Sprzedaż majątku | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż majątku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż majątku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Strona zwróciła się z pytaniem czy od sprzedaży działek należy zapłacić VAT?.
Fragment:
(...) stała, zorganizowana sprzedaż działek budowlanych, a jedynie sprzedaż działki stanowiącej majątek osobisty. Dlatego też transakcja o charakterze prywatnym nie stanowi przedmiotu opodatkowania VAT. Z uwagi na powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, że Strona sprzedając działkę nie będzie miała statusu podatnika podatku od towarów i usług. Nie jest bowiem działalnością handlową, a zatem i gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 powołanej ustawy sprzedaż majątku własnego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży. Sprzedaż – nawet kilkukrotna przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie były nabyte w celu ich odsprzedaży nie ma charakteru handlowego podlegającego opodatkowaniu. Podsumowując należy zatem uznać, że zbycie (nawet w częściach) nieruchomości należącej do Pana (współwłasność z małżonką) tj. działki nr xxx nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec (...)
2011
1
maj

Istota:
Strona zwraca się z zapytaniem czy sprzedaż majątku gminy stanowiącego sieć gazową – przesyłową wybudowaną w latach od 1995r. do 1999r. będzie zwolniona od podatku VAT?
Fragment:
(...) Urząd Miasta i Gminy B planuje przeprowadzić procedurę sprzedaży majątku stanowiącego sieć gazową – przesyłową wybudowaną w latach od 1995r. do 1999r. w miejscowościach B, D, C – etap Ia, K – etap Ib, stanowiącą majątek gminy B. W myśl art. 49 KC w/w majątek nie stanowi części składowej gruntu i może stanowić przedmiot odrębnego obrotu. Strona zwraca się z zapytaniem czy sprzedaż w/w majątku będzie zwolniona od podatku VAT? Podatnik uważa, że w wyniku sprzedaży w/w majątku w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, (Dz.U z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) niniejsza transakcja będzie zwolniona od podatku VAT, ponieważ majątek ten byłby utożsamiany z cyt. „...zwalnia sie od podatku towary używane z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku...”. Organ podatkowy uznaje stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe, o (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w przypadku zakupionego po leasingu operacyjnym samochodu podatnik może dokonać sprzedaży na podstawie umowy cywilnoprawnej, jako osoba prywatna,a nie podatnik VAT, czy też musi wystawić fakturę VAT i sprzedać samochód jako firma.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14 a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz.U. Z 2005 r., nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 czerwca 2007 r. (data wpływu do Urzędu: 27.06.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie skutków podatkowych przy sprzedaży samochodu zakupionego po leasingu operacyjnym,Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawiczuuznajestanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 czerwca 2007 r. Wnioskodawczyni zwróciła się z pytaniem, czy w przypadku zakupionego po leasingu operacyjnym samochodu może dokonać sprzedaży na podstawie umowy cywilnoprawnej, jako osoba prywatna,a nie podatnik VAT, czy też musi wystawić fakturę VAT i sprzedać samochód jako firma. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2004 r. Podatniczka zawarła umowę leasingu operacyjnego samochodu (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy sprzedaż działek gruntu wchodzących w skład majątku osobistego zobowiązuje do zapłaty podatku VAT ?
Fragment:
(...) stanowi wyłącznie wykonywanie przysługującego Panu prawa własności (sprzedaż majątku osobistego), a zatem nie oznacza ona wykonywania działalności gospodarczej. Ponadto w niniejszej sprawie nie występuje okoliczność wskazująca na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Tutejszy Organ Podatkowy zauważa, iż zgodnie z wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia 06.09.2006 r. , sygn. akt I SA/Wr 1254/05 nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu cyt. art. 15 ust. 2 sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży. " Sprzedaż nawet kilkakrotna przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie są związane z działalnością gospodarczą oraz nie były nabyte w celu ich odsprzedaży nie ma charakteru handlowego podlegającego opodatkowaniu. Czynności podlegające opodatkowaniu wykonane przez podmiot niewystępujący w tym przypadku w charakterze podatnika (nawet jeżeli jest on podatnikiem w ogóle) pozostają (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości zaadaptowanej w całości na punkt weterynaryjny, wykorzystywanej do działalności gospodarczej należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej ?
Fragment:
(...) Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny sprawy: w 1987 roku nabył do współwłasności 1/2 nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. B. W 1988 roku budynek został zaadaptowany poprzez rozbudowę ze zmianą przeznaczenia z budynku mieszkalnego na punkt weterynaryjny. Powstały w nim dwa gabinety weterynaryjne, prowadzone jako dwie odrębne działalności gospodarcze. Z w/w działalności gospodarczej rozliczał się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, nie gromadził więc rachunków kosztowych.Od 1998 zmienił formę opodatkowania dochodu osiągniętego z prowadzonego gabinetu weterynaryjnego na zasady ogólne. Z uwagi na brak możliwości rzetelnego określenia wartości 1/2 części budynku znajdującego się na działce usytuowanej przy ul. B., nie ujął go w ewidencji środków trwałych.Ta część budynku nie była zatem amortyzowana. W koszty działalności gospodarczej księgowane były tylko wydatki bieżące tj. np. energia, woda. Dnia 26.04.2005 r. (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy sprzedaż majątku (środków trwałych) wcześniej związanego z działalnością gospodarczą, pomimo zlikwidowania tej działalności jest traktowana jako przychód z działalności gospodarczej i dochód z tytułu tej sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem liniowym, wybranym jako sposób opodatkowania dla aktualnie prowadzonej innej działalności gospodarczej.
Fragment:
(...) wniosku wynika, że z dniem 31 grudnia 2004 r. zlikwidował Pan działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki jawnej. Jest Pan współwłaścicielem składnika majątku (budynku) wpisanego do ewidencji środków trwałych ww. spółki. W 2005 r. prowadzi Pan działalność gospodarczą w formie jednoosobowej oraz jako wspólnik spółki cywilnej, opodatkowaną 19 procentowym podatkiem liniowym. Pytanie nr 1 zawarte w przedmiotowym piśmie sformułował Pan następująco: „Czy sprzedaż majątku (środków trwałych) wcześniej związanego z działalnością gospodarczą, pomimo zlikwidowania tej działalności jest traktowana jako przychód z działalności gospodarczej i dochód z tytułu tej sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem liniowym, wybranym jako sposób opodatkowania dla aktualnie prowadzonej innej działalności gospodarczej...” Pana zdaniem, sprzedaż przedmiotowego budynku w 2005 r. powoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej w (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy uzyskany dochód osiągnięty z tytułu sprzedaży w 2005 r. budynku (majątku trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej – po likwidacji tej działalności )należy wykazać w bieżącej deklaracji PIT-5L w miesiącu sprzedaży.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: art. 14a § 1, art. 14a § 3 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy stwierdza, że stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 25 lutego 2005 r. (wpływ do urzędu 01 marca 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie momentu i sposobu wykazania dochodu ze sprzedaży składnika majątku trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej – po likwidacji tej działalności jest prawidłowe U z a s a d n i e n i e W dniu 01 marca 2005 r. złożył Pan w tut. Urzędzie wniosek o udzielenie przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z treści złożonego wniosku wynika, że z dniem 31 grudnia 2004 r. zlikwidował Pan działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki jawnej. Jest Pan współwłaścicielem (...)
2011
1
lut

Istota:
W jaki sposób dokonać rozliczenia podatku od towarów i usług, gdy spółka zaprzestała działalności produkcyjnej, dokonuje sprzedaży majątku i środków trwałych, ponosi koszty mediów związanych z utrzymaniem biura i hal produkcyjnych i magazynowych oraz koszty związane ze sprzedażą majątku ?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 05.11.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia: Sprzedaż majątku i środków trwałych „Z” S.A. mieści się w zakresie opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). W art. 86 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy jest mowa, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Należy również wziąć pod uwagę, że w przypadku zbycia składników majątku przedsiębiorstwa i środków trwałych może wystąpić sprzedaż zwolniona takich towarów w stosunku, do których nie przysługiwało przy nabyciu odliczenie podatku naliczonego VAT. W związku z tym należy zastosować się do przepisów zawartych w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, który mówi, że w stosunku do towarów i (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania działek gruntu, które nie były wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Jak ująć sprzedaż ww. składników majątku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz, w której kolumnie ją uwzględnić ?
Fragment:
(...) Spółka w dniu 30 grudnia 1997 r. dokonała zakupu nieruchomości tj. budynków gospodarczych i biurowych oraz prawa wieczystego użytkowania działek gruntu. Znajdujące się na zakupionych działkach gruntu budynki wymagały generalnego remontu, jednak ze względów finansowych do chwili obecnej budynki nie zostały wyremontowane i figurują w księgach Spółki jako środki trwałe w budowie. Ponieważ nie są one kompletne i zdatne do używania, nigdy nie były wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. Ustosunkowując się do stanowiska podatników organ podatkowy stwierdza, co następuje. W myśl przepisu art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) - c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży mienia należącego do spółki wodno-ściekowej gminie powstanie zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
(...) wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Do przychodów związanych z działalnością gospodarczą należą nie tylko przychody będące bezpośrednio wynikiem tej działalności, ale także przychody z każdej innej działalności z nią związanej, w tym przychody z odpłatnego zbycia składników majątkowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej (także w sytuacji gdy podatnik znajduje się w upadłości bądź w likwidacji). Oznacza to zatem, że sprzedaż majątku Gminie spowoduje powstanie przychodu należnego w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność majątku (poszczególnych jego składników) na kupującego. Przychód ten, jak i koszt z nim związany, należy uwzględnić w rachunku przychodów i kosztów ich uzyskania sporządzanym przez likwidatora za okres objęty deklaracją na podatek dochodowy od osób prawnych. W przypadku, gdy koszt uzyskania przychodów z tytułu dokonanej sprzedaży będzie niższy niż osiągnięty przychód (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.