Sprzedaż komisowa | Interpretacje podatkowe

Sprzedaż komisowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż komisowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zatem Wnioskodawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury i rozliczenia przedmiotowych czynności oraz będzie mógł zastosować stawkę podatku dla tej czynności w wysokości 0%, pod warunkiem posiadania dowodów potwierdzających wywóz towarów z terytorium kraju i dostarczenia do miejsca przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, wymienionych w art. 42 ustawy.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2012 r. (data wpływu 1 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy towarów w ramach umowy komisu do innego państwa Unii Europejskiej oraz udokumentowania zwrotu towarów przez komisanta – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)
2012
22
cze

Istota:
Czy w świetle powyższego stanu faktycznego dostawy towarów, dokonywane w ramach powyższej struktury komisowej z Danii do Polski, między Spółką a polskim kontrahentem są wewnątrzwspólnotowymi nabyciami towarów w Polsce w rozumieniu art. 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej „ustawa o VAT")? Czy wydanie towaru przez Spółkę na rzecz polskiego kontrahenta powinno być rozpoznane jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w Danii przez Spółkę oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce przez polskiego kontrahenta? Czy w świetle powyższego stanu faktycznego Spółka jest zobowiązana do zarejestrowania się na potrzeby podatku od towarów i usług w Polsce?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 05 października 2009r. (data wpływu 14 października 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz sprzedaży komisowej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 października 2009r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego (...)
2011
1
sie

Istota:
Pytanie: Czy w realizacji przez komisanta umów komisowych polegających na pośredniczeniu pomiędzy komitentem (sprzedającym samochód), a nabywcą w akcie kupna - sprzedaży samochodów osobowych podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym ze względu na sprzedaż tych pojazdów na terytorium RP przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju, występuje po stronie komisanta obowiązek naliczenia i zapłaty podatku akcyzowego od wartości prowizji netto pobieranej przez komisanta z tytułu wykonania czynności określonych w umowie zlecenia?.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z dnia 14 stycznia 2005r.), po rozpatrzeniu wniosku podatnika bez numeru z dnia 21.11.2005r. (wpływ do UC w Gliwicach dnia 02.12.2005r.), : POSTANAWIAMocenić stanowisko podatnika, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym za : nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I EOdpowiadając na Państwa wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego bez numeru z dnia 21.11.2005r. (wpływ do UC w Gliwicach dnia 02.12.2005r.), działając zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z dnia 14 stycznia 2005r.), udzielam pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik pyta, czy w przypadku prowadzenia sprzedaży komisowej ma odprowadzać podatek dochodowy obliczony od uzyskanej prowizji tj. w przypadku podatnika od 30% marży.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna stwierdza, że stanowisko Podatnka przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej, sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach komisu jest prawidłowe. UZASADNIENIE Do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem Nr PDI-410-76/05 organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jak ustalić podstawę opodatkowania sprzedaży komisowej u komitenta?
Fragment:
(...) We wniosku Podatnik poinformował, że w kwietniu 2005r. sprowadził z Niemiec samochód HYUNDAY do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Na wniosek Strony organ podatkowy potwierdził w zaświadczeniu VAT-25 brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu. W czerwcu 2005r. Podatnik wstawił samochód do komisu na podstawie umowy - pokwitowania. W umowie ustalono cenę sprzedaży w wysokości 5.700,00 zł. Komis dokonał sprzedaży samochodu w październiku 2005r. wystawiając na tę okoliczność fakturę VAT-marża na wartość 5.700,00 zł. Podatnik przyjął kwotę 5.700,00 zł. za wartość sprzedaży brutto, podatek należny w wysokości 1.027,87 zł. wartość sprzedaży netto w wysokości 4.672,13 zł. Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy podatek od towarów i usług od sprzedaży samochodu został wykazany we właściwej wysokości, czy za podstawę opodatkowania należało przyjąć kwotę 5.700,00 zł. Według (...)
2011
1
kwi

Istota:
- czy sprzedaż dokonywaną w komisie należy ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej, w całości, czy prowizję, jak dokumentować?
- w jaki sposób należy ewidencjonować kaucję z tytułu wypożyczenia własnego sprzętu?
- jaką stawką podatku VAT należy opodatkować kaucję i co będzie podstawą opodatkowania?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Pana wnioskiem z dnia 27 kwietnia 2005 r., otrzymanym w dniu 28 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku uznaje stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 kwietnia 2005 r. (data pisma 24 kwietnia 2005 r.) Pan zwrócił się z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży sprzętu rehabilitacyjno – leczniczego. Działalność swoją zamierza rozszerzyć o usługi komisowe i wypożyczanie. By uniknąć błędów w ewidencjonowaniu przychodów z komisu i (...)
2011
1
mar

Istota:
Zapytanie z dnia 16 sierpnia 2004 r. (tak jak zapytanie z dnia 19 lipca 2004 r.) dotyczy tego czy Spółka prowadząca działalność w zakresie sprzedaży komisowej towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, rozliczająca się, zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, metodą marżową, może obniżać podatek należny o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących wydatki takie jak: energia elektryczna, telefon, koszty wynajmu lokalu, etc.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z zawartej w tym przepisie generalnej reguły wynika, że podatnik podatku od towarów i usług może odliczyć podatek naliczony, który związany jest z transakcjami opodatkowanymi, z zastrzeżeniem wymienionych w tym przepisie wyjątków. Spośród zawartych art. 86 ust. 1 ustawy o VAT zastrzeżeń dotyczących prawa do rozliczenia podatku naliczonego do pytającej Spółki mają zastosowanie regulacje art. 120 ust. 17 i 19, zgodnie z którymi:Art. 120 ust. 17: w zakresie, w jakim podatnik dokonuje dostaw towarów opodatkowanych zgodnie z ust. 4, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez tego (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.