Sprzedaż komisowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sprzedaż komisowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
22
cze

Istota:

Zatem Wnioskodawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury i rozliczenia przedmiotowych czynności oraz będzie mógł zastosować stawkę podatku dla tej czynności w wysokości 0%, pod warunkiem posiadania dowodów potwierdzających wywóz towarów z terytorium kraju i dostarczenia do miejsca przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, wymienionych w art. 42 ustawy.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2012 r. (data wpływu 1 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy towarów w ramach umowy komisu do innego państwa Unii Europejskiej oraz udokumentowania zwrotu towarów przez komisanta – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy w świetle powyższego stanu faktycznego dostawy towarów, dokonywane w ramach powyższej struktury komisowej z Danii do Polski, między Spółką a polskim kontrahentem są wewnątrzwspólnotowymi nabyciami towarów w Polsce w rozumieniu art. 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej „ustawa o VAT")? Czy wydanie towaru przez Spółkę na rzecz polskiego kontrahenta powinno być rozpoznane jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w Danii przez Spółkę oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce przez polskiego kontrahenta? Czy w świetle powyższego stanu faktycznego Spółka jest zobowiązana do zarejestrowania się na potrzeby podatku od towarów i usług w Polsce?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 05 października 2009r. (data wpływu 14 października 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz sprzedaży komisowej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 października 2009r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie: Czy w realizacji przez komisanta umów komisowych polegających na pośredniczeniu pomiędzy komitentem (sprzedającym samochód), a nabywcą w akcie kupna - sprzedaży samochodów osobowych podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym ze względu na sprzedaż tych pojazdów na terytorium RP przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju, występuje po stronie komisanta obowiązek naliczenia i zapłaty podatku akcyzowego od wartości prowizji netto pobieranej przez komisanta z tytułu wykonania czynności określonych w umowie zlecenia?.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z dnia 14 stycznia 2005r.), po rozpatrzeniu wniosku podatnika bez numeru z dnia 21.11.2005r. (wpływ do UC w Gliwicach dnia 02.12.2005r.), : POSTANAWIAMocenić stanowisko podatnika, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym za : nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I EOdpowiadając na Państwa wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego bez numeru z dnia 21.11.2005r. (wpływ do UC w Gliwicach dnia 02.12.2005r.), działając zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z dnia 14 stycznia 2005r.), udzielam pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik pyta, czy w przypadku prowadzenia sprzedaży komisowej ma odprowadzać podatek dochodowy obliczony od uzyskanej prowizji tj. w przypadku podatnika od 30% marży.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna stwierdza, że stanowisko Podatnka przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej, sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach komisu jest prawidłowe. UZASADNIENIE Do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem Nr PDI-410-76/05 organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jak ustalić podstawę opodatkowania sprzedaży komisowej u komitenta?

Fragment:

(...) We wniosku Podatnik poinformował, że w kwietniu 2005r. sprowadził z Niemiec samochód HYUNDAY do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Na wniosek Strony organ podatkowy potwierdził w zaświadczeniu VAT-25 brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu. W czerwcu 2005r. Podatnik wstawił samochód do komisu na podstawie umowy - pokwitowania. W umowie ustalono cenę sprzedaży w wysokości 5.700,00 zł. Komis dokonał sprzedaży samochodu w październiku 2005r. wystawiając na tę okoliczność fakturę VAT-marża na wartość 5.700,00 zł. Podatnik przyjął kwotę 5.700,00 zł. za wartość sprzedaży brutto, podatek należny w wysokości 1.027,87 zł. wartość sprzedaży netto w wysokości 4.672,13 zł. Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy podatek od towarów i usług od sprzedaży samochodu został wykazany we właściwej wysokości, czy za podstawę opodatkowania należało przyjąć kwotę 5.700,00 zł. Według (...)

2011
1
mar

Istota:

- czy sprzedaż dokonywaną w komisie należy ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej, w całości, czy prowizję, jak dokumentować?
- w jaki sposób należy ewidencjonować kaucję z tytułu wypożyczenia własnego sprzętu?
- jaką stawką podatku VAT należy opodatkować kaucję i co będzie podstawą opodatkowania?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym przez Pana wnioskiem z dnia 27 kwietnia 2005 r., otrzymanym w dniu 28 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku uznaje stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 kwietnia 2005 r. (data pisma 24 kwietnia 2005 r.) Pan zwrócił się z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży sprzętu rehabilitacyjno – leczniczego. Działalność swoją zamierza rozszerzyć o usługi komisowe i wypożyczanie. By uniknąć błędów w ewidencjonowaniu przychodów z komisu i (...)

2011
1
lut

Istota:

Zapytanie z dnia 16 sierpnia 2004 r. (tak jak zapytanie z dnia 19 lipca 2004 r.) dotyczy tego czy Spółka prowadząca działalność w zakresie sprzedaży komisowej towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, rozliczająca się, zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, metodą marżową, może obniżać podatek należny o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących wydatki takie jak: energia elektryczna, telefon, koszty wynajmu lokalu, etc.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z zawartej w tym przepisie generalnej reguły wynika, że podatnik podatku od towarów i usług może odliczyć podatek naliczony, który związany jest z transakcjami opodatkowanymi, z zastrzeżeniem wymienionych w tym przepisie wyjątków. Spośród zawartych art. 86 ust. 1 ustawy o VAT zastrzeżeń dotyczących prawa do rozliczenia podatku naliczonego do pytającej Spółki mają zastosowanie regulacje art. 120 ust. 17 i 19, zgodnie z którymi:Art. 120 ust. 17: w zakresie, w jakim podatnik dokonuje dostaw towarów opodatkowanych zgodnie z ust. 4, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez tego (...)