Sprzedaż masy upadłościowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż masy upadłościowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
maj

Istota:

W zakresie ustalenia, czy sumy uzyskane przez syndyka masy upadłości w trakcie likwidacji masy upadłości, pochodzące ze zbycia rzeczy ruchomych i nieruchomych obciążonych rzeczowo, które zgodnie z ustawą prawo upadłościowe, syndyk zobowiązany jest przekazać na zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych tymi prawami, z pominięciem kategorii zaspokajania i przed kosztami postępowania upadłościowego są przedmiotem opodatkowania w rozumieniu art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Stosownie natomiast do art. 12 ust. 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe; wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie. W art. 12 ust. 4 updop określony został katalog przychodów, których nie zalicza się do przychodów podatkowych. W katalogu tym ustawodawca nie wymienił przychodów uzyskanych ze zbycia rzeczy ruchomych i nieruchomych obciążonych rzeczowo, uzyskanych przez syndyka masy upadłości. Podobnie art. 6 updop zawierający listę zwolnień podmiotowych od podatku nie wymienia osób prawnych postawionych w stan upadłości. Również prawo upadłościowe, na które powołuje się Wnioskodawca, nie wyłącza stosowania ustaw wprowadzających obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych oraz świadczenia innych danin publicznoprawnych, a przewiduje jedynie ograniczenie swobody działania upadłego w zakresie zarządu i rozporządzania majątkiem.

2011
1
cze

Istota:

Czy sumy pieniężne uzyskane przez syndyka masy upadłości w trakcie likwidacji majątku upadłego, ze sprzedaży nieruchomości obciążonych hipoteką i ruchomości obciążonych zastawem lub zastawem rejestrowym, które nie wchodzą do funduszów masy upadłości i które syndyk zobowiązany jest przekazać na zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych tymi prawami z pominięciem kategorii wierzytelności, są przychodem masy upadłości w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uwzględnianym przy ustalaniu podstawy opodatkowania?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy przychody uzyskane przez syndyka ze sprzedaży rzeczy obciążonych hipoteką lub zastawem albo zastawem rejestrowym, które zgodnie z ustawą prawo upadłościowe i naprawcze nie wchodzą do funduszów masy upadłości i podlegają przekazaniu wierzycielom uprawnionym z hipoteki, zastawu lub zastawu rejestrowego, nie stanowią przychodów masy upadłości w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. W myśl art. 14 w/w ustawy przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (...). Art. 6 w/w ustawy, określający zwolnienia podmiotowe, nie przewiduje zwolnienia od podatku osób prawnych postawionych w stan upadłości. Podobnie art. 12 ust. 4 w/w ustawy, zawierający zamknięty katalog wpływów, których nie zalicza się do przychodów podatkowych, nie wymienia przychodów uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłego, na którym została ustanowiona hipoteka, zastaw lub zastaw rejestrowy.

2011
1
maj

Istota:

1/ Czy transakcja sprzedaży majątku realizowana przez syndyka jest zbyciem przedsiebiorstwa w myśl art. 6 pkt 1 ustawy o podatku VAT i można do niej zastosować wyłącznie przepisy z opodatkowania podatkiem VAT?
2/ Czy w przypadku uznania operacji, o której mowa powyżej za podlegającą VAT, nabywcy przysługuje prawo odliczenia podatku VAT od zakupu części nieruchomości budynkowej i działki gruntu?

Fragment:

Spółka nabyła od syndyka masy upadłości Kompleksowego Przedsiębiorstwa udział w nieruchomości zabudowanej, nieruchomość niezabudowaną oraz wierzytelność z wyłączeniem środków pieniężnych.W związku z powyższym Strona zwróciła się o wyjaśnienie następujących kwestii:-czy opisana we wniosku transakcja sprzedaży majątku realizowana przez syndyka jest zbyciem przedsiębiorstwa w myśl art. 6 pkt 1 ustawy o podatku VAT i można do niej zastosować wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT;- czy w przypadku uznania transakcji za podlegającą podatkowi nabywcy przysługuje prawo odliczenia podatku VAT naliczonego od dokonanego zakupu.Według przedstawionego we wniosku stanowiska Strony w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku VAT, ponieważ syndyk sprzedał poszczególne składniki przedsiębiorstwa a nie całe przedsiębiorstwo. W związku z tym transakcja spełnia przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 22 %, w myśl art. 41 ustawy o VAT. Naczelnik Urzędu Skarbowego działając w oparciu o art. 165a Ordynacji podatkowej, odmówił wszczęcia postępowania, wyjaśniając, że wnioskodawca nie jest podatnikiem, o którym mowa w art. 14a i art. 14b Ordynacji podatkowej. Postanowienie w tej sprawie organ odwoławczy utrzymał w mocy, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 11.04.2007r. syg.akt III SA/Wa 44/07 uchylił postanowienia I i II instancji.

2011
1
maj

Istota:

Czy sprzedaż przez syndyka masy upadłości Spółki, stanowiącej nieruchomości zwolnione od opodatkowania podatkiem VAT, jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Stosownie do art. 2 pkt 4 cyt. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego. Z tego przepisu jasno wynika, że sprzedaż nieruchomości zwolnionych z podatku od towarów i usług (co ma miejsce w przedmiotowej sprawie) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednakże w przedstawionym stanie faktycznym sprzedaży nieruchomości zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług dokonuje syndyk masy upadłości. Na podstawie art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. Użyte w tej ustawie pojęcie rzeczy należy interpretować zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który stanowi, że rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne. Rzeczy dzielą się na ruchomości i nieruchomości. W świetle powyższego należy uznać, że sprzedaż nieruchomości dokonywana w postępowaniu upadłościowym przez syndyka masy upadłości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

2011
1
kwi

Istota:

Czy w wypadku dokonania wypłaty stanowiących majątek masy upadłości Spółdzielni kwot jakie syndyk zamierza wypłacić członkom spółdzielni po całkowitym zaspokojeniu wszystkich wierzycieli upadłej Spółdzielni jest obowiązany do naliczenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od tego rodzaju dochodów indywidualnych spółdzielców, czy też obowiązek podatkowy obciąża członków spółdzielni, a kwoty wypłacone tym członkom stanowić będą ich dochód w rozumieniu ustawy o PIT, od którego odprowadzą sami podatek dochodowy.

Fragment:

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U.Nr 14, poz.176 z 2000 roku ze zm.) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni).Na podstawie art.30a ust.1 pkt 4 tej samej ustawy przychód członka spółdzielni (osoby fizycznej) uzyskany z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19%. Tak opodatkowanego przychodu zgodnie z art.30a ust.7 tej samej ustawy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art.27 oraz nie wykazuje się w zeznaniach podatkowych. Zgodnie z art.41 ust.4 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności osobom określonym w art.3 ust.1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art.29, art.30 ust.1 pkt 2, 4, 4a, 5 i 13 oraz art.30a ust.1.

2011
1
kwi

Istota:

"Czy składniki masy upadłściowej stanowią przedsiębiorstwo w myśl art. 55 kodeksu cywilnego, czy zatem ich sprzedaż będzie objęta opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług?"

Fragment:

Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia stwierdzam co następuje: Na podstawie zgromadzonych w aktach sprawy materiałów stwierdzić należy, iż zarzuty zażalenia częściowo zasługują na uwzględnienie, gdyż Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w postanowieniu z dnia 31 marca 2006 r., Nr P-3-443/5/06 dokonał wykładni przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT w odniesieniu do sprzedaży przez Stronę nieruchomości, natomiast pytanie Strony dotyczyło objęcia zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży składników masy upadłości przedsiębiorstwa w kontekście przepisu art. 6 pkt 1 w/w ustawy. Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego sprawy wynika, iż w listopadzie 2005 r. Strona zakupiła od Syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego sp. z o.o. w upadłości (przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kc) w skład którego wchodziły: nieruchomości, ruchomości, prawo użytkowania wieczystego, akcje, wierzytelności. Aktualnie Strona zamierza dokonać sprzedaży zakupionej masy upadłego przedsiębiorstwa w całości, tj. składników majątkowych i niemajątkowych. Zgodnie z art. 551 kc - przedsiębiorstwo to zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, a w szczególności: nazwę, znaki towarowe, księgi handlowe, nieruchomości i ruchomości, patenty, wzory, zobowiązania i obciążenia, prawa.

2011
1
mar

Istota:

Czy przychody uzyskane w postępowaniu upadłościowym ze sprzedaży majątku, na którym ustanowione zostały hipoteki stanowią przychody w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego zawartego w ww. piśmie, w oparciu o obowiązujący stan prawny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach stwierdził co następuje: Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Art. 6 wymienionej ustawy, określający zwolnienia podmiotowe, nie przewiduje zwolnienia od podatku, osób prawnych postawionych w stan upadłości. Podobnie art. 12 ust. 4 ustawy, zawierający zamknięty katalog wpływów, których nie zalicza się do przychodów podatkowych, nie wymienia przychodów uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłego, na którym zostały ustanowione hipoteki. Również prawo upadłościowe, na które powołuje się podatnik nie wyłącza stosowania ustaw wprowadzających obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych oraz świadczenia innych danin publicznoprawnych, a przewiduje jedynie ograniczenie swobody działania upadłego w zakresie zarządu i rozporządzania majątkiem. Z orzecznictwa sądowego w tym zakresie wynika, że ogłoszenie upadłości nie zwalnia upadłego podmiotu od obowiązków podatkowych; postawienie przedsiębiorstwa w stan upadłości nie pozbawia go osobowości prawnej, pozostaje więc ono w dalszym ciągu podmiotem praw i obowiązków, a jedynie zarząd i reprezentacja majątku wchodzącego w skład masy upadłości zostaje objęta przez syndyka (uchwała SN z dnia 10.05.1995 r., sygn.