieszana | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż mieszana | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż mieszana. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku ze sprzedażą mieszkania wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek dochodowy 19%?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani W. przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 18 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 kwietnia 2008r. do tut. Biura wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie musiał odprowadzić podatek, jeżeli sprzeda w kwietniu lub maju tego roku mieszkanie, nabyte w październiku 2007 r.?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 07.02.2008 r. (data wpływu 11.02.2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 05.05.2008 r. (data wpływu 06.05.2008 r.) oraz pismem z dnia 07.05.2008 r. (data wpływu: 08.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe, z zastrzeżeniem warunków przedstawionych poniżej. UZASADNIENIE W dniu 11.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy od wydatków na paliwo można w całości odliczyć podatek naliczony, czy też nie przysługuje w ogóle takie prawo, a może należałoby przyjąć odliczenie podatku proporcjonalne?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2007 r. (data wpływu 12 listopada 2007 r.), uzupełnionego w dniu 17 grudnia 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do koparki - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 12 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i (...)
2011
1
maj

Istota:
Wątpliwości budzi fakt, czy w związku ze zbyciem tej nieruchomości przychód uzyskany z jej sprzedaży będzie opodatkowany zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 08.05.2006 roku i dokonaniu oceny prawnej; orzeka w następujący sposób: stanowisko jest prawidłowe UZASADNIENIE Przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) zobowiązuje, stosownie do swojej właściwości organy podatkowe do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i postępowanie przed sądem administracyjnym na ich pisemny wniosek. Stosownie zaś do przepisu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Pyta Pan, czy w tak przedstawionym stanie faktycznym, ciąży na Panu konieczność uiszczenia podatku od nieodpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, skoro zbył Pan ten lokal przed upływem 5-ciu lat od dnia jego nabycia?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 12.06.2006 r. jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 12.06.2006 r. zwrócił się Pan z prośbą o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż dn. 02.03.2006 r. zawarł Pan umowę przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałami w prawach związanych z jego własnością umowę darowizny w formie aktu not. za Rep. A Nr (...). Dodatkowo przedkłada Pan zgodę Prezydenta Miasta Olsztyna na dokonanie dobrowolnej wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych. W wyniku umowy przeniósł Pan prawo własności do lokalu mieszkalnego wraz z udziałami w prawach związanych z jego własnością w celu uzyskania prawa do najmu lokalu mieszkalnego. Strony umowy zgodnie (...)
2011
1
kwi

Istota:
1. Czy w związku ze sprzedażą mieszkania ciąży na Niej obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego tej transakcji w urzędzie skarbowym.
2. Czy sprzedaż ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy w związku z tym ma znaczenie na co zostaną przeznaczone środki uzyskane ze sprzedaży.
3. Jakie inne niż dochodowy podatki i opłaty obowiązują przy sprzedaży mieszkania.
4. Czy podatek dochodowy to to samo co podatek od sprzedaży mieszkania.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany uznaje za prawidłowe, stanowisko Strony przedstawione we wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm. ). UZASADNIENIE Pismem z dnia 14.06.2005r. zwróciła się Pani na podstawie art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani też postępowanie przed sądem administracyjnym, w związku z zamiarem dokonania odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego . Stan faktyczny: Wnioskodawca w roku 2005 zamierza sprzedać lokal mieszkalny nabyty w dniu 30 grudnia 1991r. w drodze (...)
2011
1
mar

Istota:
Jak ustalić proporcję do obliczenia podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu w okresie rozliczeniowym od maja do grudnia 2004 r., w związku z prowadzeniem sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku ?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 21 czerwca 2004 r. z zapytaniem w zakresie podatku od towarów i usług - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)uprzejmie wyjaśnia: W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik stosownie do przepisu art. 90 ust. 1 ustawy obowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Na podstawie ust. 2 ww. przepisu, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy przeznaczenie kwoty zadatku uzyskanego mocą przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości na przekształcenie: lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, jeżeli przedmiotem zbycia jest tenże lokal mieszkalny - uprawnia do zwolnienia powyższego przychodu od opodatkowania 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym ? Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości i przeznaczony na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na nabycie innego lokalu mieszkalnego przed datą przedmiotowej sprzedaży podlega opodatkowaniu 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym ?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) - zmieniam w części informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie pismem z dnia 15.06.2004r. nr P-4/415-7/04. Z pisma podatnika wynika, że zamierza umową przedwstępną (sprzedaży sporządzoną w formie aktu notarialnego) przyjąć zadatek na poczet ceny za lokal mieszkalny i tymże przychodem sfinansować przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego - na własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Tenże lokal mieszkalny po przekształceniu ma podlegać przedmiotowej sprzedaży. W związku z powyższym podatnik zadaje pytanie – czy zadatek na poczet ceny sprzedaży, przeznaczony na przekształcenie lokatorskiego prawa spółdzielczego lokalu na własnościowy będzie podlegał zwolnieniu w myśl art. 21 ust. 1 pkt 32 (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.