Sprzedaż lokalu | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż lokalu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż lokalu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jakie są skutki podatkowe uzyskania przychodu ze sprzedaży wyżej wymienionej nieruchomości, której sprzedaż planowana jest w 2017 lub 2018 r.?
Fragment:
Aby zatem ustalić czy w przedmiotowej sprawie dokonana przez Wnioskodawczynię sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy ustalić, od jakiego momentu liczy się bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Wobec powyższego, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części, udziału w nieruchomości oraz prawa istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia nieruchomości. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość Wnioskodawczyni nabyła w dwóch datach: w dniu 25 lutego 2002 r. – udział 1/2 nabyty łącznie z małżonkiem, w dniu 9 czerwca 2015 r. – udział 1/2 nabyty łącznie z małżonkiem w wyniku zniesienia współwłasności. Czynność prawna znosząca współwłasność nieruchomości w odniesieniu do jednego ze współwłaścicieli jest w istocie umową o przeniesienie własności nieruchomości, w jej wyniku bowiem w przedmiotowej sprawnie zmniejsza się ilość współwłaścicieli. Zniesienie współwłasności stanowi przeniesienie udziału z jednego współwłaściciela na pozostałych - dlatego do zniesienia współwłasności stosować należy przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości.
2017
5
paź

Istota:
Umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego z prawem do ułamkowej części gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o PCC obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Natomiast umowa sprzedaży lokalu użytkowego oraz miejsc postojowych wraz z prawem do ułamkowej części gruntu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Nr IPPP1 -443-1229/08-6/MP stwierdzono, iż sprzedaż lokalu mieszkalnego z prawem do ułamkowej części gruntu korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, natomiast sprzedaż lokalu użytkowego oraz miejsc postojowych (zarówno związanych z lokalem mieszkalnym jak i samoistnych tzn. takich, których właściciel mieszka w innym budynku) wraz z prawem do ułamkowej części gruntu opodatkowana będzie 22% stawką podatku od towarów i usług. Reasumując stwierdza się iż, umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego z prawem do ułamkowej części gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o PCC obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Natomiast umowa sprzedaży lokalu użytkowego oraz miejsc postojowych wraz z prawem do ułamkowej części gruntu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie podkreślić należy, iż z uwagi na fakt, że występującym o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest Spółdzielnia, natomiast zapytanie dotyczy sprzedaży lokali i miejsc postojowych, która dokonywana będzie przez członków spółdzielni, przedmiotowa interpretacja nie wywoła skutków określonych w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa.
2017
2
lut

Istota:
Stawka podatku przy sprzedaży apartamentów.
Fragment:
Przed sprzedażą lokal będzie posiadał zaświadczenie wydane przez Starostę, o spełnieniu wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego. Odnosząc wskazane regulacje prawne do opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że skoro jak wskazał Wnioskodawca, przedmiotowe apartamenty spełniają warunki do uznania ich za lokale mieszkalne na postawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, co zostanie potwierdzone w wydanych przez Starostę zaświadczeniach, to ich sprzedaż podlega opodatkowaniu stawką preferencyjną 8% na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy. Podkreślić należy, iż niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, iż w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
29
lis

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania sprzedaży lokalu niemieszkalnego.
Fragment:
(...) sprzedaży lokalu, w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od opodatkowania sprzedaży lokalu, w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Wniosek uzupełniono w dniu 2 lutego 2016 r. o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. 25 listopada 2010 r. Wnioskodawca zakupił wspólnie z żoną lokal niemieszkalny na zasadach ustawowej współwłasności majątkowej. Zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą i wprowadził ww. nieruchomość do ewidencji środków trwałych. Zły stan techniczny lokalu (budynek ma przeszło 100 lat) skłonił Wnioskodawcę do przystąpienia do remontu lokalu, a od nakładów, które przekroczyły 30% odliczył podatek VAT. Od dnia 15 października 2011 r. Zainteresowany rozpoczął wynajmowanie ww. lokalu wystawiając faktury VAT na podmioty gospodarcze wynajmujące lokal. Wynajem trwa do chwili obecnej. Zainteresowany dokonywał również odpisów amortyzacyjnych. W związku ze zmianą strategii firmy Wnioskodawca postanowił sprzedać ww. lokal.
2016
8
mar

Istota:
Czy sprzedaż udziałów w Lokalach 2 i 3 należy kwalifikować jako sprzedaż dokonaną w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 oraz art. 10 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
To znaczy nie zamieszczał ogłoszeń z ofertą sprzedaży nie zawierał umowy pośrednictwa w sprzedaży Lokali. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy źródłem przychodu jest odpłatne zbycie z zastrzeżeniem ust. 2 nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W konsekwencji, jeżeli sprzedaż nieruchomości następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, to wówczas przychód z tytułu tej sprzedaży jest kwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej, natomiast wyłącznie jeżeli sprzedaż nieruchomości nie następuje w wykonaniu tej działalności, to należy ją rozpatrywać jako źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
15
gru

Istota:
Podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży lokalu.
Fragment:
W konsekwencji uznać należy, że obecna planowana sprzedaż lokalu, będącego przedmiotem zapytania, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Podsumowując, w związku z planowaną sprzedażą prawa własności opisanego lokalu Wnioskodawca będzie miał prawo do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Przy takiej odpowiedzi na pytanie oznaczone we wniosku nr 1, pytanie oznaczone nr 2 dotyczące możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy stało się bezprzedmiotowe. Zauważa się ponadto, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając niniejszą interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, w szczególności przyjęto, że sprzedaż lokalu przez Sprzedającą została uznana za dokonaną nie w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu sprawy, interpretacja traci swą aktualność.
2015
1
paź

Istota:
1. Czy w świetle obowiązujących przepisów, zgodnie z przedstawionymi powyżej faktami 10 letni okres należy liczyć od 31 grudnia 2004 r., aby możliwe było dokonanie sprzedaży lokalu bez konieczności zwrotu ulgi, która przysługiwała na budowę mieszkania z przeznaczeniem na wynajem?
2. Czy w przedmiotowej sprawie zbycie lokalu w 2015 r. spowoduje konieczność zwrotu ulgi, która przysługiwała na budowę mieszkania z przeznaczeniem na wynajem?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w świetle obowiązujących przepisów, zgodnie z przedstawionymi powyżej faktami 10 letni okres należy liczyć od 31 grudnia 2004 r., aby możliwe było dokonanie sprzedaży lokalu bez konieczności zwrotu ulgi, która przysługiwała na budowę mieszkania z przeznaczeniem na wynajem... Czy w przedmiotowej sprawie zbycie lokalu w 2015 r. spowoduje konieczność zwrotu ulgi, która przysługiwała na budowę mieszkania z przeznaczeniem na wynajem... Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2001 r., podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 1 i 2 oraz ust. 4-7 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków poniesionych w roku podatkowym na budowę własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem, oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku. Za lokale przeznaczone na wynajem nie uważa się lokali mieszkalnych wynajętych osobom, które w stosunku do właściciela lub chociażby do jednego ze współwłaścicieli zaliczone są do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.
2015
19
mar

Istota:
Dostawa przez Spółkę apartamentu mieszkalnego, w przedstawionych okolicznościach, może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
Fragment:
Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Ze zdarzenia opisanego we wniosku wynika, że w 2005 roku Spółka zakupiła apartament mieszkalny do celów reprezentacyjnych. Zakupu dokonano na podstawie faktury VAT. Podatek VAT odliczono w tym samym roku. W lokalu tym co roku Spółka przeprowadzała remonty odświeżające, oraz zainwestowała w wyposażenie mieszkalne tego apartamentu. Wartość tych remontów oraz wyposażenia mieszkalnego apartamentu nie przekroczyła 7% wartości mieszkania. W 2014 roku Spółka planuje dokonać sprzedaży apartamentu. Wątpliwości Spółki dotyczą możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Należy zwrócić uwagę, że cyt. wcześniej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zawiera warunki, których spełnienie pozwala na zastosowanie zwolnienia od podatku VAT. I tak, aby dostawa budynku, budowli lub ich części, mogła korzystać ze zwolnienia, na podstawie tego przepisu, dostawa ta nie może odbywać się w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy lub przed nim, oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części musi upłynąć okres nie krótszy niż 2 lata.
2014
23
lip

Istota:
W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz byłego pracownika Lasów Państwowych w rozumieniu art. 40a ust. 4 ustawy o lasach po cenie niższej od wartości rynkowej tego lokalu przychody w wysokości odpowiadającej różnicy między ceną rynkową tego lokalu a ceną zakupu, nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bowiem korzystać będą ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym na Wnioskodawcy, jako płatniku, nie będzie ciążył obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od ww. dochodów oraz wystawienia imiennych informacji podatkowych dla tychże najemców, tj. sporządzenia informacji wg wzoru PIT-8C .
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 28 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz byłego pracownika. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Nadleśnictwo jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej reprezentującą Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia, wchodzącą w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (ustawa o lasach z 28 września 1991 r. jednolity tekst Dz. U z 2011 r. Nr 12 poz. 59). Dnia 21.03.2013 r. na podstawie art. 40a ustawy o lasach Nadleśnictwo sprzedało lokal mieszkalny byłemu pracownikowi Lasów Państwowych, który miał zawartą umowę najmu tego lokalu. Lokal mieszkalny został sprzedany byłemu pracownikowi po cenie niższej od jego wartości rynkowej. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego została obniżona o 75% zgodnie z art. 40a ust. 4 ustawy o lasach. Kupujący był pracownikiem Lasów Państwowych w latach 1996-2003 r. w listopadzie 2003 r. stosunek pracy został rozwiązany na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit.b Kodeksu pracy - wyczerpanie okresu wynagrodzenia i zasiłku wskutek choroby. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz byłego pracownika Lasów Państwowych w rozumieniu 40a ust. 4 ustawy o lasach po cenie niższej od wartości rynkowej tego lokalu będzie skutkowało po stronie nabywcy nieruchomości uzyskaniem przychodu z tytułu częściowo odpłatnego świadczenia...
2014
30
mar

Istota:
Właściwa stawka podatku VAT oraz podstawa opodatkowania z tytułu sprzedaży Lokalu
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: W jaki sposób obrót z tytułu sprzedaży Lokalu wraz z prawami przynależnymi (cena) powinien zostać przypisany Spółce oraz Fundacji... Czy sprzedaż (dostawa) Lokalu wraz z prawami przynależnymi będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy: Pytanie nr 1 W ocenie Wnioskodawcy, cena sprzedaży Lokalu wraz z prawami przynależnymi powinna zostać mu przypisana w takiej proporcji, w jakiej uczestniczy on we własności Budynku. W konsekwencji, na wystawionej przez siebie fakturze Fundacja powinna wykazać podstawę opodatkowania w wysokości 340/441 ceny sprzedaży Lokalu. Spółka powinna natomiast wykazać na wystawionej przez siebie fakturze obrót w wysokości 101/441 ceny sprzedaży Lokalu. Na wystawionych fakturach nie należy wyodrębniać wartości związanego z Lokalem udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu, na którym posadowiony jest Budynek (art. 29 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako „ ustawa o VAT ”)). Pytanie nr 2 W ocenie Wnioskodawcy, sprzedaż Lokalu wraz z prawami przynależnymi będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT oraz w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
2014
12
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.