Sprzedaż mieszana | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż mieszana. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy w związku ze sprzedażą mieszkania wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek dochodowy 19%?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani W. przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2008r. (data wpływu do tut. Biura - 18 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży mieszkania – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 kwietnia 2008r. do tut. Biura wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy Wnioskodawca będzie musiał odprowadzić podatek, jeżeli sprzeda w kwietniu lub maju tego roku mieszkanie, nabyte w październiku 2007 r.?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 07.02.2008 r. (data wpływu 11.02.2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 05.05.2008 r. (data wpływu 06.05.2008 r.) oraz pismem z dnia 07.05.2008 r. (data wpływu: 08.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe, z zastrzeżeniem warunków przedstawionych poniżej. UZASADNIENIE W dniu 11.02.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy od wydatków na paliwo można w całości odliczyć podatek naliczony, czy też nie przysługuje w ogóle takie prawo, a może należałoby przyjąć odliczenie podatku proporcjonalne?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2007 r. (data wpływu 12 listopada 2007 r.), uzupełnionego w dniu 17 grudnia 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do koparki - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 12 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i (...)

2011
1
kwi

Istota:

Wątpliwości budzi fakt, czy w związku ze zbyciem tej nieruchomości przychód uzyskany z jej sprzedaży będzie opodatkowany zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 08.05.2006 roku i dokonaniu oceny prawnej; orzeka w następujący sposób: stanowisko jest prawidłowe UZASADNIENIE Przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) zobowiązuje, stosownie do swojej właściwości organy podatkowe do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i postępowanie przed sądem administracyjnym na ich pisemny wniosek. Stosownie zaś do przepisu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pyta Pan, czy w tak przedstawionym stanie faktycznym, ciąży na Panu konieczność uiszczenia podatku od nieodpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, skoro zbył Pan ten lokal przed upływem 5-ciu lat od dnia jego nabycia?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 12.06.2006 r. jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 12.06.2006 r. zwrócił się Pan z prośbą o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż dn. 02.03.2006 r. zawarł Pan umowę przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałami w prawach związanych z jego własnością umowę darowizny w formie aktu not. za Rep. A Nr (...). Dodatkowo przedkłada Pan zgodę Prezydenta Miasta Olsztyna na dokonanie dobrowolnej wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych. W wyniku umowy przeniósł Pan prawo własności do lokalu mieszkalnego wraz z udziałami w prawach związanych z jego własnością w celu uzyskania prawa do najmu lokalu mieszkalnego. Strony umowy zgodnie (...)

2011
1
mar

Istota:

1. Czy w związku ze sprzedażą mieszkania ciąży na Niej obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego tej transakcji w urzędzie skarbowym.
2. Czy sprzedaż ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy w związku z tym ma znaczenie na co zostaną przeznaczone środki uzyskane ze sprzedaży.
3. Jakie inne niż dochodowy podatki i opłaty obowiązują przy sprzedaży mieszkania.
4. Czy podatek dochodowy to to samo co podatek od sprzedaży mieszkania.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany uznaje za prawidłowe, stanowisko Strony przedstawione we wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm. ). UZASADNIENIE Pismem z dnia 14.06.2005r. zwróciła się Pani na podstawie art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani też postępowanie przed sądem administracyjnym, w związku z zamiarem dokonania odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego . Stan faktyczny: Wnioskodawca w roku 2005 zamierza sprzedać lokal mieszkalny nabyty w dniu 30 grudnia 1991r. w drodze (...)

2011
1
mar

Istota:

Jak ustalić proporcję do obliczenia podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu w okresie rozliczeniowym od maja do grudnia 2004 r., w związku z prowadzeniem sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku ?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 21 czerwca 2004 r. z zapytaniem w zakresie podatku od towarów i usług - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)uprzejmie wyjaśnia: W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik stosownie do przepisu art. 90 ust. 1 ustawy obowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Na podstawie ust. 2 ww. przepisu, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy przeznaczenie kwoty zadatku uzyskanego mocą przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości na przekształcenie: lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, jeżeli przedmiotem zbycia jest tenże lokal mieszkalny - uprawnia do zwolnienia powyższego przychodu od opodatkowania 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym ? Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości i przeznaczony na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na nabycie innego lokalu mieszkalnego przed datą przedmiotowej sprzedaży podlega opodatkowaniu 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym ?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) - zmieniam w części informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie pismem z dnia 15.06.2004r. nr P-4/415-7/04. Z pisma podatnika wynika, że zamierza umową przedwstępną (sprzedaży sporządzoną w formie aktu notarialnego) przyjąć zadatek na poczet ceny za lokal mieszkalny i tymże przychodem sfinansować przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego - na własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Tenże lokal mieszkalny po przekształceniu ma podlegać przedmiotowej sprzedaży. W związku z powyższym podatnik zadaje pytanie – czy zadatek na poczet ceny sprzedaży, przeznaczony na przekształcenie lokatorskiego prawa spółdzielczego lokalu na własnościowy będzie podlegał zwolnieniu w myśl art. 21 ust. 1 pkt 32 (...)