Sprzedaż lokalu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż lokalu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
4
lip

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze licytacji komorniczej.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2018 r. (data wpływu 8 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze licytacji (...) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze licytacji (...). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Dłużnik ... (PESEL ...) jest właścicielem nieruchomości lokalowej nr ..., o funkcji mieszkalnej składającej się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 37,70 m², położonej na I piętrze w budynku wielolokalowym, stanowiącej część składową nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 1141, zlokalizowanej w ... przy ul. ... . Do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy o powierzchni 3,99 m². Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą nr ..., prowadzoną przez Sąd Rejonowy w ..., ... Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w ... ...Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr .... Lokal służy celom mieszkalnym. Zgodnie z informacją od ZUS ... z dnia ... 2017 r., dłużnik pobiera świadczenie emerytalne.

2018
2
cze

Istota:

Opodatkowania podatkiem VAT transakcji sprzedaży lokali

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż wydzielonych mniejszych lokali opisanych w poz. 74 wniosku w pkt 2 powinna zostać opodatkowana podatkiem VAT wg właściwej stawki czy będzie to sprzedaż zwolniona od podatku VAT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji opisanej w poz. 74 w pkt 2 wniosku sprzedaż lokali znajdujących się w kamienicy mieszkalnej wybudowanej w latach 50-tych XX wieku, które powstaną wskutek wydzielenia ich z większego lokalu niemieszkalnego (dalej: lokale wydzielone), będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, ponieważ sam fakt wydzielenia mniejszych lokali z większego zasiedlonego lokalu nie oznacza, że te wydzielone lokale utraciły status lokali zasiedlonych w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Nadal bowiem pozostają tą samą - zasiedloną - częścią budynku; zmienia się jedynie ich stan prawny. Podobnie w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, który zostanie powiększony o przylegające do niego pomieszczenie przynależne (piwnicę) poprzez dobudowane schody wewnętrzne. Istotne jest bowiem jedynie to, że wartość nakładów poniesionych zarówno na wydzielenie mniejszych lokali, jak na powiększenie lokalu mieszkalnego wyniesie ok. 10% wartości początkowej każdego z nich. Przedmiotem planowanej sprzedaży będą lokale stanowiące części budynku wybudowanego w latach 50-tych XX wieku. Jest to istotne, z uwagi na to, że lokal - niezależnie od jego statusu prawnego - stanowi zawsze część budynku.

2018
29
mar

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT wg stawki 8% sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz zewnętrznym miejscem parkingowym a także sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz miejscem garażowym w hali podziemnej.

Fragment:

(...) sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz zewnętrznym miejscem parkingowym a także sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz miejscem garażowym w hali podziemnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Spółka prowadzi działalność deweloperską i jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka realizuje inwestycję, gdzie buduje trzy budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z miejscami parkingowymi. Część miejsc parkingowych znajduje się w przyziemiu budynku A i B, w bryle budynku (na części wspólnej tych budynków), część to miejsca na parkingu zewnętrznym na terenie tej samej działki (na częściach wspólnych działki). Spółka planuje sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonej części wspólnej (w hali garażowej bądź na terenie działki). Lokale mieszkalne będą miały powierzchnię nie większą niż 150 mkw. Spółka ustanawia odrębną własność i dokonuje sprzedaży lokali wraz z udziałami we wspólnych częściach budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz z udziałem w prawie własności działek, na których budynki są usytuowane.

2017
5
paź

Istota:

Jakie są skutki podatkowe uzyskania przychodu ze sprzedaży wyżej wymienionej nieruchomości, której sprzedaż planowana jest w 2017 lub 2018 r.?

Fragment:

Aby zatem ustalić czy w przedmiotowej sprawie dokonana przez Wnioskodawczynię sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy ustalić, od jakiego momentu liczy się bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Wobec powyższego, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części, udziału w nieruchomości oraz prawa istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia nieruchomości. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość Wnioskodawczyni nabyła w dwóch datach: w dniu 25 lutego 2002 r. – udział 1/2 nabyty łącznie z małżonkiem, w dniu 9 czerwca 2015 r. – udział 1/2 nabyty łącznie z małżonkiem w wyniku zniesienia współwłasności. Czynność prawna znosząca współwłasność nieruchomości w odniesieniu do jednego ze współwłaścicieli jest w istocie umową o przeniesienie własności nieruchomości, w jej wyniku bowiem w przedmiotowej sprawnie zmniejsza się ilość współwłaścicieli. Zniesienie współwłasności stanowi przeniesienie udziału z jednego współwłaściciela na pozostałych - dlatego do zniesienia współwłasności stosować należy przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości.

2017
2
lut

Istota:

Umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego z prawem do ułamkowej części gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o PCC obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Natomiast umowa sprzedaży lokalu użytkowego oraz miejsc postojowych wraz z prawem do ułamkowej części gruntu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Nr IPPP1 -443-1229/08-6/MP stwierdzono, iż sprzedaż lokalu mieszkalnego z prawem do ułamkowej części gruntu korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, natomiast sprzedaż lokalu użytkowego oraz miejsc postojowych (zarówno związanych z lokalem mieszkalnym jak i samoistnych tzn. takich, których właściciel mieszka w innym budynku) wraz z prawem do ułamkowej części gruntu opodatkowana będzie 22% stawką podatku od towarów i usług. Reasumując stwierdza się iż, umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego z prawem do ułamkowej części gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o PCC obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Natomiast umowa sprzedaży lokalu użytkowego oraz miejsc postojowych wraz z prawem do ułamkowej części gruntu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie podkreślić należy, iż z uwagi na fakt, że występującym o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest Spółdzielnia, natomiast zapytanie dotyczy sprzedaży lokali i miejsc postojowych, która dokonywana będzie przez członków spółdzielni, przedmiotowa interpretacja nie wywoła skutków określonych w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa.

2016
29
lis

Istota:

Stawka podatku przy sprzedaży apartamentów.

Fragment:

Przed sprzedażą lokal będzie posiadał zaświadczenie wydane przez Starostę, o spełnieniu wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego. Odnosząc wskazane regulacje prawne do opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że skoro jak wskazał Wnioskodawca, przedmiotowe apartamenty spełniają warunki do uznania ich za lokale mieszkalne na postawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, co zostanie potwierdzone w wydanych przez Starostę zaświadczeniach, to ich sprzedaż podlega opodatkowaniu stawką preferencyjną 8% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy. Podkreślić należy, iż niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, iż w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2016
8
mar

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania sprzedaży lokalu niemieszkalnego.

Fragment:

(...) sprzedaży lokalu, w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od opodatkowania sprzedaży lokalu, w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Wniosek uzupełniono w dniu 2 lutego 2016 r. o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. 25 listopada 2010 r. Wnioskodawca zakupił wspólnie z żoną lokal niemieszkalny na zasadach ustawowej współwłasności majątkowej. Zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą i wprowadził ww. nieruchomość do ewidencji środków trwałych. Zły stan techniczny lokalu (budynek ma przeszło 100 lat) skłonił Wnioskodawcę do przystąpienia do remontu lokalu, a od nakładów, które przekroczyły 30% odliczył podatek VAT. Od dnia 15 października 2011 r. Zainteresowany rozpoczął wynajmowanie ww. lokalu wystawiając faktury VAT na podmioty gospodarcze wynajmujące lokal. Wynajem trwa do chwili obecnej. Zainteresowany dokonywał również odpisów amortyzacyjnych. W związku ze zmianą strategii firmy Wnioskodawca postanowił sprzedać ww. lokal.

2015
15
gru

Istota:

Czy sprzedaż udziałów w Lokalach 2 i 3 należy kwalifikować jako sprzedaż dokonaną w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 oraz art. 10 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

To znaczy nie zamieszczał ogłoszeń z ofertą sprzedaży nie zawierał umowy pośrednictwa w sprzedaży Lokali. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy źródłem przychodu jest odpłatne zbycie z zastrzeżeniem ust. 2 nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W konsekwencji, jeżeli sprzedaż nieruchomości następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, to wówczas przychód z tytułu tej sprzedaży jest kwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej, natomiast wyłącznie jeżeli sprzedaż nieruchomości nie następuje w wykonaniu tej działalności, to należy ją rozpatrywać jako źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015
1
paź

Istota:

Podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży lokalu.

Fragment:

W konsekwencji uznać należy, że obecna planowana sprzedaż lokalu, będącego przedmiotem zapytania, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Podsumowując, w związku z planowaną sprzedażą prawa własności opisanego lokalu Wnioskodawca będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Przy takiej odpowiedzi na pytanie oznaczone we wniosku nr 1, pytanie oznaczone nr 2 dotyczące możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy stało się bezprzedmiotowe. Zauważa się ponadto, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając niniejszą interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, w szczególności przyjęto, że sprzedaż lokalu przez Sprzedającą została uznana za dokonaną nie w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu sprawy, interpretacja traci swą aktualność.

2015
19
mar

Istota:

1. Czy w świetle obowiązujących przepisów, zgodnie z przedstawionymi powyżej faktami 10 letni okres należy liczyć od 31 grudnia 2004 r., aby możliwe było dokonanie sprzedaży lokalu bez konieczności zwrotu ulgi, która przysługiwała na budowę mieszkania z przeznaczeniem na wynajem?
2. Czy w przedmiotowej sprawie zbycie lokalu w 2015 r. spowoduje konieczność zwrotu ulgi, która przysługiwała na budowę mieszkania z przeznaczeniem na wynajem?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w świetle obowiązujących przepisów, zgodnie z przedstawionymi powyżej faktami 10 letni okres należy liczyć od 31 grudnia 2004 r., aby możliwe było dokonanie sprzedaży lokalu bez konieczności zwrotu ulgi, która przysługiwała na budowę mieszkania z przeznaczeniem na wynajem... Czy w przedmiotowej sprawie zbycie lokalu w 2015 r. spowoduje konieczność zwrotu ulgi, która przysługiwała na budowę mieszkania z przeznaczeniem na wynajem... Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2001 r., podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 1 i 2 oraz ust. 4-7 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków poniesionych w roku podatkowym na budowę własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem, oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku. Za lokale przeznaczone na wynajem nie uważa się lokali mieszkalnych wynajętych osobom, które w stosunku do właściciela lub chociażby do jednego ze współwłaścicieli zaliczone są do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.