Sprzedaż krótka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż krótka. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy w zakresie odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych w drodze umowy pożyczki na zasadach wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny lecz innych niż określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków pożyczania maklerskich instrumentów finansowych z udziałem firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych zastosowanie znajduje treść dyspozycji art. 24 ust. 13 i 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też ma zastosowanie treść art. 30b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tak pożyczonych akcji stanowi obliczony zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 punkt 38 ww. ustawy koszt wydatku poniesiony przez Wnioskodawcę na nabycie tych papierów, rozumiany jako wartość rynkowa pożyczonych akcji w dacie wydania pożyczki, ustalona w zawartej umowie pożyczki?

Fragment:

(...) osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 ww. ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 13 i 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach (sprzedaż krótka), dochód ustala się na dzień, w którym nastąpił zwrot pożyczonych papierów wartościowych lub miał nastąpić, zgodnie z zawartą umową pożyczki tych papierów. Dochodem z tego tytułu, uzyskanym w roku podatkowym jest różnica między sumą przychodów z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych a wydatkami poniesionymi na nabycie zwróconych papierów wartościowych. Przepisy te – ustanawiające szczególny moment powstania i zasady ustalenia (...)