Sprzedaż majątku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż majątku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Strona zwróciła się z pytaniem czy od sprzedaży działek należy zapłacić VAT?.

Fragment:

(...) stała, zorganizowana sprzedaż działek budowlanych, a jedynie sprzedaż działki stanowiącej majątek osobisty. Dlatego też transakcja o charakterze prywatnym nie stanowi przedmiotu opodatkowania VAT. Z uwagi na powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, że Strona sprzedając działkę nie będzie miała statusu podatnika podatku od towarów i usług. Nie jest bowiem działalnością handlową, a zatem i gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 powołanej ustawy sprzedaż majątku własnego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży. Sprzedaż – nawet kilkukrotna przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie były nabyte w celu ich odsprzedaży nie ma charakteru handlowego podlegającego opodatkowaniu. Podsumowując należy zatem uznać, że zbycie (nawet w częściach) nieruchomości należącej do Pana (współwłasność z małżonką) tj. działki nr xxx nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec (...)

2011
1
maj

Istota:

Strona zwraca się z zapytaniem czy sprzedaż majątku gminy stanowiącego sieć gazową – przesyłową wybudowaną w latach od 1995r. do 1999r. będzie zwolniona od podatku VAT?

Fragment:

(...) Urząd Miasta i Gminy B planuje przeprowadzić procedurę sprzedaży majątku stanowiącego sieć gazową – przesyłową wybudowaną w latach od 1995r. do 1999r. w miejscowościach B, D, C – etap Ia, K – etap Ib, stanowiącą majątek gminy B. W myśl art. 49 KC w/w majątek nie stanowi części składowej gruntu i może stanowić przedmiot odrębnego obrotu. Strona zwraca się z zapytaniem czy sprzedaż w/w majątku będzie zwolniona od podatku VAT? Podatnik uważa, że w wyniku sprzedaży w/w majątku w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, (Dz.U z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) niniejsza transakcja będzie zwolniona od podatku VAT, ponieważ majątek ten byłby utożsamiany z cyt. „...zwalnia sie od podatku towary używane z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku...”. Organ podatkowy uznaje stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe, o (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku zakupionego po leasingu operacyjnym samochodu podatnik może dokonać sprzedaży na podstawie umowy cywilnoprawnej, jako osoba prywatna,a nie podatnik VAT, czy też musi wystawić fakturę VAT i sprzedać samochód jako firma.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14 a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz.U. Z 2005 r., nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 czerwca 2007 r. (data wpływu do Urzędu: 27.06.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie skutków podatkowych przy sprzedaży samochodu zakupionego po leasingu operacyjnym,Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawiczuuznajestanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 czerwca 2007 r. Wnioskodawczyni zwróciła się z pytaniem, czy w przypadku zakupionego po leasingu operacyjnym samochodu może dokonać sprzedaży na podstawie umowy cywilnoprawnej, jako osoba prywatna,a nie podatnik VAT, czy też musi wystawić fakturę VAT i sprzedać samochód jako firma. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2004 r. Podatniczka zawarła umowę leasingu operacyjnego samochodu (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy sprzedaż działek gruntu wchodzących w skład majątku osobistego zobowiązuje do zapłaty podatku VAT ?

Fragment:

(...) stanowi wyłącznie wykonywanie przysługującego Panu prawa własności (sprzedaż majątku osobistego), a zatem nie oznacza ona wykonywania działalności gospodarczej. Ponadto w niniejszej sprawie nie występuje okoliczność wskazująca na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Tutejszy Organ Podatkowy zauważa, iż zgodnie z wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia 06.09.2006 r. , sygn. akt I SA/Wr 1254/05 nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu cyt. art. 15 ust. 2 sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży. " Sprzedaż nawet kilkakrotna przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie są związane z działalnością gospodarczą oraz nie były nabyte w celu ich odsprzedaży nie ma charakteru handlowego podlegającego opodatkowaniu. Czynności podlegające opodatkowaniu wykonane przez podmiot niewystępujący w tym przypadku w charakterze podatnika (nawet jeżeli jest on podatnikiem w ogóle) pozostają (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości zaadaptowanej w całości na punkt weterynaryjny, wykorzystywanej do działalności gospodarczej należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej ?

Fragment:

(...) Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny sprawy: w 1987 roku nabył do współwłasności 1/2 nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. B. W 1988 roku budynek został zaadaptowany poprzez rozbudowę ze zmianą przeznaczenia z budynku mieszkalnego na punkt weterynaryjny. Powstały w nim dwa gabinety weterynaryjne, prowadzone jako dwie odrębne działalności gospodarcze. Z w/w działalności gospodarczej rozliczał się w formie ryczałtu ewidencjonowanego, nie gromadził więc rachunków kosztowych.Od 1998 zmienił formę opodatkowania dochodu osiągniętego z prowadzonego gabinetu weterynaryjnego na zasady ogólne. Z uwagi na brak możliwości rzetelnego określenia wartości 1/2 części budynku znajdującego się na działce usytuowanej przy ul. B., nie ujął go w ewidencji środków trwałych.Ta część budynku nie była zatem amortyzowana. W koszty działalności gospodarczej księgowane były tylko wydatki bieżące tj. np. energia, woda. Dnia 26.04.2005 r. (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy sprzedaż majątku (środków trwałych) wcześniej związanego z działalnością gospodarczą, pomimo zlikwidowania tej działalności jest traktowana jako przychód z działalności gospodarczej i dochód z tytułu tej sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem liniowym, wybranym jako sposób opodatkowania dla aktualnie prowadzonej innej działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) wniosku wynika, że z dniem 31 grudnia 2004 r. zlikwidował Pan działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki jawnej. Jest Pan współwłaścicielem składnika majątku (budynku) wpisanego do ewidencji środków trwałych ww. spółki. W 2005 r. prowadzi Pan działalność gospodarczą w formie jednoosobowej oraz jako wspólnik spółki cywilnej, opodatkowaną 19 procentowym podatkiem liniowym. Pytanie nr 1 zawarte w przedmiotowym piśmie sformułował Pan następująco: „Czy sprzedaż majątku (środków trwałych) wcześniej związanego z działalnością gospodarczą, pomimo zlikwidowania tej działalności jest traktowana jako przychód z działalności gospodarczej i dochód z tytułu tej sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem liniowym, wybranym jako sposób opodatkowania dla aktualnie prowadzonej innej działalności gospodarczej...” Pana zdaniem, sprzedaż przedmiotowego budynku w 2005 r. powoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej w (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy uzyskany dochód osiągnięty z tytułu sprzedaży w 2005 r. budynku (majątku trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej – po likwidacji tej działalności )należy wykazać w bieżącej deklaracji PIT-5L w miesiącu sprzedaży.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: art. 14a § 1, art. 14a § 3 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy stwierdza, że stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 25 lutego 2005 r. (wpływ do urzędu 01 marca 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie momentu i sposobu wykazania dochodu ze sprzedaży składnika majątku trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej – po likwidacji tej działalności jest prawidłowe U z a s a d n i e n i e W dniu 01 marca 2005 r. złożył Pan w tut. Urzędzie wniosek o udzielenie przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z treści złożonego wniosku wynika, że z dniem 31 grudnia 2004 r. zlikwidował Pan działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki jawnej. Jest Pan współwłaścicielem (...)

2011
1
lut

Istota:

W jaki sposób dokonać rozliczenia podatku od towarów i usług, gdy spółka zaprzestała działalności produkcyjnej, dokonuje sprzedaży majątku i środków trwałych, ponosi koszty mediów związanych z utrzymaniem biura i hal produkcyjnych i magazynowych oraz koszty związane ze sprzedażą majątku ?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 05.11.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia: Sprzedaż majątku i środków trwałych „Z” S.A. mieści się w zakresie opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). W art. 86 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy jest mowa, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Należy również wziąć pod uwagę, że w przypadku zbycia składników majątku przedsiębiorstwa i środków trwałych może wystąpić sprzedaż zwolniona takich towarów w stosunku, do których nie przysługiwało przy nabyciu odliczenie podatku naliczonego VAT. W związku z tym należy zastosować się do przepisów zawartych w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, który mówi, że w stosunku do towarów i (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania działek gruntu, które nie były wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Jak ująć sprzedaż ww. składników majątku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz, w której kolumnie ją uwzględnić ?

Fragment:

(...) Spółka w dniu 30 grudnia 1997 r. dokonała zakupu nieruchomości tj. budynków gospodarczych i biurowych oraz prawa wieczystego użytkowania działek gruntu. Znajdujące się na zakupionych działkach gruntu budynki wymagały generalnego remontu, jednak ze względów finansowych do chwili obecnej budynki nie zostały wyremontowane i figurują w księgach Spółki jako środki trwałe w budowie. Ponieważ nie są one kompletne i zdatne do używania, nigdy nie były wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. Ustosunkowując się do stanowiska podatników organ podatkowy stwierdza, co następuje. W myśl przepisu art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) - c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w przypadku sprzedaży mienia należącego do spółki wodno-ściekowej gminie powstanie zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

(...) wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Do przychodów związanych z działalnością gospodarczą należą nie tylko przychody będące bezpośrednio wynikiem tej działalności, ale także przychody z każdej innej działalności z nią związanej, w tym przychody z odpłatnego zbycia składników majątkowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej (także w sytuacji gdy podatnik znajduje się w upadłości bądź w likwidacji). Oznacza to zatem, że sprzedaż majątku Gminie spowoduje powstanie przychodu należnego w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność majątku (poszczególnych jego składników) na kupującego. Przychód ten, jak i koszt z nim związany, należy uwzględnić w rachunku przychodów i kosztów ich uzyskania sporządzanym przez likwidatora za okres objęty deklaracją na podatek dochodowy od osób prawnych. W przypadku, gdy koszt uzyskania przychodów z tytułu dokonanej sprzedaży będzie niższy niż osiągnięty przychód (...)