Sprzedaż krajowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż krajowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Uznanie za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przemieszczenia towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa z terytorium Belgii lub Holandii na terytorium kraju oraz następnie rozpoznanie dostawy krajowej towarów dokonywanej przez Spółkę na rzecz ostatecznego kontrahenta

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2009r. (data wpływu 31 sierpnia 2009r., uzupełniony pismem z dnia 23 września 2009r. (data wpływu 28 września 2009r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przemieszczenia towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa z terytorium Belgii lub Holandii na terytorium kraju oraz następnie rozpoznanie dostawy krajowej towarów dokonywanej przez (...)

2011
1
sie

Istota:

VAT - w zakresie w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz dokumentowania sprzedaży fakturą VAT

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 08.01.2010 r. (data wpływu 11.01.2010 r.) uzupełnione w dniu 09.03.2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 24.02.2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz dokumentowania sprzedaży fakturą VAT - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11.01.2010 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony w dniu 09.03.2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 24.02.2010 r., o (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy firma ma prawo do zwrotu na rachunek w ciągu 60 dni całości podatku naliczonego dot. zarówno sprzedaży poza krajem jak i w kraju w miejscu, w którym nastąpiła sprzedaż poza krajem.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 z 2005 r., poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z 30.12.2005 r. (data wpływu do urzędu 03.01.2006 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: terminu zwrotu na rachunek bankowy podatku naliczonego stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowew odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 30 grudnia 2005 roku (data wpływu do urzędu 03.01.2006 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19.01.2006 r. (data wpływu do urzędu 19.01.2006 r.) zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego firma (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy jest możliwe zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (alkoholi) ze składu podatkowego na terytorium Polski nabywcy posiadającemu status zarejestrowanego handlowca prowadzącego działalność w wolnym obszarze celnym na terytorium kraju?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpoznaniu zażalenia z dnia 06.06.2005r. podatnika XXXXXX od postanowienia Naczelnika Urzędu Celnego w Białymstoku z dnia 24.05.2005r. nr 311000-PA-0550-7/05/KL wydanego w trybie art. 14a § 1 Ordynacji Podatkowej w przedmiocie udzielonej pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku utrzymuje w mocy postanowienie organu pierwszej instancji. Uzasadnienie: Pismem z dnia 25.03.2005r., uzupełnionym pismem z 22.04.2005r., podatnik XXXXXX zwrócił się do Naczelnika Urzędu Celnego w Białymstoku z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej sprzedaży wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (alkoholi) ze składu podatkowego na terytorium Polski do zarejestrowanego handlowca prowadzącego (...)

2011
1
mar

Istota:

Spółka XX zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie z wnioskiem z dnia 13 maja 2005 roku o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedmiotem wniosku były pytania dotyczące olejów nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez Spółkę, a następnie sprzedawanych w kraju jako zwolnionych od akcyzy na podstawie § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 97, poz. 966 ze zmianami).

Fragment:

(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2, art. 207 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie numer 421000-PA-9102-23/05/TS z dnia 12 sierpnia 2005 roku w ten sposób, że ocenia jako nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku Spółki XX z dnia 13 maja 2005 roku. U Z A S A D N I E N I E Spółka XX zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie z wnioskiem z dnia 13 maja 2005 roku o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedmiotem wniosku były pytania dotyczące olejów nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez Spółkę, a następnie sprzedawanych w kraju jako zwolnionych od akcyzy na podstawie § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wystawianie faktur w obrocie krajowym z zamieszczonym prefiksem PL przed numerem NIP jest błędem?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.07.2005 r., który wpłynął w dniu 21.07.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej umieszczenia przed numerem NIP prefiksu PL na fakturze dokumentującej transakcję pomiędzy podmiotami krajowymi, jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 lipca 2005 r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik prowadzi stację paliw na terenie Polski. Dokonuje sprzedaży m. in. paliw do pojazdów dla kontrahentów krajowych jak i zagranicznych. Czy podatnik jest uprawniony do wystawienia faktury VAT z zastosowniem zwolnienia z VAT lub stawki 0 % dokonując sprzedaży paliwa zużytego bezpośrednio po zatankowaniu na rzecz podatnika z Litwy?

Fragment:

(...) na dyrektrywę 77/388, art. 28cA Rady UE nie ma w tym przypadku zastosownia gdyż na mocy tego artykułu Państwa Członkowskie stosują zwolnienie w przypadku gdy ma miejsce wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów czyli nastąpi wywóz towaru poza terytorium Państwa Członkowskiego. Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż w powyższym przypadku mamy do czynienia z typową sprzedażą krajową. Paliwo nie jest przedmiotem wywozu poza terytorium kraju. A zatem jest to sprzedaż krajowa i winna być opodatkowana wegdług stawki obowiązującej na terenie Polski. Wobec powyższego w świetle przepisów o podatku od towarów i usług ww. transakcję sprzedaży paliwa zużytego bezpośrednio po zatankowaniu na rzecz podatników z innych państw UE (nawet posiadających VAT UE) należy opodatkować stawką podstawową VAT w wysokości 22 %. W związku z powyższym w ocenie tut. organu podatkowego, stanowisko wskazane w zapytaniu przez podatnika jest prawidłowe. (...)