Sprzedaż masy upadłościowej | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż masy upadłościowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż masy upadłościowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy sumy pieniężne uzyskane przez syndyka masy upadłości w trakcie likwidacji majątku upadłego, ze sprzedaży nieruchomości obciążonych hipoteką i ruchomości obciążonych zastawem lub zastawem rejestrowym, które nie wchodzą do funduszów masy upadłości i które syndyk zobowiązany jest przekazać na zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych tymi prawami z pominięciem kategorii wierzytelności, są przychodem masy upadłości w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uwzględnianym przy ustalaniu podstawy opodatkowania?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2008r. (data wpływu do tut. Biura 7 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania sum pieniężnych uzyskanych przez syndyka masy upadłości w trakcie likwidacji majątku upadłego, ze sprzedaży nieruchomości obciążonych hipoteką i ruchomości obciążonych zastawem lub zastawem rejestrowym – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 lipca 2008r. wpłynął do tut. Biura wniosek o (...)
2011
1
cze

Istota:
1/ Czy transakcja sprzedaży majątku realizowana przez syndyka jest zbyciem przedsiebiorstwa w myśl art. 6 pkt 1 ustawy o podatku VAT i można do niej zastosować wyłącznie przepisy z opodatkowania podatkiem VAT?
2/ Czy w przypadku uznania operacji, o której mowa powyżej za podlegającą VAT, nabywcy przysługuje prawo odliczenia podatku VAT od zakupu części nieruchomości budynkowej i działki gruntu?
Fragment:
(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b par. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60, z 2005r., ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzenieu zażalenia z dnia 25.08.2007r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego, w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego: - zmienia postanowienie organu I instancji i uznaje stanowisko Podatnika, iż zbycie nieruchomości i wierzytelności nie jest wyłączone spod działania ustawy o podatku VAT, za prawidłowe. UZASADNIENIE Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku VAT. Spółka nabyła od syndyka masy upadłości Kompleksowego Przedsiębiorstwa udział w nieruchomości zabudowanej, nieruchomość niezabudowaną oraz wierzytelność z wyłączeniem środków pieniężnych.W związku z powyższym Strona zwróciła się o (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy sprzedaż przez syndyka masy upadłości Spółki, stanowiącej nieruchomości zwolnione od opodatkowania podatkiem VAT, jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
(...) P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.02.2006 r. (data wpływu do US 08.02.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowegoNaczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n a w i a uznać stanowisko Spółki wyrażone we wniosku jako prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Ze stanu faktycznego zawartego we wniosku wynika, że w toku postępowania upadłościowego, za zezwoleniem Rady Wierzycieli, syndyk masy upadłości Spółki dokonuje sprzedaży prawa własności działek nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Pytanie dotyczy, czy sprzedaż przez syndyka masy upadłości nieruchomości zwolnionych od opodatkowania podatkiem VAT jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dokonując oceny stanu faktycznego przedstawionego (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w wypadku dokonania wypłaty stanowiących majątek masy upadłości Spółdzielni kwot jakie syndyk zamierza wypłacić członkom spółdzielni po całkowitym zaspokojeniu wszystkich wierzycieli upadłej Spółdzielni jest obowiązany do naliczenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od tego rodzaju dochodów indywidualnych spółdzielców, czy też obowiązek podatkowy obciąża członków spółdzielni, a kwoty wypłacone tym członkom stanowić będą ich dochód w rozumieniu ustawy o PIT, od którego odprowadzą sami podatek dochodowy.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku ze zmianami) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Spółdzielni Pracy „G” w upadłości w Płocku, oceniając stanowisko Wnioskodawcy w sprawie opodatkowania wypłaconych członkom spółdzielni kwot pochodzących ze sprzedaży majątku masy upadłościowej przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2006 roku (data wpływu do tut. Urzędu dnia 04 stycznia 2007 roku) i uzupełnione w dniach 16 i 26 stycznia 2007 roku o udzielenie interpretacji jako nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E 1. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Syndyk masy upadłości WSP „G” w toku postępowania upadłościowego zaspokoił w (...)
2011
1
kwi

Istota:
"Czy składniki masy upadłściowej stanowią przedsiębiorstwo w myśl art. 55 kodeksu cywilnego, czy zatem ich sprzedaż będzie objęta opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług?"
Fragment:
(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 10 kwietnia 2006 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 31 marca 2006 r. Nr P-3-443/5/06 dotyczącego zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, orzekam: - zmienić postanowienie organu pierwszej instancji. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 15 marca 2006 r., uzupełnionym pismem z dnia 27 marca 2006 r., Strona zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stawiając pytanie: czy składniki masy upadłościowej stanowią przedsiębiorstwo w myśl art. 551 kodeksu cywilnego, a zatem czy ich sprzedaż nie będzie objęta opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Strony, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy przychody uzyskane w postępowaniu upadłościowym ze sprzedaży majątku, na którym ustanowione zostały hipoteki stanowią przychody w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 12.10.2005 r. (data wpływu 17.10.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż przychody uzyskane w postępowaniu upadłościowym ze sprzedaży majątku, na którymustanowione zostały hipoteki nie stanowią przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku z dnia 12.10.2005 r., na majątku upadłego przedsiębiorstwa ustanowione zostały i wpisane w księdze wieczystej zabezpieczenia rzeczowe w postaci hipoteki umownej i hipoteki kaucyjnej. Syndyk w miesiącu wrześniu br. dokonał sprzedaży (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.