IPPB2/436-285/08-2/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego z prawem do ułamkowej części gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o PCC obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Natomiast umowa sprzedaży lokalu użytkowego oraz miejsc postojowych wraz z prawem do ułamkowej części gruntu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 25.06.2008 r. (data wpływu 26.06.2008 r.) oraz piśmie z dnia 07.08.2008 r. (data wpływu 07.08.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPP1/443-1229/08-2/MP z dnia 31.07.2008 r. (data nadania 31.07.2008 r.) oraz piśmie z dnia 29.08.2008 r. (data wpływu 01.09.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPP1/443-1229/08-4/MP z dnia 25.08.2008 r. (data nadania 26.08.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania sprzedaży lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego oraz miejsca postojowego postojowych jest:

 • prawidłowe- w zakresie opodatkowania sprzedaży lokalu mieszkalnego z prawem do ułamkowej części gruntu,
 • nieprawidłowa - w zakresie opodatkowania sprzedaży lokalu użytkowego oraz miejsc postojowych wraz z prawem do ułamkowej części gruntu.

UZASADNIENIE

W dniu 26.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania sprzedaży lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego oraz miejsca postojowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia została postawiona w stan likwidacji w celu utworzenia dwóch Wspólnot Mieszkaniowych po uprzednim przekształceniu spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych, użytkowych i miejsc postojowych w rzeczowe prawo własności.

W tym celu w dwóch uchwałach Likwidator określił w trybie art. 42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przedmiot odrębnej własności lokali w nieruchomościach.

Na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 02.06.2008 r. zgłoszony został wniosek o wstrzymaniu wykonania tych uchwał do czasu uzyskania interpretacji indywidualnej w sprawie obowiązku podatkowego VAT po przekształceniu przez obecnych członków spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w rzeczowe prawo własności, a następnie sprzedaży tego lokalu już po przekształceniu.

Ustanowienie odrębnej własności lokali zrównane jest z dostawą towaru na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT jest jednak zwolnione od tego podatku jako, że budynki Spółdzielni zostały zasiedlone w 1998 r. i 1999 r. i to mimo braku pozwolenia na użytkowanie, które zostało dopiero uzyskane w 2001 r. Aktualnie oba budynki Spółdzielni nie zostały przekazane dokumentem OT na majątek Spółdzielni i figurują jako inwestycje w toku na koncie 080.

Pismem z dnia 31.07.2008 r. Nr IPPP1/443-1229/08-2/MP oraz pismem z dnia 25.08.2008 r. Nr IPPP1/443-1229/08-4/MP wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w zakresie przedstawienia stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) w sposób czytelny.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy po przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w rzeczowe prawo własności i następnie sprzedaży tego lokalu mieszkalnego z prawem do ułamkowej części gruntu powstanie obowiązek zapłaty podatku VAT, czy podatku od czynności cywilnoprawnych?
 2. Czy po przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego i miejsca postojowego w rzeczowe prawo własności i następnie sprzedaży tego lokalu użytkowego czy miejsca postojowego z prawem do ułamkowej części gruntu powstanie obowiązek zapłaty podatku VAT czy podatku od czynności cywilnoprawnych?

Odpowiedź w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek w zakresie podatku od towarów i usług zostanie rozpatrzony w odrębnej interpretacji.

Zdaniem wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, przy sprzedaży przez członka Spółdzielni lokalu mieszkalnego nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku VAT - art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, natomiast sprzedaż lokalu użytkowego czy miejsca postojowego po przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w rzeczowe prawo własności spowoduje obowiązek zapłaty podatku VAT, gdyż zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych, które to lokale będą zwolnione wraz z miejscem postojowym, związanym z tym lokalem.

Obowiązek zapłaty będzie dotyczył podatku od czynności cywilnoprawnych, a podatek VAT będzie musiał być zapłacony od lokali użytkowych i miejsc postojowych samoistnych, tj. takich, których właściciel mieszka w innym budynku, a miejsce postojowe ma w innym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w części dotyczącej sprzedaży lokalu mieszkalnego z prawem do ułamkowej części gruntu, natomiast nieprawidłowe w części sprzedaży lokalu użytkowego oraz miejsc postojowych wraz z prawem do ułamkowej części gruntu.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450) podatkowi podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umowy spółki i jej zmiany,
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Analiza ww. przepisu wskazuje, iż nie każda czynność cywilnoprawna, gdy przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest zwolniona z podatku od towarów i usług, jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wyjątek dotyczy bowiem m.in. sprzedaży i zamiany nieruchomości lub ich części albo prawa użytkowania wieczystego, objętych zwolnieniem z podatku od towarów i usług.

W związku z tym, należy stwierdzić, iż umowa sprzedaży opisanych w stanie faktycznym lokali będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych, wówczas, jeżeli nie będzie objęta zakresem ustawy o podatku VAT lub też będzie z niego zwolniona. Natomiast w przypadku opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem VAT, obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych nie powstanie.

W interpretacji Ministra Finansów z dnia 12.09.2008 r. Nr IPPP1 -443-1229/08-6/MP stwierdzono, iż sprzedaż lokalu mieszkalnego z prawem do ułamkowej części gruntu korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, natomiast sprzedaż lokalu użytkowego oraz miejsc postojowych (zarówno związanych z lokalem mieszkalnym jak i samoistnych tzn. takich, których właściciel mieszka w innym budynku) wraz z prawem do ułamkowej części gruntu opodatkowana będzie 22% stawką podatku od towarów i usług.

Reasumując stwierdza się iż, umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego z prawem do ułamkowej części gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o PCC obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Natomiast umowa sprzedaży lokalu użytkowego oraz miejsc postojowych wraz z prawem do ułamkowej części gruntu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jednocześnie podkreślić należy, iż z uwagi na fakt, że występującym o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest Spółdzielnia, natomiast zapytanie dotyczy sprzedaży lokali i miejsc postojowych, która dokonywana będzie przez członków spółdzielni, przedmiotowa interpretacja nie wywoła skutków określonych w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie iub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.